Икономически университет – Варна

Конкурси по ЗРАСРБ

        Развитието на акдемичния състав в Икономически университет - Варна се осъществява в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ) и Правилника за развитие на академичния състав в ИУ - Варна (изм. с реш. на АС, считано от 01.07.2021 г.).

      Кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" трябва да отговорят на минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата и/или спортната дейност по смисъла на чл. 2б, ал. 2 от ЗРАСРБ.

    Обявяването на конкурси за заемане на академични длъжности се извършва при условие, че са спазени изискванията на Стандарта за структура на академичния състав в Икономически университет-Варна.

 

Контакти


Емилия Киречева

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Ръководител отдел

503

+35952830813

+359882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg; doktoranti@ue-varna.bg; nidd@ue-varna.bg

Здравка Иванова

Здравка Иванова

Здравка Иванова

Инспектор учебна дейност

503

0884910612

z.ivanova@ue-varna.bg