Икономически университет – Варна

Архив проекти в предходни години

Списък на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет на отчет в отдел НИДД:

№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц. д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания доц. д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
НПИ-16 доц. д-р Денка Златева Иновативни подходи за повишаване на качеството и биологичната ценност на храните (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Златева, доц. д-р инж. Росен Чочков (УХТ-Пловдив), докт. Мими Петрова, д-р Дана Стефанова 
НПИ-17 гл. ас. д-р Ваня Кралева Релацията активизъм - устойчиво потребление научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Ваня Кралева, гл. ас. д-р Александър Шиваров, ас. д-р Раденко Милош Марич (Университет Нови Сад, Сърбия), ас. Мария Георгиева
НПИ-18 доц. д-р Димитър Рафаилов Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал. научно- приложни изследвания доц. д-р Димитър Рафаилов, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, гл. ас. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, х.ас.д-р Пламен Джапаров.
НПИ-19 доц. д-р Гергана Славова Икономически и социални ефекти от взаимодействието и управлението на агробизнеса и неземеделските дейности в североизточен район на България. научно- приложни изследвания проф. Станислав Христов (Висше училище по мениджмънт-Варна); доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Мая Иванова (Висше училище по мениджмънт-Варна, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Ангелина Пейчева, докт. Димитър Върбанов, студенти: Бетина Роберт Митилян, Янина Янакиева
НПИ-20 доц. д-р Андрияна Андреева Защита на индивидуалните субективни трудови права научно- приложни изследвания доц. д-р Андриана Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Христина Благойчева, доц. д-р Андрей Александров (ИДП при БАН), докт. Златозар Йорданов, Ива Игнатова
НПИ-21 доц. д-р Дико Суружон Нови резултати в теорията на линейни положителни оператори и полиноми: количествени оценки и приложения научно- приложни изследвания доц. д-р Теодора Запрянова, доц. д-р Тодор Стоянов
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. Виолета Янева Димитрова, доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-23 доц. д-р Георгина Луканова Туристическо профилиране на община Дългопол научно- приложни изследвания доц. д-р Георгина Луканова, проф. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков, доц. д-р Добрин Добрев, доц. д-р Велина Казанджиева, д-р Живко Парушев, ст. Пр. Димитър Димитров, докт. Христина Филипова, докт. Деница Косева; проф. д-р Таня Дъбева Филипова,докт. Александър Димитров, х. ас. д-р Галя Илиева
НПИ-24 доц. д-р Вилиян Кръстев Предпоставки за професионална реализация на студентите от специалност Туризъм  при ИУ-Варна на територията на туристически район Варна (Северно Черноморие) и туристически район Бургас (Южно Черноморие) научно- приложни изследвания доц. д-р Вилиян Кръстев, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Красимира Янчева, докторанти: Михаела Николаева, Владимира Пилева, Мирослава Малчева, Христина Филипова, Илин Димитров; студенти: Стела Вълева, Вехби Чакъров, Анджела Пенова, Тони Атанасов, Илона Маринова, Севги Сеид, Ангелина Тодорова, Цветелина Янкова, Владимир Братованов, Ванеса Иванова, Адриян Живков
НПД-239 доц. д-р Велина Казанджиева Предизвикателства пред туристическите агенции в условията на електронен бизнес в туризма докторантски докт. Христина Руменова Сантана 
НПД-240 доц. д-р Руслана Димитрова Вътрешен финансов контрол в предприятията с чуждестранно участие докторантски докт. Ваня Петрова Христова 
НПД-241 проф. д-р Таня Дъбева Повишаване на ролята на бизнес хотелите в град Велико Търново с цел развитието му като дестинация за конферентен туризъм докторантски докт. Надежда Стоянова Костадинова
НПД-246 доц. д-р Веселина Димитрова Нагласи за възприемане принципите на ислямските финанси докторантски докт. Мирослав Симеонов Камджалов 
НПД-251 доц. д-р Снежана Сълова Интегрирана компютърна система за строително предприемачество в условията на дигитална икономика докторантски докт. Радостина Петева Петрова
НПД-254 доц. д-р Павел Петров Универсална автентикация за защита на уеб базирани информационни системи докторантски докт. Петър Димитров Димитров
НПД-255 доц. д-р Павел Петров Проблеми при създаването на софтуер от технологични стартиращи компании докторантски докт. Светослав Стефанов Иванов
НПД-257 доц. д-р Георгина Луканова Подобряване на потребителския опит чрез иновиране на хотелиерския продукт (на примера на к.к. Албена) докторантски докт. Мирена Йорданова Фотева
НПД-259 доц. д-р Даинела Георгиева Проблеми на финансовата отчетност и оценката на ефективността в предприятията от добивната промишленост докторантски докт. Имрен Севим Гендж-Салатова
НПД-261 доц. д-р Силвия Парушева Интегрирана система за управление на мол докторантски докт. Анна Тимофеева, ansergeeva@yahoo.com
НПИ-31 доц. д-р Слави Генов Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство в предприятията от морския транспорт научно- приложни изследвания доц. д-р Слави Димитров Генов; доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова; гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова; гл. ас. д-р Илиян Николов Христов; гл.ас. д-р Драган Красимиров Георгиев; гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Калин Данчев Калев; гл. ас. д-р Веселин Парашкевов Деков; докторант Ваня Петрова Христова; докт. Християн Христов, Мая Руменова Георгиева
НПИ-32 доц. д-р Танка Милкова Симулационно моделиране на сложни производствени дейности научно- приложни изследвания доц. д-р Танка Всилева Милкова; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Радан Василев Мирянов; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; докт. Христина Ганчева Василева,  докт. Емил Георгиев Лечев; докт. Теодора Димитрова Балева
НПИ-34 доц. д-р Божидар Чапаров Устойчиво строителство и развитие на градската среда научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; проф. дин Марина Николаевна Юденко; докторант Миглена Стефанова Станева - Тодорова; докт. Антоан Николаев Влаев
НПИ-36 гл. ас. д-р Радка Начева Съвременни подходи за интегриране на мобилните технологии във висшето образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева; проф. д-р Владимир Стоянов Сълов; доц. д-р Снежана Динева Сълова; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев; докт. Радостина Петева Петрова
НПИ-37 проф. д-р Стоян Стоянов Съвременни практики при оценявнетона активи в България научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов; докторант Кристиян Пламенов Вълчев; Мая Иванова Петкова -студент
НПИ-38 доц. д-р Данчо Петров Измерения на задлъжнялостта на домакинствата в България научно- приложни изследвания доц. д-р Данчо Христов Петров; доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова
НПИ-40 гл. ас. д-р Борис Банков Дигитализация и информационно осигуряване на развитието на докторантите в ИУ-Варна научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Борис Банков, доц. д-р Иван Куюмджиев, докт. Петя Петрова, докт. Петър Димитров
НПИ-41 доц. д-р Иван Желев Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства научно- приложни изследвания доц. д-р Иван Желев Иванов, доц. д-р Тодор Стоянов Райчев, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова (s.hristova@ue-varna.bg, 0882164832)
НПИ-42 проф. д-р Стоян Маринов Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Петков Маринов; доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева; доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова;  гл. ас. д-р Мария Велева Велева; гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков; гл. ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева; Катина Костадинова Попова; Христина Пламенова Филипова; докт. Марианна Светлозарова Александрова; докт. Яна Росенова Донева; докт. Христина Руменова Сантана.
НПИ-43 доц. д-р Галина Йолова Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване нс трудовото законодателство научно- приложни изследвания доц. д-р Галина Огнянова Йолова; доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева, гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; ас. д-р Христоско Иванов Богданов, докт. Божидар Стойчев Стойчев
НПИ-44 доц. д-р Светлозар Стефанов Организация на отчетността и оповестяване на финансова информация от предприятията с международно участие научно- приложни изследвания доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Слави Генов, проф. д-р Юлиан Андреев Василев; доц. д-р Даниела Александрова Георгиева; гл. ас. д-р Гергана Иванова Цончева; гл. ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов, гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов; ас. Анелия Галинова Атанасова; докт. Имрен Севим Гендж - Салатова; докт. Деница Красимирова Христова, Мая Руменова Георгиева
НПИ-45 доц. д-р Павел Петров Дигитализация на процесите на управление и образователните услуги в университетска среда научно- приложни изследвания доц. д-р Павел Стоянов Петров; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; гл. ас. д-р Стойчо Василев Стоев; гл. ас. д-р Михаил Радев Миланов; гл. ас. д-р Янка Георгиева Александрова; докт. Светослав Стефанов Иванов; студент - Любослав Александров Александров
НПИ-46 доц. д-р Радан Мирянов Модели за оптимално управление на запаси в логистичната система научно- приложни изследвания доц. д-р Радан Василев Мирянов; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова; докт. Христина Ганчева Василева; докт. Емил Георгиев Лечев; докт. Теодора Димитрова Балева
НПИ-47 гл. ас. д-р Дамян Киречев Съвременни подходи за устойчиво управление на агрохранителна верига научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Стоянова;  доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м.; ас. д-р Величка Пеева Маринова; докт. Милен Веселинов Влаев; докт. Антон Руменов Петев
НПИ-48 Доц. д-р Мария Станимирова Устойчиво развитие на заетостта в аграрния бизнес - предизвикателства и тенденции научно- приложни изследвания доц. д-р Мария Радославова Станимирова; гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова; гл. ас. д-р Петър Красимиров Петров; докт. Милен Веселинов Влаев
НПД-266 проф. д-р Евгени Станимиров Идентичност на флуидни брандове в дигитална среда докторантски проф. д-р Евгени Петров Станимиров; докт. Радина Пламенова Русева
НПK-267 проф. д-р Росен Николаев 47-ма национална студентска олимпиада по математика научни прояви проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Йордан Петков; гл. ас. д-р Велина Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Димитрия Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Тодорова; Михаил Димитров - студент, Анелия Недева - студент.
НПД-268 доц. д-р Десислава Серафимова Управление на кариерното развитие на Милениум и Z поколението в мултикултурна бизнес среда докторантски доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова; докт. Даниел Светлинов Василев
НПК-269 доц. д-р Галина Йолова Национална конференция на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество" научни прояви доц. д-р Галина Огнянова Йолова - Паскалева; проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова; доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева; гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова; гл. ас. д-р Милена Красимирова Цветковска; гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова 
НПК-270 доц. д-р Катя Антонова Международна научно-практическа конференция на тема "Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства" научни прояви доц. д-р Катя Антонова; гл. ас. д-р Павлина Иванова; гл. ас. д-р Велина Колева; гл. ас. д-р Мария Велева; гл. ас. д-р Радка Начева
НПК-271 доц. д-р Божидар Чапаров 35-та международна научно-практическа конференция на тема „Строително предприемачество и недвижима собственост“ научни прояви доц. д-р Божидар Чапаров; доц. д-р Иван Желев; доц. д-р Иван Йовчев; доц. д-р Тодор Райчев; доц. д-р Катя Антонова; гл. ас. д-р Иво Костов; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; гл. ас. д-р Севдалина Христова; гл. ас. д-р Милена Иванова
НПД-272 доц. д-р Тодорка Атанасова Приложение на методите на софт компютинг за пердонализация на обучението докторантски доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова; докт. Петя Пламенова Петрова
НПД-273 проф. д-р Стоян Маринов Икономически въздействия на туризма на общинско равнище (по примера на община Варна) докторантски проф. д-р Стоян Маринов; докт. Яна Росенова Донева
НПД-274 проф. д-р Таня Дъбева Ползи и възможности от развитието на "споделеното настаняване" в къщите за гости на област Бургас докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Катя Димитрова Георгиева
НПК-275 проф. д-р Таня Дъбева Научна конференция на тема "Туризъм и свързаност" научни прояви проф. д-р Таня Дъбева Филипова; проф. д-р Стоян Маринов; доц. д-р Георгина Георгиева Луканова; доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева; гл. ас. д-р Мария Велева; гл. ас. д-р Тодор Дянков; гл. ас. д-р Красимира Янчева; докт. Яна Росенова Донева
НПК-276 доц. д-р Теменуга Стойкова Научно-практическа конференция с международно участие на тема :Качество и сертификация на продуктите" научни прояви доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Събка Пашова; доц. д-р Денка Йорданова Златева; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Желязкова - Стоянова 
НПД-277 доц. д-р Калоян Колев Транснационални корпорации и развитието, и надграждането на човешкия капитал в България" докторантски доц. д-р Калоян Колев; докт. Славена Цонева
НПД-278 доц. д-р Валентина Макни Експанзия на хотелските вериги и фактори за навлизане на нови международни пазари докторантски доц. д-р Валентина Генова Макни; докт. Доротея Недкова Янакиева
НПД-279 доц. д-р Валентина Макни Ролята на ремиграцията за развитието на предприемаческата екосистема в България докторантски доц. д-р Валентина Генова Макни; докт. Александър Бориславов Стойчев
НПК-280 доц. д-р Недялко Вълканов Студентска научна конференция научни прояви доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов; гл. ас. д-р Пламен Любомиров Джапаров; гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров; гл. ас. д-р Светослав Велинов Борисов; студенти: Вурал Месру Мемишев; Михаил Емилов Димитров;
НПД-281 доц. д-р Йордан Иванов Изследване на възможности за финансиране на предприемачески инициативи в българската индустрия докторантски доц. д-р Йордан Христов Иванов; докт. Владислав Насков Вълчинов
НПД-282 доц. д-р Илиан Минков Изследване на управлението на имиджа на индустриални предприятия в условията на динамична дигитална среда докторантски доц. д-р Илиан Иванов Минков; докт. Мартин Валериев Николов
НПК-283 доц. д-р Мария Станимирова Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема: "Агробизнесът и селските райони - икоомика, иновации и растеж" научни прояви доц. д-р Мария Радославова Станимирова; доц. д-р Гергана Георгиева Славова - Стефанова; доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова; доц. д-р Таня Николова Георгиева; гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов; гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова; докт. Стефан Димитров Генов; докт. Милен Веселинов Влаев
НПД-284 проф. д-р Таня Дъбева Проектиране и развитиев на хотелиерска и ресторантьорска суперструктури в малка община докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Айхан Муртаза Моканов
НПК-285 доц. д-р Виолета Димитрова Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха научни прояви доц. д-р Виолета Янева Димитрова; доц. д-р Стоян Димов Киров; доц. д-р Теменуга Стойкова; доц. д-р Гергана Георгиева Славова; доц. д-р Валентина Генова Макни; гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов; гл. ас. д-р Радка Валериева Начева; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодорова; гл. ас. д-р Свилена Михайлова Михайлова; Селвет Раиф Ниязиева
НПД-286 доц. д-р Силвия Парушева Бизнес интелигентна система за управление на поръчки в търговските вериги за продажби на дребно докторантски доц. д-р Силвия Стоянова Парушева; докт. Даниела Пенчева Пенчева

Заповеди за утвърждаване на проекти през 2020 г.:

  1. РД-14-1411/25.06.2020 г.
Списък на научни проекти по Наредба на отчет в отдел НИДД през 2019 г.
