Икономически университет – Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на Научно жури

ПН 4.6. "Информатика и компютърни науки", НС "Информатика"

кандидат: доц. д-р Силвия Стоянова Парушева

Второ заседание: 07. 12. 2022г., 14:00ч., зала 320 при Икономически университет-Варна

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

07. 11. 2022г.  научно жури

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища, резюмета
Публикувано на Научно жури

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Рецензии,
становища, резюмета
Публикувано на Научно жури