Икономически университет – Варна

Архив проекти в предходни години

Списък на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет на отчет в отдел НИДД:

№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НПИ-49 гл. ас. д-р Живка Матеева Защита на личните данни в сферата на висшето образование научно- приложни изследвания гл.ас. д-р Живка Стоянова Матеева, проф. д. н. Олег Димитров Асенов (ВТУ), доц. д-р Адрияна Йовчева Андреева, доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д-р Андрей Сашов Александров, Венциалав Кирилов Караджалов, докт. Емилия Ангелова Киречева
НПИ-50 доц. д-р Радка Петрова Иванова Управленски и правни аспекти на иновациите и устойчивост в условията на криза научно- приложни изследвания доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д. н. Драгомир Кирилов Кръстев, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов; докт. Стефан Димитров Генов
НПИ-51 доц. д-р Стоян Димов Киров COVID-19 рекфлексии върху финансовата стабилност научно- приложни изследвания доц. д-р Стоян Димов Киров; проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Маню Тодоров Моравенов; доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, доц. д-р Данчо Христов Петров, доц. д-р Димитър Живков Рафаилов, доц. д-р Людмил Василев Найденов, доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов
НПИ-52 доц. д-р Генка Иванова Рафаилова Развитие на интелигентната туристическа дестинация '2030 (на примера на община Варна) научно- приложни изследвания доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев, доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова,  доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева, гл. ас. д-р Златка Иванова Тодорова - Хамдан, гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, докт. Антонио Антониев Хаджиколев, докт. Тихомир Василев Патарински, студенти: Михаил Здравков Жеков, Богдан Светославов Стефанов, Христо Христов, Симона Димитрова
НПИ-53 доц. д-р Христо Делчев Мавров Макроикономически и социални ефекти и политики в условията на Ковид-19 кризата в България и Европейския съюз научно- приложни изследвания доц. д-р Христо Делчев Мавров, доц. д-р Калин Йовчев Господинов, гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова, гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров, гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева - Манолева, гл. ас. д-р Александър Боянов Тодоров, докт. Даниела Красимирова Пенкова
НПИ-54 гл. ас. д-р Павлина Иванова Дигитализация в аграрния бизнес: влияние върху работната сила научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова, доц. д-р Стоянка Гинева Черкезова (БАН, ИИНЧ), гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова,  гл. ас. д-р Радка Валериева Начева, докт. Галина Йорданова Иванова.
НПИ-55 доц. д-р Денка Йорданова Златева Повишаване на качеството и полезността на храните - тенденции и иновативни практики (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Йорданова Златева, проф. д-р Стоян Петков Маринов, доц. д-р инж. Росен Миланов Чочков, гл. ас. д-р Петя Иванова Георгиева ,  ас. д-р Дана Асенова Стефанова, докт. Даниел Иванов Стоилов
НПИ-56 доц. д-р Танка Василева Милкова Количествени методи в мениджмънта на човешките ресурси научно- приложни изследвания доц.д-р Танка Василева Милкова, проф.д-р Росен Николаев Николаев, доц.д-р Радан Василев Мирянов, гл.ас.д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова, ст. пр. Свилен Божидаров Илиев, докт. Жулиета Деянова Михайлова, докт. Славка Цветанова Стаменова
НПИ-57 гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова Правоотношения и статут на лицата в съдебната власт в условията на дигитализацията научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, проф.д-р Дарина Пеева Зиновиева, проф.д-р Таня Николова Йосифова, проф. д-р Борислав Панайотов Стоянов, доц .д-р Андрей Сашов Александров, гл. ас. д-р Велина Атанасова Колева-Сачкова, д-р Емил Йорданов Радев, докт. Иван Евгениев Михайлов
НПИ-58 доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров Предизвикателства пред управлението, оценяването и данъчното облагане на недвижимите имоти научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров, проф. д-р Надя Енчева Костова, доц. д-р Даниела Георгиева, гл. ас. д-р Цветомир Манолов, гл. ас. д-р Анна Господинова, докт. Александър Деянов Йорданов, докт. Стефани Владимирова Новакова
НПИ-59 доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова Развитие на регионални бизнес модели чрез "зелени инвестиции" научно- приложни изследвания доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, проф. д-р Надка Костадинова, доц. д-р Гергана Славова, доц. д-р Таня Георгиева, докт. Даниел Стоилов, докт. Галина Йорданова
НПИ-60 доц. д-р Калоян Илиев Колев Преки чуждестранни инвестиции и пазара на труда в България научно- приложни изследвания доц. д-р Калоян Илиев Колев, доц. д-р Тамара Тодорова, гл. ас. д-р Свилена Михайлова Михайлова, Славена Стефанова Цонева, д-т Жулиета Деянова Михайлова, д-т Косьо Владимиров Владимиров
НПИ-61 доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов Дигитализация на финансовите услуги- възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, гл. ас. д-р Пламен Любомиров Джапаров, д-р Петър Пенков Николовр докт. Валентин Валентинов Мончев
НПИ-62 доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова Дигитализацията на малките предприятия- драйвър за успех и промяна научно- приложни изследвания доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова, доц.д-р Данчо Христов Петров, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова, гл. ас. Ваня Трифонова Стоянова
НПД-307 доц. д-р Михал Стоянов Дигитална трансформация на търговията със застрахователни продукти в България докторантски доц. д-р Михал Стоянов, д-т Тонина Янева 
НПД-309 доц. д-р Виолета Димитрова Управление на продуктовите категории във веригата за доставки докторантски доц. д-р Виолета Димитрова, д-т Елина Пейчева
НПД-314 проф. д-р Стоян Маринов Възможности за развитие на пчелен туризъм в България ( по примера на Североизточен район за планиране ) докторантски проф. д-р Стоян Маринов, докт. Косьо Владимиров Владимиров
НПД-315 проф. д-р Снежана Сълова Усъвършенствана софтуерна система за оценка и развитие на човешките ресурси в специализирана среда докторантски проф. д-р Снежана Сълова, д-т Славка Стаменова
НПО-316 доц. д-р Георгина Луканова Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж  обучение доц. д-р Георгина Луканова, Вяра Ангелова, Яна Росенова Донева 
НПИ-63 проф. д-р Росен Николаев Николаев Количествени методи в управлението на строителното предприятие научно- приложни изследвания проф. д-р Росен Николаев Николаев, доц. д-р Танка Василева Милкова, доц. д-р Радан Василев Мирянов, гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова; докт. Славка Цветанова Стаменова; докт. Галина Иванова Николова
НПИ-64 гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова Изследване на проблемите при дигитализация на процесите и внедряване на изкуствения интелект в управлението на контрола и контролната дейност в организациите от публичния сектор научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Пламена Недялкова, гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова; гл. ас. д-р Илиян Христов, гл. ас. д-р Христоско Богданов, Димитър Нешев, Андреана Иванова, Тодор Янкулов, докт. Гергана Калоянова
НПИ-65 гл. ас. д-р Радка Валериева Начева Изкуственият интелект в помощ на хората с увреждания при осигуряване на дигитална достъпност в процеса на обучение във висше образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева , проф. д-р Снежана Динева Сълова; доц. д-р Мачей Чаплевски; доц. д-р Жозе Пауло Мачадо Да Коста; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев; докт. Славка Цветанова Стаменова; докт. Николай Пламенов Николов
НПИ-66 доц. д-р Калин Йовчев Господинов Конвергенция на производството, заетостта и производителността на труда на България към Еврозоната научно- приложни изследвания доц. д-р Калин Йовчев Господинов; гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, докт. Жулиета Деянов Михайлова, докт. Косьо Владимиров Владимиров, докт. Галина Иванова Николова
НПИ-67 доц. д.н. Павел Петров Приложение на прогресивни уеб технологии при географски информационни системи научно- приложни изследвания доц. д.н. Павел Стоянов Петров; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев; х. ас. Йордан Иванов Йорданов; докт. Димитриос Георгиос Симеонидис, ст. Теодора Станимирова Върбанова
НПИ-68 проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова Използване информацията от Отчета за паричните потоци от доставчиците на капитал - банките - кредитори (българският и източно-европейският опит) научно- приложни изследвания проф. д-р Фаня Филипова; доц. д-р Теодора Запрянова; гл. ас. д-р Атанас Атанасов; гл. ас. д-р Румяна Маринова; докт. Валентина Красенова Бинева; докт. Татяна Иванова Димитрова.
НПИ-69 доц. д-р Катя Неделчева Антонова Предизвикателства пред строителния сектор в България в контекста на кръговата икономика научно- приложни изследвания доц. д-р Катя Неделчева Антонова, чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев; проф. д-р Маргарида Мария Мендес Родригес, доц. д-р Мачей Чаплевски, доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, докт. Благовест Пламенов Илиев, докт. Атанас Ивелинов Иванов
НПИ-70 доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева Устойчиви потребителски действия на варненските домакинства-възможни причини научно- приложни изследвания доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева, проф. д-р Юлиан Андреев Василев, доц. д-р Свилен Венков Иванов, гл. ас. д-р Боряна Георгиева Сербозова; гл. ас. д-р Йордан Борисов Недев, докт. Христина Димитрова Георгиева, докт. Иван Евгениев Михайлов
НПИ-71 проф. д-р Силвия Стоянова Парушева Преход от e-обучение към интелигентно обучение с интерактивност и игровизация научно- приложни изследвания проф. д-р Силвия Стоянова Парушева, гл. ас. д-р Борис Иванов Банков; докт. Гергана Георгиева Касабова
НПИ-72 доц. д-р Антоанета Петрова Стоянова-Желязкова Управление на секторите на биоикономиката в прехода към устойчивост на икономиката на България научно- приложни изследвания доц. д-р Антоанета Петрова Стоянова-Желязкова, доц. д-р Мариета Георгиева Стефанова, доц. д-р Алена Пауликова, гл. ас. д-р Дамян Киречев, докт. Емилия Ангелова Киречева, докт. Даниел Стоилов
НПК-321 доц. д-р Тодор Райчев Строително предприемачество и недвижима собственост научни прояви доц. д-р Тодор Райчев, доц. д-р Божидар Чапаров, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Иво Костов, доц. д-р Анна Господинова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, гл. ас. д-р Милена Иванова, гл. ас. д-р Ваня Антонова, ас. Явор Николов
НПК-322 доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева Медиацията в различните обществени сфери научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева,  доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, доц. д-р Генка Рафаилова, доц. д-р Даниела Георгиева, гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова-Иванова, Мариана Николова
НПК-322 доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева Правото и бизнесът в съвременното общество научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева, проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова, доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева, доц. д-р Дарина Неделчева Димитрова, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, гл. ас. д-р Милена Красимирова Цветковска, гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова-Иванова
НПК-324 гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова Управление на човешките ресурси научни прояви доц. д-р Катя Неделчева Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова  , гл.ас. д-р Велина Колева, гл. ас. д-р Радка Начева
НПД-325 проф. д-р Евгени Петров Станимиров Управление на взаимоотношенията с клиенти чрез генетични данни докторантски проф. д-р Евгени Петров Станимиров, докт. Ивелина Иванова-Кадири
НПК-326 доц. д-р Генка Иванова Рафаилова Съвременният туризъм-преосмисляне на възможности и модели за развитие научни прояви доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева, доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова, доц. д-р Станислав Иванов Пляков, гл. ас. д-р Златка Тодорова Хамдан, гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, докт. Радостина Десиславова Николова
НПК-327 доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов Студентска научна конференция - 2023 научни прояви доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, докт.Емилия Ангелова Киречева, Здравка Райчева Иванова, Даниела Димитрова, докт. Иван Михайлов
НПК-328 доц. д-р Денка Йорданова Златева Стокознание-традиции и перспективи научни прояви доц. д-р Денка Йорданова Златева, доц. д-р Антоанета Стоянова, гл. ас. д-р Величка Маринова,  гл. ас. д-р Дана Асенова Стефанова, гл. ас. д-р Радослав Радев, инж. Маргарита Станкова, ст. Филип Краев, ст. Десислава Станкова
НПК-329 доц. д-р Михал Стоянов Търговия 5.0-дигитализация и/или хуманизация научни прояви доц. д-р Михал Стоянов, доц. д-р Виолета Димитрова, доц. д-р Донка Желязкова, гл. ас. д-р Виолета Петева, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, докт. Йордан Атанасов, докт. Даниел Токушев
НПД-330 доц. д.н. Павел Петров Откриване и реагиране на мрежови прониквания чрез методи за класифициране и техники за машинно обучение докторантски доц. д.н. Павел Петров, докт. Димитриос Георгиос Симеонидис
НПД-331 доц. д.н. Павел Петров Облачна информационна система за управление на поръчките от клиенти в производствено предприятие докторантски доц. д.н. Павел Петров, докт. Йордан Иванов Йорданов
НПД-332 проф. д-р Снежана Динева Сълова Усъвършенстване електронна система за стимулиране процеса на обучение докторантски проф. д-р Снежана Динева Сълова, докт. Николай Пламенов Николов
НПД-333 проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева Оценка на конкурентоспособността на община Исперих като туристическа дестинация докторантски проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева, докт. Севги Сеид
НПД-334 доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев Изграждане на облачна инфраструктура за целите на дигиталната трансормация в условията на смесено обучение докторантски доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев, докт. Иван Евгениев Михайлов
НПК-335 доц. д-р Йордан Христов Иванов 75 години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и 75 катедра "Индустриален бизнес и логистика" в Икономически университет - Варна научни прояви доц. д-р Йордан Христов Иванов, доц. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Петя Данкова, доц. д-р Силвия Благоева, гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков, гл. ас. д-р Стефан Калпачев, гл. ас. д-р Пламена Милушева, гл. ас. д-р Моника Михайлова, Деница Димитрова, докт. Мартин Валериев Николов
НПД-336 доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова Маркетингов модел на ценова автоматизация на В2В пазари докторантски доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова, докт. Биляна Славова Иванова
НПД-337 доц. д-р Георгина Георгиева Луканова Роля на СПА и Медикъл за развитие на хотелиерския продукт (по примера на хотел Гранд хотел Поморие) докторантски доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Теодора Георгиева Арсова
НПО-338 доц. д-р Георгина Георгиева Луканова Умението за работа със софтуеърни продукти в хотелския бизнес като възможност за адаптиране на академичните знания към практиката  обучение доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Десислава Димитрова
НПК-339 доц. д-р Мария Радославова Станимирова Агробизнесът и селските райони-икономика, иновации и растеж научни прояви доц. д-р Мария Радославова Станимирова, доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Гергана Георгиева Славова-Стефанова, доц. д-р Таня Георгиева Николова, гл. ас. д-р Дамян Киречев, гл. ас. д-р Радмил Николов, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Пламен Пенев, докт. Ивайло Тодоров
