Икономически университет – Варна

Конкурс за научни проекти

Конкурс за финансиране на научни проекти
за присъщата научноизследователска дейност на Икономически университет – Варна

На основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна дейност (ДВ, бр.73/2016 г.), чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 3 от Правила за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност, финансирани целево от държавния бюджет и със заповед на ректора № РД-14-68/25.04.2023 г.

ОБЯВЯВА

Конкурс за финансиране на научни проекти за присъщата научно – изследователска дейност на Икономически университет – Варна в следните направления:

  1. Проекти за фундаментални и приложни научни изследвания в областите, в които ИУ – Варна подготвя студенти и докторанти;
  2. Проекти за подпомагане разработването на емпиричната част на докторски дисертации;
  3. Проекти за частично финансиране на научни форуми;
  4. Проекти за финансиране на обучения на академичен състав и докторанти (за нуждите на Икономически университет – Варна), по реда на чл. чл. 8, ал. 1. т. 7 от Наредбата – „демонстрационни проекти“.

Срок за представяне на проектните предложения за участие в конкурса - 25 май 2023 г.

Проектните предложения се подават в 1 (един) екземпляр в отдел НИДД.

Бланки на проектните предложения (според направлението им), както и на съответстващите им план-сметки са налични в СУК.

В СУК са публикувани и Указанията, съдържащи условия, лимити и допустими видове разходи за конкурсна сесия - 2023.

Също там на разположение на участниците са и Правила за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

На вниманието на екипите, кандидатстващи по направление 1 - "фундаментални научно-приложни изследвания": За настоящата конкурсна сесия не са определени конкретни приоритетни теми.

Успешна подготовка!
Отдел НИДД