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта, координати
НПИ-9 доц.д-р Павел Петров Изследване на приложението на мобилните и уеб технологии при публично достъпните услуги, предлагани от банковия сектор в държави от ЕС научно- приложни изследвания проф. д-р Владимир Сълов, доц.д-р Силвия Парушева, ас.д-р Бонимир Пенчев; докт. Светослав Стефанов Иванов
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц. д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-12 проф.д-р Росен Николаев Оптимално управление на икономически ситеми научно- приложни изследвания проф.д.п.н. Мария Шабанова (Московски университет за отворено образование-Русия), доц.д-р Донка Желязкова, цод.д-р Танка Милкова, гл.ас.д-р Велина Йорданова, ас.докт. Невена Господинова, х.ас. Докт. Мария Токушева, гл.ас.д-р Радан Мирянов
НПИ-13 доц.д-р Силвия Парушева Социалните медии в бизнеса и образованието - иновативни модели, възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц.д-р Надежда Филипова, доц. д-р Павел Петров, доц. д-р Снежана Сълова, ас.д-р Янка Александрова, гл.ас.д-р Любомир Любенов, ас. Михаил Радев, ас. Борис Банков, х.ас. Антонио Хаджиколев
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания доц. д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
НПД-217 проф. д-р ик. н. Калю Донев Методически проблеми на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контрол в публичния секлтор на Република България докторантски ас. Галин Марков
НПД-219 доц. д-р Велина Казанджиева Устойчиво развитие на агротуризма чрез биопродукти в Р. България докторантски докт. Деница Миладинова Косева
НПД-220 гл. ас. д-р Юлия Христова Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България докторантски докт. Павлина Пеева 
НПД-221 доц. д-р Велина Казанджиева Повишаване на ролята и значението на младежките туристически пътувания за растежа на българския туризъм докторантски докт. Катина Попова, 
НПД-222 доц. д-р Велина Казанджиева Брандинг на туристическата дестинация по примера на община Варна докторантски докт. Марианна Светлозарова Александрова,
НПД-225 доц. д-р Евгения Тонкова Иновативни маркетингови канали в сферата на неформалното образование докторантски докт. Милена Миленова Георгиева 
НПД-227 доц. д-р Гергана Славова Управление на интегрираната верига "лозарство-винопроизводство-винен туризъм" докторантски докт. Ангелина Пейчева
НПД-233 доц. д-р Надежда Филипова Интегрирана система за услуги на гражданите докторантски докт. Десислава Петрова
НПИ-16 доц. д-р Денка Златева Иновативни подходи за повишаване на качеството и биологичната ценност на храните (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Златева, доц. д-р инж. Росен Чочков (УХТ-Пловдив), докт. Мими Петрова, д-р Дана Стефанова
НПИ-17 гл. ас. д-р Ваня Кралева Релацията активизъм - устойчиво потребление научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Ваня Кралева, гл. ас. д-р Александър Шиваров, ас. д-р Раденко Милош Марич (Университет Нови Сад, Сърбия), ас. Мария Георгиева
НПИ-18 доц. д-р Димитър Рафаилов Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал. научно- приложни изследвания доц. д-р Димитър Рафаилов, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, гл. ас. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, х.ас.д-р Пламен Джапаров.
НПИ-19 доц. д-р Гергана Славова Икономически и социални ефекти от взаимодействието и управлението на агробизнеса и неземеделските дейности в североизточен район на България. научно- приложни изследвания проф. Станислав Христов (ВУМ-Варна; доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Мая Иванова (Висше училище по мениджмънт-Варна, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Ангелина Пейчева, докт. Димитър Върбанов, студенти: Бетина Роберт Митилян, Янина Янакиева
НПИ-20 доц. д-р Андрияна Андреева Защита на индивидуалните субективни трудови права научно- приложни изследвания доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Христина Благойчева, доц. д-р Андрей Александров (ИДП при БАН), докт. Златозар Йорданов, Ива Игнатова
НПИ-21 доц. д-р Дико Суружон Нови резултати в теорията на линейни положителни оператори и полиноми: количествени оценки и приложения научно- приложни изследвания доц. д-р Теодора Запрянова, доц. д-р Тодор Стоянов
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-23 доц. д-р Георгина Луканова Туристическо профилиране на община Дългопол научно- приложни изследвания доц. д-р Георгина Луканова, проф. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков, доц. д-р Добрин Добрев, доц. д-р Велина Казанджиева, д-р Живко Парушев, ст. Пр. Димитър Димитров, докт. Христина Филипова, докт. Деница Косева
НПИ-24 доц. д-р Вилиян Кръстев Предпоставки за професионална реализация на студентите от специалност Туризъм  при ИУ-Варна на територията на туристически район Варна (Северно Черноморие) и туристически район Бургас (Южно Черноморие) научно- приложни изследвания доц. д-р Вилиян Кръстев, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Красимира Янчева, докторанти: Михаела Николаева, Владимира Пилева, Мирослава Малчева, Христина Филипова, Илин Димитров; студенти: Стела Вълева, Вехби Чакъров, Анджела Пенова, Тони Атанасов, Илона Маринова, Севги Сеид, Ангелина Тодорова, Цветелина Янкова, Владимир Братованов, Ванеса Иванова, Адриян Живков
НПИ-27 проф. д-р ист. н. Иван Русев Разработване на юбилейна книга "100  години Икономически университет - Варна" научно- приложни изследвания проф. д-р ист.н. Иван Русев, доц. д-р Владимир Досев, гл. ас. д-р Йордан Петков, докт. Евгени Маринов Ангелов
НПИ-28 доц. д-р Снежана Сълова Уеб базиран регистър "Научна дейност" научно- приложни изследвания доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Иван Куюмджиев, ас. д-р Борис Банков
НПД-238 доц. д-р Михал Стоянов Изследване на продажбите на електрическа енергия за битови клиенти в България (на примера на "Електроразпределение Север" АД) докторантски доц. д-р Михал Стоянов; докт. Невена Димитрова Петрова
НПД-239 доц. д-р Велина Казанджиева Предизвикателства пред туристическите агенции в условията на електронен бизнес в туризма докторантски докт. Христина Руменова Сантана 
НПД-240 доц. д-р Руслана Димитрова Вътрешен финансов контрол в предприятията с чуждестранно участие докторантски докт. Ваня Петрова Христова 
НПД-241 проф. д-р Таня Дъбева Повишаване на ролята на бизнес хотелите в град Велико Търново с цел развитието му като дестинация за конферентен туризъм докторантски докт. Надежда Стоянова Костадинова 
НПК-242 доц. д-р Михал Стоянов Студентска научна конференция на тема "Търговия 2020" научни прояви доц. д-р Михал Стоянов, проф. д-р Данчо Янков Данчев;  доц. д-р Донка Димитрова Желязкова,  гл. ас. д-р Десислава Кирилова Гроздева, ас. д-р Виолета Петева Ласкова; докторанти: Десислава Любомирова Рачева; Невена Димитрова Петрова; Янко Георгиев Георгиев; студенти: Галина Иванова Генева; Божидар Панайотов Панайотов; 
НПК-244 доц. д-р Андрияна Андреева Национална научна конференция на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество" научни прояви проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова, доц. д-р Галина Огнянова Йолова-Паскалева; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева; гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова; ас. д-р Милена Красимирова Цветковска; ас. д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова; докторанти: Стоян Димитров Колев, Мария Тодорова Тодорова, Жана Красимирова Лечева, Златозар Светославов Йорданов, Лиляна Николова Филипова -Кайкамджозова, Йордан Евгениев Симеонов, Владимир Александров Данев, Марияна Димитрова Ширванян, Наталия Кирилова Кирова, Ивайло Валентинов Икономов, Любен Русланов Делчев,
НПД-245 проф. д-р Таня Дъбева Повишаване на ролята и значението на къмпингите и къмпинговия туризъм за устойчивото развитие на туриазма по българското Черноморие докторантски докт. Филип Маринов Маринов 
НПД-246 доц. д-р Веселина Димитрова Нагласи за възприемане принципите на ислямските финанси докторантски докт. Мирослав Симеонов Камджалов 
НПК-247 доц. д-р Теменуга Стойкова Кръгла маса на тема "Качество, контрол и експертиза на стоките" научни прояви доц. д-р Теменуга Стойкова; доц. д-р Събка Димитрова Пашова; доц. д-р Денка Йорданова Златева; гл. ас. д-р Ваня Живкова Иванова; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Желязкова - Стоянова;
НПК-248 проф. д-р Владимир Сълов Международна научна конференция на тема "Информационни и комуникационни технологоии в бизнеса и образованието" научни прояви Проф. д-р Владимир Сълов; Проф. д-р Аврам Моис Ескенази; Доц. д-р Юлиан Василев; Доц. д-р Тодорка Атанасова; Доц. д-р Надежда Манчева Филипова; Доц. д-р Силвия Стоянова Парушева; Доц. д-р Снежана Динева Сълова; Доц. д-р Павел Стоянов Петров; 
НПК-249 доц. д-р Слави Генов Научно-практическа конференция с международно участие на тема "Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят" научни прояви доц. д-р Слави Генов; проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова; проф. д-р Надя Енчева Костова; доц. д-р Даниела Георгиева; доц. д-р Надежда Попова; гл. ас. д-р Пламена Недялкова; гл. ас. д-р Иван Апостолов; гл. ас. д-р Гергана Цончева; гл. ас. д-р Веселин Деков; гл. ас. д-р Рени Петрова; ас. д-р Атанас Атанасов.
НПД-250 проф. д-р Стоян Стоянов Управление на предприемаческите рискове при реализацията на инвестиционни проекти докторантски докт. Миглена Стефанова Станева - Тодорова 
НПД-251 доц. д-р Снежана Сълова Интегрирана компютърна система за строително предприемачество в условията на дигитална икономика докторантски докт. Радостина Петева Петрова
НПК-252 гл. ас. д-р Йордан Петков Студентска научна конференция научни прояви гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова, Ива Росенова Игнатова, Емилия Ангелова Киречева, студенти: Михаил Емилов Димитров, Анелия Стефанова Недева 
НПД-253 доц. д-р Мария Кехайова Щастието като сегментационен критерий в бизнес пазари докторантски докт. Селвет Раиф Ниязиева
НПД-254 доц. д-р Павел Петров Универсална автентикация за защита на уеб базирани информационни системи докторантски докт. Петър Димитров Димитров
НПД-255 доц. д-р Павел Петров Проблеми при създаването на софтуер от технологични стартиращи компании докторантски докт. Светослав Стефанов Иванов
НПД-256 доц. д-р Бистра Василева Телевизионната реклама при изграждане на имиджови ефекти на корпоративните брандове в банковия сектор докторантски докт. Цветелина Веселинова Димитрова 
НПД-257 доц. д-р Георгина Луканова Подобряване на потребителския опит чрез иновиране на хотелиерския продукт (на примера на к.к. Албена) докторантски докт. Мирена Йорданова Фотева 
НПК-258 проф. д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция на тема "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви проф. д-р Пламен Благов Илиев; проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; проф. д-р Румен Калчев; доц. д-р Иван Желев; доц. д-р Божидар Чапаров
НПД-259 доц. д-р Даинела Георгиева Проблеми на финансовата отчетност и оценката на ефективността в предприятията от добивната промишленост докторантски докт. Имрен Севим Гендж-Салатова
НПД-261 доц. д-р Силвия Парушева Интегрирана система за управление на мол докторантски докт. Анна Тимофеева 
НПК-262 доц. д-р Мария Станимирова Национална кръгла маса на тема "Устойчиво развитие на поземлените ресурси - съвременни практики и решения" научни прояви доц. д-р Мария Радослвова Станимирова; доц. д-р Теодорина Желязкова Турлакова; доц. д-р Гергана Славова; доц. д-р Таня Георгиева; гл. ас. д-р Павлина Иванова; гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; докт. Юри Зарев; докт. Димитър Върбанов
НПД-263 проф. д-р Константин Калинков Икономически аспекти на градската среда докторантски докт. Антоан Николаев Влаев
НПК-264 проф. д-р Румен Калчев НАционална кръгла маса на тема "Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност" научни прояви проф. д-р Румен Калчев, доц. д-р Катя Антонова, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл. ас. д-р Велина Колева, гл. ас. д-р Мария Велева; гл. ас. д-р Радка Начева
НПИ-31 доц. д-р Слави Генов Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство в предприятията от морския транспорт научно- приложни изследвания доц. д-р Слави Димитров Генов; доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова; гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова; гл. ас. д-р Илиян Николов Христов; гл.ас. д-р Драган КРасимиров Георгиев; гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Калин Данчев Калев; гл. ас. д-р Веселин Парашкевов Деков; докторант Ваня Петрова Христова; Мая Руменова Георгиева
НПИ-32 доц. д-р Танка Милкова Симулационно моделиране на сложни производствени дейности научно- приложни изследвания доц. д-р Танка Всилева Милкова; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Радан Василев Мирянов; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов, гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; докт. Христина Ганчева Василева.
НПИ-34 доц. д-р Божидар Чапаров Устойчиво строителство и развитие на градската среда научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; проф. дин Марина Николаевна Юденко; докторант Миглена Стефанова Станева - Тодорова; докт. Антоан Николаев Влаев
НПИ-36 гл. ас. д-р Радка Начева Съвременни подходи за интегриране на мобилните технологии във висшето образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева ; проф. д-р Владимир Стоянов Сълов; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев; гл. ас. д-р Иван Огнянов Куюмджиев; докт. Радостина Петева Петрова
НПИ-37 проф. д-р Стоян Стоянов Съвременни практики при оценявнетона активи в България научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов ; докторант Кристиян Пламенов Вълчев; Мая Иванова Петкова -студент
НПИ-38 доц. д-р Данчо Петров Измерения на задлъжнялостта на домакинствата в България научно- приложни изследвания доц. д-р Данчо Христов Петров; доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова
НПИ-40 гл. ас. д-р Борис Банков Дигитализация и информационно осигуряване на развитието на докторантите в ИУ-Варна научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Борис Банков, доц. д-р Иван Куюмджиев, докт. Петя Петрова, докт. Петър Димитров 

 

 
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НПИ-153 проф.д-р Надя Костова Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието научно- приложни изследвания проф.д-р Надя Костова, доц.д-р Светлозар Стефанов, гл.ас.д-р Д. Гоергиева, гл.ас.д-р С. Илиева, ас. Цв. Манолов, ас.докт. А. Галинова, +10 студенти 
НПД-190 доц.д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на провизиите докторантски доц. д-р Светлозар Стефанов, докт. Нели Георгиева 
НПД-191 доц.д-р Евгения Тонкова Маркетингово разработване на сравнителните предимства на територията докторантски доц. д-р Евгения Тонкова, докт. Яна Балашова Костадинова
НПД-196 доц.д-р Данчо Петров Връзката банков персонал - клиентска миграция с дребното банкиране докторантски доц. д-р Данчо Петров, докт. Радина Момчилова
НПД-198 доц.д-р Слави Генов Теоретико-методически аспекти на бизнес комбинациите докторантски доц. д-р Слави Генов, докт. Диян Ганчев
НПД-201 доц.д-р Теодорина Турлакова Ценообразуване в месодайното говедовърдство на България докторантски доц. д-р Теодорина Турлакова, ас. Стефан Генов
НПД-202 доц.д-р Силвия Благоева Проблеми и перспективи в развитието на зелената логистика в преработващата промишленост на Р. България докторантски доц. д-р Силвия Благоева, докт. Радостина Йорданова
НПД-205 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови конфигурации в комуникационните системи докторантски доц. д-р Бистра Василева, докт. Пламена Паламарова 
НПД-209 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови интервенции в глобалните индустрии докторантски доц. д-р Бистра Василева, докт. Йордан Иванов
НПИ - 2 проф. д-р Зоя Младенова Вносът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на ПЧИ от ФРГ и Франция) научно- приложни изследвания проф. д-р зоя Младенова, доц. д-р Калоян Колев; д-р Свилена Михайлова; ас. Константин Капитанов
НПИ - 3 доц.д-р Веселина Димитрова Иновационни методи в кръговата икономика: предизвикателства и възможности за българските МСП научно- приложни изследвания доц. д-р Веселина Димитрова, проф. д-р Стоян Маринов; доц.д-р Бистра Василева; доц. Д-р Събка Пашова; д-р Теодоро Галучи (University of Bari Aldo Moro); ас. Доника Стоянова, ас. Докт. Радка Начева, докт. Стефка Веселинова
НПИ-4 доц.д-р Велина Казанджиева Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване научно- приложни изследвания доц.д-р Велина Казанджиева, проф.д-р Марин Нешков; проф.д-р Таня Дъбева; гл.ас.д-р Георгина Луканова; докт. Галина Илиева; докт. Лиляна Попова; Мирослава Малчева (Хотел-галерия Графит); докт. Мира Джендова-Дунева; докт. Михаела Димитрова; докт. Христина Филипова, докт. Катина Попова
НПИ-5 доц. д-р Събка Пашова Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия научно- приложни изследвания доц. д-р Събка Пашова, проф. дин Юлия Узунова, ас. Радослав Радев, Георги Димитров, Борислав Жеков (студент)
НПИ-6 проф. д-р Стоян Маринов Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Маринов, доц.д-р Гинка Димитрова,доц.д-р Генка Рафаилова , доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Светлозар Стефанов, доц.д-р Снежинка Кадиева , гл.ас. д-р Мария Велева, Светла Недева (доторант в ШУ), докторанти в ИУ - Галина Илиева, Христина Недялкова, Лиляна Попова, Стефка Христова, Мирослава Малчева, Олга Белан, Илин Димитров, Студенти - 16.
