Икономически университет - Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

 

 

 
     

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
 

 

 
     
     

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Жури Публикувано на

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки,

научна специалност: Информатика - 3 броя

Кнадидати:

ас. д-р Миглена Величкова Стоянова

ас. д-р Мария Русланова Армянова

ас. д-р Михаил Радев Миланов

Съобщение

Научно жури 19.12.2019 г.