Икономически университет - Варна

Конкурс за научни проекти

По реда на Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна дейност, със Заповед на Ректора на ИУ-Варна № РД-14-402/12.02.2019 г. Икономически университет - Варна обяви конкурс за финансиране на научни проекти за присъщата научноизследователска дейност на Икономически университет - Варна в следните направления:

  1. Проекти за фундаментални и приложни изследвания в областите, в които ИУ-Варна подготвя студенти и докторанти;
  2. Проекти за подпомагане разработването на емпиричната част на докторски дисертации;
  3. Проекти за частично финансиране на научни форуми.

В срока на конкурса действащите към ИУ-Варна Конкурсна комисия и Централна конкурсна комисия оцениха, разнжираха и класираха входираните проектни предложения.

Подробна информация относно правилата и процедурите за провеждане на ежегодния конкурс за научни проекти, тяхното финансиране можете да  намерите в СУК (http://www.suk.ue-varna.bg/, login, СУК по ISO, QMS, Вътрешни нормативни документи, Правилници).