НПИ-7 гл.ас.д-р Стефан Калпачев Сравнителен анализ на професионалните интереси на работещите в частния сектор научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Стефан Калпачев, доц.д-р Илиян Христов, доц.д-р Иван Петров, доц.д-р Петя Данкова, доц.д-р Силвия Благоева, гл.ас.д-р Йордан Иванов, докторанти - Паруш Тодоров, Цанко Иванов, Галина Илиева, Мирослав Ангелов, Мария Василева, студент - Филип Александров
НПИ-9 доц.д-р Павел Петров Изследване на приложението на мобилните и уеб технологии при публично достъпните услуги, предлагани от банковия сектор в държави от ЕС научно- приложни изследвания доц. д-р Павел Петров, проф.д-р Владимир Сълов, доц.д-р Силвия Парушева, ас.д-р Бонимир Пенчев
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц.д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-12 проф.д-р Росен Николаев Оптимално управление на икономически ситеми научно- приложни изследвания проф.д-р Росен Николаев, проф.д.п.н. Мария Шабанова (Московски университет за отворено образование-Русия, доц.д-р Денка Желязкова, цод.д-р Танка Милкова, гл.ас.д-р Велина Йорданова, ас.докт. Невена Господинова, х.ас. Докт. Мария Токушева, гл.ас.д-р Радан Мирянов
НПИ-13 доц.д-р Силвия Парушева Социалните медии в бизнеса и образованието - иновативни модели, възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц.д-р Силвия Парушева, доц.д-р Надежда Филипова, доц. д-р Павел Петров, доц. д-р Снежана Сълова, ас.д-р Янка Александрова, гл.ас.д-р Любомир Любенов, ас. Михаил Радев, ас. Борис Банков, х.ас. Антонио Хаджиколев
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания доц.д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
НПД-215 доц. д-р Донка Желязкова Оптимизиране проектирането на операционната система на предприятие (на примера на предприятие за преработка на черупкови плодове) докторантски доц. д-р Донка Желязкова, докт. Мария Токушева
НПД-216 доц. д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на пристанищните концесии във финансовите отчети на концесионерите докторантски доц. д-р Светлозар Стефанов, докт. Галина Събчева Йорданова-Чавгова
НПД-217 проф. д-р ик. н. Калю Донев Методически проблеми на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контролв публичния секлтор на Република България докторантски проф. д-р ик. н. Калю Донев, ас. Галин Марков
НПК-218 доц. д-р Събка Пашова 13 международна научна конференция на тема "Стоковедната наука - традиции и актуалност" научни прояви доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Денка Златева, гл. ас. д-р Ваня Иванова, гл. ас. д-р Антоанета Желязкова-Стоянова
НПД-219 доц. д-р Велина Казанджиева Устойчиво развитие на агротуризма чрез биопродукти в Р. България докторантски доц. д-р Велина Казанджиева, докт. Деница Косева
НПД-220 гл. ас. д-р Юлия Христова Ефекти от потребителското позициониране на предприятията за търговия с животозастрахователни продукти в България докторантски гл. ас. д-р Юлия Христова, докт. Павлина Пеева
НПД-221 доц. д-р Велина Казанджиева Повишаване на ролята и значението на младежките туристически пътувания за растежа на българския туризъм докторантски докт. Катина Попова
НПД-222 доц. д-р Велина Казанджиева Брандинг на туристическата дестинация по примера на община Варна докторантски доц. д-р Велина Казанджиева, докт. Марианна Светлозарова Александрова
НПК-223 гл. ас. д-р Диана Димитрова Конференция "Актуални правни предизвикателства в икономиката" научни прояви гл. ас. д-р Диана Димитрова, проф. д-р Маргарита Бъчварова, доц. д-р Андриана Андреева, доц. д-р Галина Йолова-Паскалева, гл.ас.д-р Дарина Димитрова, гл.ас. д-р Живка Матеева, ас. Милена Цветковска, ас. Виолета Владова-Иванова, докторанти: Венцислав Савов, Стоян Колев, Анна Михова, Мария Тодорова, Жана Лечева, Златослав Йорданов, Йордан Симеонов
НПК-224 проф. д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви проф. д-р Пламен Илиев, проф. д-р Константин Калинков, проф. д-р Стоян Стоянов, проф. д-р Константин Калинков, доц. д-р Иван Желев, доц. д-р Петко Монев, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Божидар Чапаров
НПД-225 доц. д-р Евгения Тонкова Иновативни маркетингови канали в сферата на неформалното образование докторантски доц. д-р Евгения Тонкова, докт. Милена Миленова Георгиева
НПК-226 доц. д-р Генка Рафаилова Международна научна конференция "Туризмът и иновациите" - посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм-Варна научни прояви доц. д-р Генка Рафаилова; доц. д-р Гинка Димитрова; доц. д-р Снежина Кадиева
НПД-227 доц. д-р Гергана Славова Управление на интегрираната верига "лозарство-винопроизводство-винен туризъм" докторантски доц. д-р Гергана Славова, докт. Ангелина Пейчева
НПК-228 доц. д-р Снежана Сълова Национално ученическо състезание по информатика научни прояви доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Янка Александрова, гл. ас. д-р Латинка Тодоранова, гл. ас. д-р Бонимир Пенчев, гл. ас. д-р Радка Начева
НПК-229 доц. д-р Бистра Василева Международна конференция и кръгла маса "Инициативата Европа-Китай 2018: предизвикателства и възможности за българския бизнес" научни прояви доц. д-р Бистра Василева, проф. д-р Стоян Маринов, доц. д-р Веселина Димитрова, доц. д-р Събка Пашова, ас. д-р Радка Начева, ас. Пламена Паламарова, докт. Снежана Георгиева
НПК-230 гл. ас. д-р Дарина Павлова Международен студентски и ученически конкурс "Бранд идея" научни прояви гл. ас. д-р Дарина Павлова, доц. д-р Бистра Василева, доц. д-р Евгения Тонкова, ас. Пламена Паламарова, докт. Цветелина Димитрова, докт. Снежана Георгиева
НПК-231 доц. д-р Виолета Димитрова  Юбилейна международна научна конференция на тема "Търговия 4.0 - теория, практика и образование" научни прояви доц. д-р Виолета Димитрова, проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Цветнен Цветков, доц. д-р Христо Трайков, доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов
НПК-232 доц. д-р Теменуга Стойкова Кръгла маса "Качество на стоките и заящита на потребителите" научни прояви доц. д-р Теменуга Стойкова, доц. д-р Събка Пашова, доц. д-р Денка Златева, доц. д-р Юлиян Василев, гл. ас. д-р Ваня Живкова, гл. ас. д-р Антоанета Желязкова - Стоянова
НПД-233 доц. д-р Надежда Филипова Интегрирана система за услуги на гражданите докторантски доц. д-р Надежда Филипова, докт. Десислава Петрова
НПК-234 доц. д-р Слави Генов Национално младежко съревнование по счетоводство , анализ и одит научни прояви доц. д-р Слави Генов, гл. ас. д-р Пламена Недялкова, гл. ас. д-р Иван Апостолов, гл. ас. д-р Гергана Цончева, гл. ас. д-р Веселин Деков 
НПК-236 гл. ас. д-р Дамян Киречев Кръгла маса "Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж" научни прояви гл. ас. д-р Дамян Киречев, доц. д-р Мария Станимирова, доц. д-р Андрияна Андреева, гл. ас. д-р Радмил Николов, гл. ас. д-р Павлина Иванова, гл. ас. д-р Дарина Димитрова, гл. ас. д-р Живка Матеева, гл. ас. д-р Диана Димитрова, ас. Стефан Генов, докт. Ангелина Пейчева
НПК-237 доц. д-р Илиан Минков Международна научно-практическа конкференция "Седемдесет години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в Икономически университет - Варна научни прояви доц. д-р Илиан Минков, гл. ас. д-р Стефан Калпачев, гл.ас. д-р Влади Куршумов, гл.ас. д-р Моника Михайлова
НПИ-16 доц. д-р Денка Златева Иновативни подходи за повишаване на качеството и биологичната ценност на храните (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Златева, доц. д-р инж. Росен Чочков (УХТ-Пловдив), докт. Мими Петрова, д-р Дана Стефанова
НПИ-17 гл. ас. д-р Ваня Кралева Релацията активизъм - устойчиво потребление научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Ваня Кралева, гл. ас. д-р Александър Шиваров, ас. д-р Раденко Милош Марич (Университет Нови Сад, Сърбия), ас. Мария Георгиева
НПИ-18 доц. д-р Димитър Рафаилов Финансовата инфраструктура - състояние, проблеми, иновационен потенциал. научно- приложни изследвания доц. д-р Димитър Рафаилов, проф. д-р Стефан Вачков, доц. д-р Любомир Георгиев, доц. д-р Стоян Киров, гл. ас. д-р Недялко Вълканов, гл. ас. д-р Красимира Найденова, х.ас.д-р Пламен Джапаров.
НПИ-19 доц. д-р Гергана Славова Икономически и социални ефекти от взаимодействието и управлението на агробизнеса и неземеделските дейности в североизточен район на България. научно- приложни изследвания доц. д-р Гергана Славова, проф. Станислав Христов (Висше училище по мениджмънт - Варна); доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Мая Иванова (Висше училище по мениджмънт-Варна, гл. ас. д-р Павлина Иванова, докт. Ангелина Пейчева, докт. Димитър Върбанов, студенти: Бетина Роберт Митилян, Янина Янакиева
НПИ-20 доц. д-р Андрияна Андреева Защита на индивидуалните субективни трудови права научно- приложни изследвания доц. д-р Анрияна Андреева, доц. д-р Галина Йолова, доц. д-р Христина Благойчева, доц. д-р Андрей Александров (ИДП при БАН), докт. Златозар Йорданов, Ива Игнатова
НПИ-21 доц. д-р Дико Суружон Нови резултати в теорията на линейни положителни оператори и полиноми: количествени оценки и приложения научно- приложни изследвания доц. д-р Теодора Запрянова, доц. д-р Тодор Стоянов
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-23 доц. д-р Георгина Луканова Туристическо профилиране на община Дългопол научно- приложни изследвания доц. д-р Георгина Луканова , проф. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков, доц. д-р Добрин Добрев, доц. д-р Велина Казанджиева, д-р Живко Парушев, ст. Пр. Димитър Димитров, докт. Христина Филипова, докт. Деница Косева
НПИ-24 доц. д-р Вилиян Кръстев Предпоставки за професионална реализация на студентите от специалност Туризъм  при ИУ-Варна на територията на туристически район Варна (Северно Черноморие) и туристически район Бургас (Южно Черноморие) научно- приложни изследвания доц. д-р Вилиян Кръстев, проф. д-р Стоян Маринов, гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Красимира Янчева, докторанти: Михаела Николаева, Владимира Пилева, Мирослава Малчева, Христина Филипова, Илин Димитров; студенти: Стела Вълева, Вехби Чакъров, Анджела Пенова, тони Атанасов, Илона Маринова, Севги Сеид, Ангелина Тодорова, Цветелина Янкова, Владимир Братованов, Ванеса Иванова, Адриян Живков
НПИ-27 проф. д-р ист. н. Иван Русев Разработване на юбилейна книга "100  години Икономически университет - Варна" научно-приложни изследвания проф. д-р ист.н. Иван Русев, доц. д-р Владимир Досев, гл. ас. д-р Йордан Петков, докт. Евгени Маринов Ангелов
НПИ-28 доц. д-р Снежана Сълова Уеб базиран регистър "Научна дейност" научно-приложни изследвания доц. д-р Снежана Сълова, гл. ас. д-р Иван Куюмджиев, ас. д-р Борис Банков
Заповеди за утвърждаване на проекти през 2018 г.: 1) РД-10-3438/15.10.2018, 2) РД-14-1178/02.05.2019, 3)РД-10-994/18.04.2018
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта
НП-89 доц.д-р Мария Станимирова Конкурентоспособност на селските райони в България - състояние и възможности за повишаването й. научно- приложни изследвания проф.дин Юлия Дойчинова, проф.д-р Евгени Станимиров, доц.д-р Таня Георгиева, доц.д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, 4 студенти
НП-104 проф.д-р ик.н. Йордан Коев Проект за оценка на потенциална за развитие на таланта на обучаващите се в Икономически университет - Варна научно- приложни изследвания ас. Петър Петров, докт. Марина Каменова-Тимарева
НПИ-130 проф.д-р Стоян Стоянов Концесията като фактор за развитите на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Тодор Райчев
НПИ-131 проф.д-р Пламен Илиев Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020 научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Катя Антонова, гл.ас.д-р Севдалина Христова, гл.ас.д-р Анна Господинова, гл.ас.д-р Тодор Райчев
НПИ-133 доц. д-р Добрин Добрев Мениджмънт на знанието при информационния обмен между студенти и преподаватели научно- приложни изследвания ас. Петър Петров, гл.ас.д-р Петя Ангелова
НПИ-132 доц.д-р Любомир Георгиев Конкурентност и стабилност на банковата система в България научно- приложни изследвания доц.д-р Любомир Георгиев, проф.д-р Стефан Вачков, гл.ас.д-р Недялко Вълканов
НПИ-137 проф.д-р Маргарита Бъчварова Търговска несъстоятелност - правни и икономически теоретико-приложни аспекти научно- приложни изследвания ас.докт.Живка Матеева, ас. Ивайла Димитрова, х.ас. Ива Игнатова, докт. Стоян Георгиев, студент - Миглена Станева-Тодорова
НПИ-140 доц.д-р Галина Йолова Правен режим на почивките и отпуските - теоретични и практически аспекти научно- приложни изследвания доц.д-р Андрияна Андреева, ас. Емил Калинин, студенти - Стефани Новакова, Гергана Недкова
НПИ-147 доц.д-р Илиан Минков Перспективи и възможности пред индустриалните предприятия в България научно- приложни изследвания доц.д-р Илиян Минков, гл.ас.д-р Йордан Иванов, гл.ас.д-р Стефан Калпачев, гл.ас.д-р Моника Михайлова, гл.ас.д-р Веселиниа Янкова (ТУ-Варна), ас.Влади Куршумов, ас. Доника Стоянова, докт. Дарина Павлова, докт. Денчо Денчев, докт. Мирослав Манев
НПИ-153 проф.д-р Надя Костова Ролята на финансовия анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието научно- приложни изследвания проф.д-р Надя Костова, доц.д-р Светлозар Стефанов, гл.ас.д-р Д. Гоергиева, гл.ас.д-р С. Илиева, ас. Цв. Манолов, ас.докт. А. Галинова, +10 студенти
НПИ-159 проф.д-р Фаня Филипова Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност научно- приложни изследвания проф.д-р Ф. Филипова, доц.д-р Анита Атанасова, доц.д-р Светлозар Стефанов, ас. Калин Калев, ас. Илиян Христов, докт. Станислава Тодорова, докт. Минчо Минев, докт. Стоян Георгиев
НПД-175 доц.д-р Венелин Георгиев Счетоводни и одитни проблеми при предприятия в несъстоятелност докторантски докт. Стоян Георгиев
НПД-179 доц.д-р Илиан Минков Модел на система за активна корпоративна сигурност в индустриалните предприятия в Република България докторантски докт. Цанко Иванов
НПД-180 проф.д-р Стоян Маринов Управление на инвестициите в морски хотелски комплекс докторантски докт. Лиляна Попова
НПД-182 доц.д-р Евгения Тонкова Маркетинг на идеи във високотехнологична среда докторантски докт. Антония Бойкова
НПД-183 доц.д-р Евгения Тонкова Информационна симетрия в маркетинг докторантски докт. Мануела Иванова
НПД-184 доц.д-р Снежана Сълова Компютърна система за оценяване на ползваемостта на мобилни приложения докторантски ас. Радка Начева
НПД-185 доц.д-р Десислава Серафимова Повишаване на репутацията и доверието към бизнес организациите чрез социално-отговорни практики докторантски докт. Жaна Генова
НПД-187 гл.ас.д-р Дамян Киречев Икономически ефекти от прилагането на екологични практики в българското селско стопанство докторантски докт. Моника Павлова
НПК-188 доц.д-р Николета Михалева Научна конференция на тема "Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие" научни прояви ас.д-р Боряна Антонова, проф.дин Иван Русев, доц. Н. Михалева, доц.д-р Стоянка Георгиева, ас. Боян Василев
НПК-189 проф.д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция "Строителното предприемачество и недвижима собственост" научни прояви гл.ас.д-р Катя Антонова,
НПД-190 доц.д-р Светлозар Стефанов Оценка, представяне и оповестяване на провизиите докторантски докт. Нели Георгиева
НПД-191 доц.д-р Евгения Тонкова Маркетингово разработване на сравнителните предимства на територията докторантски докт. Яна Балашова Костадинова
НПК-192 проф.д-р Евгени Станимиров Юбилейна международна научна конференция на тема "Маркетингът - опит и перспективи" научни прояви проф.д-р Евгени Станимиров, проф.д-р Боян Дуранкев (УНСС), проф.д-р Симеон Желев (УНСС), проф.д-р Лина Анастасова (БСУ), доц.д-р Тодор Кръстевич (СА-Свищов), доц.д-р Иван Марчевски (СА-Свищов), доц.д-р Бистра Василева, доц.д-р Евгения Тонкова.
