Икономически университет – Варна

Магистърски специалности

Специалности и продължителност на обучение ОКС "магистър"

Професионално направление "Икономика" - специалности:

Професионално направление "Администрация и управление"- специалности:

Професионално направление "Туризъм"- специалности:

Професионално направление "Информатика и компютърни науки"- специалности:


Продължителност на обучението – брой семестри

 

 Форма на обучение

Брой семестри за:

Същата специалност (СС)

Стопански, правни науки и управление (СПНУ)

Други направления и други области на висшето образование (ДНДО)

Същото професионално направление (СПН)

държавна
поръчка

платен прием

държавна поръчка

платен прием държавна
поръчка

платен
прием

държавна
поръчка

платен прием

Редовна

2

2

2

2 3

3

3

3

Задочна

-

2

-

2 -

3

-

3

Дистанционна

-

2

-

2 -

3

-

3

 

  • Продължителността на обучението е в зависимост от областта, в която кандидат-магистърът притежава диплома за завършена степен на висше образование. Диференцирана е за завършилите същата специалност (СС), завършилите бакалаври и магистри в направление "Стопански, правни науки и управление" (СПНУ), завършилите други направления и други области на висше образование (ДНДО) и завършили в същото професионално направление (СПН) професионални бакалаври.
     
  • Задочна форма на обучение за учебната 2019/2020 г. се предлага за специалности "Счетоводство и контрол" и "Международен туистически бизнес"
     
  • Дистанционната форма на обучение за учебната 2019/2020 г. се предлага за специалности "Банков мениджмънт", "Финанси и иновации", "Корпоративен бизнес и управление", "Логистичен мениджмънт" и "Бизнес консултиране"