Икономически университет – Варна

Български студенти

Стипендиите, които се отпускат за студентите български граждани са разделени в 3 категории:

 • Стипендии за предимствени групи
 • Стипендии на общо основание:  
  • Стипендия по успех
  • Стипендия по успех и доход
 • Стипендии за приоритетни професионални направления

Студентите от предимствени групи могат да получават стипендия за предимствена група или стипендия на общо основание.

Стипендии на общо основание са два вида, като всеки студент, отговарящ на условията, може да кандидатства и за двете стипендии, но може да получава само една от тях.

Съотношението между двата вида стипендии се определя пропорционално на процентния дял кандидатствали за съответния вид стипендия от общо подалите документи.

Стипендията за приоритетни професионални направления може да се получава, незавидимо дали студента получава някоя от другите видове стипендии.

Могат да кандидатстват студенти в редовно обучение – държавен прием, които са записали текущия семестър (заверили студентската си книжка) и са положили успешно всички изпити до момента. Минимален успех за кандидатстване е 4.00.

Студентите се класират за стипендии за успех по низходящ ред на средния успех от следването до момента, въз основа на броя отпуснати стипендии за текущия семестър.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр в Online системата на ИУ-Варна.  Сроковете за подаване се определят и обявяват всеки семестър.

Стипендията е в размер на 70 лв. Отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно, не по- късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

Могат да кандидатстват студенти в редовно обучение – държавен прием, които са записали текущия семестър (заверили студентската си книжка) и са положили успешно всички изпити до момента. Минимален успех за кандидатстване е 4.00.

Студентите се класират за стипендии за успех и доход въз основа на състезателен бал образуван от средния успех от следването до момента и среден месечен доход на член от семейството за 6 месеца назад, в съответствие на броя отпуснати стипендии за текущия семестър.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр и прикачване на всички сканирани доходни документи в Online системата на ИУ-Варна

Стипендията е в размер на 70 лв. Отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно, не по- късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

Могат да кандидатстват студенти записани в специалност от приоритетни професионални направления (съгласно ПМС 64 от 25.03.2016 г.) - за ИУ–Варна – специалности Информатика, Информатика и компютърни науки и Мобилни и уеб технологии. Кандидатства се с успеха от Следването до момента, не по–нисък от 4.00.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр в Online системата на ИУ-Варна

Студентите се класират за стипендии за приоритетни направления по низходящ ред на средния успех от следването до момента.

Стипендията е в размер на 70 лв. Отпускат се поотделно за всеки учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно, не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

За тази стипендия могат да кандидатстват: 

 • Несемейни студенти без двама родители;
 • Студенти с трайни увреждания 50 и над 50%;
 • Студенти с двама родители, които са с трайни увреждания 50 и над 50%;
 • Студенти с един починал родител и един родител, който е с трайни увреждания  50 и над 50%;
 • Студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
 • Студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
 • Студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

На студентите от предимствените групи стипендии се отпускат без класиране.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на формуляр в Online системата на ИУ-Варна и прилагане сканирани документи, удостоверяващи принадлежността към съответната предимствена група.

Кандидатстване извън обявените срокове се допуска целогодишно, при възникване на събитие, поставящо студента в предимствена група.

Стипендията е в размер на 90 лв. Изплаща се 12 месеца за всеки месец поотделно.

За зимен семестър на учебната 2020-2021г. документи за стипендия ще се подават съобразно следния график:

 1. 29.09.2020 – 15.10.2020 - Подаване на документи за стипендия за „успех” и „успех и доход” в онлайн системата
 2. 19.10.2020 – 25.10.2020 - Подаване на документи за стипендия за приоритетни направления в онлайн системата

Списък с необходими документи можете да изтеглите от тук.

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия и срокът за подаване на документите се определят за всеки семестър поотделно и се публикуват на сайта на университета.

 

 

Уважаеми студенти, извършено е класиране за зимен семестър на учебната 2020-2021г.

За приоритетни направления ще бъдат отпуснати 53 стипендии. 

За ИУ- Варна: по успех ще бъдат отпуснати 508 стипендии, по успех и доход - 46 стипендии

За Колеж по туризъм: по успех ще бъдат отпуснати 80 стипендии, по успех и доход - 4 стипендии

Студентите класирали се на последно място за съответните стипендии са с успех както следва:

 - Приоритетни направления - 4.80

 За ИУ- Варна:

 - по успех - 5.30

 - по успех и доход - бал 73.12(с успех 5.00 и доход 375,13лв)

За Колеж по туризъм:

 - по успех - 4.68  

 - по успех и доход - бал 58.50 (с успех 4.38 и доход 200,32лв)