НПК-193 доц.д-р Руслана Димитрова Кръгла маса на тема "Счетоводството - едно образование с много възможности" научни прояви доц.д-р Руслана Димтирова, доц.д-р Анита Атанасова, гл.ас.д-р Пламена Недялкова, гл.ас.д-р Иван Апостолов, гл.ас.д-р Илиян Христов, гл.ас.д-р Драган Георгиев
НПК-194 гл.ас.д-р Йордан Петков Студентска научна конференция научни прояви гл.ас.д-р Йордан Петков, гл.ас.д-р Велина Йорданова, Ива Игнатова, Ива Банкова, Антонио Хаджиколев, Соня Начева
НПК-195 доц.д-р Слави Генов Национална младежка олимпиада по счетоводство, анализ и одит научни прояви доц.д-р Слави Генов, доц.д-р Светлозар Стефанов, доц.д-р анита Атанасова, гл.ас.д-р Гергана Цончева, гл.ас.д-р Иван Апостолов, гл.ас.д-р Илия Христов, гл.ас.д-р Драган Георгиев
НПД-196 доц.д-р Данчо Петров Връзката банков персонал - клиентска миграция с дребното банкиране докторантски докт. Радина Момчилова
НПК-197 доц.д-р Евгения Тонкова Четвърта юбилейна студентска олимпиада по маркетинг научни прояви доц.д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Бистра Василева, гл.ас.д-р Ваня Кралева, ас. Пламена Паламарова, докт. Мануела Иванова, докт. Яна Балашова-Костадинова, докт. Милена Георгиева
НПД-198 доц.д-р Слави Генов Теоретико-методически аспекти на бизнес комбинациите докторантски докт. Диян Ганчев
НПК-199 доц.д-р Христо Мавров Юбилейна научна конференция "Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия" научни прояви доц.д-р Христо Мавров, доц.д-р Калоян Колев, гл.ас.д-р Вениамин Тодоров, гл.ас.д-р Александър Тодоров, докт. Антон Петров, студенти - 6
НПК-200 гл.ас.д-р Живка Матеева Кръгла маса на тема "Ролята на правото в съвременната икономика" научни прояви гл.ас.д-р Живка Матеева, доц.д-р Андриана Андреева, доц.д-р Галина Йолова, проф.д-р Маргарита Бъчварова, гл.ас.д-р Дарина Димитрова, ас. Виолета Владова-Иванова, ас. Милена Цветковска, ас. Диана Димитрова, ас. Ивайла Господинова, докторанти: Венцислав Савов, Стоян Колев, Анна Михова, МАрия Тодорова, Жана Лечева, Златозар Йорданов, Лиляна Филипова-Кайкамджозова.инсп. Даниела Косева
НПД-201 доц.д-р Теодорина Турлакова Ценообразуване в месодайното говедовърдство на България докторантски ас. Стефан Генов
НПД-202 доц.д-р Силвия Благоева Проблеми и перспективи в развитието на зелената логистика в преработващата промишленост на Р. България докторантски докт. Радостина Йорданова
НПК-203 доц. д-р Тодорка Атанасова Международна студентска научно-практическа конференция на тема "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност" научни прояви доц. д-р Танка Милкова, гл.ас.д-р Велина Йорданова, ас.д-р Янка Александрова, ас. Невена Господинова
НПК-204 доц.д-р Бистра Василева Международен конкурс "Бранд идея" научни прояви доц.д-р Бистра Василева, проф.д-р Стоян Маринов, доц.д-р Веселина Димитрова, ас. Пламена Паламарова, докт. Йордан Иванов
НПД-205 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови конфигурации в комуникационните системи докторантски докт. Пламена Паламарова
НПК-206 проф.д-р Веселин Хаджиев Международна конференция "Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" научни прояви проф.д-р Веселин Хаджиев, доц.д-р Танка Василева, доц.д-р Светлана Герчева, гл.ас.д-р Нeдялко Вълканов, гл.ас.д-р Йордан Петков, Ива Банкова
НПД-207 доц.д-р Мария Станимирова Социални иновации в селските райони на Република България докторантски докт. Деница Русева
НПД-208 доц.д-р Мария Станимирова Капацитет за сътрудничество в зърнопроизводствената система на Република България докторантски докт. Петя Димитрова
НПД-209 доц.д-р Бистра Василева Маркетингови интервенции в глобалните индустрии докторантски докт. Йордан Иванов
НПД-210 доц.д-р Иван Петров Дивидентна политика на публичните дружества в България докторантски докт. Паруш Тодоров
НПК-211 доц.д-р Силвия Благоева Международна научно-практическа конференция на тема "10 години специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна" научни прояви доц.д-р Сивия Благоева, доц.д-р Илиян Минков, гл.ас.д-р Пламена Милушева, гл.ас.д-р Влади Куршумов, гл.ас.д-р Стефан Калпачев, докт. Галина Иванова, докт. Радостина Йорданова
НПК-212 доц.д-р Мария Станимирова Международна научно-практическа конференция на тема "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж" научни прояви доц.д-р Мария Станимирова, доц.д-р Гергана Славова, доц.д-р Теодорина Турлакова, доц.д-р Таня Георгиева, гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Радмил Николов, гл.ас.д-р Павлина Иванова, ас. Стефан Генов
НПК-213 доц.д-р Теменуга Стойкова Кръгла маса на тема "Качество и безопасност на потребителските стоки" научни прояви доц.д-р Теменуга Стойкова, доц.д-р Денка Златева, доц. д-р Събка Пашова
НПК-214 доц.д-р Добрин Добрев Международна научна конференция на тема "Новите реалности в управлението" научни прояви катедра "Управление и администрация"
НПИ - 1 проф. д-р ик.н. Калю Донев (ДЗ за прекратяване) Взаимодействие и интеграция във финансово-контролната система научно- приложни изследвания проф. д-р Фаня Филипова; гл. ас. д-р Бистра Николова; гл. ас. д-р Пламена Недялкова
НПИ - 2 проф. д-р Зоя Младенова Вносът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на ПЧИ от ФРГ и Франция) научно- приложни изследвания доц. д-р Калоян Колев; д-р Свилена Михайлова; ас. Константин Капитанов
НПИ - 3 доц.д-р Веселина Димитрова Иновационни методи в кръговата икономика: предизвикателства и възможности за българските МСП научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Маринов; доц.д-р Бистра Василева; доц. Д-р Събка Пашова; д-р Теодоро Галучи (University of Bari Aldo Moro); ас. Доника Стоянова, ас. Докт. Радка Начева, докт. Стефка Веселинова
НПИ-4 доц.д-р Велина Казанджиева Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване научно- приложни изследвания докт. Христина Филипова
НПИ-5 доц. д-р Събка Пашова Проучване свойствата на ядивни покрития, използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия научно- приложни изследвания проф. дин Юлия Узунова, ас. Радослав Радев, Георги Димитров, Борислав Жеков (студент)
НПИ-6 проф. д-р Стоян Маринов Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм научно- приложни изследвания , Светла Недева (доторант в ШУ), докторанти в ИУ - Галина Илиева, Христина Недялкова, Лиляна Попова, Стефка Христова, Студенти - 16.
НПИ-7 гл.ас.д-р Стефан Калпачев Сравнителен анализ на професионалните интереси на работещите в частния сектор научно- приложни изследвания доц.д-р Илиян Христов, доц.д-р Иван Петров, доц.д-р Петя Данкова, доц.д-р Силвия Благоева, гл.ас.д-р Йордан Иванов, докторанти - Паруш Тодоров, Цанко Иванов, Галина Илиева, Мирослав Ангелов, Мария Василева, студент - Филип Александров
НПИ-8 гл.ас.д-р Иван Куюмджиев Разработване на уеб базирана система за регистриране на публикационна дейност научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Иван Куюмджиев, ас. Борис Банков
НПИ-9 доц.д-р Павел Петров Изследване на приложението на мобилните и уеб технологии при публично достъпните услуги, предлагани от банковия сектор в държави от ЕС научно- приложни изследвания проф.д-р Владимир Сълов, доц.д-р Силвия Парушева, ас.д-р Бонимир Пенчев
НПИ-11 доц.д-р Евгения Тонкова Съвременни подходи в привличането на инвестиции за развитието на територията научно- приложни изследвания доц.д-р Евгения Тонкова, доц.д-р Данчо Петров, гл.ас.д-р Севдалина Христова
НПИ-12 доц.д-р Росен Николаев Оптимално управление на икономически ситеми научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Радан Мирянов
НПИ-13 доц.д-р Силвия Парушева Социалните медии в бизнеса и образованието - иновативни модели, възможности и предизвикателства научно- приложни изследвания доц.д-р Надежда Филипова, доц. д-р Павел Петров, доц. д-р Снежана Сълова, ас.д-р Янка Александрова, гл.ас.д-р Любомир Любенов, ас. Михаил Радев, ас. Борис Банков, х.ас. Антонио Хаджиколев
НПИ-14 доц.д-р Таня Георгиева Икономически ефекти от управлението на риска в агробизнеса в Р. България научно- приложни изследвания гл.ас.д-р Дамян Киречев, гл.ас.д-р Антоанета Стоянова, докт. Юри Зарев, докт. Николета Цариградска
Заповеди за утвърждаване на проекти, стартирращи през 2017 г. 1)РД-14-1344/23.05.2017 и 2) 14-1151/27.04.2017
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта
НП -89 Доц. д-р Мария Станимирова Конкурентоспособност на селските райони в България – състояние и възможности за повишаването и научно-приложни изследв-я
НПИ-122 доц. д-р Андрияна Андреева Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързаните с тях правни институти научно-приложни изследв-я
НПИ-130 проф. д-р Стоян Стоянов Концесията като фактор за развитие на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България научно-приложни изследв-я
НПИ-131 проф. д-р Пламен Илиев Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020 г. научно-приложни изследв-я
НПИ-132 доц. д-р Любомир Георгиев Конкурентност и стабилност на банковата система в България научно-приложни изследв-я
НПИ-133 доц. д-р Добрин Добрев Мениджмънт на знанието при информационния обмен между студенти и преподаватели научно-приложни изследв-я
НПИ-137 доц. д-р Маргарита Бъчварова Търговска несъстоятелност – правни и икономическо теоретико – приложни аспекти научно-приложни изследв-я
НПД -138 доц. д-р Венелин Георгиев Първоначална и последваща оценка на активите създавани в предприятието докторантски
НПИ-140 доц. д-р Галина Йолова Правен режим на почивките и отпуските – теоретични и практически аспекти научно-приложни изследв-я
НПД-142 проф. д-р Надя Костова Приложение на финансово – счетоводния анализ при оценката на риска от финансова несъстоятелност докторантски
НПД-144 доц. д-р Денка Златева Подобряване на потебителните свойства на хляба чрез обогатяване с минерални вещества (цинк и селен) и млечнокисели закваски докторантски
НПД-145 проф. д-р Надя Костова Финансов контрол в общините и възможности за усъвършенстването му докторантски
НПИ-147 доц. д-р Илиан Минков Перспективи и възможности пред индустриалните предприятия в България научно-приложни изследв-я
НПИ-153 проф. д-р Надя Костова Ролята на фин. анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието научно-приложни изследв-я
НПИ-155 доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева Разработване и тестване на методиката за оценка и мониторинг на интернет зависимост на деца в училищна възраст научно – приложни изследв-я
НПИ-156 доц. д-р Тодорка Атанасова Методика за интелигентен анализ на данни за студентите и създаване на база от знания научно-приложни изследв-я
НПД-157 Филипова Финансово – правни, счетоводни и данъчни проблеми на преобразуването на търгавските дружества в България докторантски
НПИ-158 доц. д-р Бистра Василева Динамичен модел за осигуряване качеството на академичното образование в условия на виртуално и съчетано (blended) обучение научно-приложни изследв-я
НПИ-159 проф. д-р Фаня Филипова Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност научно-приложни изследв-я
НПД-160 доц. д-р Надежда Филипова Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите докторантски
НПД-161 доц. д-р Стоян Маринов Пазарно позициониране на морски туристически комплекс като дестинация за хазартен туризъм/на примера на туристически комплекс“Златни Пясъци“ докторантски
НПД-163 проф. д-р ик. н. Ивона Якимова Технологично преструктуриране на частния сектор в българската икономика – потенциална роля на академичното SPIN OFF предприемачество докторантски
НПД- 164 доц. д-р Христо Мавров Минималната работна заплата и икономическия растеж в страните от ЦИЕ след 1990г. докторантски
НПК-167 Гл. ас. д-р Дарина Димитрова Правната наука и бизнеса – заедно за устойчиво развитие на икономиката научна проява
НПК-168 Гл. ас. д-р Йордан Петков Студентска научна конференция научна проява
НПК-169 Доц. д-р Тодорка Атанасова Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност научна проява
НПК-170 Доц. д-р Николета Михалева Градското стопанство в българските земи през вековете научна проява
НПК-171 Гл. ас. д-р Иван Апостолов Научна конференция на младите научни работници научна проява
НПК-172 Доц. д-р Христо Мавров Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово – икономическа криза от 2008г. научна проява
НПК-174 Доц. д-р Събка Пашова Стокознанието в променящия се свят научна проява
НПК-176 Доц. д-р Генка Рафаилова Диверсифициране на регионалния туристически продукт на примера на туристически район Варна – Северно Черноморие научна проява
НПК-177 Доц. д-р Слави Генов Съвременни проблеми в счетоводството, анализа и одита научна проява
НПК-178 Доц. д-р Венелин Георгиев Национална младежка олимпиада по счетоводство, анализ и одит научна проява
НПК-186 Проф. д-р Пламен Илиев Строително предприемачество и недвижима собственост научна проява
НПД-173 Доц. д-р Теменуга Стойкова Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството на храните (на примера на бисквити) докторантски
НПД-175 Доц. д-р Венелин Георгиев Счетоводни и одитни проблеми при предприятията в несъстоятелност докторантски
НПД-179 Доц. д-р Илиан Минков Модел на система за активна корпоративна сигурност в индустриалните предприятия в Република България докторантски
НПД-180 Проф. д-р Стоян Маринов Управление на инвестициите в морски хотелски комплекс докторантски
НПД-181 Доц. д-р Иван Петров Развитие на женското предприемачество и самозаетост в България докторантски
НПД-182 Доц. д-р Евгения Тонкова Маркетинг на идеи във високотехнологична среда докторантски
НПД-183 Доц. д-р Евгения Тонкова Информационна симетрия в маркетинга докторантски
НПД-184 Доц. д-р Снежана Сълова Компютърна система за оценяване на ползваемостта на мобилните приложения докторантски
НПД-185 Доц. д-р Десислава Серафимова Повишаване на репутацията и доверието към бизнес организациите чрез социално отговорни практики докторантски
НПД-187 Гл. ас. д-р Дамян Киречев Икономически ефекти от прилагането на екологични практики в българското селско стопанство докторантски
НПИ-1 Проф. д-р ик.н. Калю Донев Взаймодействие и интеграция във финансово – контролната система научно-приложни изследв-я
НПИ-2 Проф. д-р Зоя Младенова Вносът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на вноса на ПЧИ от ФРГ и Франция) научно-приложни изследв-я
НПИ-3 Доц. д-р Веселина Димитрова Иновационни модели в кръговата икономика: предизвикателства и възможности за българските МСП научно-приложни изследв-я
НПИ-4 Доц. д-р Велина Казанджиева Приложение на иновативни технологии в хотелиерското обслужване научно-приложни изследв-я
НПИ-5 Доц. д-р Събка Пашова Проучване свойствата на ядивни покрития използвани за пресни зеленчуци и захарни изделия научно-приложни изследв-я
НПИ-6 Проф. д-р Стоян Маринов Изследване на интеркултурната комуникация като фактор за устойчив туризъм научно-приложни изследв-я
НПИ-7 Гл.ас. д-р Стефан Калпачев Сравнителен анализ на професионалните интереси на работещите в частния сектор научно-приложни изследв-я
  Заповеди за утвърждаване на проекти през 2016 г. 1) РД-10-1659/10.06.2016 г.
