Икономически университет - Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Величка Пеева Маринова

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Стокознание"

Тема на дисертационния труд: "Качество и ефективност на продукти от рециклирани хартиени материали"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

28.02.2020 г.

 

 

 
 

 

 

 
     

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на