Икономически университет - Варна

Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 35 членa - хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти, докторанти, представители на административния персонал. Ректорът ръководи заседанията на академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

Член

0879335580

genka@rafailova.org

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Член

102

0885676360

052830808

pom.rector@ue-varna.bg

Деница Косева

Деница Косева

Член, докторант

Гергана Кръстева

Гергана Кръстева

Член, 3 курс, спец. "Маркетинг"

Грета Русева

Грета Русева

Член, 4 курс, спец. "Финанси"

Михаела Кръстева

Михаела Кръстева

Член, 5 курс, спец. "Управлавление на проекти"

Слави Димитров

Слави Димитров

Член, 4 курс, спец. "Бизнес информационни системи"

Фатме Алиосман

Фатме Алиосман

Член, 3 курс, спец. "Счетоводство и финанси"