Икономически университет – Варна

Студентско кредитиране

Извадка от Закон за кредитиране на студенти и докторанти
обн. ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм. бр. 12, 32, 74 и 99 от 2009 г.

Право да кандидатстват за получаване на кредит по Закона за кредитиране на студенти и докторанти имат студенти и докторанти - български граждани, граждани на ЕС, на други държави от ЕИП или Конфедерация Швейцария, които към момента на подаване на искането за сключване на договор за кредит отговарят едновременно на следните изисквания:

  1. не са навършили 35 години;
  2. се обучават в редовна форма за придобиване на образователно квалификационна степен "бакалавър" (бакалавър и професионален бакалавър) или "магистър" или образователно научна степен "доктор" в създадено и функциониращо по законоустановения ред държавно или частно висше училище или научна организация по чл. 47, ал. 1 от ЗВО;
  3. нямат придобита същата образователно квалификационна или образователно научна степен;
  4. не са отстранени и не са прекъснали обучението си, освен в случаите, предвидени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Когато студентът се обучава едновременно за придобиване на повече от една специалност на една и съща образователно квалификационна степен, студентът може да получи по свой избор кредит по този закон само за едната от тях.

Качеството студент или докторант се придобива съгласно Закона за висшето образование.

Кредитите се отпускат за целия или за част от периода на обучение съгласно учебния план за:

  1. плащане на таксите за обучение;
  2. издръжка.

Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители - само от единия.

Кредитите се отпускат в български левове.

Регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти

Име на търговската банка Адрес на търговската банка Булстат № на типовия договор с МОН
Алианц Банк България АД София, бул. "Мария Луиза" № 79 128001319 № Д 01-148/08.07.2011 г.
Банка ДСК ЕАД София 1036, ул. "Московска" № 19 121830616 № Д 01-519/21.06.2010 г.
Българо-американска кредитна банка АД София, ул. "Славянска № 2 121246419 № Д01-49/22.03.2018 г.
Инвестбанк АД 1404 София бул. "България" № 85 831663282 № Д01-64/19.04.2019 г.
Първа Инвестиционна Банка АД София 1797, бул. "Драган Цанков" № 37 831094393 № Д 01-100/20.06.2016 г.
Райфайзенбанк  (България) ЕАД София 1407, бул. "Н. Вапцаров" 55, БЦ Експо 2000, фаза 3 831558413 № Д 01-530/29.06.2010 г.
Юробанк България АД София, ул."Околовръстен път"  №260 000694749  № Д 01-4190/08.07.2013 г.