Икономически университет - Варна

Избор на дисциплини

За студенти 1, 2 и 3 курс от всички специалности, ОКС "бакалавър",
редовно и дистанционно обучение

В периода между март и април може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

ИЗБОР НА ДИСЦИПЛИНИ

Учебни програми по изборните дисциплини може да намерите в меню Учебен план в страницата на вашата специалност.