Икономически университет – Варна

Дипломиране

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. януари, ОКС "магистър"
(  2022 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2021 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление до директора на Център за магистърско обучение за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В Център за магистърско обучение (фронт офис магистър) – каб. 114, ет. 1:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на диплома (ОКС "магистър", ОКС "бакалавър" или ОКС "професионален бакалавър"), която не е била представяна по време на записването им за студенти.
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в Център за магистърско обучение.

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. В сградата на ИУ - Варна се допускат само лица, носещи лични предпазни средства.

Работно време на ЦМО

08:00 – 16:30

Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:

Специалност

Кабинет

Счетоводство и контрол

Н-110

БМ, ПФ, КФ, Финанси и иновации

123 а

 СПНС, НИИ, БИ, ИНС, УП

Н-111

КБУ, ЛМ

Н-107

АБ, БК офис "Стипендии и общежития", ет. 1

ТБ, ГТБ

Н-106

Качество и експертиза на стоките

314 б

МБ, МТБ

Н-108

УПМ, РМК, КБР, МБМ

317

 МО, МЧР, ПМАВ

225 б

 Мобилни и уеб технологии,

Информатика с преподаване на англ. език

317 б

График за държавни изпити през есенна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа

Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси,

Счетоводство и контрол

 
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване  
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление  
Логистика, Логистичен мениджмънт  
Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес  
Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Строително предприемачество и недвижима собственост, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции  
Бизнес икономика  
Управление на проекти  
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране  
Стокознание, Стокознание и митническа дейност, Качество и експертиза на стоките  
Мениджмънт, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт  
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Комуникации и бизнес развитие, Маркетинг и бранд мениджмънт  
Международен бизнес (англ. език)  
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса  
Статистика и иконометрия  
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм  
Международни икономически отношения, Международен бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване  
Съдебна администрация  
Международен бизнес и мениджмънт  
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на .... 2022 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

График за получаване на дипломите на абсолвентите ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в ИУ – Варна

Видеообръщение на ректора проф. д-р Евгени Станимиров към дипломиращите се студенти