Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
     

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
     
     

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Публикувано на Научно жури

Професионално направление 3.9. Туризъм

 Научна специалност - „Икономика и управление на туризма (Ресторантьорство, Маркетинг в туризма и свободното време)“ 

Кандидат: д-р Христина Пламенова Филипова

07.01.2021 г. Научно жури

Професионално направление 3.9. Туризъм

 Научна специалност - „Икономика и управление на туризма (Пътнически агенции и транспорт в туризма, Въведение в туризма)“ 

Кандидат: д-р Златка Иванова Тодорова - Хамдан

07.01.2021 г. Научно жури