Икономически университет - Варна

доц. д-р Силвия Благоева

доц. д-р Силвия Благоева

203

0882164681

s_blagoeva@ue-varna.bg

Автобиография

зам.-ректор по учебна дейност и акредитация

Приемно време

Понеделник, кабинет 203: 10:30-11:30

Вторник, кабинет 203: 14:00-15:00

Консултации

Сряда, кабинет 203: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

16 май 2020, кабинет : 10:00-12:00

23 май 2020, кабинет : 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на вериги на доставки Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2020-02-26 (Сряда)
11:15 12:00 220 Л Управление на вериги на доставки 6, 7
12:15 13:00 220 У Управление на вериги на доставки 6, 7
14:15 15:00 305 Л Магистърски семинар 6, 7
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука, София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 200 - 214.
Доклад 2017
Съвременната логистика – бизнес и образование: Сборник доклади от международна научно-практическа конференция, Варна: Наука и икономика, I, 2017, 23 - 38.
Доклад 2016
Първа варненска конференция за електронно обучание и управление на знанието: мост между средното и висшето образование, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 1, 2016, с. 44 - 53.
Монография 2015
- Варна : ИК Геа-Принт, 2015. - 164 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 447 - 456.
Учебник 2013
Електронен учебник за дистанционно обучение, Варна: Наука и икономика, 2013, 225.
Доклад 2012
// Управление и устойчиво развитие = Management and Sustainable Development , Сер. Общество. Човек. Природа = Society. Man. Nature. - София : ЛТУ, Год. XIV, 35, 2012, № 4, с. 138 - 143.
Доклад 2012
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, ИУ – Варна, 2012.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 2. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 73 - 81.
Доклад 2011
// Логистиката - настояще и бъдеще : Сб. докл. от Осма юбил. междунар. конф. "Логистика в променящия се свят", 18 ноем. 2011 г. - София : ИБИС, 2011, с. 321 - 332.
Преглед на всички публикации