НПИ-49 гл. ас. д-р Живка Матеева Защита на личните данни в сферата на висшето образование научно- приложни изследвания гл.ас. д-р Живка Стоянова Матеева, проф. д. н. Олег Димитров Асенов (ВТУ), доц. д-р Адрияна Йовчева Андреева, доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д-р Андрей Сашов Александров, Венциалав Кирилов Караджалов, докт. Емилия Ангелова Киречева
НПИ-50 доц. д-р Радка Петрова Иванова Управленски и правни аспекти на иновациите и устойчивост в условията на криза научно- приложни изследвания доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д. н. Драгомир Кирилов Кръстев, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов; докт. Стефан Димитров Генов
НПИ-51 доц. д-р Стоян Димов Киров COVID-19 рекфлексии върху финансовата стабилност научно- приложни изследвания доц. д-р Стоян Димов Киров; проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Маню Тодоров Моравенов (ВУЗФ - София); доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, доц. д-р Данчо Христов Петров, доц. д-р Димитър Живков Рафаилов, доц. д-р Людмил Василев Найденов, доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов
НПИ-52 доц. д-р Генка Иванова Рафаилова Развитие на интелигентната туристическа дестинация '2030 (на примера на община Варна) научно- приложни изследвания доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев, доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова,  доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева, гл. ас. д-р Златка Иванова Тодорова - Хамдан, гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, докт. Антонио Антониев Хаджиколев, докт. Тихомир Василев Патарински, студенти: Михаил Здравков Жеков, Богдан Светославов Стефанов, Христо Христов, Симона Димитрова
НПИ-53 доц. д-р Христо Делчев Мавров Макроикономически и социални ефекти и политики в условията на Ковид-19 кризата в България и Европейския съюз научно- приложни изследвания доц. д-р Христо Делчев Мавров, доц. д-р Калин Йовчев Господинов, гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова, гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров, гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева - Манолева, гл. ас. д-р Александър Боянов Тодоров, докт. Даниела Красимирова Пенкова
НПИ-54 гл. ас. д-р Павлина Иванова Дигитализация в аграрния бизнес: влияние върху работната сила научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова, доц. д-р Стоянка Гинева Черкезова (БАН, ИИНЧ), гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова,  гл. ас. д-р Радка Валериева Начева, докт. Галина Йорданова Иванова.
НПИ-55 доц. д-р Денка Йорданова Златева Повишаване на качеството и полезността на храните - тенденции и иновативни практики (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Йорданова Златева, проф. д-р Стоян Петков Маринов, доц. д-р инж. Росен Миланов Чочков, гл. ас. д-р Петя Иванова Георгиева (УХТ - Пловдив),  ас. д-р Дана Асенова Стефанова, докт. Даниел Иванов Стоилов
НПИ-56 доц. д-р Танка Василева Милкова Количествени методи в мениджмънта на човешките ресурси научно- приложни изследвания доц.д-р Танка Василева Милкова, проф.д-р Росен Николаев Николаев, доц.д-р Радан Василев Мирянов, гл.ас.д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова, ст. пр. Свилен Божидаров Илиев, докт. Жулиета Деянова Михайлова, докт. Славка Цветанова Стаменова
НПИ-57 гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова Правоотношения и статут на лицата в съдебната власт в условията на дигитализацията научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, проф.д-р Дарина Пеева Зиновиева, проф.д-р Таня Николова Йосифова, проф. д-р Борислав Панайотов Стоянов, доц .д-р Андрей Сашов Александров, гл. ас. д-р Велина Атанасова Колева-Сачкова, д-р Емил Йорданов Радев, докт. Иван Евгениев Михайлов
НПИ-58 доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров Предизвикателства пред управлението, оценяването и данъчното облагане на недвижимите имоти научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров, проф. д-р Надя Енчева Костова, доц. д-р Даниела Георгиева, гл. ас. д-р Цветомир Манолов, гл. ас. д-р Анна Господинова, докт. Александър Деянов Йорданов, докт. Стефани Владимирова Новакова
НПИ-59 доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова Развитие на регионални бизнес модели чрез "зелени инвестиции" научно- приложни изследвания доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, проф. д-р Надка Костадинова, доц. д-р Гергана Славова, доц. д-р Таня Георгиева, докт. Даниел Стоилов, докт. Галина Йорданова
НПИ-60 доц. д-р Калоян Илиев Колев Преки чуждестранни инвестиции и пазара на труда в България научно- приложни изследвания доц. д-р Калоян Илиев Колев, доц. д-р Тамара Тодорова, гл. ас. д-р Свилена Михайлова Михайлова, Славена Стефанова Цонева, д-т Жулиета Деянова Михайлова, д-т Косьо Владимиров Владимиров
НПИ-61 доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов Дигитализация на финансовите услуги- възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, гл. ас. д-р Пламен Любомиров Джапаров, д-р Петър Пенков Николовр докт. Валентин Валентинов Мончев
НПИ-62 доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова Дигитализацията на малките предприятия- драйвър за успех и промяна научно- приложни изследвания доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова, доц.д-р Данчо Христов Петров, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова, гл. ас. Ваня Трифонова Стоянова
НПД-307 доц. д-р Михал Стоянов Дигитална трансформация на търговията със застрахователни продукти в България докторантски доц. д-р Михал Стоянов, д-т Тонина Янева 
НПД-309 доц. д-р Виолета Димитрова Управление на продуктовите категории във веригата за доставки докторантски доц. д-р Виолета Димитрова, д-т Елина Пейчева
НПД-314 проф. д-р Стоян Маринов Възможности за развитие на пчелен туризъм в България ( по примера на Североизточен район за планиране ) докторантски проф. д-р Стоян Маринов, докт. Косьо Владимиров Владимиров
НПД-315 проф. д-р Снежана Сълова Усъвършенствана софтуерна система за оценка и развитие на човешките ресурси в специализирана среда докторантски проф. д-р Снежана Сълова, д-т Славка Стаменова
НПО-316 доц. д-р Георгина Луканова Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж  обучение доц. д-р Георгина Луканова, Вяра Ангелова, Яна Росенова Донева 
НПИ-63 проф. д-р Росен Николаев Николаев Количествени методи в управлението на строителното предприятие научно- приложни изследвания проф. д-р Росен Николаев Николаев, доц. д-р Танка Василева Милкова, доц. д-р Радан Василев Мирянов, гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова; докт. Славка Цветанова Стаменова; докт. Галина Иванова Николова
НПИ-64 гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова Изследване на проблемите при дигитализация на процесите и внедряване на изкуствения интелект в управлението на контрола и контролната дейност в организациите от публичния сектор научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Пламена Недялкова, гл. ас. д-р Гергана Цончева-Петкова; гл. ас. д-р Илиян Христов, гл. ас. д-р Христоско Богданов, Димитър Нешев, Андреана Иванова, Тодор Янкулов, докт. Гергана Калоянова
НПИ-65 гл. ас. д-р Радка Валериева Начева Изкуственият интелект в помощ на хората с увреждания при осигуряване на дигитална достъпност в процеса на обучение във висше образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева , проф. д-р Снежана Динева Сълова; доц. д-р Мачей Чаплевски; доц. д-р Жозе Пауло Мачадо Да Коста; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев; докт. Славка Цветанова Стаменова; докт. Николай Пламенов Николов
НПИ-66 доц. д-р Калин Йовчев Господинов Конвергенция на производството, заетостта и производителността на труда на България към Еврозоната научно- приложни изследвания доц. д-р Калин Йовчев Господинов; гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, докт. Жулиета Деянов Михайлова, докт. Косьо Владимиров Владимиров, докт. Галина Иванова Николова
НПИ-67 доц. д.н. Павел Петров Приложение на прогресивни уеб технологии при географски информационни системи научно- приложни изследвания доц. д.н. Павел Стоянов Петров; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев; х. ас. Йордан Иванов Йорданов; докт. Димитриос Георгиос Симеонидис, ст. Теодора Станимирова Върбанова
НПИ-68 проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова Използване информацията от Отчета за паричните потоци от доставчиците на капитал - банките - кредитори (българският и източно-европейският опит) научно- приложни изследвания проф. д-р Фаня Филипова; доц. д-р Теодора Запрянова; гл. ас. д-р Атанас Атанасов; гл. ас. д-р Румяна Маринова; докт. Валентина Красенова Бинева; докт. Татяна Иванова Бинева
НПИ-69 доц. д-р Катя Неделчева Антонова Предизвикателства пред строителния сектор в България в контекста на кръговата икономика научно- приложни изследвания доц. д-р Катя Неделчева Антонова, чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев; проф. д-р Маргарида Мария Мендес Родригес, доц. д-р Мачей Чаплевски, доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, докт. Благовест Пламенов Илиев, докт. Атанас Ивелинов Иванов
НПИ-70 доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева Устойчиви потребителски действия на варненските домакинства-възможни причини научно- приложни изследвания доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева, проф. д-р Юлиан Андреев Василев, доц. д-р Свилен Венков Иванов, гл. ас. д-р Боряна Георгиева Сербозова; гл. ас. д-р Йордан Борисов Недев, докт. Христина Димитрова Георгиева, докт. Иван Евгениев Михайлов
НПИ-71 проф. д-р Силвия Стоянова Парушева Преход от e-обучение към интелигентно обучение с интерактивност и игровизация научно- приложни изследвания проф. д-р Силвия Стоянова Парушева, гл. ас. д-р Борис Иванов Банков; докт. Гергана Георгиева Касабова
НПИ-72 доц. д-р Антоанета Петрова Стоянова-Желязкова Управление на секторите на биоикономиката в прехода към устойчивост на икономиката на България научно- приложни изследвания доц. д-р Антоанета Петрова Стоянова-Желязкова, доц. д-р Мариета Георгиева Стефанова, доц. д-р Алена Пауликова, гл. ас. д-р Дамян Киречев, докт. Емилия Ангелова Киречева, докт. Даниел Стоилов
НПК-321 доц. д-р Тодор Райчев Строително предприемачество и недвижима собственост научни прояви доц. д-р Тодор Райчев, доц. д-р Божидар Чапаров, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Иво Костов, доц. д-р Анна Господинова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, гл. ас. д-р Милена Иванова, гл. ас. д-р Ваня Антонова, ас. Явор Николов
НПК-322 доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева Медиацията в различните обществени сфери научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева,  доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, доц. д-р Генка Рафаилова, доц. д-р Даниела Георгиева, гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова-Иванова, Мариана Николова
НПК-322 доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева Правото и бизнесът в съвременното общество научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева, проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова, доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева, доц. д-р Дарина Неделчева Димитрова, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, гл. ас. д-р Милена Красимирова Цветковска, гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова-Иванова
НПК-324 гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова Управление на човешките ресурси научни прояви доц. д-р Катя Неделчева Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова  , гл.ас. д-р Велина Колева, гл. ас. д-р Радка Начева
НПД-325 проф. д-р Евгени Петров Станимиров Управление на взаимоотношенията с клиенти чрез генетични данни докторантски проф. д-р Евгени Петров Станимиров, докт. Ивелина Иванова-Кадири
НПК-326 доц. д-р Генка Иванова Рафаилова Съвременният туризъм-преосмисляне на възможности и модели за развитие научни прояви доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева, доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова, доц. д-р Станислав Иванов Пляков, гл. ас. д-р Златка Тодорова Хамдан, гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, докт. Радостина Десиславова Николова
НПК-327 доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов Студентска научна конференция - 2023 научни прояви доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, докт.Емилия Ангелова Киречева, Здравка Райчева Иванова, Даниела Димитрова, докт. Иван Михайлов
НПК-328 доц. д-р Денка Йорданова Златева Стокознание-традиции и перспективи научни прояви доц. д-р Денка Йорданова Златева, доц. д-р Антоанета Стоянова, гл. ас. д-р Величка Маринова,  гл. ас. д-р Дана Асенова Стефанова, гл. ас. д-р Радослав Радев, инж. Маргарита Станкова, ст. Филип Краев, ст. Десислава Станкова
НПК-329 доц. д-р Михал Стоянов Търговия 5.0-дигитализация и/или хуманизация научни прояви доц. д-р Михал Стоянов, доц. д-р Виолета Димитрова, доц. д-р Донка Желязкова, гл. ас. д-р Виолета Петева, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, докт. Йордан Атанасов, докт. Даниел Токушев
НПД-330 доц. д.н. Павел Петров Откриване и реагиране на мрежови прониквания чрез методи за класифициране и техники за машинно обучение докторантски доц. д.н. Павел Петров, докт. Димитриос Георгиос Симеонидис
НПД-331 доц. д.н. Павел Петров Облачна информационна система за управление на поръчките от клиенти в производствено предприятие докторантски доц. д.н. Павел Петров, докт. Йордан Иванов Йорданов
НПД-332 проф. д-р Снежана Динева Сълова Усъвършенстване електронна система за стимулиране процеса на обучение докторантски проф. д-р Снежана Динева Сълова, докт. Николай Пламенов Николов
НПД-333 проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева Оценка на конкурентоспособността на община Исперих като туристическа дестинация докторантски проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева, докт. Севги Сеид
НПД-334 доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев Изграждане на облачна инфраструктура за целите на дигиталната трансормация в условията на смесено обучение докторантски доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев, докт. Иван Евгениев Михайлов
НПК-335 доц. д-р Йордан Христов Иванов 75 години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" и 75 катедра "Индустриален бизнес и логистика" в Икономически университет - Варна научни прояви доц. д-р Йордан Христов Иванов, доц. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Петя Данкова, доц. д-р Силвия Благоева, гл. ас. д-р Стоян Хадживеличков, гл. ас. д-р Стефан Калпачев, гл. ас. д-р Пламена Милушева, гл. ас. д-р Моника Михайлова, Деница Димитрова, докт. Мартин Валериев Николов
НПД-336 доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова Маркетингов модел на ценова автоматизация на В2В пазари докторантски доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова, докт. Биляна Славова Иванова
НПД-337 доц. д-р Георгина Георгиева Луканова Роля на СПА и Медикъл за развитие на хотелиерския продукт (по примера на хотел Гранд хотел Поморие) докторантски доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Теодора Георгиева Арсова
НПО-338 доц. д-р Георгина Георгиева Луканова Умението за работа със софтуеърни продукти в хотелския бизнес като възможност за адаптиране на академичните знания към практиката  обучение доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Десислава Димитрова
НПК-339 доц. д-р Мария Радославова Станимирова Агробизнесът и селските райони-икономика, иновации и растеж научни прояви доц. д-р Мария Радославова Станимирова, доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Гергана Георгиева Славова-Стефанова, доц. д-р Таня Георгиева Николова, гл. ас. д-р Дамян Киречев, гл. ас. д-р Радмил Николов, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Пламен Пенев, докт. Ивайло Тодоров

