Икономически университет - Варна

Конкурс за научни проекти

По реда на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна дейност, със Заповед на Ректора на ИУ-Варна № РД-14-530/27.02.2020 г. Икономически университет - Варна обяви конкурс за финансиране на научни проекти за присъщата научноизследователска дейност на Икономически университет - Варна в следните направления:

  1. Проекти за фундаментални и приложни изследвания в областите, в които ИУ-Варна подготвя студенти и докторанти;
  2. Проекти за подпомагане разработването на емпиричната част на докторски дисертации;
  3. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

Приоритетна тема в конкурса за научно-приложни изследвания е "Развитие на дигиталната среда в Икономически университет - Варна".

Срок за представяне на проектни предложения - един месец, считано от датата на заповедта. В срока на конкурса проектни предложения ще се приемат в отдел НИДД, в 1 екз.

Важно! Със заповед на ректора РД-14-952/26.03.2020 г. е удължен срока за подаване на проектни предложения поради въведеното в страната извънредно положение. Определен е нов срок за участие в конкурса за научно-приложни изследвания - 27.04.2020 г.

Бланки за различните видове проекти са достъпни в СУК.

Заедно с обявата за конкурса са утвърдени и Указания на ректора (налични в СУК) за участие в конкурса, допустими разходи, утвърдени лимити, критериите за оценка и избор и т.н. Запознайте се с тях преди подготвянето на проектните предложения. В сила са и нови Правила за научни проекти от декември 2019 г. 

Подробна информация относно правилата и процедурите за провеждане на ежегодния конкурс за научни проекти и тяхното финансиране можете да  намерите в СУК http://www.suk.ue-varna.bg

Важно! За периода на обявеното в страната извънредно положение, проектни предложения ще се приемат и по електронна поща. За целта изпращайте сканирано копие на подписаните от Вас документи. След обработка ще ви бъде върнат входащ номер.

 

Успешна подготовка!