Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Научна степен "Доктор на науките"