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Срок на договора
НП-89 доц. д-р Мария Станимирова Конкурентоспособност на селските райони в България  - състояние и възможности за повишаването й. научно-приложни изследв-я 2015 г.
НП-95 проф. д-р Таня Дъбева Изследване на възможностите за приложение на тайм шеър в хотелиерството на българските черноморски туристически райони. научно-приложни изследв-я 2015 г.
НП-99 доц. д-р Иван  Петров Безработица и/или самозаетост в България в условията на евроинтеграция" научно-приложни изследв-я 2014 г.
НП-104 проф. д-р ик. н. Йордан Коев Проект за оценка на потенциала за развитие на таланта на обучаващите се в Икономически университет - Варна научно-приложни изследв-я 2014 г.
НПИ-111 доц. д-р Росен Николаев Оптимизиране производствено - транспортното планиране на предприятието с относителни критерии научно-приложни изследв-я 2015 г.
НПД-114 доц. д-р Илиан Минков Управление на клиентския капитал на индустриалните предприятия в България докторантски 2015 г.
НПИ-116 доц. д-р Донка Желязкова Глобални и регионални измерения на търговията и транспорта научно-приложни изследв-я 2015 г.
НПИ-118 проф. дин Иван Русев Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика научно-приложни изследв-я 2015 г
НПИ-119 доц. д-р Генка Рафаилова Изследване на възможностите на организиране и провеждане на специални събития в община Варна - спортни прояви за любители и аматьори научно-приложни изследв-я 2015 г
НПИ-122 доц. д-р Андрияна Андреева Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързаните с тях правни институти научно-приложни изследв-я 2016 г.
НПИ-125 проф. д-р Марин Нешков Изследване на възможности за повишаване на качеството на продукта в ресторантите в община Варна научно-приложни изследв-я 2015 г
НПД-126 доц. д-р Анита Атанасова Приложение на анализа на зависимостта "разходи-обем-печалба" в хотелиерството, на базата на високо категорийните хотели по българското Черноморие докторантски 2015 г
НПД-127 доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева Маркетинговият инженеринг при разработването на нов образователен продукт докторантски 2015 г
НПИ-128 доц. д-р Николета Михалева Типология на ценностните ориентации на студентите от ИУ-Варна научно-приложни изследв-я 2015 г
НПИ-130 проф. д-р Стоян Стоянов Концесията като фактор за развитие на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България научно-приложни изследв-я 2016 г.
НПИ-131 проф. д-р Пламен Илиев Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020 г. научно-приложни изследв-я 2016 г.
НПИ-132 доц. д-р Любомир Георгиев Конкурентност и стабилност на банковата система в България научно-приложни изследв-я 2016 г.
НПИ-133 доц. д-р Добрин Добрев Мениджмънт на знанието при информационния обмен между студенти и преподаватели научно-приложни изследв-я 2015 г
НПИ-134 доц. д-р Евгения Тонкова Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите научно-приложни изследв-я 2015 г
НПД-135 доц. д-р Събка Пашова Влияние на ядивните покрития върху качеството и промените при съхранение на храни (на примера на захарната промишленост) докторантски 2015 г
НПИ-136 проф. д-р Константин Калинков Влияние на стратегията за устойчиво развитие на ЕС върху българския строителен бизнес (на примера на строителните организации от североизточния и югоизточния райони за планиране научно-приложни изследв-я 2015 г
НПИ-137 доц. д-р Маргарита Бъчварова Търговска несъстоятелност – правни и икономическо теоретико – приложни аспекти научно-приложни изследв-я 2017 г.
НПД -138 доц. д-р Венелин Георгиев Първоначална и последваща оценка на активите създавани в предприятието докторантски 2016 г.
НПД-139 доц. д-р Елена Георгиева Съвременен модел на компетентностите за специалистите по маркетингови изследвания докторантски 2015 г
НПИ-140 доц. д-р Галина Йолова Правен режим на почивките и отпуските – теоретични и практически аспекти научно-приложни изследв-я 2017 г.
НПК-141 доц. д-р Веселин Хаджиев Юбилейна международна научна конференция: Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения научни прояви 2015 г.
НПД-142 проф. д-р Надя Костова Приложение на финансово – счетоводния анализ при оценката на риска от финансова несъстоятелност докторантски 2016 г.
НПК-143 проф. д-р Пламен Илиев Юбилейна международна конференция: Строително предприемачество и недвижима собственост научни прояви 2015 г.
НПД-144 доц. д-р Денка Златева Подобряване на потебителните свойства на хляба чрез обогатяване с минерални вещества (цинк и селен) и млечнокисели закваски докторантски 2016 г.
НПД-145 проф. д-р Надя Костова Финансов контрол в общините и възможности за усъвършенстването му докторантски 2016 г.
НПД-146 доц. д-р Станка Жекова Фактори на предлагането на пазара на труда в РБългария в условията на икономическа нестабилност докторантски 2015 г
НПИ-147 доц. д-р Илиан Минков Перспективи и възможности пред индустриалните предприятия в България научно-приложни изследв-я 2016 г.
НПД-148 доц. д-р Иван Петров Преките чуждестранни инвестиции и влиянието им върху развитието на индустрията РБългария (на примера на сектор производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета) докторантски 2015 г
НПД-149 проф. д-р Таня Дъбева Възможности за туристическа валоризация на българската фолклорна обредност докторантски 2015 г
НПК-150 доц. д-р Виолета Димитрова Студентска научна конференция: Търговия 2020 научни прояви 2015 г
НПК-151 доц. д-р Росен Николаев Международна научно – практическа конференция: Математиката като фундаментална и приложна наука научни прояви 2015 г
НПК-152 доц. д-р Светозар Стефанов Студентска научна конференция научни прояви 2015 г
НПИ-153 проф. д-р Надя Костова Ролята на фин. анализ за управление на оборотния капитал, вземанията и кредитоспособността на предприятието научно-приложни изследв-я 2017 г.
НПК-154 доц. д-р Бистра Василева Международен студентски конкурс научни прояви 2015 г
НПИ-155 доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева Разработване и тестване на методиката за оценка и мониторинг на интернет зависимост на деца в училищна възраст научно – приложни изследв-я 2016 г.
НПИ-156 доц. д-р Тодорка Атанасова Методика за интелигентен анализ на данни за студентите и създаване на база от знания научно-приложни изследв-я 2016 г.
НПД-157 проф. д-р Фаня Филипова Финансово – правни, счетоводни и данъчни проблеми на преобразуването на търгавските дружества в България докторантски 2016 г.
НПИ-158 доц. д-р Бистра Василева Динамичен модел за осигуряване качеството на академичното образование в условия на виртуално и съчетано (blended) обучение научно-приложни изследв-я 2016 г.
НПИ-159 проф. д-р Фаня Филипова Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност научно-приложни изследв-я 2017 г.
НПД-160 доц. д-р Надежда Филипова Архитектура на аналитична система за управление на взаимоотношенията с клиентите докторантски 2016 г.
НПД-161 доц. д-р Стоян Маринов Пазарно позициониране на морски туристически комплекс като дестинация за хазартен туризъм/на примера на туристически комплекс“Златни Пясъци“ докторантски 2016 г.
НПК - 162 доц. д-р Теодорина Турлакова Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие научни прояви 2015 г
НПД-163 проф. д-р ик. н. Ивона Якимова Технологично преструктуриране на частния сектор в българската икономика – потенциална роля на академичното SPIN OFF предприемачество докторантски 2016 г.
НПД- 164 доц. д-р Христо Мавров Минималната работна заплата и икономическия растеж в страните от ЦИЕ след 1990г. докторантски 2016 г.
НПК- 165 доц. д-р Георги Маринов Икономика и политика в следкризисния свят научни прояви 2015 г
НПК - 166 проф. д-р Таня Дъбева Туризмът в епохата на трансформации научни прояви 2015 г
 
Заповед за утвърждаване на проекти през 2015 г. РД-10-1557/12.05.2015 г.
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Срок на договора
НП-57 доц. д-р Теодорина Турлакова Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху предприемаческата и инвестиционна активност в земеделието и селските райони научно-приложни изследв-я 31.5.2014 г.
НП-66 проф. д-р ик.н. Николинка Сълова Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства научно-приложни изследв-я 31.12.2014
НП-69 доц. д-р Стоян Маринов Изследване на конкурентоспособността на община Варна като туристическа дестинация научно-приложни изследв-я 31.12.2014
НП-85 доц. д-р Светлозар Стефанов Проблеми при отчитането на дейността на туристическите предприятия докторантски 31.12.2014
НП-87 доц. д-р Евгени Станимиров Маркетингови аспекти при управление на взаимоотношенията в нестопанския сектор докторантски 31.12.2014
НП-89 доц. д-р Мария Станимирова Конкурентоспособност на селските райони в България  - състояние и възможности за повишаването й. научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НП-93 доц. д-р Мария Кехайова Модели за вземане на семейно решение за покупка докторантски 31.12.2014
НП-95 проф. д-р Таня Дъбева Изследване на възможностите за приложение на тайм шеър в хотелиерството на българските черноморски туристически райони. научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НП-99 доц. д-р Иван  Петров Безработица и/или самозаетост в България в условията на евроинтеграция" научно-приложни изследв-я 20.12.2014
НП-100 проф. д-р Зоя Младенова Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в централна и източна Европа след 1990 г. докторантски 31.12.2014
НП-101 доц. д-р Виолета Димитрова Собствените марки на търговските вериги в България като инструмент за формиране на потребителско доверие докторантски 31.12.2014
НП-102 доц. д-р Илиан Минков Проблеми на аутсорсинга в българската пивоварна индустрия докторантски 31.12.2014
НП-103 доц. д-р Христо Мавров Фондов пазар и икономически растеж в България и страните от ЦИЕ за периода 1999 - 2012 г. докторантски 31.12.2014
НП-104 проф. д-р ик. н. Йордан Коев Проект за оценка на потенциала за развитие на таланта на обучаващите се в Икономически университет - Варна научно-приложни изследв-я 31.12.2014
НПД-109 доц. д-р Слави Генов Признаване на приходите по договорите за строителство - проблеми и перспективи докторантски 31.12.2014
НПК-110 доц. д-р Юлиан Василев Конференция на младите научни работници научни прояви 31.12.2014
НПИ-111 доц. д-р Росен Николаев Оптимизиране производствено - транспортното планиране на предприятието с относителни критерии научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПК-112 проф. д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви 15.12.2014
НПК-113 проф. д-р ик. н. Калю Донев Национална конференция "Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол" научни прояви 31.12.2014
НПД-114 доц. д-р Илиан Минков Управление на клиентския капитал на индустриалните предприятия в България докторантски 31.12.2015
НПД-115 проф. д-р ик. н. Николинка Сълова Кооперативната търговия в България - състояние, проблеми и перспективи докторантски 31.12.2014
НПИ-116 доц. д-р Донка Желязкова Глобални и регионални измерения на търговията и транспорта научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПК-117 доц. д-р Светлана Герчева Студентска научна конференция научни прояви 31.12.2014
НПИ-118 проф. дин Иван Русев Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПИ-119 доц. д-р Генка Рафаилова Изследване на възможностите на организиране и провеждане на специални събития в община Варна - спортни прояви за любители и аматьори научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПК-120 доц. д-р Събка Пашова Кръгла маса на тема "Качество на обучението във висшите училища" научни прояви 31.12.2014
НПД-121 проф. д-р ик. н. Димитър Радилов Цикличност на крайното потребление: макроанализ и моделиране докторантски 31.12.2014
НПИ-122 доц. д-р Андрияна Андреева Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързаните с тях правни институти научно-приложни изследв-я 31.12.2016
НПД-123 доц. д-р Христо Трайков Изследване на инвестиционния процес в търговията на Република България за периода 2000-2014 г. докторантски не е подписан договор, проектът е оттеглен
НПК-124 доц. д-р Владимир Сълов Международна научна конференция на тема "Информационните технологии в бизнеса и образованието" научни прояви 31.12.2014
НПИ-125 проф. д-р Марин Нешков Изследване на възможности за повишаване на качеството на продукта в ресторантите в община Варна научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПД-126 доц. д-р Анита Атанасова Приложение на анализа на зависимостта "разходи-обем-печалба" в хотелиерството, на базата на високо категорийните хотели по българското Черноморие докторантски 31.12.2015
НПД-127 доц. д-р Мария Кехайова - Стойчева Маркетинговият инженеринг при разработването на нов образователен продукт докторантски 31.12.2015
НПИ-128 доц. д-р Николета Михалева Типология на ценностните ориентации на студентите от ИУ-Варна научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПД-129 доц. д-р Теодорина Турлакова Качество на трудовата заетост в българското земеделие (на примера на североизточен район на планиране) докторантски 31.11.2014
НПИ-130 проф. д-р Стоян Стоянов Концесията като фактор за развитие на сектор "Водоснабдяване и канализация" в Р. България научно-приложни изследв-я 31.12.2016
НПИ-131 проф. д-р Пламен Илиев Развитие на строителството в България в контекста на новия програмен период 2014-2020 г. научно-приложни изследв-я 31.12.2016
НПИ-132 доц. д-р Любомир Георгиев Конкурентност и стабилност на банковата система в България научно-приложни изследв-я 31.12.2016
НПИ-133 доц. д-р Добрин Добрев Мениджмънт на знанието при информационния обмен между студенти и преподаватели научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПИ-134 доц. д-р Евгения Тонкова Разработване на местния потенциал за социално-икономическо развитие на регионите научно-приложни изследв-я 31.12.2015
НПД-135 доц. д-р Събка Пашова Влияние на ядивните покрития върху качеството и промените при съхранение на храни (на примера на захарната промишленост) докторантски 31.12.2015
НПИ-136 проф. д-р Константин Калинков Влияние на стратегията за устойчиво развитие на ЕС върху българския строителен бизнес (на примера на строителните организации от североизточния и югоизточния райони за планиране научно-приложни изследв-я 31.12.2015
№ на проекта Договор № Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта Срок на договора
НП-45 НИР-42 07.07.11 доц. д-р Мария Петрова Кехайова - Стойчева Възприемано качество на получаваното образование: методология, методика на измерване, добри практики. научно-приложни изследвания доц. д-р М. Кехайова; гл. ас. д-р Боряна Грънчарова; ас. Борислава Черкезова; ас. Йордан Недев; ас. Надежда Калинова; студенти: Яница Христова, Мануела Иванова (отпада), Христофор Ангелов; Ивайло Георгиев; Стойка Драгиева; Любомир Лозев 30.11.2013
НП-50 НИР-46 07.07.11 доц. д-р Светлозар Стефанов Изследване на степента на съответствие между информацията във финансовите отчети и икономическите показатели на предприятията в България. научно-приложни изследвания доц. д-р Светлозар Стефанов, гл. ас. Недялка Богданова, гл. ас. Христоско Богданов, ас. София Илиева, гл. ас. д-р Ваня Стоянова; студенти: Женя Янева, Михаела Миладинова; Студентка: Теодора Иванова Тодорова,  31.12.2013
НП-51 НИР-47 07.07.11 проф. д-р Таня Дъбева Изследване на качеството в семейното хотелиерство в община Варна научно-приложни изследвания Проф. д-р Таня Дъбева, гл. ас. Снежина Кадиева; доц. д-р Генка Рафаилова; ас. Красимира Янчева 30.6.2013
НП-52 НИР-48 07.07.11 доц. д-р инж. Ана Кънчева Оптимизиране на университетската ИТ инфраструктура чрез виртуализация научно-приложни изследвания доц. д-р Анна Кънчева; гл. ас. Михаил Радев, ас. Бонимир Пенчев; ас. докт. Латинка Тодороанова, Г. Тодоров-студент 30.6.2013
НП-53 НИР-49 07.07.11 проф. д-р ик.н. Ивона Якимова Социални измерения на българската рецесионна икономика след 2007 година научно-приложни изследвания доц. д-р Христо Мавров; гл. ас. д-р Калин Господинов; гл. ас. д-р Татяна Иванова; ас. Силвия Господинова 30.6.2013; нов срок - 30.09.2013
НП-54 НИР-50 07.07.11 проф. д-р Анастасия Станчева Диагностика на възможностите на организацията за създаване на устойчиво конкурентно предимство докторантски гл. ас. Веселина Максимова 30.10.2012; нов срок 30.03.2013
НП-56 НИР-52 07.07.11 доц. д-р Апостол Апостолов Мотивационни нагласи в поведението на софтуерните специалисти в базираните на знание фирми (на примера на български фирми от сектора на информационните технологии) докторантски Гл. ас. Велина Колева 2012; нов срок 31.03.2013
НП-57 НИР-53 07.07.11 доц. д-р Теодорина Турлакова Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху предприемаческата и инвестиционна активност в земеделието и селските райони научно-приложни изследвания доц. д-р Теодорина Турлакова, доц. д-р Гергана Славова; гл. ас. д-р Севдалина Христова; ас. Павлина Иванова (докторант); студенти: Цветелина Хросанова; Георги Юлиянов; Ида Тасева; Моника Димитрова; Теодор Димитров.  31.5.2014 г.
