Икономически университет – Варна

Дипломиране

Документи за допускане до държавна изпитна сесия през м. януари, ОКС "магистър"
(19 и 20.01.2022 г.)

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец януари 2022 г., трябва да представят следните документи:

1. В методичния кабинет на съответната специалност при инспектор "Учебна дейност":

- Заявление до директора на Център за магистърско обучение за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от книжарницата на 1 ет. в университета);
- Плик (среден формат В5) с надписан точен адрес по местоживеене, на който да бъде изпратена дипломата;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът написва факултетен №, специалност и трите си имена;
- Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломант.

2. В Център за магистърско обучение (фронт офис магистър) – каб. 114, ет. 1:

- Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на диплома (ОКС "магистър", ОКС "бакалавър" или ОКС "професионален бакалавър"), която не е била представяна по време на записването им за студенти.
- Студенти, които ще се явяват на две нови последователни сесии на държавен изпит, подават заявление за допускане до Ректора на Икономически университет – Варна. Студентите, които вече са предали необходимите документи при инспекторите УД на специалностите, подават само попълнено ново заявление за допускане до държавна изпитна сесия. След подписването му от съответния инспектор УД се предава в Център за магистърско обучение.

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит или защита на дипломна работа, задължително трябва да са върнали заетите от библиотеката книги преди подаване на документите. Не се допускат до държавен изпит студенти с непогасени задължения за общежития. В сградата на ИУ - Варна се допускат само лица, носещи лични предпазни средства.

Работно време на ЦМО

08:00 – 16:30

Почивки: 10:15 – 10:30
12:00 – 12:30
14:30 – 14:45

 

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:

Специалност

Кабинет

Счетоводство и контрол

Н-110

Банков мениджмънт, Финанси и иновации, Публични финанси, Корпоративни финанси 

123 а

 Строително предприемачество и недвижима собственост, Управление на проекти, Бизнес икономика

Н-111

Корпоративен бизнес и управление, Логистичен мениджмънт

Н-107

Аграрен бизнес, Бизнес консултиране офис "Стипендии и общежития", ет. 1

Глобален търговски бизнес

Н-106

Качество и експертиза на стоките

314 б

Международен туристически бизнес, Международен  бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване

Н-108

Управление на продажбите и мърчандайзинг, Реклама и медийни комуникации, Маркетинг и бранд мениджмънт, Корпоративен маркетинг

317

 Мениджмънт на организациите, Мениджмънт на човешките ресурси, Публичен мениджмънт и административна власт

225 б

 Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, Информатика (англ. език), Приложна информатика

317 б

Международен бизнес и мениджмънт (англ. език) 444

 

 

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.
Специалност Дата за явяване на
Държавен изпит или защита на дипломна работа

Счетоводство и контрол

27.01. - 28.01.
Банков мениджмънт, Финанси и иновации, Корпоративни финанси, Публични финанси 28.01.
Корпоративен бизнес и управление 31.01.
Логистичен мениджмънт 27.01.
Глобален търговски бизнес 27.01.
Строително предприемачество и недвижима собственост 27.01.
Бизнес икономика 28.01.
Управление на проекти 27.01.
Аграрен бизнес, Бизнес консултиране 31.01.
Качество и експертиза на стоките 28.01.
Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 27.01.
Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Корпоративен маркетинг 27.01.
Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, Бизнес информационни системи, Приложна информатика 31.01.
Международен туристически бизнес 28.01.
Международен бизнес, Конкурентно и бизнес разузнаване 31.01.
Международен бизнес и мениджмънт (англ. език) 31.01.
 

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от Сектор "Студенти" и  Център за Магистърско обучение на 19 и 20 януари 2022 г.

Редът за явяване по зали ще бъде обявен от съответните катедри в меню Дипломиране 2 (два) дни преди посочените в графика дати

График за получаване на дипломите на абсолвентите ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в ИУ – Варна

Видеообръщение на ректора проф. д-р Евгени Станимиров към дипломиращите се студенти