Икономически университет - Варна

Дипломиране

Документи за допускане до държавна изпитна сесия ОКС "бакалавър"
(21 и 22.01.2020 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2020 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за бакалаври) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Обходен лист с подпис и печат на библиотеката (срещу представяне на студентска книжка и читателска карта);
- Касов бон (оригинал) за платена такса 70 лв. (съгласно зап. РД-10-1291/16.05.2016 г. административна такса за издаване на диплома), които се внасят в касата на университета, каб. 231, етаж 2;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата.
- Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – Мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

2. В сектор "Студенти" (фронт офис бакалавър) – каб. 214, 215 и 216, ет. 2:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка.

Студенти, които подават заявление до Ректора на Икономически университет – Варна за допускане до нови последователни сесии на държавен изпит, заплащат такса от 70 лв. за допускане до държавен изпит със следващ випуск (заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.)
 

Работното време на Сектор "Студенти"

8:00 – 16:30

Почивки:

10.15 – 10.30
12.00 – 12.30
14.30 – 14.45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:
 

Специалност

Кабинет

СК

Н-110

ФИНАНСИ

123 а

ИС, ИНС, БИ

Н-111

АБ, ЛОГ., ИБ

Н-107

ИТ

Н-106

СТОКОЗНАНИЕ

314 б

ТУРИЗЪМ, МИО

Н-108

МАРКЕТИНГ

317

МЕНИДЖМЪНТ

225 б

ИНФОРМАТИКА, БИС

317 б

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит (бакалаври) - писмен изпит 29.01.
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси 29.01.
Счетоводство и контрол – устен изпит 30.01. и 31.01.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации 29.01.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 29.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 30.01.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 29.01.
Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции, Управление на проекти 29.01.
Бизнес икономика 30.01.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 31.01.
Стокознание, Качество и експертиза на стоките 30.01.
Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 30.01.
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 29.01.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 30.01.
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 30.01.
Статистика и иконометрия 29.01.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 30.01.
Международни икономически отношения, Международен бизнес 29.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 21 и 22 януари 2020 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи
на абсолвенти випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

19 ноември (вторник), зала Аула, 11.00 часа – Финансово-счетоводен факултет

21 ноември (четвъртък), зала Аула, 11.00 часа – факултет "Управление"

22 ноември (петък), зала Аула, 11.00 часа – Стопански факултет

27 ноември (сряда), зала Аула, 11.00 часа – факултет "Информатика"

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тогите ще се раздават в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч. на датите, обявени за всеки факултет.

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.