Икономически университет – Варна

Научни проекти

Уважаеми колеги,

АКТУАЛНО:

Приключи срокът на конкурса за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет (обявен със заповед на ректора на ИУ-Варна № РД-14-530/27.02.2020 г. и удължен със заповед на ректора на ИУ-Варна №  РД-14-952/26.03.2020 г.)

Централна конкурсна комисия оцени, ранжира и класира подадените в срока на конкурса проектни предложения.

Със ЗАПОВЕД № РД-14-1411/25.06.2020 г. са утвърдени научните проекти за финансиране през 2020 г.

Предстои подписване на договори и утвърждаване на план-сметки.

Бланки може да намерите в СУК.

****

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Емилия Киречева

Инспектор УД

503

0882164725

e.kirecheva@ue-varna.bg