Икономически университет – Варна

Конкурс за научни проекти

Конкурс за финансиране на научни проекти
за присъщата научно – изследователска дейност на Икономически университет – Варна

Конкурсът обявен със заповед на ректора на ИУ – Варна (РД-14-13/01.02.2021 г.) по реда на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна дейност (ДВ, бр.73/2016 г.) и чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 3 от Правила за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност, финансирани целево от държавния бюджет.

За участие в конкурса ще се приемат проектни предложения в следните направления:

  1. Проекти за фундаментални и приложни научни изследвания в областите, в които ИУ – Варна подготвя студенти и докторанти;
  2. Проекти за подпомагане разработването на емпиричната част на докторски дисертации;
  3. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Приоритетни теми при финансирането на проекти за научно-приложни изследвания:

  1. „Дигитализацията в образованието и бизнеса“;
  2. „Ефекти от COVID-19 върху състоянието и развитието на бизнеса“.

Срок за представяне на проектните предложения за участие в конкурса - един месец, считано от датата на обявяването му.

За участие в конкурса е необходимо да представите в отдел НИДД проектно предложение (в 1 екз., на хартия) по образец, според направлението на проекта. Проектно предложение може да депозирате й по електронна поща, на адресите на отдел НИДД, като за целта документите Ви трябва да са подписани и сканирани.

Бланки на проектни предложения може да намерите в СУК, секция 08: НИДД. Там ще намерите и актуалните Указания за участие в конкурса съдържащи условия, критерии за класиране и лимити за изготвяне на план-сметките.

Правилата за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средства за научна дейност, финансирани целево от държавния бюджет също са налични в СУК / Вътрешна нормативна уредба.

На разположение сме за допълнителни въпроси и уточнения. Успешна подготовка!

 

Подробна информация относно правилата и процедурите за провеждане на ежегодния конкурс за научни проекти и тяхното финансиране можете да  намерите в СУК http://www.suk.ue-varna.bg.