Икономически университет – Варна

Смяна на специалност и форма на обучение

На основание чл.115, ал.2 и 3 от Правилник за дейността на Икономически университет – Варна и във връзка с преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на университета за уч. 2023/2024 г.  се определят следните срокове:

  1. Подаването на заявления в сектор "Студенти" (фронт офис, ет. 1) е до 30 юни 2023 г. включително.
  2. Разглеждане на заявленията във факултетите е от 3 юли до 5 юли 2023 г. включително.
  3. Заповедите за преминаване на студентите от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга се изготвят и обявяват до 15 юли 2023 г.
  4. Преминаване на студент от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга в рамките на университета се разрешава еднократно, при условие че студентите са завършили успешно предходната учебна година без задължения по учебен план (чл. 115, т. 2, 3 и 4 от Правилник за дейността на Икономически университет – Варна).
  5. Студентите заплащат такса за прехвърляне в друга специалност или друга форма на обучение в размер на 60 лв. (съгласно заповед РД-10-1194/02.06.2020 г.).
  6. Студентите, които желаят да преминат в специалност с обучение на английски език (Международен бизнес, Бизнес и мениджмънт) и нямат оценка от ДЗИ (Мн. добър 5,00) или наличие на сертификат за владеене на английски език (съгласно Правилник за приемане на студенти в ОКС "бакалавър" за уч. 2023/2024 г.), следва да се явят на изпитен тест по английски език, който ще се проведе онлайн в Тестови център от 10:00 ч. на 28.06.2023 г. и от 10:00ч. на 03.07.2023 г. Студентите, явяващи се на този тест се регистрират на  https://ksp.ue-varna.bg/exams/
    Таксата за изпитния тест е 70 лв., която се внася в касата на университета или по сметката на ИУ – Варна (Уникредит Булбанк АД).
  7. Записването в новата специалност и форма на обучение е от 1 септември до 8 септември 2023 г. във фронт офис ,,бакалавър" като предварително е заплатена семестриалната такса за съответния курс по сметката на университета.

Факултетен
номер

От специалност

В специалност

Вид такса

124902 Индустриален бизнес и предприемачество Логистика държавна
125495 Стокознание и митническа дейност Логистика освободена, по ПМС 103/93
122190 Икономика и търговия  Индустриален бизнес и предприемачество държавна
124671 Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ.език) Недвижими имоти и инвестиции държавна
125560 Туризъм Маркетинг държавна
125147 Туризъм Дигитални медии и ПР държавна
123343 Туризъм Маркетинг държавна
125485 Съдебна администрация Маркетинг освободена, по ПМС 103/93
122778 Мениджмънт Съдебна администрация държавна
125546 Туризъм Межд. икономически отношения държавна
125763 Межд.туризъм с преподаване на руски език  Межд.бизнес с преподаване на англ.език платено
122273 Туризъм Межд.икономически отношения държавна
124076 Туризъм Мениджмънт държавна
125511 Съдебна администрация Мениджмънт освободена, по ПМС 103/93
125501 Съдебна администрация Мениджмънт освободена, по ПМС 103/93
125540 Туризъм Мениджмънт държавна

125133

„Аграрен бизнес“

„Счетоводство и одит“ – дистанционно обучение

платено обучение

125490

„Стокознание и митническа дейност“

„Финанси” – дистанционно обучение

платено обучение

117596

„Бизнес икономика“

„Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

124541

„Логистика”

„Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

124170

„Бизнес икономика”

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

115304

„Бизнес икономика“

„Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

119791

„Логистика”

„Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

125494

„Социална сигурност и застраховане”

„Дигитални медии и ПР“

без такса, ПМС №103/1993 г.

122533

„Социална сигурност и застраховане”

„Финанси“

издръжка на обучението от държавата

123886

„Финанси”

„Мениджмънт на хотели и ресторанти” в Колеж по туризъм - Варна

без такса, ПМС №103/1993 г.

115362

„Счетоводство и финанси“

„Финанси” – дистанционно обучение

платено обучение

122290

„Счетоводство и финанси“

„Счетоводство и одит” – дистанционно обучение

платено обучение

124582

„Счетоводство и финанси“

„Счетоводство и одит” – дистанционно обучение

платено обучение

122289

„Счетоводство и финанси“

„Счетоводство и одит” – дистанционно обучение

платено обучение

117627

„Счетоводство и финанси“

„Туризъм” – дистанционно обучение

платено обучение

125229

„Информатика и компютърни науки“

„Туризъм”

издръжка на обучението от държавата

125486

„Дигитални технологии в бизнеса“

„Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

120615

„Бизнес информационни системи“

„Дигитални медии и ПР“

издръжка на обучението от държавата

120531

„Бизнес информационни системи“

„Туризъм”

издръжка на обучението от държавата

124237

„Туризъм“

„Мениджмънт на хотели и ресторанти” в Колеж по туризъм - Варна

издръжка на обучението от държавата

122420

„Съдебна администрация“

„Счетоводство и финанси“

издръжка на обучението от държавата

123062

„Туризъм“

„Счетоводство и одит“

издръжка на обучението от държавата

125175

„Туризъм“

„Счетоводство и одит“

издръжка на обучението от държавата

125308

„Туризъм“

„Счетоводство и финанси“

издръжка на обучението от държавата

125542

„Туризъм“

„Счетоводство и финанси“

издръжка на обучението от държавата

125549

„Туризъм“

„Счетоводство и финанси“

издръжка на обучението от държавата

122819

„Мениджмънт“

„Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

122256

„Маркетинг”

„Индустриален бизнес и предприемачество“

издръжка на обучението от държавата

124545

„Туризъм”

„Стокознание и митническа дейност“

издръжка на обучението от държавата

125067

„Дигитални медии и ПР“

„Логистика”

издръжка на обучението от държавата

125312

„Съдебна администрация“

„Логистика”

издръжка на обучението от държавата

125534

„Туризъм“

„Логистика”

издръжка на обучението от държавата

125544

„Туризъм“

„Аграрен бизнес”

издръжка на обучението от държавата

125803

„Туризъм“

„Недвижими имоти и инвестиции“

издръжка на обучението от държавата

120281

„Туризъм“

„Финанси” – дистанционно обучение

платено обучение

122943

„Международни икономически отношения“

„Икономика и търговия“ – дистанционно обучение

платено обучение

125336

„Туризъм“

„Индустриален бизнес и предприемачество“ – дистанционно обучение

платено обучение

119778

„Мениджмънт“

„Туризъм“ – дистанционно обучение

платено обучение

Факултетен
номер

Специалност

Вид такса

120115

„Туризъм“

платено обучение

122974

„Туризъм“

платено обучение

113170

„Туризъм“

платено обучение

124447

„Индустриален бизнес и предприемачество“

платено обучение

122636

„Недвижими имоти и инвестиции“

платено обучение

124825

„Счетоводство и одит“

платено обучение

125010

„Счетоводство и одит“

платено обучение

124830

„Счетоводство и одит“

платено обучение

118328

„Счетоводство и одит“

платено обучение

124388

„Счетоводство и одит“

платено обучение

122851

„Финанси“

платено обучение

124438

„Финанси“

платено обучение

120094

„Финанси“

платено обучение

120027

„Финанси“

платено обучение

Факултетен номер

Специалност

Вид такса