Икономически университет – Варна

Избор на дисциплини

За студенти 1, 2 и 3 курс от всички специалности, ОКС "бакалавър",
редовно и дистанционно обучение

В периода между март и април може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате.

Изборът се прави като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".

Задължително избираемите дисциплини следва да се подреждат по степен на желание за изучаване.

Факултативните дисциплини не са задължителни и се избират само при желание за изучаването им. За избралите дадена факултативна дисциплина тя става задължителна за изучаване.

Избор на дисциплини

Учебни програми по изборните дисциплини може да намерите в меню Учебен план в страницата на вашата специалност.