Икономически университет - Варна

Процедури за заемане на академична длъжност

Заемане на академична длъжност "Професор"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

 

 

 
     

Заемане на академична длъжност "Доцент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Жури, рецензии,
становища и резюмета
Публикувано на

По професионално направление 3.7. Администрация и управление, науча специалност - Социално управление (Управление на иновациите и Управление на качеството)

Кандидат: гл. ас. д-р Радка Иванова

Научно жури

30.01.2020 г.
     
     

Заемане на академична длъжност "Главен асистент"

Професионално направление, научна специалност, кандидат Жури Публикувано на

Професионално направление: 3.6. Право;               научна специалност: "Търговско право"

Конкурси - 2 бр.:

Кнадидати:  1) ас. д-р Милена Красимирова Цветковска

                       2) ас. д-р Виолета Кирилова Владова-Иванова

 

Научно жури 07.02.2020 г.

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

научна специалност: Социално управление (Инвестиционен мениджмънт и Управление на риска)

Кнадидати: ас. д-р Мирослав Димитров Владимиров 

Съобщение

 

Научно жури 30.01.2020 г.