Икономически университет – Варна

Здравни услуги и осигуряване

/Информация, относно здравното осигуряване на студенти и докторанти в ИУ-Варна и свързани с това права и задължения – извадки от нормативни актове/
Приложимата нормативна уредба, касаеща здравното осигуряване на студенти и докторанти включва ЗЗО (изм. – ДВ бр. 119 от 2002 г. в сила от 01.01.2003 г.); Закон за висшето образование изм. и доп., бр. 99 в ДВ от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Всички  обучаващи се – студенти и докторанти, редовно обучение до навършване на  26-годишна възраст във висшите училища са задължени да подават декларация за здравно осигуряване,  независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО (изм. – ДВ бр. 119 от 2002 г. в сила от 01.01.2003 г.).

Съгласно чл. 67 от Закона за висшето образование статут на студент или докторант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище по чл. 74, ал. 2 от ЗВО, поради което здравноосигурителните вноски на обучаващите се, се дължат от датата на записването им във висшите училища до датата на отписването им (Закон за висшето образование изм. и доп., бр. 99 в ДВ от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.).

Със студентски права във висшето училище се считат прекъсналите по болест, прекъснали поради бременност и раждане и прекъсналите по слаб успех съгласно Закона за висшето образование(чл. 70 ал. 9 от ЗВО).

Българските студенти, обучаващи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.

Декларация за здравно осигуряване се подава в началото на  всяка учебна година, а също така и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако студента не подаде декларация и не се осигурява по друг начин, отговорност носи самия студент, което налага сам да поеме здравното си осигуряване.

Студенти, които получават доходи , не следва да бъдат осигурявани.

Студенти след първата редовна сесия на държавен изпит, месец юни не следва да бъдат здравно осигурявани(на основание чл. 119, ал. 4 от Правилника на ИУ-Варна).

Декларации за здравно осигуряване на студенти

 

Милена Великова

052 643362

m.velikova@ue-varna.bg

Студентите на Икономически университет – Варна могат да получат първа помощ, както и подписване на основни медицински бележки от Д-р Транка Дяковска, моб. тел.: 0882 164799 между 08:00 - 16:30 ч. Кабинетът на Д-р Дяковска се намира на първия етаж в Спортния комплекс на университета.

 

д-р Транка Дяковска

Медицински кабинет

Спортен комплекс, 1 ет.

0882 164799