НП-62 НИР-60 05.06.12 проф. д-р ик. н. К. Донев, (докт. Пл. Недялкова); проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов Приложение на математическите методи и модели за изследване влиянието на финансово-контролните принципи, върху контролираните обекти от АДФИ докторантски ас. Пламена Недялкова (докторант) април 2013, нов срок - 10.07.2013 г.
НП-66 НИР-58 05.06.12 проф. д-р ик.н. Николинка Сълова Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства научно-приложни изследвания проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, проф. д-р Данчо Данчев; доц. д-р Виолета Димитрова; доц. д-р Христо Трайков; гл. ас. д-р Елица Граматикова; гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. докт. Виолета Ласкова, гл. ас. докт. Десислава Гроздева, ас. докт. Юлия Петкова, докт. Диана Шопова 31.12.2014
НП-68 НИР-74 05.06.12 проф. д-р Анастасия Станчева Развитие на управлението на взаимодействието между летища и авиокомпании. докторантски Лилия Милева - докторант януари 2013
НП-69 НИР-56 05.06.12 доц. д-р Стоян Маринов Изследване на конкурентоспособността на община Варна като туристическа дестинация научно-приложни изследвания доц. д-р Стоян Маринов, проф. д-р Марин Нешков; гл. ас. д-р Велина Казанджиева; гл. ас. д-р Тодор Дянков; докторант Гергана Василева; доц. д-р Генка Рафаилова; гл. ас. Севдалина Чакърова; гл. ас. докторант Снежина Кадиева; Кремена Даскалова, Тихомир Патрински, 10 студента от ИУ и 10 студента от Колеж към ИУ 31.12.2014
НП-73 НИР-65 05.06.12 проф. д-р Зоя Младенова Мрежовият маркетинг - "непознатата" реалност научно-приложни изследвания гл. ас. д-р Валентина Макни 31.12.2013
НП-74 НИР-66 05.06.12 доц. д-р Цвета Зафирова Управление на културата на малките общини по северното Черноморие докторантски ас. Силвия Димитрова 31.12.12; нов срок 30.06.2013
НП-80 НИР-75 13.06.13 доц. д-р Юлиан Василев Научна конференция на младите научни работници научни прояви ас. Константин Капитанов, ас. Иван Апостолов, докт. Ива Македонска 31.12.2013
НП-81 НИР-76 13.06.13 проф. д-р Пламен Илиев Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви катедра "Икономика и управление на строителството" 15.12.2013
НП-82 НИР-77 13.06.13 доц. д-р Стоян Маринов Международна научно-практическа конференция "Отговорен туризъм 2020", посветена на 50 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна научни прояви доц. д-р Стоян Маринов (ръководител на проекта); Колеж по туризъм към ИУ-Варна 31.12.2013
НП-83 НИР-78 13.06.13 проф. д-р ик. н. Калю Донев Научен семинар "Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол" научни прояви доц. д-р Светлозар Стефанов, катедра "Счетоводна отчетност" 30.9.2013
НП-84 НИР-79 13.06.13 доц. д-р Снежана Сълова Студентска научно-практическа конференция научни прояви доц. д-р Снежана Сълова (ръководител); доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; гл. ас. Д-р Недялко Вълканов, Вълканов, ас. Ваня Антонова Пандъкова 31.12.2013
НП-85 НИР-80 13.06.13 доц. д-р Светлозар Стефанов Проблеми при отчитането на дейността на туристическите предприятия докторантски докт. Калинка Димитрова 31.12.2014
НП-86 НИР-81 13.06.13 проф. д-р ик. н. Калю Донев Вътрешният одит в системата на финансовия контрол и управлението на риска научно-приложни изследвания гл. ас. д-р Руслана Димитрова 30.12.2013
НП-87 НИР-82 13.06.13 доц. д-р Евгени Станимиров Маркетингови аспекти при управление на взаимоотношенията в нестопанския сектор докторантски докт. Ваня Кралева 31.12.2014
НП-88 НИР-83 13.06.13 доц. д-р Надежда Филипова Концепция за интегрирана система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер. научно-приложни изследвания доц. д-р Филчо Генчев Филипов (ИУ-Варна); ас. Мария Русланова Армянова (ИУ-Варна); докт. Деница Паскалева Филчева (ИУ-Варна); хон. ас. Елица Георгиева Георгиева (студент); хон. Ас. Нора Василева Василева; Красимир Минюев Минев (студент); Манол Дончев Алексанров (Шопметрикс ООД)  31.12.2013
НП-89 НИР-84 13.06.13 доц. д-р Мария Станимирова Конкурентоспособност на селските райони в България  - състояние и възможности за повишаването й. научно-приложни изследвания проф. дин Юлия Маркова Дойчинова (УНСС-София); доц. д-р Евгени Петров Станимиров (ИУ-Варна); доц. д-р Таня Николова Георгиева (ИУ-Варна); доц. д-р Албена Тодорова Митева (УНСС-София); гл. ас. Дамян Димитров Киречев (ИУ-Варна); Студенти от спец. АБ и АИ:  Петя Христова Димитрова, Стефка Димитрова Андреева, Стефан Димитров Генов; Георги Димитров Пеев. 31.12.2015
НП-90 НИР-85 13.06.13 доц. д-р Христина Благойчева Кръгла маса "Финанси и устойчиво развитие" научни прояви доц. д-р Христина Благойчева (ръководител на проекта), катедра "Финансии кредит" 31.12.2013
НП-91 НИР-86 13.06.13 доц. д-р Райна Стойнешка Международна научна конференция "Социалните науки и глобализацията" научни прояви доц. д-р Райна Стойнешка, катедра "Философски науки" 31.12.2013
НП-92 НИР-87 13.06.13 доц. д-р Илиан Минков Юбилейна научно-практическа конференция "Перспективи пред индустриалния бизнес" научни прояви доц. д-р Илиан Минков, катедра "Икономика и управление на индустрията" 31.12.2013
НП-93 НИР-88 13.06.13 доц. д-р Мария Кехайова Модели за вземане на семейно решение за покупка докторантски докт. Ирина Кънчева, irina_kancheva@abv.bg 31.12.2014
НП-94 НИР-89 13.06.13 доц. д-р Анастатия Кондукторова Кръгла маса "Езиковото обучение днес - защо, за кого и как?" научни прояви ст. пр. Соня Щерева, департамент "Езиково обучение" 31.12.2013
НП-95 НИР-90 13.06.13 проф. д-р Таня Дъбева Изследване на възможностите за приложение на тайм шеър в хотелиерството на българските черноморски туристически райони. научно-приложни изследвания гл. ас. д-р Георгина Луканова; гл. ас. д-р Тодор Дянков; гл. ас. д-р Анна Господинова; докт. Елена Клатева; докт. Живко Парушев; студенти - Севдалина Найденова, Габриела Шопова, Иван Божков, Натали Митева, Венелин Добрев, Ани Недялкова, Анна Михайлова 31.12.2015
НП-96 НИР-91 13.06.13 проф. д-р ик. н. Димитър Радилов Международна научна конференция "Статистиката като наука, образование, професия и дейност". научни прояви проф. д-р ик. н. Димитър Радилов, катедра "Статистика" 31.12.2013
НП-97 НИР-92 13.06.13 доц. д-р Виолета Димитрова Юбилейна международна научна конференция "Регионални и глобални измерения на търговията" научни прояви доц. д-р Виолета Димитрова, катедра "Икономика и упражление на търговията" 31.12.2013
НП-98 НИР-93 13.06.13 доц. д-р Теменуга Стойкова Юбилейна научна конференция с международно участие "Стоковедната наука - традиции и актуалност" научни прояви катедра "Стокознание" 31.12.2013
НП-99 НИР-94 13.06.13 доц. д-р Иван  Петров Безработица и/или самозаетост в България в условията на евроинтеграция" научно-приложни изследвания доц. д-р Иван  Петров (ръководител на проекта), 8 студенти от ИУ-Варна 20.12.2014
НП-100 НИР-95 13.06.13 проф. д-р Зоя Младенова Влияние на преките чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в централна и източна Европа след 1990 г. докторантски ас. Свилена Михайлова Михайлова 31.12.2014
НП-101 НИР-96 13.06.13 доц. д-р Виолета Димитрова Собствените марки на търговските вериги е България като инструмент за формиране на потребителско доверие докторантски докт. Мария Дерменджиева 31.12.2014
НП-102 НИР-97 13.06.13 доц. д-р Илиан Минков Проблеми на аутсорсинга в българската пивоварна индустрия докторантски докт. Влади Куршумов 31.12.2014
НП-103 НИР-98 13.06.13 доц. д-р Христо Мавров Фондов пазар и икономически растеж в България и страните от ЦИЕ за периода 1999 - 2012 г. докторантски докт. Искрен Ясенов Пенчев, marketsinside@gmail.com 31.12.2014
НП-104 НИР-99 13.06.13 проф. д-р ик. н. Йордан Коев Проект за оценка на потенциала за развитие на таланта на обучаващите се в Икономически университет - Варна научно-приложни изследвания ас. Петър Красимиров Петров, p.k.petrov@ue-varna.bg; докт. Марина Каменова-Тимарева 31.12.2014
НП–105 НИР-103 13.06.13 доц. д-р Теодорина Турлакова Кръгла маса с международно участие "Магистърското обучение - проблеми и визия за бъдещото" научни прояви доц. д-р Теодорина Турлакова, Център Магистърско обучение 20.12.2013
НП–106 НИР-100 13.06.13 доц. д-р Бистра Василева Международен студентски конкурс "Бранд идея" научни прояви доц. д-р Бистра Василева, катедра "Маркетинг" 31.12.2013
НП–107 НИР-102 13.06.13 доц. д-р Георги Маринов Психосемантичен поглед върху нагласите към потребителите на вносни стоки у нас. научно-приложни изследвания доц. д-р Георги Маринов (ръководител на проекта); доц. д-р Здравко Георгиев Любенов (СА-Свищов); гл. ас. д-р Галин Петров Стефанов (СА-Свищов); доц. д-р Ирена Иванова Левкова (ПУ-Пловдив); гл. ас. д-р Николета Василева Пътова (БАН-Институт за литература); доц. д-р Михал Стоянов (ИУ-Варна); доц. д-р Мара Магда Мафтей (ASE-Букурещ); гл. ас. д-р Красимир Стоянов Левков (ВУАРР-Пловдив); студенти от ИУ-Варна и СУ-София; гл. ас. д-р Петъо Бошнаков, докт. Ваня Кралева, докт. Ирена Кънчева; студенти от ИУ - Ихлика Славчева, Силвия Радева, Деница Косева, Йоана Тошева, Бистра Колева, Теменужка Белева; студенти от СУ - Пламен Минчев 31.12.2013
НП-108 НИР101 13.06.13 доц. д-р Димитър Рафаилов Международна кръгла маса "Новата икономическа реалност  - възможности и предизвикателства" научни прояви доц. д-р Димитър Рафаилов, катедра "Финанси и кредит" 10.12.2013
№ на проекта Договор № Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Срок на договора
НП-37 НИР-35 02.07.10  проф. д-р Фаня Филипова Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати научно-приложни изследвания декември 2012
НП-38 НИР-36 02.07.10 доц. д-р Райна Стойнешка Психологически и аксиологически аспекти на общественото мнение в гр. Варна научно-приложни изследвания декември 2012
НП-45 НИР-42 07.07.11 доц. д-р Мария Петрова Кехайова - Стойчева Възприемано качество на получаваното образование: методология, методика на измерване, добри практики. научно-приложни изследвания декмври 2013
НП-46 НИР-43 07.07.11 доц. д-р Стефан Дражев Социална интернет мрежа за преподаватели и студенти от ИУ-Варна научно-приложни изследвания декември 2012
НП-50 НИР-46 07.07.11 доц. д-р Светлозар Стефанов Изследване на степента на съответствие между информацията във финансовите отчети и икономическите показатели на предприятията в България. научно-приложни изследвания декмври 2013
НП-51 НИР-47 07.07.11 доц. д-р Таня Дъбева Изследване на качеството в семейното хотелиерство в община Варна научно-приложни изследвания 30.6.2013
НП- НИР-48 07.07.11 доц. д-р инж. Ана Кънчева Оптимизиране на университетската ИТ инфраструктура чрез виртуализация научно-приложни изследвания декмври 2013
НП-53 НИР-49 07.07.11 проф. д-р ик.н. Ивона Якимова Социални измерения на българската рецесионна икономика след 2007 година научно-приложни изследвания 30.6.2013
НП-54 НИР-50 07.07.11 проф. д-р Анастасия Станчева Диагностика на възможностите на организацията за създаване на устойчиво конкурентно предимство подпомагане емпир. части на докторски дисертации 30.03.2013
НП-55 НИР-51 07.07.11 доц. д-р Виолета Димитрова Изследване на конкурентоспособността на търговците на автомобилния пазар в България (на примера на петте дилъра с най-голям пазарен дял) подпомагане емпир. части на докторски дисертации декември 2012
НП-56 НИР-52 07.07.11 доц. д-р Апостол Апостолов Мотивациони нагласи в поведението на софтуерните специалисти в базираните на знание фирми (на примера на български фирми от сектора на информационните технологии) подпомагане емпир. части на докторски дисертации 31.03.2013
НП-57 НИР-53 07.07.11 доц. д-р Теодорина Турлакова Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху предприемаческата и инвестиционна активност в земеделието и селските райони научно-приложни изследвания юни 2014
НП-58 НИР-54 07.07.11 доц. д-р Бистра Василева Изграждане на център за качество на обучението в ИУ- Варна. научно-приложни изследвания декември 2012
НП-59 НИР-55 07.07.11. доц. д-р Юлиан Василев Уеббазирана информационна система за нуждите на отделл НИРД научно-приложни изследвания декември 2012
НП-60 НИР-62 05.06.12 доц. д-р Росен Николаев Национална студентска олимпиада с международно участие научни прояви 19.12.2012
НП-61 НИР-61 05.06.12 доц. д-р Тодорка Атанасова; доц. д-р Станка Жекова Международна научна конференция "Съвременни методи и технологии в научните изледвания", факултет "Информатика" научни прояви декември 2012
НП-62 НИР-60 05.06.12 проф. д-р ик. н. К. Донев, (докт. Пл. Недялкова); проф. д-р ик. н. Бойко Атанасов Приложение на математическите методи и модели за изследване влиянието на финансово-контролните принципи, върху контролираните обекти от АДФИ подпомагане емпир. части на докторски дисертации април 2013
НП-63 НИР-69 05.06.12 доц. д-р Весселин Хаджиев Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката" научни прояви декември 2012
НП- НИР-73 05.06.12 доц. д-р Светлозар Стефанов Студентска научно-практическа конференция научни прояви септември 2012
НП-65 НИР-59 05.06.12 проф. д-р ик. н. К. Донев, Научно-практическа конференция с международно участие "Качество и полезност на счетоводната информация" научни прояви ноември 2012
НП-66 НИР-58 05.06.12 проф. д-р ик.н. Николинка Сълова Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства научно-приложни изследвания 2014 г.
