Икономически университет - Варна

Академичен съвет

Академичният съвет определя и ръководи цялостната образователна, научна и кадрова политика на университета. Той взема решения, засягащи структурата на университета, учебната натовареност, утвърждава специалностите, формите и степените за обучение на студенти, приема правила за учебни и научни дейности. Състои се от 35 членa - хабилитирани преподаватели, нехабилитирани преподаватели, студенти, докторанти, представители на административния персонал. Ректорът ръководи заседанията на академичния съвет и отговаря за цялостната дейност на университета. Ректорът се подпомага от четирима заместник-ректори и един помощник-ректор.

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Член

102

0885676360

052830808

pom.rector@ue-varna.bg

Антонио Хаджиколев

Антонио Хаджиколев

Член, докторант, докторска програма "Информатика"

Гергана Кръстева

Гергана Кръстева

Член, 4 курс, спец. "Маркетинг"

Ана-Мария Стоянова

Ана-Мария Стоянова

Член, 3 курс, спец. "Финанси"

Любомир Русев

Любомир Русев

Член, 4 курс, спец. "Международен бизнес" (с преподаване на английски език)

Слави Димитров

Слави Димитров

Член, 5 курс, спец. "Маркетинг и бранд мениджмънт" - СПНУ

Фатме Алиосман

Фатме Алиосман

Член, 4 курс, спец. "Счетоводство и финанси"