Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Професионално направление, докторска програма, кандидат

Катедра Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публична защита Публикувано на

3.9 Туризъм, докторска програма "Икономика иуправление (туризъм)

Кандидат: Янислав Игнатов Марков

Икономика и организация на туризма

научно жури, рецензии БЕ, рецензии АЕ, становища БЕ, становища АЕ, автореферат БЕ, автореферат АЕ   08.11.2023

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на