 

 

Заповед утвърждаване на проекти 2023

№ на проекта

Ръководител на проекта

Тема на проекта

Тип на проекта

Изпълнители на проекта

НПИ-37

проф. д-р Стоян Стоянов

Съвременни практики при оценявнето на активи в България

научно- приложни изследвания

проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов ; докторант Кристиян Пламенов Вълчев; Мая Иванова Петкова -студент

 

НПИ-38

 

доц. д-р Данчо Петров

 

Измерения на задлъжнялостта на домакинствата в България

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Данчо Христов Петров; доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова

 

НПИ-41

 

доц. д-р Иван Желев

 

Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Иван Желев Иванов, доц. д-р Тодор Стоянов Райчев, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова

 

НПИ-42

 

проф. д-р Стоян Маринов

 

Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация

 

научно- приложни изследвания

 

проф. д-р Стоян Петков Маринов; доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева; доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова;  гл. ас. д-р Мария Велева Велева; гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков; гл. ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева; Катина Костадинова Попова; Христина Пламенова Филипова; докт. Марианна Светлозарова Александрова; докт. Яна Росенова Донева; докт. Христина Руменова Сантана.

 

НПИ-43

 

доц. д-р Галина Йолова

 

Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване на трудовото законодателство

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Галина Огнянова Йолова; доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева, гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; ас. д-р Христоско Иванов Богданов, докт. Божидар Стойчев Стойчев

 

НПИ-44

 

доц. д-р Светлозар Стефанов

 

Организация на отчетността и оповестяване на финансова информация от предприятията с международно участие

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Слави Генов, проф. д-р Юлиан Андреев Василев; доц. д-р Даниела Александрова Георгиева; гл. ас. д-р Гергана Иванова Цончева; гл. ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов, гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов; ас. Анелия Галинова Атанасова; докт. Имрен Севим Гендж - Салатова; докт. Деница Красимирова Христова, Мая Руменова Георгиева

 

НПИ-45

 

доц. д-р Павел Петров

 

Дигитализация на процесите на управление и образователните услуги в университетска среда

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Павел Стоянов Петров; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; гл. ас. д-р Стойчо Василев Стоев; гл. ас. д-р Михаил Радев Миланов; гл. ас. д-р Янка Георгиева Александрова; докт. Светослав Стефанов Иванов; студент - Любослав Александров Александров

 

НПИ-46

 

доц. д-р Радан Мирянов

 

Модели за оптимално управление на запаси в логистичната система

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Радан Василев Мирянов; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова; докт. Христина Ганчева Василева; докт. Емил Георгиев Лечев; докт. Теодора Димитрова Балева

 

НПИ-47

 

гл. ас. д-р Дамян Киречев

 

Съвременни подходи за устойчиво управление на агрохранителна верига

 

научно- приложни изследвания

 

гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Стоянова;  доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м.; ас. д-р Величка Пеева Маринова; докт. Милен Веселинов Влаев; докт. Антон Руменов Петев

 

НПД-281

 

доц. д-р Йордан Иванов

 

Изследване на възможности за финансиране на предприемачески инициативи в българската индустрия

 

докторантски

 

доц. д-р Йордан Христов Иванов; докт.

Владислав Насков Вълчинов

 

НПД-292

 

доц. д-р Стоян Киров

 

Зелените инвестиции на частните пенсионни фондове

 

докторантски

 

доц. д-р Стоян Димов Киров; докт. Милена Димитрова Бенева

 

НПД-296

 

доц. д-р Иван Петров

 

Изследване влиянието на опаковката върху потребителските нагласи към козметичните продукти в България

 

докторантски

 

доц. д-р Иван Йорданов Петров, докт. Мая Юриева Костова

НПД-297

доц. д-р Георгина Луканова

Стандартизация и сертификация на обслужването в българското хотелиерство

докторантски

доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Теодора Андриянова Теофилова

 

НПД-298

 

доц. д-р Георгина Луканова

 

Управление на онлайн репутацията на хотелите в община Варна

 

докторантски

 

доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Радостина Христова Проданова

 

НПД-299

 

проф. д-р Бистра Василева

 

Дигитални маркетингови стратегии в ритейл банкирането в България

 

докторантски

 

проф. д-р Бистра Константинова Василева, докт. Христо Насков Рафаилов

 

НПИ-49

 

гл. ас. д-р Живка Матеева

 

Защита на личните данни в сферата на висшето образование

 

научно- приложни изследвания

 

гл.ас. д-р Живка Стоянова Матеева, проф. д. н. Олег Димитров Асенов (ВТУ), доц. д-р Адрияна Йовчева Андреева, доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д-р Андрей Сашов Александров, Венциалав Кирилов Караджалов, докт. Емилия Ангелова Киречева

 

НПИ-50

 

доц. д-р Радка Петрова Иванова

 

Управленски и правни аспекти на иновациите и устойчивост в условията на криза

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д. н. Драгомир Кирилов Кръстев, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов; докт. Стефан Димитров Генов

 

НПИ-51

 

доц. д-р Стоян Димов Киров

 

COVID-19

рекфлексии върху финансовата стабилност

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Стоян Димов Киров; проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Маню Тодоров Моравенов (ВУЗФ - София); доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, доц. д-р Данчо Христов Петров, доц. д-р Димитър Живков Рафаилов, доц. д-р Людмил Василев Найденов, доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов

НПИ-52

доц. д-р Генка Иванова Рафаилова

Развитие на интелигентната туристическа дестинация '2030 (на примера на община Варна)

научно- приложни изследвания

доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев, доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова,  доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева, гл. ас. д-р Златка Иванова Тодорова - Хамдан, гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, докт. Антонио Антониев Хаджиколев, докт. Тихомир Василев Патарински, студенти: Михаил Здравков Жеков, Богдан Светославов Стефанов, Христо Христов, Симона Димитрова

 

НПИ-53

 

доц. д-р Христо Делчев Мавров

 

Макроикономически и социални ефекти и политики в условията на Ковид-19 кризата в България и Европейския съюз

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Христо Делчев Мавров, доц. д-р Калин Йовчев Господинов, гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова, гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров, гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева - Манолева, гл. ас. д-р Александър Боянов Тодоров, докт. Даниела Красимирова Пенкова

 

НПИ-54

 

гл. ас. д-р Павлина Иванова

 

Дигитализация в аграрния бизнес: влияние върху работната сила

 

научно- приложни изследвания

 

гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова, доц. д-р Стоянка Гинева Черкезова (БАН, ИИНЧ), гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова,  гл. ас. д-р Радка Валериева Начева, докт. Галина Йорданова Иванова.

 

НПИ-55

 

доц. д-р Денка Йорданова Златева

 

Повишаване на качеството и полезността на храните - тенденции и иновативни практики (на примера на хляб)

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Денка Йорданова Златева, проф. д-р Стоян Петков Маринов, доц. д-р инж. Росен Миланов Чочков, гл. ас. д-р Петя Иванова Георгиева (УХТ - Пловдив),  ас. д-р Дана Асенова Стефанова, докт. Даниел Иванов Стоилов

 

НПИ-56

 

доц. д-р Танка Василева Милкова

 

Количествени методи в мениджмънта на човешките ресурси

 

научно- приложни изследвания

 

доц.д-р Танка Василева Милкова, проф.д-р Росен Николаев Николаев, доц.д-р Радан Василев Мирянов, гл.ас.д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова, ст. пр. Свилен Божидаров Илиев, докт. Жулиета Деянова Михайлова, докт. Славка Цветанова Стаменова

НПИ-57

гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова

Правоотношения и статут на лицата в съдебната власт в условията на дигитализацията

научно- приложни изследвания

гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, проф.д-р Дарина Пеева Зиновиева, проф.д-р Таня Николова Йосифова, проф. д-р Борислав Панайотов Стоянов, доц .д-р Андрей Сашов Александров, гл. ас. д-р Велина Атанасова Колева-Сачкова, д-р Емил Йорданов Радев, докт. Иван Евгениев Михайлов

 

НПИ-58

 

доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров

 

Предизвикателства пред управлението, оценяването и данъчното облагане на недвижимите имоти

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров, проф. д-р Надя Енчева Костова, доц. д-р Даниела Георгиева, гл. ас. д-р Цветомир Манолов, гл. ас. д-р Анна Господинова, докт. Александър Деянов Йорданов, докт. Стефани Владимирова Новакова

 

НПИ-59

доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова

 

Развитие на регионални бизнес модели чрез "зелени инвестиции"

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова, проф. д-р Надка Костадинова, доц. д-р Гергана Славова, доц. д-р Таня Георгиева, докт. Даниел Стоилов, докт. Галина Йорданова

 

НПИ-60

 

доц. д-р Калоян Илиев Колев

 

Преки чуждестранни инвестиции и пазара на труда в България

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Калоян Илиев Колев, доц. д-р Тамара Тодорова, гл. ас. д-р Свилена Михайлова Михайлова, Славена Стефанова Цонева, д-т Жулиета Деянова Михайлова, д-т Косьо Владимиров Владимиров

 

НПИ-61

 

доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов (сменен с гл. ас. д-р Пламен Джапаров, април 2024)

 

Дигитализация на финансовите услуги- възможности и предизвикателства

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов (отпада от научния екип - април 2024), проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, гл. ас. д-р Пламен Любомиров Джапаров, д-р Петър Пенков Николов докт. Валентин Валентинов Мончев,, гл.ас. д-р Красимира Найденова (вкл. в проекта април 2024)

 

НПИ-62

 

доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова

 

Дигитализацията на малките предприятия- драйвър за успех и промяна

 

научно- приложни изследвания

 

доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова, доц.д-р Данчо Христов Петров, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова, гл. ас. Ваня Трифонова Стоянова

 

НПК-301

 

доц. д-р Тодор Райчев

 

Строително предприемачество и недвижима собственост

 

научни прояви

 

доц. д-р Тодор Райчев, доц. д-р Божидар Чапаров, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Иво Костов, гл. ас. д-р Анна Господинова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, гл. ас. д-р Милена Иванова, гл. ас. д-р Ваня Антонова

НПК-302

доц. д-р Катя Антонова

Управление на човешките ресурси

научни прояви

доц. д-р Катя Антонoва, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл.ас. д-р Велина Колева, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Радка Начева

 

НПК-303

 

доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева

 

Медиацията в различните обществени сфери

 

научни прояви

 

доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева, доц. д-р Галина Огнянова Йолова, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, доц. д.н. Павел Петров, доц. д-р Генка Рафаилова, доц. д-р Даниела Георгиева, Ивелина Тодорова, Ива Игнатова, Марияна Николова

 

НПК-304

 

доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева

 

Правото и бизнесът в съвременното общество

 

научни прояви

 

доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева, проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова, доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева, гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, гл. ас. д-р Милена Красимирова Цветковска, гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова-Иванова

 

НПК-305

 

проф. д-р Росен Николаев Николаев

 

Фундаменталната подготовка във висшето образование

 

научни прояви

 

проф. д-р Росен Николаев Николаев, доц. д-р Танка Василева Милкова, доц. д-р Радан Василев Мирянов, гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, д-т Жулиета Деянова Михайлова, ст-т Кирилка Христова Петрова

 

НПК-306

 

проф. д-р Бистра Василева

 

Ремаркетинг на реалността

 

научни прояви

 

проф. д-р Бистра Константинова Василева, доц. д-р Владимир Сашов Жечев, доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева, гл. ас. д-р Боряна Сербезова, гл. ас. д-р Свилен Венков Иванов, гл. ас. д-р Мария Георгиева Георгиева, гл. ас. д-р Пламена Вескова Паламарова, ас. Селвет Раиф Ниязиева, д-т Христина Димитрова Георгиева, д-т Христо Рафайлов, д-т Теодора Данева

 

НПД-307

 

доц. д-р Михал Стоянов

 

Дигитална трансформация на търговията със застрахователни продукти в България

 

докторантски

 

доц. д-р Михал Стоянов, д-т Тонина Янева

 

НПД-308

 

проф. д-р Стоян Маринов

 

Усъвършенстване имиджа на курортен комплекс на емитивен туристически пазар (по примера на к.к. "Боровец" на Британския пазар)

 

докторантски

 

проф. д-р Стоян Маринов,  д-т Мария Пейчева Унджиева

 

НПД-309

 

доц. д-р Виолета Димитрова

 

Управление на продуктовите категории във веригата за доставки

 

докторантски

 

доц. д-р Виолета Димитрова, д-т Елина Пейчева

 

НПК-310

 

доц. д-р Слави Димитров Генов

 

Счетоводното образование като комплекс от знания, умения и компетентности

 

научни прояви

 

