Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

 Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

 

     

П.Н. 3.8 Икономика,

НС "Икономика и управление (недвижима собственост и оценяване на активи и бизнеси"

Кандидат: гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов

Заключително заседание на научно жури: 04.12.2023 г., зала 1, 15:30 ч.

Становища БЕ

Становища АЕ

Резюмета БГ

Резюмета АЕ

Рецензии АЕ

Рецензии БГ

04.11.2023 г. Научно жури

 

 

 

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат                                                                                          Научно жури