Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Гл. асистент - 1 бр. 3.9. Туризъм Икономика и управление (анимация в туризма) Колеж по туризъм към ИУ-Варна

Обявен в ДВ 36/13.05.2022.

Конкурсът е прекратен с решение на Академичен съвет (протокол 36/14.09.2022г.), на основание чл. 3, ал. 2 от ЗРАСРБ, във връзка с чл.4, ал. 5, т. 1 от ЗРАСРБ.

 

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент": отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg