Икономически университет - Варна

Научни проекти

Уважаеми колеги,

  • 10.02.2020 г. Подписани са допълнителните споразумения и са утвърдени план-сметките за 2020 г на проектите, продължаващи изпълнението си тази година. Заповядайте в отдел НИДД да получите Вашите екземпляри от документите.
  • Със заповед на ректора на ИУ РД-17-3835/22.11.2019 са назначени рецензенти на изпълнението и финалните отчети на научните проекти, приключващи към 31.12.2019г.

 

****

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Инспектор УД

503

0882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg