Икономически университет – Варна

Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура" е обслужващо звено в стурктурата на Икономически университет - Варна. Отделът обезпечава част от административните процеси в университета в няколко основни направления:

  • прием и обучение на докторанти;
  • конкурси по реда на ЗРАСРБ;
  • научни проекти;
  • организиране на университетски конференции.

Основна цел на научната политика на Академичното ръководство на ИУ – Варна е да се осигури разгръщане и по-ефективно използване на наличния потенциал на академичния състав за осъществяване на качествени теоретични и научно – приложни изследвания в съответствие  с потребностите на обучението и обслужването на практиката. Възможностите за реализацията й са гарантирани от: наличието на висококвалифициран академичен състав с устойчиви характеристики; качествено формиран състав от докторанти; благоприятна среда за интензивен научен живот чрез научно общуване и научноизследователска дейност; лична мотивация на научно-преподавателските кадри.

каб. 503, телефон: 052 830 - 813; nidd@ue-varna.bg

Контакти


Ива Игнатова

Ива Игнатова

Ива Игнатова

Ръководител отдел

503

+359882164866

doktoranti@ue-varna.bg

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Инспектор учебна дейност

503

+359882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg, nidd@ue-varna.bg

Габриела Пастухова

Габриела Пастухова

Габриела Пастухова

Организатор дейности

503

052 / 830 813

organizing_sraphds@ue-varna.bg