Икономически университет – Варна

Стипендии

Стипендиите в Икономически университет - Варна се отпускат съгласно Постановление № 90 на МС от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, както и установения вътрешен ред на Комисията по социално-битови въпроси.

Право на стипендия по това постановление имат:

  • Студентите - български граждани, приети във висшите училища в страната с изключение на студентите, приети по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование;
  • Докторантите - български граждани, приети на места субсидирани от държавата, във висши училища и научни организации в страната, с изключение на докторантите, приети по реда на чл. 21, ал. 5 от Закона на висшето образование
  • Студенти, докторанти и специализанти – български граждани, обучаващи се в чужбина по междуправителствени спогодби, когато в спогодбата е предвидено стипендията да се изплаща от българска страна;
  • Студенти, докторанти и специализанти – чужденци, приети във висшите училища и научни организации по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен или по актове на Министерски съвет, когато отпускането на стипендия е изрично предвидено в тях;

Стипендиите се превеждат по банков път, по банкови сметки на студентите и докторантите, разкрити в избрана от тях банка. Банковите сметки се попълват от студента при кандидатстването в Online системата на ИУ-Варна.

Студентите нямат право на стипендия, когато:

Прекъсват или повтарят учебна година или семестър, с изключение на:

а) повтарящите поради болест;
б) студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;
в) повтарящите след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми;

Студентите първи семестър "бакалавър" и "магистър" нямат право на стипендии.

Контакти


Десислава Моллова

Десислава Моллова

Десислава Моллова

Инспектор "Стипендии и общежития"

Студентска улица, ет.1

052/830 809

0887/631 606

ios@ue-varna.bg