Икономически университет – Варна

Настанителна кампания

Информация за настанителната кампания в общежитие за учащите в Икономически университет – Варна за учебната 2024/2025 година. Запознайте се с условията, реда и сроковете за кандидатсване.

 1. Подаване на заявление - декларация за настаняване в общежитие и класиране на кандидатите.
 • Всеки студент в редовна форма на обучение – държавен прием, или приет по реда на ПМС 103 и ПМС 228 (след първи курс), желаещ да ползва общежитие през уч.2024/2025 година, трябва да подаде заявление – декларация в периода 10.07.2024 г. – 22.07.2024 г. Право да кандидатстват имат новозаписали се студенти и студентите от по-горни курсове, които са положили всички изпити по учебен план към момента на кандидатстване. Документи се депозират на първия етаж при инспектор „Стипендии и общежития” или онлайн през Web- базираната система.
 • Настаняването на студенти в студентските общежития се извършва въз основа на класиране. Класирането се извършва по низходящ ред на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение – бала за приемане).
 • Студентите могат да участват в класиране само, ако са положили успешно всички изпити по учебен план.
 • Чуждестранните студенти втори и по-горен курс, които учат в Република България на основание на актове на МС (ПМС 103 и ПМС 228), кандидатстват на общо основание.

 

 • Без класиране в студентските общежития на ИУ – Варна се настаняват:

1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО. Представят се следните документи - удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане на детето.

2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2 от ЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 6 и 10 от ЗВО и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие. Представят се следните документи - решение за развод, смъртен акт за починалия съпруг, удостоверение за раждане на детето;

б) студенти с неизвестен или починал родител. Представят се следните документи - удостоверение за раждане на студента, смъртен акт за починалия родител;

в) несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако братята или сестрите са докторанти, специализанти, студенти или ученици. Представят се следните документи - удостоверение за раждане на децата в семейството под 7 години, служебна бележка или уверение за учащите;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди. Представят се следните документи - ТЕЛК - решение или заверена книжка на военноинвалид;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа. Представят се следните документи -  служебна бележка от дома за деца, лишени от родителска грижа, в който е отглеждан студента;

3. български граждани – редовни докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата;

4. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет – през първата година от обучението си.

 

 • До 26.07.2024 г. – обявяване на класирането и на списъка за настаняване на студенти без класиране (семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година; несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие; студенти с неизвестен или починал родител; несемейни студенти – членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик; студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди; студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа)
 •  

 • От 13.08.2024 г – до 20.08.2024 г. – потвърждаване на класираните студенти, приети за настаняване, и на студентите приети за настаняване без класиране, чрез превод на депозит в размер на 150 лв. (студентите с увреждания и несемейните студенти без двама родители 30% от депозита) по сметката на „Общежития и столове”:
 • УниКредит Булбанк АД
  IBAN: BG64UNCR70003125159662
  BIC: UNCRBGSF
  Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна

  На основание за плащане се пише – Депозит /име на студента, факултетен №/

  Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

  Сканирано копие на вносните бележки се изпраща на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg

 • Внесен депозит от студент, който без обективни причини откаже да се настани, не подлежи на връщане. За обективни причини се считат болест, обявено извънредно положение, природно бедствие, пожар, земетресение или друга непреодолима сила.

 • Всички некласирани за настаняване студенти, участват в класиране за настаняване на резервите. Резултатите се обявяват на 23.08.2024 г
 • От 23.08.2024 г – до 28.08.2024 г. – Потвърждаване чрез заплащане на депозит в размер на 150 лв. по сметката на „Общежития и столове”

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG64UNCR70003125159662
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна

На основание за плащане се пише – Депозит /име на студента, факултетен №/

Сканирано копие на вносните бележки се изпраща на следния e-mail: deposit@ue-varna.bg

 1. Настаняване в общежитията на Икономически университет – Варна:
 1. График за настаняване
 • На 5 септември 2024 г. – студенти, които са класирани и са били настанени в общежитие през лятото

 • На 09 Септември 2024 г. – студенти класирани за общежитие от III,IV, V, VI курс.

 • На 10 Септември 2024 г. – студенти класирани за общежитие от   II курс.

 • На 11 и 12 Септември 2024 г. - студенти класирани за общежитие от  I курс.

 • На 13 Септември 2024 г. - студенти приети за настаняване без класиране (предимствени групи).

 • Настаняването се извършва в рамките на работното време от 8:00 до 16:30 часа.

 

 1. Необходими документи при настаняване:

 

 • Лична карта
 • Студентски документ (лична карта или книжка)
 • Вносна бележка за преведен депозит – 150лв
 • 3бр снимки (размер 3,5 см. на 4,5 см.)

На посочените дати студентите, получават настанителните си писма в административния офис - ул. Брегалница 65, бл. 1.

 

Ненастанилите се в указаните срокове губят мястото, на което са се класирали.

При наложително отлагане на настаняването след указаните срокове, класираният трябва да изпрати на КСБВУ документ, удостоверяващ невъзможността за настаняване.

 

 Отлагането на настаняването е допустимо с молба до Комисията по социално битови въпроси на учащите при следните случаи:

 1. Отсъствие от страната по причини, свързани с обучението;
 2. Участие в студентска бригада;
 3. Лечение в страната или чужбина

            Молбата, сканирани копия от :договор за обучение; задгранична виза; епикриза; медицинско удостоверение; се изпращат на инспектор „Стипендии и общежития” – e-mail: ios@ue-varna.bg

Отлагането на настаняването може да се извърши до 07.10.2024 г., след като предварително бъде заплатен депозит.