Икономически университет - Варна

доц. д-р Силвия Благоева

доц. д-р Силвия Благоева

203

0882164681

s_blagoeva@ue-varna.bg

Автобиография

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Приемно време

Четвъртък, кабинет 203: 09:00-11:00

Консултации

Вторник, кабинет 203: 15:30-16:30

Петък, 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Стопанска логистика Курс 4, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Производствена логистика Курс 3, Логистика (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 5, 2627 (Дистанционно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 6, 2628 (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 301 Л Стопанска логистика 28, 29
Вторник
13:30 15:00 220 Л Операционен мениджмънт 14, 15
Сряда
08:15 11:00 221 Л Производствена логистика 17
Четвъртък
11:15 13:00 223 Л Спецсеминар 21
Петък
08:15 11:00 2-320 Л Операционен мениджмънт 16
2020-10-06 (Вторник)
10:15 13:00 203 Л Снабдителна и производствена логистика 40, 71
2020-10-11 (Неделя)
10:15 13:00 H-210 У Снабдителна и производствена логистика 40, 71
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Доклад 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, ИУ – Варна, 2012.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Доклад 2011
// Логистиката - настояще и бъдеще : Сб. докл. от Осма юбил. междунар. конф. "Логистика в променящия се свят", 18 ноем. 2011 г. - София : ИБИС, 2011, с. 342 - 348.
Преглед на всички публикации