Икономически университет – Варна

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

доц. д-р Силвия Благоева-Карамфилова

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

https://meet.google.com/orv-jzqb-jfk

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Приемно време

Понеделник, кабинет 203: 11:00-12:00

Сряда, кабинет 203: 13:30-14:30

Консултации

Вторник, кабинет 203: 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет 203: 10:15-11:15

11 апр 2023, кабинет 203: 10:15-11:15

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистичен мениджмънт Управление на вериги на доставки 5 28 1-56 13.05.2023 10:00 - 11:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Управление на вериги на доставки 5 29 1-56 13.05.2023 10:00 - 11:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Управление на вериги на доставки 6 57 1-56 13.05.2023 10:00 - 11:00
Логистика Спецсеминар 4 19 1-305 19.05.2023 09:00 - 11:00
Корпоративен бизнес и управление Корпоративна логистика 5 26 1-56 20.05.2023 11:00 - 12:00
Корпоративен бизнес и управление - СНУ Корпоративна логистика 5 27 1-56 20.05.2023 11:00 - 12:00
Корпоративен бизнес и управление - ДНДО Корпоративна логистика 6 56 1-56 20.05.2023 11:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 178-186., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Педагогика : Научно списание = Pedagogy : Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, София : Аз Буки, 94, 2022, 8, 1007-1020., ISSN(печатно) 0861-3982 , ISSN(онлайн) 1314-85401 / DOI 10.53656/ped2022-8.04 / Web of Science
Монография 2022
Варна : Ико-консулт, 2022, 194. - (Библиотека PhD Защитени докторски дисертации)., ISBN(печатно) 978-954-8235-17-4
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Преглед на всички публикации