Икономически университет – Варна

Дипломиране

 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно лятна сесия  – м. юни 2022 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Допълнителна информация ще бъде публикувана в линковете за графиците за провеждане на изпитите.

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

         Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им.

Резултати от писмен държавен изпит -  спец. "Индустриален бизнес и предприемачество"

Резултати от писмен държавен изпит-специалност"Логистика".

 

 

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломна работа 

         Забележка:

         В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им

Резултати от писмен държавен изпит - специалност "Корпоративен бизнес и управление"

Резултати от писмен държавен изпит-специалност "Логистичен мениджмънт"