Икономически университет – Варна

НП "Млади учени и постдокторанти - 2"

Националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство. Чрез изпълнението й ще се насърчат млади учени и постдокторанти към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на младите учени и постдокторанти, и подпомагане на развитието на тяхната кариера.

КЛАСИРАНЕ
на проектни предложения, участващи в преобявения от Икономически университет – Варна конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти-2“, съгласно Решение на МС №206 от 07.04.2022 г.

Във връзка с Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ комисия, назначена със заповед на ректора № 06-163/28.09.2022 г. извърши класиране на кандидатите, подали документи за участие в преобявения конкурс по програмата, както следва: 

1. Класиране в модул „Млади учени“
В срока на преобявения конкурс не са подадени документи за участие в програмата.

2. Класиране в модул „Постдокторанти“
В срока на преобявения конкурс са подадени документи за участие от 1 (един) кандидат.
Вх. №: МПД-06

Кандидат: Олга Василевна Белан
Основно звено: факултет „Управление“
Решения на комисията:
Комисията взе решение да  допусне кандидата до финансиране на проектното предложение по условията и реда на НП "Млади учени и постдокторанти-2"; модул "Постдокторанти".

 Академичният съвет на Икономически университет - Варна утвърди това решение (протокол № 44/13.04.2023г.)

Мотиви за решението: 
Документите на кандидата са подадени в срок, на посочения електронен адрес и отговарят на изсискванията посочени в приетите от АС Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модули "Млади учени“ и "Постдокторанти". Документите съдържат необходимите реквизити на предоставените формуляри и отговарят на условията за формално съответствие. Изготвените две рецензии на проектното предложение покриват критериите за допускане до финансиране. 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕ - ВАРНА

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за млади учени и постдокторанти

по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“ -

 

Конкурсът се провежда при условията и реда на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ и утвърдените към нея Указания.

 

Конкурсът е обявен в два модула:

Модул 1 - Млади учени;

Модул 2 - Постдокторанти:
 

За допустимост до участие в конкурса кандидатите следва да отговарят на съответните дефиниции, както следва:

 • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен магистър, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да са:

 • новоназначени по програмата в Икономически университет - Варна, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемащи академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в ИУ - Варна;
 • докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в ИУ – Варна;
 • докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в ИУ-Варна и са назначени на трудов договор в университета;
 • специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в ИУ-Варна.

 

 • „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не  преди повече от пет години до момента на   кандидатстването за програмата.

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

 

В модул „Постокторанти“ задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е на актуална тематика и на високо научно ниво, да съдържа детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език за кандидат от друга държава.

Етапи:

Участниците в програмата трябва да отговарят на горепосочените дефиниции за целия й период на изпълнение (текущия й етап).

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца всеки, както следва:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

 

Кандидатите по програмата следва да се запознаят със следните нормативни документи:

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Документи за участие в конкурс за млади учени:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОКС „магистър“;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. мотивационно писмо
   с работен план за бъдещата научна работа за периода на програмата (научна област, цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение на програмата, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка при предвидени разходи, съгласно т. 9.1 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”) - до 5 страници;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Млади учени" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна

 2. Документи за участие в конкурс за постдокторанти:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОНС „доктор “;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. проектно предложение
  , което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на висока научно ниво, да е придружено с детайлна работна програма за периода на проекта, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка и подробен финансов план, придружен с обосновка, при предвидени разходи съгласно т. 9.2 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Постдокторанти" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна.

Срок за подаване на документи: до 16.30 часа на 13.03.2023 г.

Документи по съответния модул се подават в електронен вид по електронна поща: doktoranti@ue-varna.bg

 

Подадените документи ще бъдат конфиденциално разгледани и класирани от комисия, назначена със заповед на ректора и чиито решения подлежат на одобрение от ръководните органи на университета.

С класираните кандидати ще бъдат сключени трудови договори и ще получават трудови възнаграждения за извършваната научноизследователска дейност.