доц. д-р Слави Димитров Генов, доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов, доц. д-р Надежда Попова-Йосифова, доц. д-р Даниела Александрова Георгиева, гл. ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов, гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов, гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова, гл. ас. д-р Илиян Николаев Христов

 

НПД-311

 

доц. д-р Христо Делчев Мавров

 

Модели на потребление в кръговата икономика

 

докторантски

 

доц. д-р Христо Делчев Мавров, д-т Даниела Красимирова Пенкова

 

НПК-312

 

гл. ас. д-р Татяна Иванова

 

Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия

 

научни прояви

 

гл. ас. д-р Татяна Иванова  , гл. ас. д-р Силвия Господинова, гл. ас. д-р Вениамин Тодоров, гл. ас. д-р Александър Тодоров, гл. ас. д-р Свилена Михайлова, гл. ас. д-р Силвия Братоева -Манолева

 

НПК-313

 

доц. д-р Виолета Димитрова

 

Търговия 2030

 

научни прояви

 

доц. д-р Виолета Янева Димитрова, проф. д-р Данчо Янков Данчев, доц. д-р Донка Димитрова Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Десилслава Кирилова Гроздева, гл. ас. д-р Юлия Николаевна Христова, д-т Елина Пейчева, д-т Тонина Янева

 

НПД-314

 

проф. д-р Стоян Маринов

 

Възможности за развитие на пчелен туризъм в България ( по примера на Североизточен район за планиране )

 

докторантски

 

проф. д-р Стоян Маринов, докт. Косьо Владимиров Владимиров

 

НПД-315

 

проф. д-р Снежана Сълова

 

Усъвършенствана софтуерна система за оценка и развитие на човешките ресурси в специализирана среда

 

докторантски

 

проф. д-р Снежана Сълова, д-т Славка Стаменова

 

НПО-316

 

доц. д-р Георгина Луканова

 

Умението за работа с научни документи като възможност за академичен растеж

 

обучение

 

доц. д-р Георгина Луканова, Вяра Ангелова, Яна Росенова Донева

 

НПД-317

 

доц. д-р Теменуга Стойкова

 

Влияние на стъклен рециклат на строителни материали

 

докторантски

 

доц. д-р Теменуга Василева Стойкова, д-т Мирослав Кирилов Георгиев

 

НПК-318

 

доц. д-р Силвия Благоева

 

Петнадесет години специалност "Логистика" в Икономически университет- Варна

 

научни прояви

 

доц. д-р Силвия Благоева, доц. д-р Петя Данкова, гл. ас. д-р Пламена Милушева, гл. ас. д-р Пламен Павлов, гл. ас. д-р Стефан Калпачев, докт. Мая Костова

 

НПО-319

 

доц. д-р Илиан Минков

 

Интелектуална собственост, авторски права и плагиатство: нормативна уредба и съдебни практики

 

обучение

 

доц. д-р Илиан Иванов Минков, докт. Емилия Ангелова Киречева, Славена Стефанова Цонева, Здравка Райчева Иванова

 

НПК-320

 

доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов

 

Студентска научна конференция - 2022

 

научни прояви

 

доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов, докт.Емилия Ангелова Киречева, Славена Стефанова Цонева, Здравка Райчева Иванова, докт. Иван Михайлов

 

 

Заповеди за утвърждаване на проекти през 2022 г.
https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/350/Naucni%20proekti/2022%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf

