Икономически университет - Варна

Конкурси по ЗРАСРБ

        Развитието на акдемичния състав в Икономически университет - Варна се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и Правилата за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИУ - Варна (ПУРПНСЗАД).

      Кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" трябва да отговорят на минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата и/или спортната дейност по смисъла на чл. 2б, ал. 2 от ЗРАСРБ.

    Обявяването на конкурси за заемане на академични длъжности се извършва при условие, че са спазени изискванията на Стандарта за структура на академичния състав в Икономически университет-Варна.

 

Контакти


Ива Игнатова

Ива Игнатова

Ръководител отдел

503

+35952830813

+359882164866

doktoranti@ue-varna.bg

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Инспектор учебна дейност

503

+35952830813

+359882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg