Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на
     

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност - Стокознание (Качество и безопасност на стоките).

Кандидат: гл. ас. д-р Антоанета Петрова Желязкова - Стоянова

Научно жури 11.06.2021 г.
     

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Публикувано на Научно жури