Икономически университет – Варна

Магистърски специалности

Специалности и продължителност на обучение ОКС "магистър"

Професионално направление "Икономика" - специалности:

Професионално направление "Администрация и управление"- специалности:

Професионално направление "Туризъм"- специалности:

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"- специалности:


Продължителност на обучението – брой семестри

 

 Форма на обучение

Брой семестри за:

Същата специалност (СС)

Стопански науки и управление (СНУ)

Други направления и други области на висшето образование (ДНДО)

Същото професионално направление (СПН)

държавна
поръчка

платен прием

държавна поръчка

платен прием държавна
поръчка

платен
прием

държавна
поръчка

платен прием

Редовна

2

2

-

2 3

3

-

3

Задочна

-

2

-

2 -

3

-

3

Дистанционна

-

2

-

2 -

3

-

3

 

Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистърът притежава диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите "Същата специалност" (СС), завършилите бакалаври и магистри в направление "Стопански науки и управление" (СНУ), завършилите "Други направления и други области" на висше образование (ДНДО) и завършили в "Същото професионално направление" (СПН) професионални бакалаври.

Задочна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. се предлага за специалности "Счетоводство и контрол", "Глобален търговски бизнес", "Строително предприемачество и недвижима собственост", "Управление на проекти", "Екоикономика", "Качество и експертиза на стоките" и "Международен туистически бизнес"

Дистанционната форма на обучение за учебната 2021/2022 г. се предлага за специалности "Банков мениджмънт", "Финанси и иновации", "Корпоративен бизнес и управление", "Логистичен мениджмънт", "Аграрен бизнес" и "Бизнес консултиране"