Икономически университет - Варна

Дипломиране

Документи за допускане до държавна изпитна сесия ОКС "магистър"
(
21 и 22.01.2020 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2020 г., трябва да представят следните документи:

  1. В  методичния кабинет на съответната специалност на инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за магистри) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от Университетската книжарница);
- Обходен лист по образец (купува се от Университетската книжарница) с подпис и печат от библиотеката;
- Касов бон (оригинал) за платена такса от 70 лева (съгл. Заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.) – внасят се в касата на ИУ-Варна, каб. 231, II етаж;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см., на гърба на снимките дипломантът с молив изписва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Плик (среден формат) с надписани имена и точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата (на гърба на плика се изписва специалност, СИН и факултетен №).
- Съгласно Заповед на Ректора на ИУ-Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – Мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

  1. В  Център за магистърско обучение - каб. 114, ет. 1 

- Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Копие на дипломата, с която сте кандидатствали (само за студентите, кандидатствали с Академична справка).

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към ИУ-Варна за призната образователна степен.

Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на държавен изпит (заявлението се подава в каб. 114 - ЦМО), заплащат такса от 70 лв. за допускане до Държавен изпит със следващ випуск (съгл. Заповед РД-10-1291/16.05.2016 г.).

Сроковете за представяне на дипломните работи и редът за явяване се обявяват от съответните катедри (допълнителна информация в секция "Новини" на водещата катедра).

 

Работно време на ЦМО

08:00 – 16:30

Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:

Специалност

Кабинет

СК

Н-110

БМ, ПФ, КФ, Финанси и иновации

123 а

СП, ИС-СП, НИИ, БИ, ИНС, УП

Н-111

КБУ, ЛМ, АБ, БК

Н-107

ТБ, ГТБ

Н-106

КЕС

314 б

МБ, МТБ, Туризъм

Н-108

УПМ, РМК, КМ, КБР, МБМ - АЕ, МБМ

317

Мениджмънт, МО, БА, ПА, МЧР, ПМАВ

225 б

Информатика, Прил. информатика,
БИС, ИТ инов. в бизнеса, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса

317 б

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2020 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит (бакалаври) - писмен изпит 29.01.
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси 29.01.
Счетоводство и контрол – устен изпит 30.01. и 31.01.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации 29.01.
Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 29.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 30.01.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 29.01.
Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции, Управление на проекти 29.01.
Бизнес икономика 30.01.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 31.01.
Стокознание, Качество и експертиза на стоките 30.01.
Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 30.01.
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 29.01.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 30.01.
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 30.01.
Статистика и иконометрия 29.01.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 30.01.
Международни икономически отношения, Международен бизнес 29.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 21 и 22 януари 2020 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

за връчване на дипломи
на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък), зала Аула, 11.00 часа

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тогите ще се раздават в кабинетите на инспекторите учебна дейност на катедрите по съответните специалности от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 14.00 ч. до 15.30 ч. на датите, обявени за всеки факултет.

Информация, свързана с тържествените промоции на ОКС "бакалавър" и "магистър", се публикува в меню Обучение, Дипломиране (за всяка обучителна степен) и модул Събития на сайта на ИУ-Варна.