Икономически университет – Варна

НП "Млади учени и постдокторанти - 2"

Националната програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство. Чрез изпълнението й ще се насърчат млади учени и постдокторанти към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на младите учени и постдокторанти, и подпомагане на развитието на тяхната кариера.

КЛАСИРАНЕ
на проектни предложения, участващи в обявения от Икономически университет – Варна конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти-2“, съгласно Решение на МС №206 от 07.04.2022 г.

Във връзка с Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ комисия, назначена със заповед на ректора № 06-163/28.09.2022 г. извърши класиране на кандидатите, подали в срока на конкурса документи за участие в програмата, както следва: 

1. Класиране в модул „Млади учени“
В срока на конкурса не са подадени документи за участие в програмата.

2. Класиране в модул „Постдокторанти“
В срока на конкурса са подадени документи за участие от 1 (един) кандидат.
Вх. №: МПД-01
Основно звено: факултет „Информатика“
Решения на комисията:
Комисията взе решение да допусне кандидата до участие в конкурса и рецензиране на проектното му предложение.  Изготвени са две рецензии от представители на факултет „Информатика“. 
На база на представените рецензии и присъдените в тях точки, комисията взе решение за недопускане на проектното предложение до финансиране.
Мотиви за решенията: 
Присъдените от рецензентите точки (39т., 49т.) не покриват минимално необходимите за допускане на кандидата до финансиране, съгласно  Насоките за оценка на кандидатите, отговарят на оценка „несъстоятелен“


Съгласно изискванията на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, решението на комисията е одобрено от ръководните органи на университета (заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна, протокол № 38/27.10.2022 г.)
 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕ - ВАРНА

 

ОБЯВЯВА

 

Конкурс за млади учени и постдокторанти

по Национална програма на Министерството на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“ -

 

Конкурсът се провежда при условията и реда на Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ и утвърдените към нея Указания.

 

Конкурсът е обявен в два модула:

Модул 1 - Млади учени;

Модул 2 - Постдокторанти:
 

За допустимост до участие в конкурса кандидатите следва да отговарят на съответните дефиниции, както следва:

 • „Млад учен“ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен магистър, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за МУ. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да са:

 • новоназначени по програмата в Икономически университет - Варна, които отговарят на условието за млад учен;
 • заемащи академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в ИУ - Варна;
 • докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в ИУ – Варна;
 • докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в ИУ-Варна и са назначени на трудов договор в университета;
 • специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в ИУ-Варна.

 

 • „Постдокторант“ е учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не  преди повече от пет години до момента на   кандидатстването за програмата.

Кандидати по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

 

В модул „Постокторанти“ задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение, което да отговаря на следните изисквания: да е на актуална тематика и на високо научно ниво, да съдържа детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка. Предложението се подава на български или на английски език за кандидат от друга държава.

Етапи:

Участниците в програмата трябва да отговарят на горепосочените дефиниции за целия й период на изпълнение (текущия й етап).

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца всеки, както следва:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

 

Кандидатите по програмата следва да се запознаят със следните нормативни документи:

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Документи за участие в конкурс за млади учени:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОКС „магистър“;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. мотивационно писмо
   с работен план за бъдещата научна работа за периода на програмата (научна област, цел, задачи, методика на експериментите, график за изпълнение на програмата, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка при предвидени разходи, съгласно т. 9.1 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”) - до 5 страници;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Млади учени" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна

 2. Документи за участие в конкурс за постдокторанти:

  1. заявление по образец;
  2. автобиография, европейски образец;
  3. копие на диплома за придобита ОНС „доктор “;
  4. сертификат за владеене на чужд език;
  5. описание на досегашната научна работа на кандидата;
  6. списък с научни публикации;
  7. списък с научни проекти, в които е участвал;
  8. списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции;
  9. проектно предложение
  , което да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на висока научно ниво, да е придружено с детайлна работна програма за периода на проекта, очаквани резултати. вкл. плануван брой публикации в списания, индексирани в Scopus и Web of Science и подробен финансов план, придружен с обосновка и подробен финансов план, придружен с обосновка, при предвидени разходи съгласно т. 9.2 от НП “Млади учени и постдокторанти - 2”;
  10. други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка – копия на получени награди, грамоти, сертификати за участие и др. (получени през последните две години от 2020 до момента);
  11. декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  12. декларация за публичност на публикациите направени в резултат от изпълнение
  на програмата
  (по образец).


  Насоки и методика за кандидатстване и методика за оценка на проекти по модул "Постдокторанти" на НП "Млади учени и постдокторанти-2" по конкурс за подбор обявен от ИУ-Варна.

Срок за подаване на документи: 26.09.2022 г.

Документи по съответния модул се подават в електронен вид по електронна поща: doktoranti@ue-varna.bg

 

Подадените документи ще бъдат конфиденциално разгледани и класирани от комисия, назначена със заповед на ректора и чиито решения подлежат на одобрение от ръководните органи на университета.

С класираните кандидати ще бъдат сключени трудови договори и ще получават трудови възнаграждения за извършваната научноизследователска дейност.

 

 

За информация: отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813; 0882/164-725.

С решение №3 от заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна проведено на 14.09.2022г., (Протокол No 36) бяха приети „Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти -2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

„Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти -2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

С решение №2 от заседание на Академичен съвет на ИУ-Варна проведено на 14.09.2022г., (Протокол No 36) бяха приети "Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“, по която Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) е бенефициент.

Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Специфична цел на „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“  е привличане, задържане и развитие на  висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитието на научните изследвания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Повишаване броя на младите хора, избиращи научна кариера в дуржавни висши училища и публични научни организации, с програмна акредитация за образователната и научна степен „доктор“ от Националната агенция за оценяване и акредитация, провеждащи висококачествени научни изследвания по общественозначими теми.

СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г.
Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:
I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.
II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

ОБЩ ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА – до 15 000 000 лв., разпределен, както следва:
2022 г. – до 7 500 000 лв.;
2024 г. – до 7 500 000 лв.

Допустими кандидати в модул "Млади учени"
Кандидатите в модул "Млад учен" трябва да са лица, които извършват научноизследователска и научнообразователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.
По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му.

Допустими кандидати в модул "Постдокторанти"
Кандидатите в модул "Постдокторанти" могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.
По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ

Конкурс за млади учени и постдокторанти по Национална програма на Министерството на образованието и науката "Млади учени и постдокторанти - 2"

ИУ-Варна обяви конкурс за млади учени и постдокторанти по Национална програма на Министерството на образованието и науката "Млади учени и постдокторанти - 2" с краен срок за подаване на документи: 26.09.2022 г.

ИУ – Варна прие правила за преразпределение на получените средства по НП "Млади учени и постдокторанти - 2" и правила за прозрачен конкурсен подбор

С решение №2 от заседание на Академичен съвет на ИУ – Варна проведено на 14.09.2022 г., (Протокол № 36) бяха приети "Правила и критерии за преразпределение на получените средства между структурните звена по Националната програма на Министерство на образованието и науката „Млади учени и постдокторанти - 2“, по която Икономически университет – Варна (ИУ – Варна) е бенефициент.

С решение №3 от заседание на Академичен съвет на ИУ – Варна проведено на 14.09.2022 г., (Протокол № 36) бяха приети „Правила за прозрачен конкурсен подбор на кандидати по модул „Млади учени“ и „Постдокторанти“ по национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2” в структурните звена на Икономически университет – Варна.

Икономически университет - Варна стартира изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2" 

Със заповед на Ректора № РД 14-117/01.08.2022 г. Икономически университет – Варна обявява стартиране изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2".