Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Мирослав Симеонов Камджалов

Професионално направление: 3.8. – Икономика, докторска програма – „Световно стопанство и международни икономически отношения"

Тема на дисертационния труд: „Нагласи за възприемане на принципите на ислямските финанси” 

Научно жури 01.07.2021 г.

Кандидат: Александър Стоянов Димитров

Професионално направление: 3.9. – Туризъм, докторска програма – „Икономика и управление (Туризъм)"

Тема на дисертационния труд: „Ползи за хотелиерите от увеличаване на дела на онлайн продажбите” 

Научно жури 01.07.2021 г.

Кандидат: Йордан Борисов Недев 

Професионално направление: 3.8. – Икономика, докторска програма – „Маркетинг

Тема на дисертационния труд: „Маркетинговият инженеринг при разработването на нов образователен продукт” 

Научно жури

 

29.04.2021 г.
     

 

   

 

   

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на