Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
     

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
     
     

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Публикувано на Научно жури

Професионално направление 3.8. „Икономика“, научна специалност - Маркетинг (Дигитални маркетингови комуникации).

Кандидат : д-р Пламена Вескова Паламарова

 

09.03.2021 г. Научно жури