№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта, координати
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. Виолета Янева Димитрова, доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-31 доц. д-р Слави Генов Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство в предприятията от морския транспорт научно- приложни изследвания доц. д-р Слави Димитров Генов; доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова; гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова; гл. ас. д-р Илиян Николов Христов; гл.ас. д-р Драган Красимиров Георгиев; гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Калин Данчев Калев; гл. ас. д-р Веселин Парашкевов Деков; Мая Руменова Георгиева; докт. Стефани Харизанов (Новакова)
НПИ-34 доц. д-р Божидар Чапаров Устойчиво строителство и развитие на градската среда научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; проф. дин Марина Николаевна Юденко; докторант Миглена Стефанова Станева - Тодорова; докт. Антоан Николаев Влаев
НПИ-36 гл. ас. д-р Радка Начева Съвременни подходи за интегриране на мобилните технологии във висшето образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева; проф. д-р Владимир Стоянов Сълов; доц. д-р Снежана Динева Сълова; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев;докт. Радостина Петева Петрова
НПИ-37 проф. д-р Стоян Стоянов Съвременни практики при оценявнетона активи в България научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов; докторант Кристиян Пламенов Вълчев; Мая Иванова Петкова -студент
НПИ-38 доц. д-р Данчо Петров Измерения на задлъжнялостта на домакинствата в България научно- приложни изследвания доц. д-р Данчо Христов Петров; доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова
НПИ-40 гл. ас. д-р Борис Банков Дигитализация и информационно осигуряване на развитието на докторантите в ИУ-Варна научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Борис Банков, доц. д-р Иван Куюмджиев, докт. Петя Петрова, докт. Петър Димитров
НПИ-41 доц. д-р Иван Желев Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства научно- приложни изследвания доц. д-р Иван Желев Иванов, доц. д-р Тодор Стоянов Райчев, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова 
НПИ-42 проф. д-р Стоян Маринов Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Петков Маринов; доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева; доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова;  гл. ас. д-р Мария Велева Велева; гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков; гл. ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева; Катина Костадинова Попова; Христина Пламенова Филипова; докт. Марианна Светлозарова Александрова; докт. Яна Росенова Донева; докт. Христина Руменова Сантана.
НПИ-43 доц. д-р Галина Йолова Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване нс трудовото законодателство научно- приложни изследвания доц. д-р Галина Огнянова Йолова; доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева, гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; ас. д-р Христоско Иванов Богданов, докт. Божидар Стойчев Стойчев
НПИ-44 доц. д-р Светлозар Стефанов Организация на отчетността и оповестяване на финансова информация от предприятията с международно участие научно- приложни изследвания доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Слави Генов, проф. д-р Юлиан Андреев Василев; доц. д-р Даниела Александрова Георгиева; гл. ас. д-р Гергана Иванова Цончева; гл. ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов, гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов; ас. Анелия Галинова Атанасова; докт. Имрен Севим Гендж - Салатова; докт. Деница Красимирова Христова, Мая Руменова Георгиева
НПИ-45 доц. д-р Павел Петров Дигитализация на процесите на управление и образователните услуги в университетска среда научно- приложни изследвания доц. д-р Павел Стоянов Петров; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; гл. ас. д-р Стойчо Василев Стоев; гл. ас. д-р Михаил Радев Миланов; гл. ас. д-р Янка Георгиева Александрова; докт. Светослав Стефанов Иванов; студент - Любослав Александров Александров
НПИ-46 доц. д-р Радан Мирянов Модели за оптимално управление на запаси в логистичната система научно- приложни изследвания доц. д-р Радан Василев Мирянов; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова; докт. Христина Ганчева Василева; докт. Емил Георгиев Лечев; докт. Теодора Димитрова Балева
НПИ-47 гл. ас. д-р Дамян Киречев Съвременни подходи за устойчиво управление на агрохранителна верига научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Стоянова;  доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м.; ас. д-р Величка Пеева Маринова; докт. Милен Веселинов Влаев; докт. Антон Руменов Петев
НПД-266 проф. д-р Евгени Станимиров Идентичност на флуидни брандове в дигитална среда докторантски проф. д-р Евгени Петров Станимиров; докт. Радина Пламенова Русева 
НПД-268 доц. д-р Десислава Серафимова Управление на кариерното развитие на Милениум и Z поколението в мултикултурна бизнес среда докторантски доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова; докт. Даниел Светлинов Василев
НПД-272 доц. д-р Тодорка Атанасова Приложение на методите на софт компютинг за пердонализация на обучението докторантски доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова; докт. Петя Пламенова Петрова
НПД-273 проф. д-р Стоян Маринов Икономически въздействия на туризма на общинско равнище (по примера на община Варна) докторантски проф. д-р Стоян Маринов; докт. Яна Росенова Донева
НПД-274 проф. д-р Таня Дъбева Ползи и възможности от развитието на "споделеното настаняване" в къщите за гости на област Бургас докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Катя Димитрова Георгиева
НПД-279 доц. д-р Валентина Макни Ролята на ремиграцията за развитието на предприемаческата екосистема в България докторантски доц. д-р Валентина Генова Макни; докт. Александър Бориславов Стойчев
НПД-281 доц. д-р Йордан Иванов Изследване на възможности за финансиране на предприемачески инициативи в българската индустрия докторантски доц. д-р Йордан Христов Иванов; докт. Владислав Насков Вълчинов
НПД-282 доц. д-р Илиан Минков Изследване на управлението на имиджа на индустриални предприятия в условията на динамична дигитална среда докторантски доц. д-р Илиан Иванов Минков; докт. Мартин Валериев Николов
НПД-284 проф. д-р Таня Дъбева Проектиране и развитиев на хотелиерска и ресторантьорска суперструктури в малка община докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Айхан Муртаза Моканов
НПД-286 доц. д-р Силвия Парушева Бизнес интелигентна система за управление на поръчки в търговските вериги за продажби на дребно докторантски доц. д-р Силвия Стоянова Парушева; докт. Даниела Пенчева Пенчева
НПК-287 доц. д-р Катя Антонова Международна научно-практическа конференция на тема "Управление на човешките ресурси" научни прояви доц. д-р Катя Неделчева Антонова; гл. ас. д-р Павлина Иванова; гл. ас. д-р Велина Колева; гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Радка Валериева Рачева;
НПК-288 проф. д-р Росен Николаев 47-ма национална студентска олимпиада по математика научни прояви проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова,гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова, Студент - Анелия Стефанова Недева , докт. Жулиета Деянова Михайлова
НПК-289 доц. д-р Тодор Райчев Международна научно-практическа конференция на тема "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви доц. д-р Тодор Стоянов Райчев, доц. д-р Иван Желев Иванов, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров, доц. д-р Катя Неделчева Антонова, гл. ас. д-р Иво Костов, гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, гл. ас. д-р Милена Иванова, гл. ас. д-р Ваня Пандъкова
НПК-290 доц. д-р Снежинка Кадиева Кръгла маса на тема "Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия" научни прояви доц. д-р Снежинка Недялкова Кадиева - Панчева; доц. д-р Генка Иванова Рафаилова; доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова, ст. преп. д-р Светла Колева Недева,  гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, гл. ас. д-р Златка Иванова Тодорова Хамдан, докт. Антонио Антониев Хажиколев
НПК-291 доц. д-р Събка Пашова Конференция с международно участие на тема "Качество и контрол на стоките в условията на COVID пандемия" научни прояви доц. д-р Събка Димитрова Пашова, доц. д-р Денка Йорданова Златева, проф. д-р Юлиан Аднреев Василев, гл. ас. д-р Антоанета Стоянова, гл. ас. д-р Ваня Живкова, докт. Мирослав Георгиев
НПД-292 доц. д-р Стоян Киров Зелените инвестиции на частните пенсионни фондове докторантски доц. д-р Стоян Димов Киров; докт. Милена Димитрова Бенева
НПК-293 доц. д-р Андрияна Андреева Национална конференция на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество" научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова, доц. д-р Галина Огнянова Йолова - Паскалева, гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, гл. ас. д-р Милена Красимирова Цветковскат, гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова
НПК-294 доц. д-р Андрияна Андреева Конференция на тема "Медиацията в различните обществени сфери" научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; доц. д-р Галина Огнянова Йолова - Паскалева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, Милена Комитска, Ивелина Тодорова
НПК-295 доц. д-р Мария Станимирова Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж" научни прояви доц. д-р Мария Радославова Станимирова, доц. д-р Гергана Георгиева Славова - Стефанова, доц. д-р Теодорина Турлакова Желязакова, доц. д-р Таня Николова Георгиева, гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев, гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов, гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова, докт. Стефан Димитров Генов, докт. Галина Йорданова Иванова, докт. Ивайло Димитров Тодоров.
НПД-296 доц. д-р Иван Петров Изследване влиянието на опаковката върху потребителските нагласи към козметичните продукти в България докторантски доц. д-р Иван Йорданов Петров, докт. Мая Юриева Костова 
НПД-297 доц. д-р Георгина Луканова Стандартизация и сертификация на обслужването в българското хотелиерство докторантски доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Теодора Андриянова Теофилова 
НПД-298 доц. д-р Георгина Луканова Управление на онлайн репутацията на хотелите в община Варна докторантски доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Радостина Христова Проданова 
НПД-299 проф. д-р Бистра Василева Дигитални маркетингови стратегии в ритейл банкирането в България докторантски проф. д-р Бистра Константинова Василева, докт. Христо Насков Рафаилов 
НПК-300 доц. д-р Недялко Вълканов Студентска научна конференция научни прояви доц. д-р Недялко Вълканов, докт. Емилия Ангелова Киречева, студент - Габриела Христова Пастухова
НПИ-49 гл. ас. д-р Живка Матеева Защита на личните данни в сферата на висшето образование научно- приложни изследвания гл.ас. д-р Живка Стоянова Матеева, проф. д. н. Олег Димитров Асенов (ВТУ), доц. д-р Адрияна Йовчева Андреева, доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д-р Андрей Сашов Александров, Венциалав Кирилов Караджалов, докт. Емилия Ангелова Киречева
НПИ-50 доц. д-р Радка Петрова Иванова Управленски и правни аспекти на иновациите и устойчивост в условията на криза научно- приложни изследвания доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д. н. Драгомир Кирилов Кръстев, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов; докт. Стефан Димитров Генов
НПИ-51 доц. д-р Стоян Димов Киров COVID-19 рекфлексии върху финансовата стабилност научно- приложни изследвания доц. д-р Стоян Димов Киров; проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Маню Тодоров Моравенов (ВУЗФ - София); доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, доц. д-р Данчо Христов Петров, доц. д-р Димитър Живков Рафаилов, доц. д-р Людмил Василев Найденов, доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов
НПИ-52 доц. д-р Генка Иванова Рафаилова Развитие на интелигентната туристическа дестинация '2030 (на примера на община Варна) научно- приложни изследвания доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев, доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова,  доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева, гл. ас. д-р Златка Иванова Тодорова - Хамдан, гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, докт. Антонио Антониев Хаджиколев, докт. Тихомир Василев Патарински, студенти: Михаил Здравков Жеков, Богдан Светославов Стефанов, Христо Христов, Симона Димитрова
НПИ-53 доц. д-р Христо Делчев Мавров Макроикономически и социални ефекти и политики в условията на Ковид-19 кризата в България и Европейския съюз научно- приложни изследвания доц. д-р Христо Делчев Мавров, доц. д-р Калин Йовчев Господинов, гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова, гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров, гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева - Манолева, гл. ас. д-р Александър Боянов Тодоров, докт. Даниела Красимирова Пенкова
НПИ-54 гл. ас. д-р Павлина Иванова Дигитализация в аграрния бизнес: влияние върху работната сила научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова, доц. д-р Стоянка Гинева Черкезова (БАН, ИИНЧ), гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова,  гл. ас. д-р Радка Валериева Начева, докт. Галина Йорданова Иванова.
НПИ-55 доц. д-р Денка Йорданова Златева Повишаване на качеството и полезността на храните - тенденции и иновативни практики (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Йорданова Златева, проф. д-р Стоян Петков Маринов, доц. д-р инж. Росен Миланов Чочков, гл. ас. д-р Петя Иванова Георгиева (УХТ - Пловдив),  ас. д-р Дана Асенова Стефанова, докт. Даниел Иванов Стоилов
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц. д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания доц. д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
НПИ-16 доц. д-р Денка Златева Иновативни подходи за повишаване на качеството и биологичната ценност на храните (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Златева, доц. д-р инж. Росен Чочков (УХТ-Пловдив), докт. Мими Петрова, д-р Дана Стефанова 
НПИ-17 гл. ас. д-р Ваня Кралева Релацията активизъм - устойчиво потребление научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Ваня Кралева, гл. ас. д-р Александър Шиваров, ас. д-р Раденко Милош Марич (Университет Нови Сад, Сърбия), ас. Мария Георгиева
НПИ-18 доц. д-р Димитър Рафаилов Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал. научно- приложни изследвания доц. д-р Димитър Рафаилов, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, гл. ас. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, х.ас.д-р Пламен Джапаров.