 

 

За информация: отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813; 0882/164-725.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕ - ВАРНА

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за млади учени и постдокторанти

по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“ -

 

Конкурсът се провежда при условията и реда на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ и утвърдените към нея Указания.

 

Конкурсът е обявен в два модула:

Модул 1 - Млади учени;

Модул 2 - Постдокторанти:
 

За допустимост до участие в конкурса кандидатите следва да отговарят на съответните дефиниции, както следва:

 • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен магистър, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да са:

 • новоназначени по програмата в Икономически университет - Варна, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемащи академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в ИУ - Варна;
 • докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в ИУ – Варна;
 • докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в ИУ-Варна и са назначени на трудов договор в университета;
 • специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в ИУ-Варна.

 

 • „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не  преди повече от пет години до момента на   кандидатстването за програмата.

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

 

В модул „Постокторанти“ задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е на актуална тематика и на високо научно ниво, да съдържа детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език за кандидат от друга държава.

Етапи:

Участниците в програмата трябва да отговарят на горепосочените дефиниции за целия й период на изпълнение (текущия й етап).

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца всеки, както следва:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

 

Кандидатите по програмата следва да се запознаят със следните нормативни документи:

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Документи за участие в конкурс за млади учени:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОКС „магистър“;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. мотивационно писмо
   с работен план за бъдещата научна работа за периода на програмата (научна област, цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение на програмата, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка при предвидени разходи, съгласно т. 9.1 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”) - до 5 страници;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Млади учени" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна

 2. Документи за участие в конкурс за постдокторанти:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОНС „доктор “;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. проектно предложение
  , което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на висока научно ниво, да е придружено с детайлна работна програма за периода на проекта, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка и подробен финансов план, придружен с обосновка, при предвидени разходи съгласно т. 9.2 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Постдокторанти" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна.

Срок за подаване на документи: до 16.30 часа на 10.01.2023 г.

Документи по съответния модул се подават в електронен вид по електронна поща: doktoranti@ue-varna.bg

 

Подадените документи ще бъдат конфиденциално разгледани и класирани от комисия, назначена със заповед на ректора и чиито решения подлежат на одобрение от ръководните органи на университета.

С класираните кандидати ще бъдат сключени трудови договори и ще получават трудови възнаграждения за извършваната научноизследователска дейност.

 

 

За информация: отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813; 0882/164-725.

КЛАСИРАНЕ
на проектни предложения, участващи в преобявения от Икономически университет – Варна конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти-2“, съгласно Решение на МС №206 от 07.04.2022 г.

Във връзка с Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ комисия, назначена със заповед на ректора № 06-163/28.09.2022 г. извърши класиране на кандидатите, подали документи за участие в преобявения конкурс по програмата, както следва: 

1. Класиране в модул „Млади учени“
В срока на преобявения конкурс не са подадени документи за участие в програмата.

2. Класиране в модул „Постдокторанти“
В срока на преобявения конкурс са подадени документи за участие от 1 (един) кандидат.
Вх. №: МПД-02

Кандидат: Диян Великов Великов
Основно звено: факултет „Информатика“
Решения на комисията:
Комисията взе решение да не допусне кандидата до по-нататъчшно участие в конкурса и рецензиране на проектното му предложение.  На свое заседание (протокол № 41/01.02.2023г.) Академичният съвет на Икономически университет - Варна утвърди това решение.

Мотиви за решението: 
Документите на кандидата са подадени в срок, на посочения електронен адрес, но не отговарят на изсискванията посочени в приетите от АС Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модули "Млади учени“ и "Постдокторанти". Съществена част от подадените документи за участие не съдържат необходимите реквизити на предоставените формуляри и не отговарят на условията за формално съответствие.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕ - ВАРНА

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за млади учени и постдокторанти

по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“ -

 

Конкурсът се провежда при условията и реда на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ и утвърдените към нея Указания.

