Икономически университет - Варна

Научни проекти

Уважаеми колеги,

  •  Със заповед на ректора на ИУ РД-17-3835/22.11.2019 са назначени рецензенти на изпълнението и финалните отчети на научните проекти, приключващи към 31.12.2019г.
  • Предстои подписването на допълнителни споразумения и план сметки за 2020 г. към прокетите, продължаващи действието си през тази календарна година. НА научните екипи са изпратени бланки. Срок за представяне на докуемнтите - 24.01.2020 г.

 

****

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Инспектор УД

503

0882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg