Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Константин Георгиев Капитанов

Професионално направление: 3.8 Икономика

Докторска програма: "Статистика и демография"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

27.10.2021
   

 

 

 

 

 

 

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на