Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Плащането на бакалавърски семестриални такси е два пъти в учебната година по График за редовно обучение и График за дистанционно обучение. За записване на предстоящ семестър е небходимо да бъде платена семестриалната такса.

ОКС "бакалавър"
учебна 2022/2023 година

Семестриални такси за обучение на новоприети студенти, 1 курс и студенти 2, 3 и 4 курс – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и студенти, приети по реда на ПМС № 228/1997 г. (издръжка на обучението от държавата, в лева) за учебната 2022/2023 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър"  след средно образование
Форма на обучение
Редовна
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
320 320 320 290
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство (с преподаване на англ.език) 380 380 380 290
Счетоводство и одит
Счетоводство и финанси
Финанси
Застраховане и осигуряване
Социална сигурност и застраховане
320 320 320 290
Управление Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 380 380 380 290
Маркетинг
Дигитални медии и ПР
Международни икономически отношения
320 320 320 290
Стопански Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ.език) 380 380 380  
Икономика и търговия
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Недвижими имоти и инвестиции
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
320

320

320 290
Информатика

Бизнес информационни системи
Дигитални технологии в бизнеса

320 320 320 290
Туризъм Управление Туризъм
 
320 320 320 290
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии  
490 490 490 490

Семестриални такси за платено обучение на новоприети студенти, 1 курс, 2, 3 и 4 курс, граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (в лева) за учебната 2022/2023 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър" след средно образование
Форма на обучение
редовно дистанционно
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
1045 1045 1045 803        
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство и одит 1045 1045 1045 803 730 730 730 670
Счетоводство (с преподаване на англ.език) 1360 1250 1250 1250        
Счетоводство и финанси 1045 1045 1045 803        
Финанси 1045 1045 1045 803 730 730 730 670
Застраховане и осигуряване 1045 1045 1045 803        
Социална сигурност и застраховане 1045 1045 1045 803        
Управление Маркетинг
Дигитални медии и ПР

 

1045 1045 1045 803        
Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 1360 1250 1250 1250        
Международни икономически отношения 1045 1045 1045 803        
Стопански Икономика и търговия 1045 1045 1045 803 730 730 730 670
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
1045 1045 1045 803        
Недвижими имоти и инвестиции 1045 1045 1045 803 730 730 730 670
Индустриален бизнес и предприемачество 1045 1045 1045 803 730 730 730 670
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
1045 1045 1045 803        
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. език) 1360 1250 1250          
Информатика

Бизнес информационни системи

Дигитални технологии в бизнеса

1045 1045 1045 803        
Туризъм Управление Туризъм 1045 1045 1045 803 730 730 730 670
Международен туризъм (с преподаване на руски език)       1250        
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии
1710 1710 1710 1585        
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро) 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250