Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

 

ПН. 3.6. Право,

НС "Трудово право и обществено осигуряване"

Кандидат: доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева

    Научно жури

 Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

 

ПН. 3.8. Икономика,

НС "Логистика на снабдяването"

Кандидат: гл. ас. д-р Пламена Николова Милушева

    Научно жури

 

 

 

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"