Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Севги Мерткан Осман

Професионално направление: 3.8. – Икономика, докторска програма – „Финанси“

Тема на дисертационния труд: "Екологични детерминанти на банковия пърформанс”

 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

21.12.2020 г.
     

Кандидат: Петър Пенков Николов

Професионално направление: 3.8. – Икономика, докторска програма – „Финанси“

Тема на дисертационния труд: "Мрежова Структура и устойчивост на банковата система в България”

 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

21.12.2020 г.
     

Кандидат: Петя Георгиева Анева

Професионално направление: 3.9. Туризъм, Докторска програма: "Икономика и управление (туризъм)"

Тема на дисертационния труд: "Социално отговорно хотелиерство и неговото приложение в българската практика"

 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

10.12.2020 г.
     

Кандидат: Цветомир Йосифов Маринов

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Световно стопанство и международни икономически отношения"

Тема на дисертационния труд: "Двустранни ефекти от въвеждането на външнотърговски органичения"

 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

06.01.2021 г.

Кандидат: Марианна Светлозарова Александрова

Професионално направление: 3.9. Туризъм , Докторска програма: " Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационния труд: „Брандинг на туристическа дестинация (по примера на община Варна)” 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

11.12.2020 г.

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на