Икономически университет - Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
     

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
     
     

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Съобщение Публикувано на