Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности ОКС "магистър" в Икономически университет – Варна относно държавната изпитна сесия.

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. септември, ОКС "магистър"
( 30 и 31.08.2022 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2022 г., трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление до директора на Център за магистърско обучение за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В Център за магистърско обучение (фронт офис магистър) – каб. 114, ет. 1:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на диплома (ОКС "магистър", ОКС "бакалавър" или ОКС "професионален бакалавър"), която не е била представяна по време на записването им за студенти.
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в Център за магистърско обучение.

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. 

Работно време на ЦМО

08:00 – 16:30

Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

 

Методични кабинети по специалности

Специалност

Кабинет

Счетоводство и контрол

Н-110

Банков мениджмънт, Финанси и иновации, Публични финанси, Корпоративни финанси 

123 а

 Строително предприемачество и недвижима собственост, Управление на проекти, Бизнес икономика

Н-111

Корпоративен бизнес и управление, Логистичен мениджмънт

Н-107

Аграрен бизнес, Бизнес консултиране офис "Стипендии и общежития", ет. 1

Глобален търговски бизнес

Н-106

Качество и експертиза на стоките

314 б

Международен туристически бизнес, Международен  бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване

Н-108

Управление на продажбите и мърчандайзинг, Реклама и медийни комуникации, Маркетинг и бранд мениджмънт, Корпоративен маркетинг

317

 Мениджмънт на организациите, Мениджмънт на човешките ресурси, Публичен мениджмънт и административна власт

225 б

 Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, Информатика (англ. език), Приложна информатика

317 б

Международен бизнес и мениджмънт (англ. език) 444
График за държавни изпити през есенна (поправителна) сесия  – м. септември 2022 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа
Счетоводство и одит, Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол  12.09 и 13.09
Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации, Застраховане и осигуряване 12.09.
Индустриален бизнес и предприемачество, Корпоративен бизнес и управление  12.09.
Логистика, Логистичен мениджмънт   09.09.
Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес   09.09.
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт, Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Строително предприемачество и недвижима собственост, Недвижими имоти и инвестиции   09.09.
Управление на проекти  12.09.
Бизнес икономика  13.09.
Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране  12.09.
Стокознание, Стокознание и митническа дейност,  Качество и експертиза на стоките   13.09.
Мениджмънт, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт   12.09.
Маркетинг, Дигитални медии и ПР, Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие   13.09.
Международен бизнес (англ. език)    12.09.
Информатика, Информатика и компютърни науки, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса  13.09.
Статистика и иконометрия  13.09.
Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм  09.09.
Международни икономически отношения, Конкурентно и бизнес разузнаване  13.09.
Съдебна администрация  12.09.
Международен бизнес и мениджмънт (англ. език)  12.09.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 30 и 31 август 2022 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати