Икономически университет - Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Корнелия Августинова Филипова

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Финанси"

Тема на дисертационния труд: "Бедността и държавните разходи за социално подпомагане в България"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

14.08.2020 г.

 

 

 

Кандидат: Захари Димитров Барбов

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление, Докторска програма: "Социално управление"

Тема на дисертационния труд: Управление на информационно – технологични проекти и услуги, предоставяни от организации в сектор „Информационни технологии“

 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

 

31.08.2020 г.

Кандидат: Катина Костадинова Попова

Професионално направление: 3.9. Туризъм , Докторска програма: " Икономика и управление (туризъм)

Тема на дисертационния труд: „Стратегически направления за развитие на младежки туризъм в България” 

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

26.02.2020 г.

Кандидат: Науаф Ал Файез

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Политическа икономия (Обща икономическа теория)

Тема на дисертационния труд: "Данъчно бреме, данъчен капацитет и тяхното влияние върху икономическото развитие на Йордания"

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

11.08.2020 г.

Кандидат: Георги Димитров Георгиев

Професионално направление: 3.8. Икономика, Докторска програма: "Маркетинг"

Тема на дисертационния труд: "Изграждане на потребителска ориентация в електроснабдителните предприятия в България"

Научно жури

Рецензии 

Становища

Автореферат

27.08.2020 г.

Кандидат: Златка Иванова Тодорова-Хамдан

Професионално направление: 3.9. Туризъм, Докторска програма: "Икономика и управление (туризъм)"

Тема на дисертационния труд: "Позициониране на морски курортен комплекс на емитивен туристически пазар (по примера на к.к. "Златни пясъци" на германския пазар)"

Научно жури

Рецензии 

Становища

Автореферат

26.08.2020 г.

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на