НП-67 НИР-57 054.06.12 доц. д-р Евгени Станимиров Международна научна конференция "Маркетингът - реалност и проекции в бъдещето" научни прояви Октомври 2012
НП-68 НИР-74 05.06.12 проф. д-р Анастасия Станчева Развитие на управлението на взаимодействието между летища и авиокомпании. подпомагане емпир. части на докторски дисертации януари 2013
НП-69 НИР-56 05.06.12 доц. д-р Стоян Маринов Изследване на конкурентоспособността на община Варна като туристическа дестинация научно-приложни изследвания 30.06.2014
НП-70 НИР-63 05.06.12 доц. д-р Цвета Зафирова Проучване на възможностите за развитие на театрите в България подпомагане емпир. части на докторски дисертации декември 2012
НП-71 НИР-64 05.06.12 проф. д-р Пламен Илиев Международна научна конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви 15.12.2012
НП-72 няма сключен договор доц. д-р Силвия Благоева Диагностичен анализ на продуктивността на средните и големи компании в България и насоки за нейното повишаване научно-приложни изследвания не е подписан договор
НП-73 НИР-65 05.06.12 проф. д-р Зоя Младенова Мрежовият маркетинг - "непознатата" реалност научно-приложни изследвания 31.12.2013
НП-74 НИР-66 05.06.12 доц. д-р Цвета Зафирова Управление на културата на малките общини по северното Черноморие подпомагане емпир. части на докторски дисертации 31.12.12; нов срок 30.06.2013
НП-75 НИР-67 05.06.12 доц. д-р Евгения Тонкова Трета студентска олимпиада с международно участие "Маркетингът - реалност и проекции" научни прояви юни 2012
НП-76 НИР-68 05.06.12 доц. д-р Евгения Тонкова Ефективност на маркетинговите инвестиции в производството и реализацията на биопродукти в България. подпомагане емпир. части на докторски дисертации юли 2012
НП-77 НИР-72 05.06.12 доц. д-р Георги Маринов Психосемантичен поглед върху нагласите към фискалната политика у нас научно-приложни изследвания декември 2012
НП-78 НИР-71 05.06.12 доц. д-р Апостол Апостолов Социо-културни специфики на управлението на човешките ресурси в условията на международен бизнес. подпомагане емпир. части на докторски дисертации декември 2012
НП-79 НИР-70 03.06.12 доц. д-р Теодорина Турлакова Научно-практическа международна електронна конференция: Развитие на агробизнеса и селските райони в България и ЕС през първата декада на 21 век." научни прояви декември 2012
№ на проекта Договор № Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта
НП-37 НИР-35 02.07.10  доц. д-р Фаня Филипова Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати научно-приложни изследвания
НП-38 НИР-36 02.07.10 доц. д-р Райна Стойнешка Социално-психологически и акс. аспекти на общественото мнение в гр. Варна научно-приложни изследвания
НП-43 НИР- 41 07.07.11 доц. д-р Пламен Илиев Международна научна конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви
НП-45 НИР- 42 07.07.11 доц. д-р Мария Кехайова Възприемано качество на получаваното образование: методология, методика на измерване, добри практики. научно-приложни изследвания
НП-46 НИР-43 07.07.11 доц. д-р Стефан Дражев Социална интернет мрежа за преподаватели и студенти от ИУ-Варна научно-приложни изследвания
НП-47 НИР-44 07.07.11 доц. д-р Гинка Димитрова Изгравдане на мултимедийна езикова лаборатория - теоретични и практически предпоставки научно-приложни изследвания
НП-49 НИР-45 07.07.11 проф. д-р ик. н. Юлия Узунова Маркетинговата цикличност в развитието на фирмите в България научно-приложни изследвания
НП-50 НИР-46 07.07.11 доц. д-р Светлозар Стефанов Изследване на степента на съответствие между информацията във финансовите отчети и икономическите показатели на предприятията в България научно-приложни изследвания
НП-51 НИР-47 07.07.11 доц. д-р Таня Дъбева Изследване на качеството в семейното хотелиерство в община Варна научно-приложни изследвания
НП-52 НИР-48 07.07.11 доц. д-р Анна Кънчева Оптимизиране на университетската ИТ инфраструктура чрез виртуализация научно-приложни изследвания
НП-53 НИР-49 07.07.11 проф. д-р ик. н. Ивона Якимова Социални измерения на българската рецесионна икономика след 2007 научно-приложни изследвания
НП-54 НИР-50 07.07.11 проф. д-р Анастасия Станчева Диагностика на възможностите на организацията за създаване на устойчиво конкурентно предимство подпомагане емпир. части на докторски дисертации
НП-55 НИР-51 07.07.11 доц. д-р Виолета Димитрова Изследване на конкурентоспособността на търговците на автомобилния пазар в България (на примера на петте дилъра с най-голям пазарен дял) подпомагане емпир. части на докторски дисертации
НП-56 НИР-52 07.07.11 доц. д-р Апостол Апостолов Мотивациони нагласи в поведението на софтуерните специалисти в базираните на знание фирми (на примера на български фирми от сектора на информационните технологии) подпомагане емпир. части на докторски дисертации
НП-57 НИР-53 07.07.11 доц. д-р Теодорина Турлакова Влияние на общата селскостопанска политика на ЕС върху предприемаческата и инвестиционна активност в земеделието и селските райони научно-приложни изследвания
НП-58 НИР-54 07.07.11 доц. д-р Бистра Василева Изграждане на център за качество на обучението в ИУ- Варна. научно-приложни изследвания
НП-59 НИР-55 07.07.11. доц. д-р Юлиан Василев Уеббазирана информационна система за нуждите на отделл НИРД научно-приложни изследвания
№ на проекта Договор № Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Продължителност
НП-3 НИР-05/
10.07.2008
доц. д-р Иван Желев "Взаимоотношения на сдруженията на собствениците на жилища в много фамилни сгради" научно-приложни изследвания 3 години
НП-30 НИР-33/23.0.09 доц. д-р Теодорина Турлакова Аграрно и социално-икономическо развитие на селските райони в България научно-приложни изследвания 3 години
НП-32 НИР-/0.0.09 доц. д-р Христо Трайков Изследване на потребителското поведение на пазара на компютърна техника в България подпомагане емпир. части на докторски дисертации 2 години
НП-37 НИР-35/02.07.10  доц. д-р Фаня Филипова Прилагане на МСС/МСФО в България: състояние и резултати научно-приложни изследвания 3 години
НП-38 НИР-3/02.07.10 доц. д-р Райна Стойнешка Психологически и аксиологически аспекти на общественото мнение в гр. Варна научно-приложни изследвания 3 години
НП-39 НИР-37 доц. д-р Мария Желязкова Международна научна конференция "Качество и безопасност на стоките" научни прояви 1 година
НП-0 НИР-38/02.07.10 доц. д-р Теодорина Турлакова Международна научно-практическа конференция "Предизвикателства перд агробизнеса и селските райони" научни прояви 1 година
НП-1 НИР-39/02.07.10 доц. д-р Гинка Димитрова Научна конференция "Чуждият език като средство за интеркултурна и професионална комуникация в сферата на туризма" научни прояви 1 година
НП-2 НИР-0/02.07.10 доц. д-р Пламен Илиев Международна научна конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви 1 година
№ на проекта Договор № Тема на проекта Тип на проекта Ръководител на проекта Изпълнители на проекта
НП-9 НИР-3/10.07.08 Анализ на системата за професионално обучение и квалификация в сектор "Строителство" подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Катя Антонова
НП-10 НИР-1/10.07.08 Ефективно използване на земята в урбанизираните територии подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Анна Господинова
НП-11 НИР-12/10.07.08 Миграционния потенциал Изток - Запад и емиграционните нагласи на висококвалифицирани кадри в България подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Валентина Макни
НП-12 НИР-20/10.07.08 Формиране на конкурентен електро-енергиен пазар в Р. България подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Снежина Райкова
НП-13 НИР-07/10.07.08 Изследване на електронния пазар с книги в България подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Десислава Гроздева
НП-14 НИР-19/10.07.08 Секторът на услугите - фактор за динамиката и преструктурирането на националната икономика (на примера на Република България) подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Силвия Господинова
НП-15 НИР-15/10.07.08 Преориентиране поведението на ключовите специалисти в базираните на знания фирми (на примера на български фирми от сектора на информационните технологии) подпомагане емпир. части на докторски дисертации   гл. ас. Велина Колева
НП-24 НИР-24/06.04.09 Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес научни прояви ст. пр. Таня Димитрова катедра "Западноевропейски езици"
НП-25 НИР-29/06.04.09 Международна научна конференция "Информационни технологии в управлението на бизнеса" научни прояви доц. д-р Ана Кънчева катедра "Информатика"
НП-26 НИР-25/06.04.09 Международна научна конференция "Туризмът и устойчиво развитие на обществото" научни прояви доц. д-р Виолета Димитрова Колеж по туризъм - Варна
НП-27 НИР-30/06.04.09 Международна научна конференция "Строително педприемачество и недвижима собственост" научни прояви доц. д-р Пламен Илиев катедра "Икономика и управление на строителството"
НП-29 НИР-26/06.04.09 Годишникът на Икономически университет - Варна и равитието на икономическата теория и практика научни прояви доц. д-р Димитър Радилов Редакционна колегия на Годишник на Икономически университет - Варна
НП-30 НИР-/23.04.09 Аграрно и социално-икономическо развитие на селските райони в България научно-приложни изследвания доц. д-р Теодорина Турлакова Доц. д-р Н. Костадинова – ТУ Ст. Загора,
Доц. д-р Т. Атанасова– ТУ Ст. Загора,
Ст. ас. Н. Петрова – ТУ Ст. Загора,
Гл. ас. д-р Г. Славова,
гл. ас. д-р Т. Георгиева,
Гл. ас. Д. Киречев,
Венцислав Калев – Bladen Community College, USA,
Силвия Бахарова,
Мария Петрова – студенти
НП-31 НИР-34/18.05.09 Регионални аспекти на качеството на живот на населението в страни от Източна Европа: методология, анализи и иконометрични модели (1997-2008) научно-приложни изследвания доц. д-р Димитър Радилов Доц. д-р Кр. Николова
Гл. ас. д-р Ст. Жекова,
Гл. ас. д-р Св. Тодорова,
Гл. ас. д-р В. Димитрова
НП-32 НИР-31/06.04.09 Изследване на потребителското поведение на пазара на компютърна техника в България подпомагане емпир. части на докторски дисертации доц. д-р Христо Трайков гл. ас. В. Петева
НП- НИР-32/06.04.09 Оценка и отчитане на социалната отговорност на бизнес организациите научно-приложни изследвания доц. д-р Цвета Зафирова гл. ас. д-р Десислава Серафимова
НП-35 НИР-28/06.04.09 21-ва републиканска студентска олимпиада по програмиране научни прояви доц. д-р Владимир Сълов Катедра "Информатика"
№ на проекта Договор № Тема на проекта Тип на проекта Ръководител на проекта Изпълнители на проекта
НП-1 НИР-04/10.07.08 Стратегия за осигуряване на безопасност и защита на виртуални уеб системи в банковото дело научно-приложни изследвания доц. д-р Стефан Дражев гл. ас. д-р Силвия Парушева, гл. ас. д-р Павел Петров
НП-2 НИР-21/10.07.08 Конкурентна динамика (организационно-управленски аспекти) научно-приложни изследвания доц. д-р Анастасия Станчева доц. д-р Виолета Димитрова, доц. д-р Емилия Янакиева, гл. ас. д-р Мария Кехайова, гл. ас. д-р Добрин Добрев, гл. ас. д-р Катя Владова, ст. ас. Велина Колева
НП-3 НИР-05/
10.07.2008
"Взаимоотношения на сдруженията на собствениците на жилища в много фамилни сгради" научно-приложни изследвания доц. д-р Иван Желев Доц. д-р Константин Калинков, Доц. д-р Венелин Георгиев, Гл.ас. д-р Тодор Райчев, Х. пр. Бисерка Маринова (УНСС), Докт. Милена Иванова, 10 студенти от спец. "ИС" и "ИНС"
НП-4 НИР-22/10.07.08 "Пазарът на недвижима собственост в България" научно-приложни изследвания доц. д-р Пламен Илиев Доц. д-р Константин Калинков, Доц. д-р Стоян Стоянов
НП-5 НИР-08/
10.07.2008
"Динамика и тенденции в развитието на гр. Варна за 20-те години на преход" научно-приложни изследвания доц. д-р Апостол Апостолов Доц. д-р Зоя Младенова, Доц. д-р Веселин Хаджиев, Гл.ас. Илко Тодоров
НП-6 НИР-10/10.07.08 "Интегриран подход за диверсификация на икономиката на селските райони в България" научно-приложни изследвания доц. д-р Димо Ангелов Проф. д-р ик. н. Иван Кънчев (УНСС), Доц. д-р Юлия Дойчинова (УНСС), Гл. ас. д-р Мария Станимирова (ИУ), Гл.ас. Радмил Николов (ИУ), Цветелина Цветанова - студентка и Марина Йорданова - студентка"
НП-7 НИР-14/10.07.08 Предприемаческа и фирмена култура в прехода към пазарно стопанство научно-приложни изследвания доц. д-р ик. н. Йордан Коев Доц. д-р Маргарита Ламбова, Гл. ас. д-р Илиян Минков, Гл. ас. д-р Камелия Нарлева, Олга Анева- студент, Веселин Славчев  - студент, Христо Георгиев – студент
НП-8 НИР-06/10.07.08 Изследване на предприемаческите нагласи и намерения на студентите от Икономическия университет" научно-приложни изследвания доц. д-р Румяна Шинева гл. ас. Труфанка Якова, гл. ас. Иван Петров, студенти-10
НП-9 НИР-3/10.07.08 Анализ на системата за професионално обучение и квалификация в сектор "Строителство" подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Катя Антонова
НП-10 НИР-1/10.07.08 Ефективно използване на земята в урбанизираните територии подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Анна Господинова
НП-11 НИР-12/10.07.08 Миграционния потенциал Изток - Запад и емиграционните нагласи на висококвалифицирани кадри в България подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Валентина Макни
НП-12 НИР-20/10.07.08 Формиране на конкурентен електро-енергиен пазар в Р.България подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Снежина Райкова
НП-13 НИР-07/10.07.08 Изследване на електронния пазар с книги в България подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Десислава Гроздева
НП-14 НИР-19/10.07.08 Секторът на услугите - фактор за динамиката и преструктурирането на националната икономика (на примера на Република България) подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Силвия Господинова
НП-15 НИР-15/10.07.08 Преориентиране поведението на ключовите специалисти в базираните на знания фирми (на примера на български фирми от сектора на информационните технологии) подпомагане емпир. части на докторски дисертации   гл. ас. Велина Колева
НП-16 НИР-13/10.07.08 Нелинейност на взаимната зависимост между стопанската конюнктура в България и приходите и разходите по републиканския бюджет в края на 20 и началото на 21 век подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Димитрия Митева
НП-17 НИР-16/10.07.08 Иновации в производството на нетъкан текстил с екологичен потенциал при социален и икономически ефект подпомагане емпир. части на докторски дисертации   докт. Гергана Боева
НП-18 НИР-9/10.07.08 Юбилейна международна научна конференция "Търговията в съвременното общество: теория и практика" научни прояви доц. д-р Данчо Данчев катедра "Икономика и управление на търговията"
НП-19 НИР-2/10.07.08 Юбилейна международна научна конференция "Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса" научни прояви доц. д-р Благо Благоев катедра "Икономика и управление на индустрията"
НП-20 НИР-23/10.07.08 Юбилейна международна научна конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви доц. д-р Пламен Илиев катедра "Икономика и управление на строителството"
НП-21 НИР-11/10.07.08 Кръгла маса по случай 60-годишнината от създаването на катедра "Стокознание" - "Специалност "Стокознание" - състояние и перспективи научни прояви доц. д-р Мария Желязкова катедра "Стокознание"
НП-22 НИР-18/10.07.08 Международна научно-практическа конференция "Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция" научни прояви доц. д-р Зоя Младенова отдел "НИР"
НП-23 НИР-17/10.07.08 Кръгла маса на тема "Обединена Европа - интеграция и идентичност" научни прояви доц. д-р Райна Стойнешка катедра "Философски науки"
№ на проекта Ръководител на проекта Тема на проекта Тип на проекта Изпълнители на проекта, координати
НПИ-22 доц. д-р Виолета Димитрова Влияние на дигитализацията на търговията върху икономическото развитие на България и регионите научно- приложни изследвания доц. Виолета Янева Димитрова, доц. д-р Донка Желязкова, доц. д-р Михал Стоянов, гл. ас. д-р Десислава Гроздева, гл.ас. д-р Елица Граматикова, гл. ас. д-р Мариана Кънева, гл. ас. д-р Миглена Милева, гл. ас. д-р Юлия Христова, ас. д-р Виолета Ласкова, докт. Павлина Пеева, докт. Десислава Рачева, докт. Невена Петрова
НПИ-31 доц. д-р Слави Генов Съвременни предизвикателства пред финансовото и управленското счетоводство в предприятията от морския транспорт научно- приложни изследвания доц. д-р Слави Димитров Генов; доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Надежда Иванова Попова-Йосифова; гл. ас. д-р Весела Стефанова Бандакова; гл. ас. д-р Илиян Николов Христов; гл.ас. д-р Драган Красимиров Георгиев; гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Калин Данчев Калев; гл. ас. д-р Веселин Парашкевов Деков; Мая Руменова Георгиева; докт. Стефани Харизанов (Новакова)
НПИ-34 доц. д-р Божидар Чапаров Устойчиво строителство и развитие на градската среда научно- приложни изследвания доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров; гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова; проф. дин Марина Николаевна Юденко; докторант Миглена Стефанова Станева - Тодорова; докт. Антоан Николаев Влаев
НПИ-36 гл. ас. д-р Радка Начева Съвременни подходи за интегриране на мобилните технологии във висшето образование научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Радка Валериева Начева; проф. д-р Владимир Стоянов Сълов; доц. д-р Снежана Динева Сълова; гл. ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова; гл. ас. д-р Бонимир Пенчев Пенчев;докт. Радостина Петева Петрова
НПИ-37 проф. д-р Стоян Стоянов Съвременни практики при оценявнетона активи в България научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Андреев Стоянов; гл. ас. д-р Иво Ангелов Костов; докторант Кристиян Пламенов Вълчев; Мая Иванова Петкова -студент
НПИ-38 доц. д-р Данчо Петров Измерения на задлъжнялостта на домакинствата в България научно- приложни изследвания доц. д-р Данчо Христов Петров; доц. д-р Евгения Георгиева Тонкова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова
НПИ-40 гл. ас. д-р Борис Банков Дигитализация и информационно осигуряване на развитието на докторантите в ИУ-Варна научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Борис Банков, доц. д-р Иван Куюмджиев, докт. Петя Петрова, докт. Петър Димитров
НПИ-41 доц. д-р Иван Желев Подобряване на възлагателния процес при реализацията на инвестиционни проекти, финансирани с публични средства научно- приложни изследвания доц. д-р Иван Желев Иванов, доц. д-р Тодор Стоянов Райчев, гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова 
НПИ-42 проф. д-р Стоян Маринов Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация научно- приложни изследвания проф. д-р Стоян Петков Маринов; доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева; доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова;  гл. ас. д-р Мария Велева Велева; гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков; гл. ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева; Катина Костадинова Попова; Христина Пламенова Филипова; докт. Марианна Светлозарова Александрова; докт. Яна Росенова Донева; докт. Христина Руменова Сантана.
