Икономически университет – Варна

Академичен календар

Академичен календар по семестри за всички студенти в ОКС "бакалавър" за учебна 2021/2022 г. и 2022/2023 г.

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

15 септември - 23 декември 2022
14 и 15 септември 2022 - информационни
дни за 1 курс
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
20 септември - 03 октомври 2022
(по график за всеки курс/специалност)
20 септември 2022 - информационен
ден за 1 курс
Защита на практическо
обучение
редовна сесия - 28 септември 2022
поправителна сесия - 14 октомври 2022
Коледна ваканция 24 декември 2022 - 08 януари 2023
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
06 - 19 февруари 2023
Редовна изпитна сесия 09 януари - 04 февруари 2023
Поправителна
изпитна сесия
20 и 21 февруари 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 01 и 02 юни 2023
за 1, 2 и 3 курс - 07 и 08 септември 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023
УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ДАТИ

Редовно обучение

22 февруари - 30 май 2023
4 курс – 22 февруари - 28 април 2023

Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)

06 - 19 февруари 2023
(по график за всеки курс/специалност)

Защита на практическо
обучение
 
Коледна ваканция  
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
 
Редовна изпитна сесия 1-3 курс – 02 - 22 юни 2023
 4 курс   – 03 - 23 май 2023
Поправителна
изпитна сесия
1-3 курс –29 и 30 юни 2023
 4 курс   – 29 и 30 май 2023
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за 4 курс - 01 и 02 юни 2023
за 1, 2 и 3 курс - 07 и 08 септември 2023
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 09, 12 и 13 септември 2022
Зимна сесия 25, 26 и 27 януари 2023
Лятна сесия 23, 26, 27 и 28 юни 2023