Икономически университет – Варна

Български студенти

Стипендиите, които се отпускат за студентите български граждани, са разделени в 3 категории:

 • Стипендии за предимствени групи
 • Стипендии на общо основание:  
  • Стипендия по успех
  • Стипендия по успех и доход
 • Стипендии за приоритетни професионални направления

Студентите от предимствени групи могат да получават стипендия за предимствена група или стипендия на общо основание.

Стипендии на общо основание са два вида, като всеки студент, отговарящ на условията, може да кандидатства и за двете стипендии, но може да получава само една от тях.

Съотношението между двата вида стипендии се определя пропорционално на процентния дял кандидатствали за съответния вид стипендия от общо подалите документи.

Стипендията за приоритетни професионални направления може да се получава, независимо дали студента получава някоя от другите видове стипендии.

За летен семестър на учебната 2023/2024 г. документи за стипендия ще се подават съобразно следния график:

 • 22.02.2024 – 06.03.2024 - Подаване на документи за стипендия за „успех” и „успех и доход” и предимствени групи - подават само студенти, които досега не са получавали стипендия за предимствена група или е настъпило обстоятелство, което ги причислява към тази група в онлайн системата WebStudent
 • Студентите от предиствените групи, които получават стипендия към края на зимния семестър - не подават документи през тази кампания. Те ще бъдат проверени служебно и изплащането на стипендиите ще продължи през летния семестър на настоящата учебна година.
 • 07.03.2024 – 12.03.2024 - Подаване на документи за стипендия за приоритетни направления (Информатика) в онлайн системата WebStudent
 • 18.03.2024 - Обявяване на класиране

Забележка: Предоставените банкови сметки трябва да са на името на студента, в българска банка и в лева.

 

Списък с необходими документи можете да изтеглите от тук.

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия и срокът за подаване на документите се определят за всеки семестър поотделно и се публикуват на сайта на университета.

Уважаеми студенти, 

Извършено е класиране за стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 година. Резултатите можете да проверите в Online системата WebStudent на ИУ – Варна

Най-ниския бал, до който стига класирането за стипендии за летен семестър на учебната 2023/2024 г. и както следва:

ОКС "Професионален бакалавър"

за стипендии по "Успех", отпуснати са 19 стипендии, до бал 87, успех Мн. добър (5,48);

за стипендии по "Успех и доход" - няма подадени заявления;

ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

за стипенди по "Успех", отпуснати са 547 стипендии, до бал 87,75, успех Отличен (5,51);

за стипендии по "Успех и доход", отпуснати са 21 стипендии, до бал 73,87, успех Мн. добър (5,15) във формулата за изчисляване на бала влиза успеха от следването до момента и средния месечен доход деклариран от студента;

за стипендии за приоритетно професионално направлени "Информатика", отпуснати са 94 стипендии, до бал 85,25, успех Мн. добър (5,41);

 

 

Могат да кандидатстват студенти в редовно обучение – държавен прием, които са записали текущия семестър (заверили студентската си книжка) и са положили успешно всички изпити до момента. Право да кандитастват за отпускане на стипендии имат студенти, чийто успех от последните два семестъра е не по-нисък от Добър 4,00. 

Студентите се класират за стипендии за успех по низходящ ред на средния успех от следването до момента, въз основа на броя отпуснати стипендии за текущия семестър.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр в Online системата на ИУ-Варна.  Сроковете за подаване се определят и обявяват всеки семестър.

Стипендията е в размер на 140 лв. Отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно, не по- късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

Могат да кандидатстват студенти в редовно обучение – държавен прием, които са записали текущия семестър (заверили студентската си книжка) и са положили успешно всички изпити до момента. Право да кандитастват за отпускане на стипендии имат студенти, чийто успех от последните два семестъра е не по-нисък от Добър 4,00.

Студентите се класират за стипендии за успех и доход въз основа на състезателен бал образуван от средния успех от следването до момента и среден месечен доход на член от семейството за 6 месеца назад (01.08.2023 - 31.01.2024 г.), в съответствие на броя отпуснати стипендии за текущия семестър.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр и прикачване на всички сканирани доходни документи в Online системата на ИУ – Варна

Стипендията е в размер на 140 лв. Отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно, не по- късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

Могат да кандидатстват студенти записани в специалност от приоритетни професионални направления (съгласно ПМС 64 от 25.03.2016 г.) - за ИУ – Варна – специалности Информатика, Информатика и компютърни науки и Мобилни и уеб технологии. Право да кандитастват за отпускане на стипендии имат студенти, чийто успех от последните два семестъра е не по-нисък от Добър 4,00.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр в Online системата WebStudent на ИУ – Варна

Студентите се класират за стипендии за приоритетни направления по низходящ ред на средния успех от следването до момента.

Стипендията е в размер на 140 лв. Отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно, не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

За тази стипендия могат да кандидатстват: 

 • Несемейни студенти без двама родители;
 • Студенти с трайни увреждания 50 и над 50%;
 • Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 50 и над 50%;
 • Студенти с един починал родител и един родител, който е с трайни увреждания  50 и над 50%;
 • Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
 • Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
 • Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Студентите от предиствените групи, които получават стипендия към края на зимния семестър - не подават документи през тази кампания. Те ще бъдат проверени служебно и изплащането на стипендиите ще продължи през летния семестър на настоящата учебна година.

Кандидатстване извън обявените срокове се допуска целогодишно, при възникване на събитие, поставящо студента в предимствена група.

Кандидатстването по време на кампания се извършва чрез попълване на формуляр в Online системата WebStudent на ИУ – Варна и прилагане сканирани документи, удостоверяващи принадлежността към съответната предимствена група.

Кандидатстването извън периода на кампанията се извършва в офиса на сектор "Студентски стипендии и общежития", чрез подаване на заявление, копия на документите доказващи приндлежността на студента към съответната предимствена група и уверение за банкова сметка на името на студента.

Стипендията е в размер на 140 лв. Изплаща се 12 месеца за всеки месец поотделно.