Икономически университет - Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

Професионално направление: 3.8. Икономика, научна специалност - Маркетинг (Глобален маркетинг)

Кандидат: доц. д-р Бистра Константинова Василева

Рецензии

Становища

Резюмета

08.04.2020 г.
     

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

По професионално направление 3.7. Администрация и управление, науча специалност - Социално управление (Управление на иновациите и Управление на качеството)

Кандидат: гл. ас. д-р Радка Иванова

Рецензии

Становища

Резюмета

27.03.2020 г.
     
     

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Съобщение Публикувано на