Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление 3.6 Право, научна специалност "Административно право и административен процес",

кандидати:

1. Дарина Неделчева Димитрова

 

 

Рецензии,
становища, резюмета

Публикувано на

03.01.2023

Научно жури

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"