Икономически университет – Варна

Декларации за здравно осигуряване на студенти

Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да Декларират здравноосугурителния си статус периодично или при настъпване на ново обстоятелство. 

  • Декларациите се подават електронно, чрез система WebStudent, меню "Здравно осигуряване". 
  • Декларирането следва да се извърши задължително не по-късно от 20 октомври всяка година и при всяка последваща промяна на обстоятелствата.
  • Груповите отговорници следят за подаване на актуален здравноосигурителен статус от всички студенти в групата. 
  • При специфични обстоятелства, студентите следва да се свържат със счетоводител Здравно осигуряване (каб. 231) за внасяне в персоналния регистър, подаван към НАП.
  • Студентите от Украйна и Молдова, които са със статут на продължително или постоянно пребиваване в р. България, а преди това са били със служебни номера от НАП, трябва да подадат искане за пререгистрация в НАП-варна, за да могат да ползват здравни услуги.

Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!

15 сеп 2021Подобни