Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Христина Руменова Сантана 

Професионално направление: 3.9. – Туризъм, докторска програма – „Икономика и управление (туризъм)“

Тема на дисертационния труд: "Влияние на електронния бизнес върху дейността на туристическите агенции в България"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

15.03.2021 г.
     
     

Кандидат: Невена Димитрова Желязкова

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: Икономика и управление (търговия)

Тема на дисертационния труд: „Изследване на продажбите на електрическа енергия за битови клиенти в България (на примера на ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА)”

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

19.03.2021 г.

 

 

   

 

   

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на