НПИ-43 доц. д-р Галина Йолова Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване нс трудовото законодателство научно- приложни изследвания доц. д-р Галина Огнянова Йолова; доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; доц. д-р Христина Вилхелм Благойчева, гл. ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова; гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова; ас. д-р Христоско Иванов Богданов, докт. Божидар Стойчев Стойчев
НПИ-44 доц. д-р Светлозар Стефанов Организация на отчетността и оповестяване на финансова информация от предприятията с международно участие научно- приложни изследвания доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов; доц. д-р Слави Генов, проф. д-р Юлиан Андреев Василев; доц. д-р Даниела Александрова Георгиева; гл. ас. д-р Гергана Иванова Цончева; гл. ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов, гл. ас. д-р Атанас Цвятков Атанасов; ас. Анелия Галинова Атанасова; докт. Имрен Севим Гендж - Салатова; докт. Деница Красимирова Христова, Мая Руменова Георгиева
НПИ-45 доц. д-р Павел Петров Дигитализация на процесите на управление и образователните услуги в университетска среда научно- приложни изследвания доц. д-р Павел Стоянов Петров; проф. д-р Юлиан Андреев Василев; гл. ас. д-р Стойчо Василев Стоев; гл. ас. д-р Михаил Радев Миланов; гл. ас. д-р Янка Георгиева Александрова; докт. Светослав Стефанов Иванов; студент - Любослав Александров Александров
НПИ-46 доц. д-р Радан Мирянов Модели за оптимално управление на запаси в логистичната система научно- приложни изследвания доц. д-р Радан Василев Мирянов; проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова; гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков; гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова; докт. Христина Ганчева Василева; докт. Емил Георгиев Лечев; докт. Теодора Димитрова Балева
НПИ-47 гл. ас. д-р Дамян Киречев Съвременни подходи за устойчиво управление на агрохранителна верига научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев; гл. ас. д-р Антоанета Петрова Стоянова;  доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м.; ас. д-р Величка Пеева Маринова; докт. Милен Веселинов Влаев; докт. Антон Руменов Петев
НПД-266 проф. д-р Евгени Станимиров Идентичност на флуидни брандове в дигитална среда докторантски проф. д-р Евгени Петров Станимиров; докт. Радина Пламенова Русева 
НПД-268 доц. д-р Десислава Серафимова Управление на кариерното развитие на Милениум и Z поколението в мултикултурна бизнес среда докторантски доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова; докт. Даниел Светлинов Василев
НПД-272 доц. д-р Тодорка Атанасова Приложение на методите на софт компютинг за пердонализация на обучението докторантски доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова; докт. Петя Пламенова Петрова
НПД-273 проф. д-р Стоян Маринов Икономически въздействия на туризма на общинско равнище (по примера на община Варна) докторантски проф. д-р Стоян Маринов; докт. Яна Росенова Донева
НПД-274 проф. д-р Таня Дъбева Ползи и възможности от развитието на "споделеното настаняване" в къщите за гости на област Бургас докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Катя Димитрова Георгиева
НПД-279 доц. д-р Валентина Макни Ролята на ремиграцията за развитието на предприемаческата екосистема в България докторантски доц. д-р Валентина Генова Макни; докт. Александър Бориславов Стойчев
НПД-281 доц. д-р Йордан Иванов Изследване на възможности за финансиране на предприемачески инициативи в българската индустрия докторантски доц. д-р Йордан Христов Иванов; докт. Владислав Насков Вълчинов
НПД-282 доц. д-р Илиан Минков Изследване на управлението на имиджа на индустриални предприятия в условията на динамична дигитална среда докторантски доц. д-р Илиан Иванов Минков; докт. Мартин Валериев Николов
НПД-284 проф. д-р Таня Дъбева Проектиране и развитиев на хотелиерска и ресторантьорска суперструктури в малка община докторантски проф. д-р Таня Дъбева Филипова; докт. Айхан Муртаза Моканов
НПД-286 доц. д-р Силвия Парушева Бизнес интелигентна система за управление на поръчки в търговските вериги за продажби на дребно докторантски доц. д-р Силвия Стоянова Парушева; докт. Даниела Пенчева Пенчева
НПК-287 доц. д-р Катя Антонова Международна научно-практическа конференция на тема "Управление на човешките ресурси" научни прояви доц. д-р Катя Неделчева Антонова; гл. ас. д-р Павлина Иванова; гл. ас. д-р Велина Колева; гл. ас. д-р Мария Велева, гл. ас. д-р Радка Валериева Рачева;
НПК-288 проф. д-р Росен Николаев 47-ма национална студентска олимпиада по математика научни прояви проф. д-р Росен Николаев Николаев; доц. д-р Танка Василева Милкова; гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков, гл. ас. д-р Велина Георгиева Йорданова,гл. ас. д-р Деян Георгиев Михайлов; гл. ас. д-р Димитрия Кирчева Карадимова; гл. ас. д-р Светлана Богданова Тодорова, Студент - Анелия Стефанова Недева , докт. Жулиета Деянова Михайлова
НПК-289 доц. д-р Тодор Райчев Международна научно-практическа конференция на тема "Строително предприемачество и недвижима собственост" научни прояви доц. д-р Тодор Стоянов Райчев, доц. д-р Иван Желев Иванов, доц. д-р Иван Йовчев, доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров, доц. д-р Катя Неделчева Антонова, гл. ас. д-р Иво Костов, гл. ас. д-р Анна Живкова Господинова, гл. ас. д-р Севдалина Христова, гл. ас. д-р Милена Иванова, гл. ас. д-р Ваня Пандъкова
НПК-290 доц. д-р Снежинка Кадиева Кръгла маса на тема "Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия" научни прояви доц. д-р Снежинка Недялкова Кадиева - Панчева; доц. д-р Генка Иванова Рафаилова; доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова, ст. преп. д-р Светла Колева Недева,  гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, гл. ас. д-р Златка Иванова Тодорова Хамдан, докт. Антонио Антониев Хажиколев
НПК-291 доц. д-р Събка Пашова Конференция с международно участие на тема "Качество и контрол на стоките в условията на COVID пандемия" научни прояви доц. д-р Събка Димитрова Пашова, доц. д-р Денка Йорданова Златева, проф. д-р Юлиан Аднреев Василев, гл. ас. д-р Антоанета Стоянова, гл. ас. д-р Ваня Живкова, докт. Мирослав Георгиев
НПД-292 доц. д-р Стоян Киров Зелените инвестиции на частните пенсионни фондове докторантски доц. д-р Стоян Димов Киров; докт. Милена Димитрова Бенева
НПК-293 доц. д-р Андрияна Андреева Национална конференция на тема "Правото и бизнесът в съвременното общество" научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова, доц. д-р Галина Огнянова Йолова - Паскалева, гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, гл. ас. д-р Милена Красимирова Цветковскат, гл. ас. д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова
НПК-294 доц. д-р Андрияна Андреева Конференция на тема "Медиацията в различните обществени сфери" научни прояви доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева; доц. д-р Галина Огнянова Йолова - Паскалева, гл. ас. д-р Диана Руменова Димитрова, Милена Комитска, Ивелина Тодорова
НПК-295 доц. д-р Мария Станимирова Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие на тема "Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж" научни прояви доц. д-р Мария Радославова Станимирова, доц. д-р Гергана Георгиева Славова - Стефанова, доц. д-р Теодорина Турлакова Желязакова, доц. д-р Таня Николова Георгиева, гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев, гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов, гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова, докт. Стефан Димитров Генов, докт. Галина Йорданова Иванова, докт. Ивайло Димитров Тодоров.
НПД-296 доц. д-р Иван Петров Изследване влиянието на опаковката върху потребителските нагласи към козметичните продукти в България докторантски доц. д-р Иван Йорданов Петров, докт. Мая Юриева Костова 
НПД-297 доц. д-р Георгина Луканова Стандартизация и сертификация на обслужването в българското хотелиерство докторантски доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Теодора Андриянова Теофилова 
НПД-298 доц. д-р Георгина Луканова Управление на онлайн репутацията на хотелите в община Варна докторантски доц. д-р Георгина Георгиева Луканова, докт. Радостина Христова Проданова 
НПД-299 проф. д-р Бистра Василева Дигитални маркетингови стратегии в ритейл банкирането в България докторантски проф. д-р Бистра Константинова Василева, докт. Христо Насков Рафаилов 
НПК-300 доц. д-р Недялко Вълканов Студентска научна конференция научни прояви доц. д-р Недялко Вълканов, докт. Емилия Ангелова Киречева, студент - Габриела Христова Пастухова
НПИ-49 гл. ас. д-р Живка Матеева Защита на личните данни в сферата на висшето образование научно- приложни изследвания гл.ас. д-р Живка Стоянова Матеева, проф. д. н. Олег Димитров Асенов (ВТУ), доц. д-р Адрияна Йовчева Андреева, доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д-р Андрей Сашов Александров, Венциалав Кирилов Караджалов, докт. Емилия Ангелова Киречева
НПИ-50 доц. д-р Радка Петрова Иванова Управленски и правни аспекти на иновациите и устойчивост в условията на криза научно- приложни изследвания доц. д-р Радка Петрова Иванова, доц. д. н. Драгомир Кирилов Кръстев, гл. ас. д-р Живка Стоянова Матеева, гл. ас. д-р Радмил Димитров Николов; докт. Стефан Димитров Генов
НПИ-51 доц. д-р Стоян Димов Киров COVID-19 рекфлексии върху финансовата стабилност научно- приложни изследвания доц. д-р Стоян Димов Киров; проф. д-р Стефан Минчев Вачков, доц. д-р Маню Тодоров Моравенов (ВУЗФ - София); доц. д-р Любомир Борисов Георгиев, доц. д-р Данчо Христов Петров, доц. д-р Димитър Живков Рафаилов, доц. д-р Людмил Василев Найденов, доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов
НПИ-52 доц. д-р Генка Иванова Рафаилова Развитие на интелигентната туристическа дестинация '2030 (на примера на община Варна) научно- приложни изследвания доц. д-р Генка Иванова Рафаилова, проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев, доц. д-р Гинка Желязкова Димитрова,  доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева, гл. ас. д-р Златка Иванова Тодорова - Хамдан, гл. ас. д-р Христина Пламенова Филипова, докт. Антонио Антониев Хаджиколев, докт. Тихомир Василев Патарински, студенти: Михаил Здравков Жеков, Богдан Светославов Стефанов, Христо Христов, Симона Димитрова
НПИ-53 доц. д-р Христо Делчев Мавров Макроикономически и социални ефекти и политики в условията на Ковид-19 кризата в България и Европейския съюз научно- приложни изследвания доц. д-р Христо Делчев Мавров, доц. д-р Калин Йовчев Господинов, гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова, гл. ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров, гл. ас. д-р Силвия Георгиева Господинова, гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева - Манолева, гл. ас. д-р Александър Боянов Тодоров, докт. Даниела Красимирова Пенкова
НПИ-54 гл. ас. д-р Павлина Иванова Дигитализация в аграрния бизнес: влияние върху работната сила научно- приложни изследвания гл. ас. д-р Павлина Любенова Иванова, доц. д-р Стоянка Гинева Черкезова (БАН, ИИНЧ), гл. ас. д-р Дарина Неделчева Димитрова,  гл. ас. д-р Радка Валериева Начева, докт. Галина Йорданова Иванова.
НПИ-55 доц. д-р Денка Йорданова Златева Повишаване на качеството и полезността на храните - тенденции и иновативни практики (на примера на хляб) научно- приложни изследвания доц. д-р Денка Йорданова Златева, проф. д-р Стоян Петков Маринов, доц. д-р инж. Росен Миланов Чочков, гл. ас. д-р Петя Иванова Георгиева (УХТ - Пловдив),  ас. д-р Дана Асенова Стефанова, докт. Даниел Иванов Стоилов