Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 4.6. "Информатика и компютърни науки", НС "Информатика"

кандидат: доц. д-р Силвия Стоянова Парушева

    научно жури

ПН 3.8. "Икономика", НС "Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (Финансови инвестиции)"

кандидат: доц. д-р Йордан Йорданов

Второ заключително заседание на Научно жури ще се проведе на 16.09.2022 г. от 16:00 ч. в зала 1 при ИУ-Варна.

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

 

 

16.08.2022г. научно жури

ПН 3.9. "Туризъм", НС "Икономика и управление (Туризъм)"

кандидат: доц. д-р Велина Казанджиева 

Второ заключително заседание на Научно жури ще се проведе на 21.09.2022 г. от 15:00 ч. в зала 1 при ИУ-Варна.

 

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

 

22.08.2022г.

научно жури

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища, резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 3.8. "Икономика", НС "Икономика и управление (Устройство на територията)"

кандидат: гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова

    научно жури

ПН 3.9. "Туризъм", НС "Икономика и управление (спортен и пешеходен туризъм)"

кандидат: гл. ас. д-р Станислав Пляков

Второ заключително заседание на Научно жури ще се проведе на 10.10.2022 г. от 16:00 ч. в зала 205 при ИУ-Варна.

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ

Становища БЕ, Становища АЕ

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

12.09.2022 г. научно жури

ПН 3.8. "Икономика", НС "Маркетинг (анализ на маркетингово съдържание)"

кандидат: гл. ас. д-р Свилен Иванов

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ

Становища БЕ, Становища АЕ

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

15.09.2022 г. научно жури

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища, резюмета
Публикувано на Научно жури