Икономически университет - Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Величка Пеева Маринова

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Стокознание"

Тема на дисертационния труд: "Качество и ефективност на продукти от рециклирани хартиени материали"

Научно жури 19.12.2019 г.

Кандидат: Радина Димиторва Момчилова

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Финанси"

Тема на дисертационния труд: "Клиентската миграция в дребното банкиране-измерения, фактори, състояние в България"

Научно жури 17.12.2019 г.

Кандидат:  Светлана Владимирова Иванова

Професинално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"

Тема на дисертационния труд: "Финансов контрол в общините и възможности за усъвършенстването му" 

Научно жури

28.11.2019 г.
     

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на