НПИ-19 доц. д-р Гергана Славова Икономически и социални ефекти от взаимодействието и управлението на агробизнеса и неземеделските дейности в североизточен район на България. научно- приложни изследвания проф. Станислав Христов (Висше училище по мениджмънт-Варна); доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Мая Иванова (Висше училище по мениджмънт-Варна, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Ангелина Пейчева, докт. Димитър Върбанов, студенти: Бетина Роберт Митилян, Янина Янакиева
НПИ-20 доц. д-р Андрияна Андреева Защита на индивидуалните субективни трудови права научно- приложни изследвания доц. д-р Андриана Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Христина Благойчева, доц. д-р Андрей Александров (ИДП при БАН), докт. Златозар Йорданов, Ива Игнатова
НПИ-21 доц. д-р Дико Суружон Нови резултати в теорията на линейни положителни оператори и полиноми: количествени оценки и приложения научно- приложни изследвания доц. д-р Теодора Запрянова, доц. д-р Тодор Стоянов
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. Виолета Янева Димитрова, доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-23 доц. д-р Георгина Луканова Туристическо профилиране на община Дългопол научно- приложни изследвания доц. д-р Георгина Луканова, проф. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков, доц. д-р Добрин Добрев, доц. д-р Велина Казанджиева, д-р Живко Парушев, ст. Пр. Димитър Димитров, докт. Христина Филипова, докт. Деница Косева; проф. д-р Таня Дъбева Филипова,докт. Александър Димитров, х. ас. д-р Галя Илиева
НПИ-24 доц. д-р Вилиян Кръстев Предпоставки за професионална реализация на студентите от специалност Туризъм  при ИУ-Варна на територията на туристически район Варна (Северно Черноморие) и туристически район Бургас (Южно Черноморие) научно- приложни изследвания доц. д-р Вилиян Кръстев, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Красимира Янчева, докторанти: Михаела Николаева, Владимира Пилева, Мирослава Малчева, Христина Филипова, Илин Димитров; студенти: Стела Вълева, Вехби Чакъров, Анджела Пенова, Тони Атанасов, Илона Маринова, Севги Сеид, Ангелина Тодорова, Цветелина Янкова, Владимир Братованов, Ванеса Иванова, Адриян Живков
НПД-239 доц. д-р Велина Казанджиева Предизвикателства пред туристическите агенции в условията на електронен бизнес в туризма докторантски докт. Христина Руменова Сантана 
НПД-240 доц. д-р Руслана Димитрова Вътрешен финансов контрол в предприятията с чуждестранно участие докторантски докт. Ваня Петрова Христова 
НПД-241 проф. д-р Таня Дъбева Повишаване на ролята на бизнес хотелите в град Велико Търново с цел развитието му като дестинация за конферентен туризъм докторантски докт. Надежда Стоянова Костадинова
НПД-246 доц. д-р Веселина Димитрова Нагласи за възприемане принципите на ислямските финанси докторантски докт. Мирослав Симеонов Камджалов 
НПД-251 доц. д-р Снежана Сълова Интегрирана компютърна система за строително предприемачество в условията на дигитална икономика докторантски докт. Радостина Петева Петрова
НПД-254 доц. д-р Павел Петров Универсална автентикация за защита на уеб базирани информационни системи докторантски докт. Петър Димитров Димитров
НПД-255 доц. д-р Павел Петров Проблеми при създаването на софтуер от технологични стартиращи компании докторантски докт. Светослав Стефанов Иванов
НПД-257 доц. д-р Георгина Луканова Подобряване на потребителския опит чрез иновиране на хотелиерския продукт (на примера на к.к. Албена) докторантски докт. Мирена Йорданова Фотева
НПД-259 доц. д-р Даинела Георгиева Проблеми на финансовата отчетност и оценката на ефективността в предприятията от добивната промишленост докторантски докт. Имрен Севим Гендж-Салатова
НПД-261 доц. д-р Силвия Парушева Интегрирана система за управление на мол докторантски докт. Анна Тимофеева, ansergeeva@yahoo.com
НПИ-31 доц. д-р Слави Генов Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство в предприятията от морския транспорт научно- приложни изследвания доц. д-р Слави Димитров Генов; доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова; гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова; гл. ас. д-р Илиян Николов Христов; гл.ас. д-р Драган Красимиров Георгиев; гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Калин Данчев Калев; гл. ас. д-р Веселин Парашкевов Деков; докторант Ваня Петрова Христова; докт. Християн Христов, Мая Руменова Георгиева
НПИ-32 доц. д-р Танка Милкова Симулационно моделиране на сложни производствени дейности научно- приложни изследвания доц. д-р Танка Всилева Милкова; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Радан Василев Мирянов; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; докт. Христина Ганчева Василева,  докт. Емил Георгиев Лечев; докт. Теодора Димитрова Балева
НПИ-34 доц. д-р Божидар Чапаров Устойчиво строителство и развитие на градската среда научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; проф. дин Марина Николаевна Юденко; докторант Миглена Стефанова Станева - Тодорова; докт. Антоан Николаев Влаев
НПИ-36 гл. ас. д-р Радка Начева Съвременни подходи за интегриране на мобилните технологии във висшето образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева; проф. д-р Владимир Стоянов Сълов; доц. д-р Снежана Динева Сълова; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев; докт. Радостина Петева Петрова
НПИ-37 проф. д-р Стоян Стоянов Съвременни практики при оценявнетона активи в България научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов; докторант Кристиян Пламенов Вълчев; Мая Иванова Петкова -студент
НПИ-38 доц. д-р Данчо Петров Измерения на задлъжнялостта на домакинствата в България научно- приложни изследвания доц. д-р Данчо Христов Петров; доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова
НПИ-40 гл. ас. д-р Борис Банков Дигитализация и информационно осигуряване на развитието на докторантите в ИУ-Варна научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Борис Банков, доц. д-р Иван Куюмджиев, докт. Петя Петрова, докт. Петър Димитров
НПИ-41 доц. д-р Иван Желев Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства научно- приложни изследвания доц. д-р Иван Желев Иванов, доц. д-р Тодор Стоянов Райчев, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова (s.hristova@ue-varna.bg, 0882164832)
НПИ-42 проф. д-р Стоян Маринов Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Петков Маринов; доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева; доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова;  гл. ас. д-р Мария Велева Велева; гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков; гл. ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева; Катина Костадинова Попова; Христина Пламенова Филипова; докт. Марианна Светлозарова Александрова; докт. Яна Росенова Донева; докт. Христина Руменова Сантана.
НПИ-43 доц. д-р Галина Йолова Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване нс трудовото законодателство научно- приложни изследвания доц. д-р Галина Огнянова Йолова; доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева, гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; ас. д-р Христоско Иванов Богданов, докт. Божидар Стойчев Стойчев
НПИ-44 доц. д-р Светлозар Стефанов Организация на отчетността и оповестяване на финансова информация от предприятията с международно участие научно- приложни изследвания доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Слави Генов, проф. д-р Юлиан Андреев Василев; доц. д-р Даниела Александрова Георгиева; гл. ас. д-р Гергана Иванова Цончева; гл. ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов, гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов; ас. Анелия Галинова Атанасова; докт. Имрен Севим Гендж - Салатова; докт. Деница Красимирова Христова, Мая Руменова Георгиева
НПИ-45 доц. д-р Павел Петров Дигитализация на процесите на управление и образователните услуги в университетска среда научно- приложни изследвания доц. д-р Павел Стоянов Петров; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; гл. ас. д-р Стойчо Василев Стоев; гл. ас. д-р Михаил Радев Миланов; гл. ас. д-р Янка Георгиева Александрова; докт. Светослав Стефанов Иванов; студент - Любослав Александров Александров
НПИ-46 доц. д-р Радан Мирянов Модели за оптимално управление на запаси в логистичната система научно- приложни изследвания доц. д-р Радан Василев Мирянов; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова; докт. Христина Ганчева Василева; докт. Емил Георгиев Лечев; докт. Теодора Димитрова Балева
НПИ-47 гл. ас. д-р Дамян Киречев Съвременни подходи за устойчиво управление на агрохранителна верига научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Стоянова;  доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м.; ас. д-р Величка Пеева Маринова; докт. Милен Веселинов Влаев; докт. Антон Руменов Петев
НПИ-48 Доц. д-р Мария Станимирова Устойчиво развитие на заетостта в аграрния бизнес - предизвикателства и тенденции научно- приложни изследвания доц. д-р Мария Радославова Станимирова; гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова; гл. ас. д-р Петър Красимиров Петров; докт. Милен Веселинов Влаев
НПД-266 проф. д-р Евгени Станимиров Идентичност на флуидни брандове в дигитална среда докторантски проф. д-р Евгени Петров Станимиров; докт. Радина Пламенова Русева
НПK-267 проф. д-р Росен Николаев 47-ма национална студентска олимпиада по математика научни прояви проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Йордан Петков; гл. ас. д-р Велина Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Димитрия Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Тодорова; Михаил Димитров - студент, Анелия Недева - студент.
НПД-268 доц. д-р Десислава Серафимова Управление на кариерното развитие на Милениум и Z поколението в мултикултурна бизнес среда докторантски доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова; докт. Даниел Светлинов Василев
НПК-269 доц. д-р Галина Йолова Национална конференция на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество" научни прояви доц. д-р Галина Огнянова Йолова - Паскалева; проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова; доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева; гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова; гл. ас. д-р Милена Красимирова Цветковска; гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова 
НПК-270 доц. д-р Катя Антонова Международна научно-практическа конференция на тема "Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства" научни прояви доц. д-р Катя Антонова; гл. ас. д-р Павлина Иванова; гл. ас. д-р Велина Колева; гл. ас. д-р Мария Велева; гл. ас. д-р Радка Начева
НПК-271 доц. д-р Божидар Чапаров 35-та международна научно-практическа конференция на тема „Строително предприемачество и недвижима собственост“ научни прояви доц. д-р Божидар Чапаров; доц. д-р Иван Желев; доц. д-р Иван Йовчев; доц. д-р Тодор Райчев; доц. д-р Катя Антонова; гл. ас. д-р Иво Костов; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; гл. ас. д-р Севдалина Христова; гл. ас. д-р Милена Иванова
НПД-272 доц. д-р Тодорка Атанасова Приложение на методите на софт компютинг за пердонализация на обучението докторантски доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова; докт. Петя Пламенова Петрова
НПД-273 проф. д-р Стоян Маринов Икономически въздействия на туризма на общинско равнище (по примера на община Варна) докторантски проф. д-р Стоян Маринов; докт. Яна Росенова Донева
НПД-274 проф. д-р Таня Дъбева Ползи и възможности от развитието на "споделеното настаняване" в къщите за гости на област Бургас докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Катя Димитрова Георгиева
НПК-275 проф. д-р Таня Дъбева Научна конференция на тема "Туризъм и свързаност" научни прояви проф. д-р Таня Дъбева Филипова; проф. д-р Стоян Маринов; доц. д-р Георгина Георгиева Луканова; доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева; гл. ас. д-р Мария Велева; гл. ас. д-р Тодор Дянков; гл. ас. д-р Красимира Янчева; докт. Яна Росенова Донева
НПК-276 доц. д-р Теменуга Стойкова Научно-практическа конференция с международно участие на тема :Качество и сертификация на продуктите" научни прояви доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Събка Пашова; доц. д-р Денка Йорданова Златева; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Желязкова - Стоянова 
НПД-277 доц. д-р Калоян Колев Транснационални корпорации и развитието, и надграждането на човешкия капитал в България" докторантски доц. д-р Калоян Колев; докт. Славена Цонева
НПД-278 доц. д-р Валентина Макни Експанзия на хотелските вериги и фактори за навлизане на нови международни пазари докторантски доц. д-р Валентина Генова Макни; докт. Доротея Недкова Янакиева
НПД-279 доц. д-р Валентина Макни Ролята на ремиграцията за развитието на предприемаческата екосистема в България докторантски доц. д-р Валентина Генова Макни; докт. Александър Бориславов Стойчев
НПК-280 доц. д-р Недялко Вълканов Студентска научна конференция научни прояви доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов; гл. ас. д-р Пламен Любомиров Джапаров; гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров; гл. ас. д-р Светослав Велинов Борисов; студенти: Вурал Месру Мемишев; Михаил Емилов Димитров;
НПД-281 доц. д-р Йордан Иванов Изследване на възможности за финансиране на предприемачески инициативи в българската индустрия докторантски доц. д-р Йордан Христов Иванов; докт. Владислав Насков Вълчинов
НПД-282 доц. д-р Илиан Минков Изследване на управлението на имиджа на индустриални предприятия в условията на динамична дигитална среда докторантски доц. д-р Илиан Иванов Минков; докт. Мартин Валериев Николов
НПК-283 доц. д-р Мария Станимирова Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема: "Агробизнесът и селските райони - икоомика, иновации и растеж" научни прояви доц. д-р Мария Радославова Станимирова; доц. д-р Гергана Георгиева Славова - Стефанова; доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова; доц. д-р Таня Николова Георгиева; гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов; гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова; докт. Стефан Димитров Генов; докт. Милен Веселинов Влаев
НПД-284 проф. д-р Таня Дъбева Проектиране и развитиев на хотелиерска и ресторантьорска суперструктури в малка община докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Айхан Муртаза Моканов
НПК-285 доц. д-р Виолета Димитрова Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха научни прояви доц. д-р Виолета Янева Димитрова; доц. д-р Стоян Димов Киров; доц. д-р Теменуга Стойкова; доц. д-р Гергана Георгиева Славова; доц. д-р Валентина Генова Макни; гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов; гл. ас. д-р Радка Валериева Начева; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодорова; гл. ас. д-р Свилена Михайлова Михайлова; Селвет Раиф Ниязиева
НПД-286 доц. д-р Силвия Парушева Бизнес интелигентна система за управление на поръчки в търговските вериги за продажби на дребно докторантски доц. д-р Силвия Стоянова Парушева; докт. Даниела Пенчева Пенчева

