Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Благоева

доц. д-р Силвия Благоева

доц. д-р Силвия Благоева

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

https://meet.google.com/kdp-jckw-pnq

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Приемно време

Вторник, кабинет 203: 09:00-11:00

Консултации

Сряда, кабинет 203: 14:00-15:00

Четвъртък, кабинет 203: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2021, кабинет -: 14:00-15:00

07 апр 2021, кабинет -: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Стопанска логистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Корпоративна логистика Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Корпоративна логистика Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Производствена логистика Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, ИБП (Редовно обучение)
Операционен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Снабдителна и производствена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, ЛМЕН (Редовно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 319 Л Управление на вериги на доставки 6, 7, 75
Четвъртък
10:15 13:00 319 У Управление на вериги на доставки 6, 7, 75
Петък
10:15 13:00 H-207 Л Управление на вериги на доставки 1 6, 7, 75
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Доклад 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, ИУ – Варна, 2012.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Доклад 2011
// Логистиката - настояще и бъдеще : Сб. докл. от Осма юбил. междунар. конф. "Логистика в променящия се свят", 18 ноем. 2011 г. - София : ИБИС, 2011, с. 321 - 332.
Преглед на всички публикации