Икономически университет – Варна

Дипломиране

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. януари, ОКС "магистър"
(14 и 15.01.2021 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2021 г. трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление (за магистри) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В Център за магистърско обучение (фронт офис магистър) – каб. 114, ет. 1:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на диплома (ОКС "магистър", ОКС "бакалавър" или ОКС "професионален бакалавър"), която не е била представяна по време на записването им за студенти.
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в Център за магистърско обучение.

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. В сградата на ИУ - Варна се допускат само лица, носещи лични предпазни средства.

Работно време на ЦМО

08:00 – 16:30

Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:

Специалност

Кабинет

СК

Н-110

БМ, ПФ, КФ, Финанси и иновации

123 а

СП, ИС-СП, НИИ, БИ, ИНС, УП

Н-111

КБУ, ЛМ

317

АБ, БК офис "Стипендии и общежития", ет. 1

ТБ, ГТБ

Н-106

КЕС

314 б

МБ, МТБ, Туризъм

Н-108

УПМ, РМК, КМ, КБР, МБМ - АЕ, МБМ

317

Мениджмънт, МО, БА, ПА, МЧР, ПМАВ

225 б

Информатика, Прил. информатика,
БИС, ИТ инов. в бизнеса, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса

317 б

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2021 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и контрол, Счетоводство и финанси, Счетоводство и одит 28.01. - 29.01.
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване 29.01.
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление 27.01.
Логистика, Логистичен мениджмънт 28.01.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 27.01.
Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции 27.01.
Бизнес икономика 28.01.
Управление на проекти 27.01.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 29.01.
Стокознание, Качество и експертиза на стоките 28.01.
Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 27.01.
Маркетинг, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Комуникации и бизнес развитие, Маркетинг и бранд мениджмънт 27.01.
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 28.01.
Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 29.01.
Статистика и иконометрия 28.01.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 27.01.
Международни икономически отношения, Международен бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване 29.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 14 и 15 януари 2021 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати