Икономически университет – Варна

НП "Млади учени и постдокторанти - 2"

Националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство. Чрез изпълнението й ще се насърчат млади учени и постдокторанти към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на младите учени и постдокторанти, и подпомагане на развитието на тяхната кариера.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за млади учени и постдокторанти

по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“ -

 

Конкурсът се провежда при условията и реда на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ и утвърдените към нея Указания.

 

Конкурсът е обявен в два модула:

Модул 1 - Млади учени (МУ);

Модул 2 – Постдокторанти (ПД):
 

За допустимост до участие в конкурса кандидатите следва да отговарят на съответните дефиниции, както следва:

  • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен магистър, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да са:

  • новоназначени по програмата в Икономически университет - Варна, които отговарят на условието за млад учен;
  • заемащи академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в ИУ - Варна;
  • докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в ИУ – Варна;
  • докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в ИУ-Варна и са назначени на трудов договор в университета;
  • специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в ИУ-Варна.

 

  • „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не  преди повече от пет години до момента на   кандидатстването за програмата[1].

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

 

В модул „Постокторанти“ задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е на актуална тематика и на високо научно ниво, да съдържа детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език за кандидат от друга държава.

Етапи:

Участниците в програмата трябва да отговарят на горепосочените дефиниции за целия й период на изпълнение (текущия й етап).

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца всеки, както следва:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г. (приключил);

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

 

Кандидатите по програмата следва да се запознаят със следните нормативни документи:

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Документи за участие в конкурс за млади учени:

1. заявление по образец;
2. автобиография, европейски образец;
3. копие на диплома за придобита ОКС „магистър“;
4. сертификат за владеене на чужд език;
5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
6. списък с научни публикации;
7. списък с научни проекти, в които е участвал;
8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
9. 
мотивационно писмо с работен план за бъдещата научна работа за периода на програмата (научна област, цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение на програмата, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка при предвидени разходи, съгласно т. 9.1 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”) - до 5 страници;
10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2021 до момента);
11. 
декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
12. 
декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
на програмата
 (по образец).

Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Млади учени" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна.

  1. Документи за участие в конкурс за постдокторанти:

1. заявление по образец;
2. автобиография, европейски образец;
3. копие на диплома за придобита ОНС „доктор “;
4. сертификат за владеене на чужд език;
5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
6. списък с научни публикации;
7. списък с научни проекти, в които е участвал;
8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
9. 
проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на висока научно ниво, да е придружено с детайлна работна програма за периода на проекта, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка и подробен финансов план, придружен с обосновка, при предвидени разходи съгласно т. 9.2 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”;
10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
11. 
декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
12. 
декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
на програмата 
(по образец).

Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Постдокторанти" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна.

Срок за подаване на документи: 16.08.2024 г. до 24:00ч.

Документи по съответния модул се подават в електронен вид по електронна поща: phd@ue-varna.bg.

 

Подадените документи ще бъдат конфиденциално разгледани и класирани от комисия, назначена със заповед на ректора и чиито решения подлежат на одобрение от ръководните органи на университета.

С класираните кандидати ще бъдат сключени трудови договори и ще получават трудови възнаграждения за извършваната научноизследователска дейност.

 

 

За информация: отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813; 0882/164-725.

 

 

[1] Съгл. ДР в ЗННУ ДВ, 39/2024 срокът е 8 години след придобиване на ОНС „доктор“, като в този период не се вкл. периоди на майчинство, временна нетрудоспособност и др., в които лицето е в обективна невъзможност да осъществява научноизследователска дейност, но за нуждите на етап 2 от Програмата се използва дефиницията, валидна по времето на стартиране на Програмата.

С решение №12 от заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна проведено на 27.06.2024г., (Протокол No 15) бяха приети изменения и допълнения в „Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти -2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти -2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

С решение №11 от заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна проведено на 27.06.2024г., (Протокол No 15) бяха приети изменения и допълнения в "Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“ - етап 2, по която Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) е бенефициент.

Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“.

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Специфична цел на „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“  е привличане, задържане и развитие на  висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитието на научните изследвания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Повишаване броя на младите хора, избиращи научна кариера в дуржавни висши училища и публични научни организации, с програмна акредитация за образователната и научна степен „доктор“ от Националната агенция за оценяване и акредитация, провеждащи висококачествени научни изследвания по общественозначими теми.

СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г.
Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:
I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

ОБЩ ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА – до 15 000 000 лв., разпределен, както следва:
2022 г. – до 7 500 000 лв.;
2024 г. – до 7 500 000 лв.

Програмата е стартирала с Решение на МС №206/7.04.2022 г. Утвърдени са и следните Указания за изпълнение на програмата.

Допустими кандидати в модул "Млади учени"
Кандидатите в модул "Млад учен" трябва да са лица, които извършват научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.
По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Допустими кандидати в модул "Постдокторанти"
Кандидатите в модул "Постдокторанти" могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.
По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