Заповеди за утвърждаване на проекти през 2020 г.:

  1. РД-14-1411/25.06.2020 г.
Списък на научни проекти по Наредба на отчет в отдел НИДД през 2019 г.
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта, координати
НПИ-9 доц.д-р Павел Петров Изследване на приложението на мобилните и уеб технологии при публично достъпните услуги, предлагани от банковия сектор в държави от ЕС научно- приложни изследвания проф. д-р Владимир Сълов, доц.д-р Силвия Парушева, ас.д-р Бонимир Пенчев; докт. Светослав Стефанов Иванов
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц. д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-12 проф.д-р Росен Николаев Оптимално управление на икономически ситеми научно- приложни изследвания проф.д.п.н. Мария Шабанова (Московски университет за отворено образование-Русия), доц.д-р Донка Желязкова, цод.д-р Танка Милкова, гл.ас.д-р Велина Йорданова, ас.докт. Невена Господинова, х.ас. Докт. Мария Токушева, гл.ас.д-р Радан Мирянов
НПИ-13 доц.д-р Силвия Парушева Социалните медии в бизнеса и образованието - иновативни модели, възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц.д-р Надежда Филипова, доц. д-р Павел Петров, доц. д-р Снежана Сълова, ас.д-р Янка Александрова, гл.ас.д-р Любомир Любенов, ас. Михаил Радев, ас. Борис Банков, х.ас. Антонио Хаджиколев
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания доц. д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
НПД-217 проф. д-р ик. н. Калю Донев Методически проблеми на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контрол в публичния секлтор на Република България докторантски ас. Галин Марков
НПД-219 доц. д-р Велина Казанджиева Устойчиво развитие на агротуризма чрез биопродукти в Р. България докторантски докт. Деница Миладинова Косева
НПД-220 гл. ас. д-р Юлия Христова Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България докторантски докт. Павлина Пеева 
НПД-221 доц. д-р Велина Казанджиева Повишаване на ролята и значението на младежките туристически пътувания за растежа на българския туризъм докторантски докт. Катина Попова, 
НПД-222 доц. д-р Велина Казанджиева Брандинг на туристическата дестинация по примера на община Варна докторантски докт. Марианна Светлозарова Александрова,
НПД-225 доц. д-р Евгения Тонкова Иновативни маркетингови канали в сферата на неформалното образование докторантски докт. Милена Миленова Георгиева 
НПД-227 доц. д-р Гергана Славова Управление на интегрираната верига "лозарство-винопроизводство-винен туризъм" докторантски докт. Ангелина Пейчева
НПД-233 доц. д-р Надежда Филипова Интегрирана система за услуги на гражданите докторантски докт. Десислава Петрова
НПИ-16 доц. д-р Денка Златева Иновативни подходи за повишаване на качеството и биологичната ценност на храните (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Златева, доц. д-р инж. Росен Чочков (УХТ-Пловдив), докт. Мими Петрова, д-р Дана Стефанова
НПИ-17 гл. ас. д-р Ваня Кралева Релацията активизъм - устойчиво потребление научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Ваня Кралева, гл. ас. д-р Александър Шиваров, ас. д-р Раденко Милош Марич (Университет Нови Сад, Сърбия), ас. Мария Георгиева
НПИ-18 доц. д-р Димитър Рафаилов Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал. научно- приложни изследвания доц. д-р Димитър Рафаилов, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, гл. ас. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, х.ас.д-р Пламен Джапаров.
НПИ-19 доц. д-р Гергана Славова Икономически и социални ефекти от взаимодействието и управлението на агробизнеса и неземеделските дейности в североизточен район на България. научно- приложни изследвания проф. Станислав Христов (ВУМ-Варна; доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Мая Иванова (Висше училище по мениджмънт-Варна, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Ангелина Пейчева, докт. Димитър Върбанов, студенти: Бетина Роберт Митилян, Янина Янакиева
НПИ-20 доц. д-р Андрияна Андреева Защита на индивидуалните субективни трудови права научно- приложни изследвания доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Христина Благойчева, доц. д-р Андрей Александров (ИДП при БАН), докт. Златозар Йорданов, Ива Игнатова
НПИ-21 доц. д-р Дико Суружон Нови резултати в теорията на линейни положителни оператори и полиноми: количествени оценки и приложения научно- приложни изследвания доц. д-р Теодора Запрянова, доц. д-р Тодор Стоянов
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-23 доц. д-р Георгина Луканова Туристическо профилиране на община Дългопол научно- приложни изследвания доц. д-р Георгина Луканова, проф. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков, доц. д-р Добрин Добрев, доц. д-р Велина Казанджиева, д-р Живко Парушев, ст. Пр. Димитър Димитров, докт. Христина Филипова, докт. Деница Косева
НПИ-24 доц. д-р Вилиян Кръстев Предпоставки за професионална реализация на студентите от специалност Туризъм  при ИУ-Варна на територията на туристически район Варна (Северно Черноморие) и туристически район Бургас (Южно Черноморие) научно- приложни изследвания доц. д-р Вилиян Кръстев, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Красимира Янчева, докторанти: Михаела Николаева, Владимира Пилева, Мирослава Малчева, Христина Филипова, Илин Димитров; студенти: Стела Вълева, Вехби Чакъров, Анджела Пенова, Тони Атанасов, Илона Маринова, Севги Сеид, Ангелина Тодорова, Цветелина Янкова, Владимир Братованов, Ванеса Иванова, Адриян Живков
НПИ-27 проф. д-р ист. н. Иван Русев Разработване на юбилейна книга "100  години Икономически университет - Варна" научно- приложни изследвания проф. д-р ист.н. Иван Русев, доц. д-р Владимир Досев, гл. ас. д-р Йордан Петков, докт. Евгени Маринов Ангелов
НПИ-28 доц. д-р Снежана Сълова Уеб базиран регистър "Научна дейност" научно- приложни изследвания доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Иван Куюмджиев, ас. д-р Борис Банков
НПД-238 доц. д-р Михал Стоянов Изследване на продажбите на електрическа енергия за битови клиенти в България (на примера на "Електроразпределение Север" АД) докторантски доц. д-р Михал Стоянов; докт. Невена Димитрова Петрова
НПД-239 доц. д-р Велина Казанджиева Предизвикателства пред туристическите агенции в условията на електронен бизнес в туризма докторантски докт. Христина Руменова Сантана 
НПД-240 доц. д-р Руслана Димитрова Вътрешен финансов контрол в предприятията с чуждестранно участие докторантски докт. Ваня Петрова Христова 
НПД-241 проф. д-р Таня Дъбева Повишаване на ролята на бизнес хотелите в град Велико Търново с цел развитието му като дестинация за конферентен туризъм докторантски докт. Надежда Стоянова Костадинова 
НПК-242 доц. д-р Михал Стоянов Студентска научна конференция на тема "Търговия 2020" научни прояви доц. д-р Михал Стоянов, проф. д-р Данчо Янков Данчев;  доц. д-р Донка Димитрова Желязкова,  гл. ас. д-р Десислава Кирилова Гроздева, ас. д-р Виолета Петева Ласкова; докторанти: Десислава Любомирова Рачева; Невена Димитрова Петрова; Янко Георгиев Георгиев; студенти: Галина Иванова Генева; Божидар Панайотов Панайотов; 
НПК-244 доц. д-р Андрияна Андреева Национална научна конференция на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество" научни прояви проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова, доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева; гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова; ас. д-р Милена Красимирова Цветковска; ас. д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова; докторанти: Стоян Димитров Колев, Мария Тодорова Тодорова, Жана Красимирова Лечева, Златозар Светославов Йорданов, Лиляна Николова Филипова -Кайкамджозова, Йордан Евгениев Симеонов, Владимир Александров Данев, Марияна Димитрова Ширванян, Наталия Кирилова Кирова, Ивайло Валентинов Икономов, Любен Русланов Делчев,
НПД-245 проф. д-р Таня Дъбева Повишаване на ролята и значението на къмпингите и къмпинговия туризъм за устойчивото развитие на туриазма по българското Черноморие докторантски докт. Филип Маринов Маринов 
НПД-246 доц. д-р Веселина Димитрова Нагласи за възприемане принципите на ислямските финанси докторантски докт. Мирослав Симеонов Камджалов 
НПК-247 доц. д-р Теменуга Стойкова Кръгла маса на тема "Качество, контрол и експертиза на стоките" научни прояви доц. д-р Теменуга Стойкова; доц. д-р Събка Димитрова Пашова; доц. д-р Денка Йорданова Златева; гл. ас. д-р Ваня Живкова Иванова; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Желязкова - Стоянова;
НПК-248 проф. д-р Владимир Сълов Международна научна конференция на тема "Информационни и комуникационни технологоии в бизнеса и образованието" научни прояви Проф. д-р Владимир Сълов; Проф. д-р Аврам Моис Ескенази; Доц. д-р Юлиан Василев; Доц. д-р Тодорка Атанасова; Доц. д-р Надежда Манчева Филипова; Доц. д-р Силвия Стоянова Парушева; Доц. д-р Снежана Динева Сълова; Доц. д-р Павел Стоянов Петров; 
НПК-249 доц. д-р Слави Генов Научно-практическа конференция с международно участие на тема "Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят" научни прояви доц. д-р Слави Генов; проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова; проф. д-р Надя Енчева Костова; доц. д-р Даниела Георгиева; доц. д-р Надежда Попова; гл. ас. д-р Пламена Недялкова; гл. ас. д-р Иван Апостолов; гл. ас. д-р Гергана Цончева; гл. ас. д-р Веселин Деков; гл. ас. д-р Рени Петрова; ас. д-р Атанас Атанасов.
НПД-250 проф. д-р Стоян Стоянов Управление на предприемаческите рискове при реализацията на инвестиционни проекти докторантски докт. Миглена Стефанова Станева - Тодорова 
НПД-251 доц. д-р Снежана Сълова Интегрирана компютърна система за строително предприемачество в условията на дигитална икономика докторантски докт. Радостина Петева Петрова
НПК-252 гл. ас. д-р Йордан Петков Студентска научна конференция научни прояви гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, Ива Росенова Игнатова, Емилия Ангелова Киречева, студенти: Михаил Емилов Димитров, Анелия Стефанова Недева 
НПД-253 доц. д-р Мария Кехайова Щастието като сегментационен критерий в бизнес пазари докторантски докт. Селвет Раиф Ниязиева
НПД-254 доц. д-р Павел Петров Универсална автентикация за защита на уеб базирани информационни системи докторантски докт. Петър Димитров Димитров
НПД-255 доц. д-р Павел Петров Проблеми при създаването на софтуер от технологични стартиращи компании докторантски докт. Светослав Стефанов Иванов
НПД-256 доц. д-р Бистра Василева Телевизионната реклама при изграждане на имиджови ефекти на корпоративните брандове в банковия сектор докторантски докт. Цветелина Веселинова Димитрова 
НПД-257 доц. д-р Георгина Луканова Подобряване на потребителския опит чрез иновиране на хотелиерския продукт (на примера на к.к. Албена) докторантски докт. Мирена Йорданова Фотева 
НПК-258 проф. д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция на тема "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви проф. д-р Пламен Благов Илиев; проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; проф. д-р Румен Калчев; доц. д-р Иван Желев; доц. д-р Божидар Чапаров
НПД-259 доц. д-р Даинела Георгиева Проблеми на финансовата отчетност и оценката на ефективността в предприятията от добивната промишленост докторантски докт. Имрен Севим Гендж-Салатова
НПД-261 доц. д-р Силвия Парушева Интегрирана система за управление на мол докторантски докт. Анна Тимофеева 
НПК-262 доц. д-р Мария Станимирова Национална кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на поземлените ресурси - съвременни практики и решения" научни прояви доц. д-р Мария Радослвова Станимирова; доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова; доц. д-р Гергана Славова; доц. д-р Таня Георгиева; гл. ас. д-р Павлина Иванова; гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; докт. Юри Зарев; докт. Димитър Върбанов
НПД-263 проф. д-р Константин Калинков Икономически аспекти на градската среда докторантски докт. Антоан Николаев Влаев
НПК-264 проф. д-р Румен Калчев НАционална кръгла маса на тема "Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност" научни прояви проф. д-р Румен Калчев, доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл. ас. д-р Велина Колева, гл. ас. д-р Мария Велева; гл. ас. д-р Радка Начева
НПИ-31 доц. д-р Слави Генов Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство в предприятията от морския транспорт научно- приложни изследвания доц. д-р Слави Димитров Генов; доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова; гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова; гл. ас. д-р Илиян Николов Христов; гл.ас. д-р Драган КРасимиров Георгиев; гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Калин Данчев Калев; гл. ас. д-р Веселин Парашкевов Деков; докторант Ваня Петрова Христова; Мая Руменова Георгиева
НПИ-32 доц. д-р Танка Милкова Симулационно моделиране на сложни производствени дейности научно- приложни изследвания доц. д-р Танка Всилева Милкова; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Радан Василев Мирянов; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; докт. Христина Ганчева Василева.
НПИ-34 доц. д-р Божидар Чапаров Устойчиво строителство и развитие на градската среда научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; проф. дин Марина Николаевна Юденко; докторант Миглена Стефанова Станева - Тодорова; докт. Антоан Николаев Влаев
НПИ-36 гл. ас. д-р Радка Начева Съвременни подходи за интегриране на мобилните технологии във висшето образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева ; проф. д-р Владимир Стоянов Сълов; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев; гл. ас. д-р Иван Огнянов Куюмджиев; докт. Радостина Петева Петрова
НПИ-37 проф. д-р Стоян Стоянов Съвременни практики при оценявнетона активи в България научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов ; докторант Кристиян Пламенов Вълчев; Мая Иванова Петкова -студент
НПИ-38 доц. д-р Данчо Петров Измерения на задлъжнялостта на домакинствата в България научно- приложни изследвания доц. д-р Данчо Христов Петров; доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова
НПИ-40 гл. ас. д-р Борис Банков Дигитализация и информационно осигуряване на развитието на докторантите в ИУ-Варна научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Борис Банков, доц. д-р Иван Куюмджиев, докт. Петя Петрова, докт. Петър Димитров 

