Икономически университет – Варна

Конкурс за научни проекти

Приключи срокът на конкурса за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет (обявен със заповед на ректора на ИУ-Варна № РД-14-530/27.02.2020 г. и удължен със заповед на ректора на ИУ-Варна №  РД-14-952/26.03.2020 г.)

Централна конкурсна комисия оцени, ранжира и класира подадените в срока на конкурса проектни предложения.

Със ЗАПОВЕД № РД-14-1411/25.06.2020 г. са утвърдени научните проекти за финансиране през 2020 г. Предстои подписване на договори и утвърждаване на план-сметки.

 

 

 

Подробна информация относно правилата и процедурите за провеждане на ежегодния конкурс за научни проекти и тяхното финансиране можете да  намерите в СУК http://www.suk.ue-varna.bg.

Отдел НИДД