Икономически университет – Варна

Семестриални такси

Плащането на бакалавърски семестриални такси е два пъти в учебната година по График за редовно обучение и График за дистанционно обучение. За записване на предстоящ семестър е небходимо да бъде платена семестриалната такса за летен семестър, редовно обучение до 07.02.2022 г., а за дистанционно обучение до 24.01.2022 г..

ОКС "бакалавър"
учебна 2021/2022 година

Семестриални такси за обучение на новоприети студенти, 1 курс и студенти 2, 3 и 4 курс – граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и студенти, приети по реда на ПМС № 228/1997 г. (издръжка на обучението от държавата, в лева) за учебната 2021/2022 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър"  след средно образование
Форма на обучение
Редовна
1 курс 2 курс 3 и 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
295 295 265
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство (с преподаване на англ.език) 350 295 265
Счетоводство и одит
Счетоводство и финанси
Финанси
Застраховане и осигуряване
Социална сигурност и застраховане
295

295

265

Управление Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 350 295 265
Маркетинг
Дигитални медии и ПР
Международни икономически отношения

295

295

265

Стопански Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ.език) 350 295  
Икономика и търговия
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Недвижими имоти и инвестиции
Индустриален бизнес и предприемачество
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност

295

295

265

Информатика

Бизнес информационни системи
Дигитални технологии в бизнеса

295 295 265
Туризъм Управление Туризъм
Международен туризъм (с преподаване на руски език)

295

295

265

Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии  
450 450 450

Семестриални такси за платено обучение на новоприети студенти, 1 курс, 2, 3 и 4 курс, граждани на Република България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария (в лева) за учебната 2021/2022 г.

Професионално направление Факултет Специалност Образователно - квалификационна степен
ОКС "бакалавър" след средно образование
Форма на обучение
редовно дистанционно
1 курс 2 курс 3 и 4 курс 1 курс 2 курс 3 и 4 курс
Администрация и управление Управление Мениджмънт
Съдебна администрация
Публична администрация
1045 1045 803      
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство и одит 1045 1045 803 730 730 670
Счетоводство (с преподаване на англ.език) 1250 1150 1150      
Счетоводство и финанси 1045 1045 803      
Финанси 1045 1045 803 730 730 670
Застраховане и осигуряване 1045 1045 803      
Социална сигурност и застраховане 1045 1045 803      
Управление Маркетинг
Дигитални медии и ПР

 

1045 1045 803      
Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 1250 1150 1150      
Международни икономически отношения 1045 1045 803      
Стопански Икономика и търговия 1045 1045 803 730 730 670
Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
1045 1045 803      
Недвижими имоти и инвестиции 1045 1045 803 730 730 670
             
Индустриален бизнес и предприемачество 1045 1045 803 730 730 670
Логистика
Аграрен бизнес
Стокознание и митническа дейност
1045 1045 803      
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. език) 1250 1150        
Информатика

Бизнес информационни системи

Дигитални технологии в бизнеса

1045 1045 803      
Туризъм Управление Туризъм 1045 1045 803 730 730 670
Международен туризъм (с преподаване на руски език) 1250 1150 1150      
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии
 
1510 1510 1440      
Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро) 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Подготвителен (езиков) курс (в евро) 1250 1250 1250 1250 1250 1250