 

 
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НПИ-153 проф.д-р Надя Костова Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието научно- приложни изследвания проф.д-р Надя Костова, доц.д-р Светлозар Стефанов, гл.ас.д-р Д. Гоергиева, гл.ас.д-р С. Илиева, ас. Цв. Манолов, ас.докт. А. Галинова, +10 студенти 
НПД-190 доц.д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на провизиите докторантски доц. д-р Светлозар Стефанов, докт. Нели Георгиева 
НПД-191 доц.д-р Евгения Тонкова Маркетингово разработване на сравнителните предимства на територията докторантски доц. д-р Евгения Тонкова, докт. Яна Балашова Костадинова
НПД-196 доц.д-р Данчо Петров Връзката банков персонал - клиентска миграция с дребното банкиране докторантски доц. д-р Данчо Петров, докт. Радина Момчилова
НПД-198 доц.д-р Слави Генов Теоретико-методически аспекти на бизнес комбинациите докторантски доц. д-р Слави Генов, докт. Диян Ганчев
НПД-201 доц.д-р Теодорина Турлакова Ценообразуване в месодайното говедовърдство на България докторантски доц. д-р Теодорина Турлакова, ас. Стефан Генов
НПД-202 доц.д-р Силвия Благоева Проблеми и перспективи в развитието на зелената логистика в преработващата промишленост на Р. България докторантски доц. д-р Силвия Благоева, докт. Радостина Йорданова
НПД-205 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови конфигурации в комуникационните системи докторантски доц. д-р Бистра Василева, докт. Пламена Паламарова 
НПД-209 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови интервенции в глобалните индустрии докторантски доц. д-р Бистра Василева, докт. Йордан Иванов
НПИ - 2 проф. д-р Зоя Младенова Вносът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на ПЧИ от ФРГ и Франция) научно- приложни изследвания проф. д-р зоя Младенова, доц. д-р Калоян Колев; д-р Свилена Михайлова; ас. Константин Капитанов
НПИ - 3 доц.д-р Веселина Димитрова Иновационни методи в кръговата икономика: предизвикателства и възможности за българските МСП научно- приложни изследвания доц. д-р Веселина Димитрова, проф. д-р Стоян Маринов; доц.д-р Бистра Василева; доц. Д-р Събка Пашова; д-р Теодоро Галучи (University of Bari Aldo Moro); ас. Доника Стоянова, ас. Докт. Радка Начева, докт. Стефка Веселинова
НПИ-4 доц.д-р Велина Казанджиева Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване научно- приложни изследвания доц.д-р Велина Казанджиева, проф.д-р Марин Нешков; проф.д-р Таня Дъбева; гл.ас.д-р Георгина Луканова; докт. Галина Илиева; докт. Лиляна Попова; Мирослава Малчева (Хотел-галерия Графит); докт. Мира Джендова-Дунева; докт. Михаела Димитрова; докт. Христина Филипова, докт. Катина Попова
НПИ-5 доц. д-р Събка Пашова Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия научно- приложни изследвания доц. д-р Събка Пашова, проф. дин Юлия Узунова, ас. Радослав Радев, Георги Димитров, Борислав Жеков (студент)
НПИ-6 проф. д-р Стоян Маринов Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Маринов, доц.д-р Гинка Димитрова,доц.д-р Генка Рафаилова , доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Светлозар Стефанов, доц.д-р Снежинка Кадиева , гл.ас. д-р Мария Велева, Светла Недева (доторант в ШУ), докторанти в ИУ - Галина Илиева, Христина Недялкова, Лиляна Попова, Стефка Христова, Мирослава Малчева, Олга Белан, Илин Димитров, Студенти - 16.
НПИ-7 гл.ас.д-р Стефан Калпачев Сравнителен анализ на професионалните интереси на работещите в частния сектор научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Стефан Калпачев, доц.д-р Илиян Христов, доц.д-р Иван Петров, доц.д-р Петя Данкова, доц.д-р Силвия Благоева, гл.ас.д-р Йордан Иванов, докторанти - Паруш Тодоров, Цанко Иванов, Галина Илиева, Мирослав Ангелов, Мария Василева, студент - Филип Александров
НПИ-9 доц.д-р Павел Петров Изследване на приложението на мобилните и уеб технологии при публично достъпните услуги, предлагани от банковия сектор в държави от ЕС научно- приложни изследвания доц. д-р Павел Петров, проф.д-р Владимир Сълов, доц.д-р Силвия Парушева, ас.д-р Бонимир Пенчев
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц.д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-12 проф.д-р Росен Николаев Оптимално управление на икономически ситеми научно- приложни изследвания проф.д-р Росен Николаев, проф.д.п.н. Мария Шабанова (Московски университет за отворено образование-Русия, доц.д-р Денка Желязкова, цод.д-р Танка Милкова, гл.ас.д-р Велина Йорданова, ас.докт. Невена Господинова, х.ас. Докт. Мария Токушева, гл.ас.д-р Радан Мирянов
НПИ-13 доц.д-р Силвия Парушева Социалните медии в бизнеса и образованието - иновативни модели, възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц.д-р Силвия Парушева, доц.д-р Надежда Филипова, доц. д-р Павел Петров, доц. д-р Снежана Сълова, ас.д-р Янка Александрова, гл.ас.д-р Любомир Любенов, ас. Михаил Радев, ас. Борис Банков, х.ас. Антонио Хаджиколев
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания доц.д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
НПД-215 доц. д-р Донка Желязкова Оптимизиране проектирането на операционната система на предприятие (на примера на предприятие за преработка на черупкови плодове) докторантски доц. д-р Донка Желязкова, докт. Мария Токушева
НПД-216 доц. д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на пристанищните концесии във финансовите отчети на концесионерите докторантски доц. д-р Светлозар Стефанов, докт. Галина Събчева Йорданова-Чавгова
НПД-217 проф. д-р ик. н. Калю Донев Методически проблеми на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контролв публичния секлтор на Република България докторантски проф. д-р ик. н. Калю Донев, ас. Галин Марков
НПК-218 доц. д-р Събка Пашова 13 международна научна конференция на тема "Стоковедната наука - традиции и актуалност" научни прояви доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Денка Златева, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Антоанета Желязкова-Стоянова
НПД-219 доц. д-р Велина Казанджиева Устойчиво развитие на агротуризма чрез биопродукти в Р. България докторантски доц. д-р Велина Казанджиева, докт. Деница Косева
НПД-220 гл. ас. д-р Юлия Христова Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България докторантски гл. ас. д-р Юлия Христова, докт. Павлина Пеева
НПД-221 доц. д-р Велина Казанджиева Повишаване на ролята и значението на младежките туристически пътувания за растежа на българския туризъм докторантски докт. Катина Попова
НПД-222 доц. д-р Велина Казанджиева Брандинг на туристическата дестинация по примера на община Варна докторантски доц. д-р Велина Казанджиева, докт. Марианна Светлозарова Александрова
НПК-223 гл. ас. д-р Диана Димитрова Конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката" научни прояви гл. ас. д-р Диана Димитрова, проф. д-р Маргарита Бъчварова, доц. д-р Андриана Андреева, доц. д-р Галина Йолова-Паскалева, гл.ас.д-р Дарина Димитрова, гл.ас. д-р Живка Матеева, ас. Милена Цветковска, ас. Виолета Владова-Иванова, докторанти: Венцислав Савов, Стоян Колев, Анна Михова, Мария Тодорова, Жана Лечева, Златослав Йорданов, Йордан Симеонов
НПК-224 проф. д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви проф. д-р Пламен Илиев, проф. д-р Константин Калинков, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Константин Калинков, доц. д-р Иван Желев, доц. д-р Петко Монев, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Божидар Чапаров
НПД-225 доц. д-р Евгения Тонкова Иновативни маркетингови канали в сферата на неформалното образование докторантски доц. д-р Евгения Тонкова, докт. Милена Миленова Георгиева
НПК-226 доц. д-р Генка Рафаилова Международна научна конференция "Туризмът и иновациите" - посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм-Варна научни прояви доц. д-р Генка Рафаилова; доц. д-р Гинка Димитрова; доц. д-р Снежина Кадиева
НПД-227 доц. д-р Гергана Славова Управление на интегрираната верига "лозарство-винопроизводство-винен туризъм" докторантски доц. д-р Гергана Славова, докт. Ангелина Пейчева
НПК-228 доц. д-р Снежана Сълова Национално ученическо състезание по информатика научни прояви доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Янка Александрова, гл. ас. д-р Латинка Тодоранова, гл. ас. д-р Бонимир Пенчев, гл. ас. д-р Радка Начева
НПК-229 доц. д-р Бистра Василева Международна конференция и кръгла маса "Инициативата Европа-Китай 2018: предизвикателства и възможности за българския бизнес" научни прояви доц. д-р Бистра Василева, проф. д-р Стоян Маринов, доц. д-р Веселина Димитрова, доц. д-р Събка Пашова, ас. д-р Радка Начева, ас. Пламена Паламарова, докт. Снежана Георгиева
НПК-230 гл. ас. д-р Дарина Павлова Международен студентски и ученически конкурс "Бранд идея" научни прояви гл. ас. д-р Дарина Павлова, доц. д-р Бистра Василева, доц. д-р Евгения Тонкова, ас. Пламена Паламарова, докт. Цветелина Димитрова, докт. Снежана Георгиева
НПК-231 доц. д-р Виолета Димитрова  Юбилейна международна научна конференция на тема "Търговия 4.0 - теория, практика и образование" научни прояви доц. д-р Виолета Димитрова, проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Цветнен Цветков, доц. д-р Христо Трайков, доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов
НПК-232 доц. д-р Теменуга Стойкова Кръгла маса "Качество на стоките и заящита на потребителите" научни прояви доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева, доц. д-р Юлиян Василев, гл. ас. д-р Ваня Живкова, гл. ас. д-р Антоанета Желязкова - Стоянова
НПД-233 доц. д-р Надежда Филипова Интегрирана система за услуги на гражданите докторантски доц. д-р Надежда Филипова, докт. Десислава Петрова
НПК-234 доц. д-р Слави Генов Национално младежко съревнование по счетоводство , анализ и одит научни прояви доц. д-р Слави Генов, гл. ас. д-р Пламена Недялкова, гл. ас. д-р Иван Апостолов, гл. ас. д-р Гергана Цончева, гл. ас. д-р Веселин Деков 
НПК-236 гл. ас. д-р Дамян Киречев Кръгла маса "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж" научни прояви гл. ас. д-р Дамян Киречев, доц. д-р Мария Станимирова, доц. д-р Андрияна Андреева, гл. ас. д-р Радмил Николов, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл. ас. д-р Дарина Димитрова, гл. ас. д-р Живка Матеева, гл. ас. д-р Диана Димитрова, ас. Стефан Генов, докт. Ангелина Пейчева
НПК-237 доц. д-р Илиан Минков Международна научно-практическа конкференция "Седемдесет години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна научни прояви доц. д-р Илиан Минков, гл. ас. д-р Стефан Калпачев, гл.ас. д-р Влади Куршумов, гл.ас. д-р Моника Михайлова
НПИ-16 доц. д-р Денка Златева Иновативни подходи за повишаване на качеството и биологичната ценност на храните (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Златева, доц. д-р инж. Росен Чочков (УХТ-Пловдив), докт. Мими Петрова, д-р Дана Стефанова
НПИ-17 гл. ас. д-р Ваня Кралева Релацията активизъм - устойчиво потребление научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Ваня Кралева, гл. ас. д-р Александър Шиваров, ас. д-р Раденко Милош Марич (Университет Нови Сад, Сърбия), ас. Мария Георгиева
НПИ-18 доц. д-р Димитър Рафаилов Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал. научно- приложни изследвания доц. д-р Димитър Рафаилов, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, гл. ас. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, х.ас.д-р Пламен Джапаров.
НПИ-19 доц. д-р Гергана Славова Икономически и социални ефекти от взаимодействието и управлението на агробизнеса и неземеделските дейности в североизточен район на България. научно- приложни изследвания доц. д-р Гергана Славова, проф. Станислав Христов (Висше училище по мениджмънт - Варна); доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Мая Иванова (Висше училище по мениджмънт-Варна, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Ангелина Пейчева, докт. Димитър Върбанов, студенти: Бетина Роберт Митилян, Янина Янакиева
НПИ-20 доц. д-р Андрияна Андреева Защита на индивидуалните субективни трудови права научно- приложни изследвания доц. д-р Анрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Христина Благойчева, доц. д-р Андрей Александров (ИДП при БАН), докт. Златозар Йорданов, Ива Игнатова
НПИ-21 доц. д-р Дико Суружон Нови резултати в теорията на линейни положителни оператори и полиноми: количествени оценки и приложения научно- приложни изследвания доц. д-р Теодора Запрянова, доц. д-р Тодор Стоянов
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-23 доц. д-р Георгина Луканова Туристическо профилиране на община Дългопол научно- приложни изследвания доц. д-р Георгина Луканова , проф. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков, доц. д-р Добрин Добрев, доц. д-р Велина Казанджиева, д-р Живко Парушев, ст. Пр. Димитър Димитров, докт. Христина Филипова, докт. Деница Косева
НПИ-24 доц. д-р Вилиян Кръстев Предпоставки за професионална реализация на студентите от специалност Туризъм  при ИУ-Варна на територията на туристически район Варна (Северно Черноморие) и туристически район Бургас (Южно Черноморие) научно- приложни изследвания доц. д-р Вилиян Кръстев, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Красимира Янчева, докторанти: Михаела Николаева, Владимира Пилева, Мирослава Малчева, Христина Филипова, Илин Димитров; студенти: Стела Вълева, Вехби Чакъров, Анджела Пенова, тони Атанасов, Илона Маринова, Севги Сеид, Ангелина Тодорова, Цветелина Янкова, Владимир Братованов, Ванеса Иванова, Адриян Живков
НПИ-27 проф. д-р ист. н. Иван Русев Разработване на юбилейна книга "100  години Икономически университет - Варна" научно-приложни изследвания проф. д-р ист.н. Иван Русев, доц. д-р Владимир Досев, гл. ас. д-р Йордан Петков, докт. Евгени Маринов Ангелов
НПИ-28 доц. д-р Снежана Сълова Уеб базиран регистър "Научна дейност" научно-приложни изследвания доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Иван Куюмджиев, ас. д-р Борис Банков
Заповеди за утвърждаване на проекти през 2018 г.: 1) РД-10-3438/15.10.2018, 2) РД-14-1178/02.05.2019, 3)РД-10-994/18.04.2018
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НП-89 доц.д-р Мария Станимирова Конкурентоспособност на селските райони в България - състояние и възможности за повишаването й. научно- приложни изследвания проф.дин Юлия Дойчинова, проф.д-р Евгени Станимиров, доц.д-р Таня Георгиева, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, 4 студенти
НП-104 проф.д-р ик.н. Йордан Коев Проект за оценка на потенциална за развитие на таланта на обучаващите се в Икономически университет - Варна научно- приложни изследвания ас. Петър Петров, докт. Марина Каменова-Тимарева
НПИ-130 проф.д-р Стоян Стоянов Концесията като фактор за развитите на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Тодор Райчев
НПИ-131 проф.д-р Пламен Илиев Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020 научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Катя Антонова, гл.ас.д-р Севдалина Христова, гл.ас.д-р Анна Господинова, гл.ас.д-р Тодор Райчев
НПИ-133 доц. д-р Добрин Добрев Мениджмънт на знанието при информационния обмен между студенти и преподаватели научно- приложни изследвания ас. Петър Петров, гл.ас.д-р Петя Ангелова
НПИ-132 доц.д-р Любомир Георгиев Конкурентност и стабилност на банковата система в България научно- приложни изследвания доц.д-р Любомир Георгиев, проф.д-р Стефан Вачков, гл.ас.д-р Недялко Вълканов
НПИ-137 проф.д-р Маргарита Бъчварова Търговска несъстоятелност - правни и икономически теоретико-приложни аспекти научно- приложни изследвания ас.докт.Живка Матеева, ас. Ивайла Димитрова, х.ас. Ива Игнатова, докт. Стоян Георгиев, студент - Миглена Станева-Тодорова
НПИ-140 доц.д-р Галина Йолова Правен режим на почивките и отпуските - теоретични и практически аспекти научно- приложни изследвания доц.д-р Андрияна Андреева, ас. Емил Калинин, студенти - Стефани Новакова, Гергана Недкова
НПИ-147 доц.д-р Илиан Минков Перспективи и възможности пред индустриалните предприятия в България научно- приложни изследвания доц.д-р Илиян Минков, гл.ас.д-р Йордан Иванов, гл.ас.д-р Стефан Калпачев, гл.ас.д-р Моника Михайлова, гл.ас.д-р Веселиниа Янкова (ТУ-Варна), ас.Влади Куршумов, ас. Доника Стоянова, докт. Дарина Павлова, докт. Денчо Денчев, докт. Мирослав Манев
НПИ-153 проф.д-р Надя Костова Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието научно- приложни изследвания проф.д-р Надя Костова, доц.д-р Светлозар Стефанов, гл.ас.д-р Д. Гоергиева, гл.ас.д-р С. Илиева, ас. Цв. Манолов, ас.докт. А. Галинова, +10 студенти
НПИ-159 проф.д-р Фаня Филипова Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност научно- приложни изследвания проф.д-р Ф. Филипова, доц.д-р Анита Атанасова, доц.д-р Светлозар Стефанов, ас. Калин Калев, ас. Илиян Христов, докт. Станислава Тодорова, докт. Минчо Минев, докт. Стоян Георгиев
НПД-175 доц.д-р Венелин Георгиев Счетоводни и одитни проблеми при предприятия в несъстоятелност докторантски докт. Стоян Георгиев
НПД-179 доц.д-р Илиан Минков Модел на система за активна корпоративна сигурност в индустриалните предприятия в Република България докторантски докт. Цанко Иванов
НПД-180 проф.д-р Стоян Маринов Управление на инвестициите в морски хотелски комплекс докторантски докт. Лиляна Попова
НПД-182 доц.д-р Евгения Тонкова Маркетинг на идеи във високотехнологична среда докторантски докт. Антония Бойкова
НПД-183 доц.д-р Евгения Тонкова Информационна симетрия в маркетинг докторантски докт. Мануела Иванова
НПД-184 доц.д-р Снежана Сълова Компютърна система за оценяване на ползваемостта на мобилни приложения докторантски ас. Радка Начева
НПД-185 доц.д-р Десислава Серафимова Повишаване на репутацията и доверието към бизнес организациите чрез социално-отговорни практики докторантски докт. Жaна Генова
НПД-187 гл.ас.д-р Дамян Киречев Икономически ефекти от прилагането на екологични практики в българското селско стопанство докторантски докт. Моника Павлова
НПК-188 доц.д-р Николета Михалева Научна конференция на тема "Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие" научни прояви ас.д-р Боряна Антонова, проф.дин Иван Русев, доц. Н. Михалева, доц.д-р Стоянка Георгиева, ас. Боян Василев
НПК-189 проф.д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция "Строителното предприемачество и недвижима собственост" научни прояви гл.ас.д-р Катя Антонова,
НПД-190 доц.д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на провизиите докторантски докт. Нели Георгиева
НПД-191 доц.д-р Евгения Тонкова Маркетингово разработване на сравнителните предимства на територията докторантски докт. Яна Балашова Костадинова
НПК-192 проф.д-р Евгени Станимиров Юбилейна международна научна конференция на тема "Маркетингът - опит и перспективи" научни прояви проф.д-р Евгени Станимиров, проф.д-р Боян Дуранкев (УНСС), проф.д-р Симеон Желев (УНСС), проф.д-р Лина Анастасова (БСУ), доц.д-р Тодор Кръстевич (СА-Свищов), доц.д-р Иван Марчевски (СА-Свищов), доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Евгения Тонкова.
НПК-193 доц.д-р Руслана Димитрова Кръгла маса на тема "Счетоводството - едно образование с много възможности" научни прояви доц.д-р Руслана Димтирова, доц.д-р Анита Атанасова, гл.ас.д-р Пламена Недялкова, гл.ас.д-р Иван Апостолов, гл.ас.д-р Илиян Христов, гл.ас.д-р Драган Георгиев
НПК-194 гл.ас.д-р Йордан Петков Студентска научна конференция научни прояви гл.ас.д-р Йордан Петков, гл.ас.д-р Велина Йорданова, Ива Игнатова, Ива Банкова, Антонио Хаджиколев, Соня Начева
НПК-195 доц.д-р Слави Генов Национална младежка олимпиада по счетоводство, анализ и одит научни прояви доц.д-р Слави Генов, доц.д-р Светлозар Стефанов, доц.д-р анита Атанасова, гл.ас.д-р Гергана Цончева, гл.ас.д-р Иван Апостолов, гл.ас.д-р Илия Христов, гл.ас.д-р Драган Георгиев
НПД-196 доц.д-р Данчо Петров Връзката банков персонал - клиентска миграция с дребното банкиране докторантски докт. Радина Момчилова
НПК-197 доц.д-р Евгения Тонкова Четвърта юбилейна студентска олимпиада по маркетинг научни прояви доц.д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Бистра Василева, гл.ас.д-р Ваня Кралева, ас. Пламена Паламарова, докт. Мануела Иванова, докт. Яна Балашова-Костадинова, докт. Милена Георгиева
НПД-198 доц.д-р Слави Генов Теоретико-методически аспекти на бизнес комбинациите докторантски докт. Диян Ганчев
НПК-199 доц.д-р Христо Мавров Юбилейна научна конференция "Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия" научни прояви доц.д-р Христо Мавров, доц.д-р Калоян Колев, гл.ас.д-р Вениамин Тодоров, гл.ас.д-р Александър Тодоров, докт. Антон Петров, студенти - 6
НПК-200 гл.ас.д-р Живка Матеева Кръгла маса на тема "Ролята на правото в съвременната икономика" научни прояви гл.ас.д-р Живка Матеева, доц.д-р Андриана Андреева, доц.д-р Галина Йолова, проф.д-р Маргарита Бъчварова, гл.ас.д-р Дарина Димитрова, ас. Виолета Владова-Иванова, ас. Милена Цветковска, ас. Диана Димитрова, ас. Ивайла Господинова, докторанти: Венцислав Савов, Стоян Колев, Анна Михова, МАрия Тодорова, Жана Лечева, Златозар Йорданов, Лиляна Филипова-Кайкамджозова.инсп. Даниела Косева
НПД-201 доц.д-р Теодорина Турлакова Ценообразуване в месодайното говедовърдство на България докторантски ас. Стефан Генов
НПД-202 доц.д-р Силвия Благоева Проблеми и перспективи в развитието на зелената логистика в преработващата промишленост на Р. България докторантски докт. Радостина Йорданова
НПК-203 доц. д-р Тодорка Атанасова Международна студентска научно-практическа конференция на тема "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност" научни прояви доц. д-р Танка Милкова, гл.ас.д-р Велина Йорданова, ас.д-р Янка Александрова, ас. Невена Господинова
НПК-204 доц.д-р Бистра Василева Международен конкурс "Бранд идея" научни прояви доц.д-р Бистра Василева, проф.д-р Стоян Маринов, доц.д-р Веселина Димитрова, ас. Пламена Паламарова, докт. Йордан Иванов
НПД-205 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови конфигурации в комуникационните системи докторантски докт. Пламена Паламарова
НПК-206 проф.д-р Веселин Хаджиев Международна конференция "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" научни прояви проф.д-р Веселин Хаджиев, доц.д-р Танка Василева, доц.д-р Светлана Герчева, гл.ас.д-р Нeдялко Вълканов, гл.ас.д-р Йордан Петков, Ива Банкова
НПД-207 доц.д-р Мария Станимирова Социални иновации в селските райони на Република България докторантски докт. Деница Русева
НПД-208 доц.д-р Мария Станимирова Капацитет за сътрудничество в зърнопроизводствената система на Република България докторантски докт. Петя Димитрова
НПД-209 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови интервенции в глобалните индустрии докторантски докт. Йордан Иванов
НПД-210 доц.д-р Иван Петров Дивидентна политика на публичните дружества в България докторантски докт. Паруш Тодоров
НПК-211 доц.д-р Силвия Благоева Международна научно-практическа конференция на тема "10 години специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна" научни прояви доц.д-р Сивия Благоева, доц.д-р Илиян Минков, гл.ас.д-р Пламена Милушева, гл.ас.д-р Влади Куршумов, гл.ас.д-р Стефан Калпачев, докт. Галина Иванова, докт. Радостина Йорданова
НПК-212 доц.д-р Мария Станимирова Международна научно-практическа конференция на тема "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж" научни прояви доц.д-р Мария Станимирова, доц.д-р Гергана Славова, доц.д-р Теодорина Турлакова, доц.д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Радмил Николов, гл.ас.д-р Павлина Иванова, ас. Стефан Генов
НПК-213 доц.д-р Теменуга Стойкова Кръгла маса на тема "Качество и безопасност на потребителските стоки" научни прояви доц.д-р Теменуга Стойкова, доц.д-р Денка Златева, доц. д-р Събка Пашова
НПК-214 доц.д-р Добрин Добрев Международна научна конференция на тема "Новите реалности в управлението" научни прояви катедра "Управление и администрация"
НПИ - 1 проф. д-р ик.н. Калю Донев (ДЗ за прекратяване) Взаимодействие и интеграция във финансово-контролната система научно- приложни изследвания проф. д-р Фаня Филипова; гл. ас. д-р Бистра Николова; гл. ас. д-р Пламена Недялкова
НПИ - 2 проф. д-р Зоя Младенова Вносът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на ПЧИ от ФРГ и Франция) научно- приложни изследвания доц. д-р Калоян Колев; д-р Свилена Михайлова; ас. Константин Капитанов
НПИ - 3 доц.д-р Веселина Димитрова Иновационни методи в кръговата икономика: предизвикателства и възможности за българските МСП научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Маринов; доц.д-р Бистра Василева; доц. Д-р Събка Пашова; д-р Теодоро Галу