 

Конкурсът е обявен в два модула:

Модул 1 - Млади учени;

Модул 2 - Постдокторанти:
 

За допустимост до участие в конкурса кандидатите следва да отговарят на съответните дефиниции, както следва:

 • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен магистър, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да са:

 • новоназначени по програмата в Икономически университет - Варна, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемащи академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в ИУ - Варна;
 • докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в ИУ – Варна;
 • докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в ИУ-Варна и са назначени на трудов договор в университета;
 • специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в ИУ-Варна.

 

 • „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не  преди повече от пет години до момента на   кандидатстването за програмата.

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

 

В модул „Постокторанти“ задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е на актуална тематика и на високо научно ниво, да съдържа детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език за кандидат от друга държава.

Етапи:

Участниците в програмата трябва да отговарят на горепосочените дефиниции за целия й период на изпълнение (текущия й етап).

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца всеки, както следва:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

 

Кандидатите по програмата следва да се запознаят със следните нормативни документи:

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Документи за участие в конкурс за млади учени:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОКС „магистър“;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. мотивационно писмо
   с работен план за бъдещата научна работа за периода на програмата (научна област, цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение на програмата, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка при предвидени разходи, съгласно т. 9.1 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”) - до 5 страници;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Млади учени" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна

 2. Документи за участие в конкурс за постдокторанти:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОНС „доктор “;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. проектно предложение
  , което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на висока научно ниво, да е придружено с детайлна работна програма за периода на проекта, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка и подробен финансов план, придружен с обосновка, при предвидени разходи съгласно т. 9.2 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Постдокторанти" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна.

Срок за подаване на документи: 26.09.2022 г.

Документи по съответния модул се подават в електронен вид по електронна поща: doktoranti@ue-varna.bg

 

Подадените документи ще бъдат конфиденциално разгледани и класирани от комисия, назначена със заповед на ректора и чиито решения подлежат на одобрение от ръководните органи на университета.

С класираните кандидати ще бъдат сключени трудови договори и ще получават трудови възнаграждения за извършваната научноизследователска дейност.

 

 

За информация: отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813; 0882/164-725.

С решение №3 от заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна проведено на 14.09.2022г., (Протокол No 36) бяха приети „Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти -2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

„Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти -2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

С решение №2 от заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна проведено на 14.09.2022г., (Протокол No 36) бяха приети "Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“, по която Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) е бенефициент.

Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Специфична цел на „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“  е привличане, задържане и развитие на  висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитието на научните изследвания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Повишаване броя на младите хора, избиращи научна кариера в дуржавни висши училища и публични научни организации, с програмна акредитация за образователната и научна степен „доктор“ от Националната агенция за оценяване и акредитация, провеждащи висококачествени научни изследвания по общественозначими теми.

СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г.
Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:
I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

ОБЩ ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА – до 15 000 000 лв., разпределен, както следва:
2022 г. – до 7 500 000 лв.;
2024 г. – до 7 500 000 лв.

Допустими кандидати в модул "Млади учени"
Кандидатите в модул "Млад учен" трябва да са лица, които извършват научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.
По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Допустими кандидати в модул "Постдокторанти"
Кандидатите в модул "Постдокторанти" могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.
По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ

Конкурс за млади учени и постдокторанти по Национална програма на Министерството на образованието и науката "Млади учени и постдокторанти - 2"

ИУ-Варна обяви конкурс за млади учени и постдокторанти по Национална програма на Министерството на образованието и науката "Млади учени и постдокторанти - 2" с краен срок за подаване на документи: 26.09.2022 г.

ИУ – Варна прие правила за преразпределение на получените средства по НП "Млади учени и постдокторанти - 2" и правила за прозрачен конкурсен подбор

С решение №2 от заседание на Академичен съвет на ИУ – Варна проведено на 14.09.2022 г., (Протокол № 36) бяха приети "Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“, по която Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) е бенефициент.

С решение №3 от заседание на Академичен съвет на ИУ – Варна проведено на 14.09.2022 г., (Протокол № 36) бяха приети „Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

Икономически университет - Варна стартира изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2" 

Със заповед на Ректора № РД 14-117/01.08.2022 г. Икономически университет – Варна обявява стартиране изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2".