Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности ОКС "бакалавър" в Икономически университет – Варна относно държавната изпитна сесия.

Чл. 119 (1) До държавен изпит се допускат студентите, изпълнили всичките си задължения по учебен план.

(2) Държавните изпити се провеждат в три последователни сесии, непосредствено след приключване на учебната година, по предварително обявен график.

(3) Графикът за провеждане на държавните изпити се определя от АС.

(4) Студентите, придобили право да се явят на държавен изпит, са длъжни да го положат на две от трите последователни сесии.

(5) Редовната сесия е през месец юни, а поправителната – по избор на студента през месец септември или месец януари. Особените случаи се решават от ректора по предложение на декана.

(6) (Изм. - ОС, 27.06.2013 г., изм. и доп. – ОС, 10.11.2022 г.) Неявилите се или неуспешно положилите държавен изпит на определените сесии студенти се допускат повторно на още две последователни сесии, определени непосредствено след предходната поправителна сесия.

(7). (Нова - ОС, 27.06.2013 г., изм. и доп. – ОС, 10.11.2022 г.) При неположени или неуспешно положени държавни изпити, по реда на ал. 5 и ал. 6, студентите се отстраняват за срок от една година със заповед на ректора, считано от последната възможност за явяване на държавна изпитна сесия. Отстранените студенти могат да възстановят студентските си права по реда на чл.113, ал.6, ал.7 и ал.8.

(8). (Нова – ОС,10.11.2022 г.) Възстановените студенти по ал.7 се допускат до още 2 последователни държавни изпитни сесии, при условие, че са изпълнили всички задължения по учебния план на специалността, в която са възстановени. При неполагане или неуспешно полагане на държавните изпити студентите се отписват от ИУ – Варна.

Преходни разпоредби:

§6. (Нов - ОС,10.11.2022 г. ) Промените в чл. 104, ал. 2, чл. 113, ал.5, 6, 7 и 8, чл. 114, ал.1 и чл. 119, ал. 6, 7 и 8 влизат в сила от датата на приемането им.

§7. (Нов - ОС,10.11.2022 г.) За заварените случаи сроковете за отстраняване по чл. 104, чл. 113 и чл. 119 започват да текат от влизането в сила на промените.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. юни,  ОКС "бакалавър"
( 5, 6 и 7 юни 2024 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец юни 2024 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за бакалаври) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Обходен лист (купува се от книжарницата) - заверен за липса на задължения към библиотеката
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта ( подава се при предаване на дипломната работа, в съответствие със сроковете определени от всяка катедра).

2. В сектор "Бакалаври" - Фронт офис, Студентска улица  

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Лична карта
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в сектор "Бакалаври"

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. 

Работно време на сектор "Бакалаври"

8:00 – 16:30

Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Методични кабинети по специалности

Специалност

Кабинет

Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство (с преподаване на английски език)

Н-110

Финанси, Застраховане и осигуряване

123 а

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Недвижими имоти и инвестиции, Бизнес икономика

Н-111

Аграрен бизнес

офис "Стипендии и общежития", ет. 1

Икономика и търговия

Н-106

Индустриален бизнес и предприемачество, Логистика, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Н-107

Стокознание и митническа дейност

314 б

Туризъм, Международни икономически отношения, Международен туризъм (с преподаване на руски език)

Н-108

Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Международен бизнес (с преподаване на английски език)

317

Мениджмънт, Публична администрация

225 б

Съдебна администрация

444

Информатика, Информатика и компютърни науки, Бизнес информационни системи, Мобилни и уеб технологии

317 б

График за държавни изпити през лятната (редовна) сесия  – м. юни 2024 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство (англ. език) 21, 24, 25 и 26.06.
Финанси, Социална сигурност и застраховане 26.06.
Индустриален бизнес и предприемачество  24.06.
Логистика  21 и 24.06.
Икономика и търговия 24 и 25.06.
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Недвижими имоти и инвестиции  24.06.
Бизнес икономика  26.06.
Аграрен бизнес  26.06.
Стокознание и митническа дейност  24 и 25.06.
Мениджмънт, Публична администрация  24 и 25.06.
Маркетинг, Дигитални медии и ПР    24 и 25.06.
Международен бизнес (англ. език)    21.06.
Информатика и компютърни науки, Бизнес информационни системи, Мобилни и уеб технологии   21.06.
Туризъм, Международен туризъм (руски език)   25 и 26.06.
Международни икономически отношения   21.06.
Съдебна администрация   24.06.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Бакалаври"/Фронт офис на 5, 6 и 7 юни 2024 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър"

Тогите ще се раздават и връщат в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на всяка катедра, меню Дипломиране >> Тържествени промоции.