Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Индустриален бизнес и логистика" относно поправителна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи  и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Индустриален бизнес и логистика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи 

  • График за държавен изпит - специалност ИБП  
  • График за държавен изпит - специалност "Логистика" 
  • Забележка:

  • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
  • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им

Резултати от писмен държавен изпит 

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи 

  • График за държавен изпит 
  • Забележка:

  • В залата  се допускат само студенти, носещи предпазни средства - маска, шлем.  
  • В залата не се допускат студенти без студентска книжка или друг документ, удостоверяващ самоличността им
Резултати от проведен изпит