Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Плащането на бакалавърски семестриални такси е два пъти в учебната година по График за редовно обучение и График за дистанционно обучение. За записване на предстоящ семестър е небходимо да бъде платена семестриалната такса.

ОКС "бакалавър"
учебна 2023/2024 година

Семестриални такси за обучение на новоприети студенти, 1 курс и студенти 2, 3 и 4 курс – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,или на Конфедерация Швейцария, както и студенти приети по ПМС № 228/1997, за които държавата осигурява средства в лева (държавна поръчка) за учебната 2023/2024 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър"  след средно образование
Форма на обучение
Редовна
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
390 390 390 390
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство (с преподаване на англ.език) 450 450 450 450
Счетоводство и одит
Счетоводство и финанси
Финанси
Застраховане и осигуряване
Социална сигурност и застраховане
390 390 390 390
Управление Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 450 450 450 450
Маркетинг
Дигитални медии и ПР
Международни икономически отношения
390 390 390 390
Стопански Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ.език) 450 450 450 450
Икономика и търговия
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Недвижими имоти и инвестиции
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
390 390 390 390
Информатика

Бизнес информационни системи
Дигитални технологии в бизнеса

390 390 390 390
Туризъм Управление Туризъм
 
390 390 390 390
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии  
560 560 560 560

Семестриални такси за платено обучение на новоприети студенти, 1 курс, 2, 3 и 4 курс, граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (в лева) за учебната 2023/2024 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър" след средно образование
Форма на обучение
редовно дистанционно
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
1120 1120 1120 1120        
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство и одит 1120 1120 1120 1120 780 780 780 780
Счетоводство (с преподаване на англ.език) 1460 1460 1460 1460        
Счетоводство и финанси 1120 1120 1120 1120        
Финанси 1120 1120 1120 1120 780 780 780 780
Застраховане и осигуряване 1120 1120 1120 1120        
Социална сигурност и застраховане 1120 1120 1120 1120        
Управление Маркетинг
Дигитални медии и ПР

 

1120 1120 1120 1120        
Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 1460 1460 1460 1460        
Международни икономически отношения 1120 1120 1120 1120        
Стопански Икономика и търговия 1120 1120 1120 1120 780 780 780 780
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
1120 1120 1120 1120        
Недвижими имоти и инвестиции 1120 1120 1120 1120 780 780 780 780
Индустриален бизнес и предприемачество 1120 1120 1120 1120 780 780 780 780
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
1120 1120 1120 1120        
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. език) 1460 1460 1460 1460        
Информатика

Бизнес информационни системи

Дигитални технологии в бизнеса

1120 1120 1120 1120        
Туризъм Управление Туризъм 1120 1120 1120 1120 780 780 780 780
Международен туризъм (с преподаване на руски език) 1460 1460 1460 1460        
Информатика и компютърни науки Информатика

Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии

Data Science

1780 1780 1780 1780        
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро) 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350