Икономически университет – Варна

Счетоводство и контрол

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Обучението в специалност "Счетоводство и контрол" формира знания и умения за извършване на дейности по текущото счетоводно отчитане, съставяне и анализ на финансови отчети, анализ на риска, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на одиторски контрол.

Завършилите специалност "Счетоводство и контрол" получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина – в сферата на търговията, хотелиерството и туризма, строителството, транспорта, промишлеността, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, финансово-контролната система, публичния сектор, финансово-кредитната сфера (банки, финансово-брокерски организации, застрахователни дружества и др.), в министерства, централни ведомства и др.

Специалност “ Счетоводство и контрол

Професионално направление  3.8 Икономика

Професионална квалификация „Икономика“

Образователно-квалификационна степен “ магистър ”

Срок на обучение: 1 година за студентите завършили същата специалност (СС) или в направление „Стопански науки и управление“ (СНУ) и 1,5 години в „Други направления и други области на висшето образование“(ДНДО) и „Същото професионално направление“ (СПН) за редовно, задочно и дистанционно обучение

 

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика определя професионалното предназначение на завършилите висше образование, с професионална квалификация „магистър по икономика” от специалност „Счетоводство и контрол” към професионално направление 3.8. „Икономика”, подготвяни в Икономически университет - Варна /редовно, задочно и дистанционно обучение/, с образователно-квалификационна степен „магистър”, както и квалификационните изисквания към тяхната подготовка.

Квалификационната характеристика трябва да се има предвид при прогнозиране на потребността от кадри, а така също и при обосноваване на съдържанието и организацията на учебната работа в специалността и при професионалната реализация в практиката на завършилите специалността.

Квалификацията е предназначена за студенти бакалаври, завършили специалност „Счетоводство и контрол” в акредитирани ВУЗ.

Квалификационната характеристика изпълнява още следните конкретни функции:

- Да направи характеристика на учебния план и учебните дисциплини, както и да изясни тяхното предназначение;

- Да представи накратко очакваните професионални знания, умения и компетенции, които ще придобият студентите в ОКС „магистър“ по време на своето обучение в специалност „Счетоводство и контрол“;

 

- Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;

- Да ориентира обучаващите относно възможностите за професионално развитие и реализация, които могат да осъществят по време на следването и след  завършването си.

- Квалификационната характеристика служи за прогнозиране на потребността от специалисти, а така също и при обосноваване на съдържанието и организацията на учебната работа в специалността и при професионалната реализация на специалистите в практиката.

Обучението по специалността се реализира чрез комплексна научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 1. Професионални знания и умения

Mагистърската програма "Счетоводство и контрол" предоставя възможност на студентите да дообогатят придобитите в бакалавърските програми знания чрез изучаване на специализирани/специфични дисциплини.

Обучението в специалност "Счетоводство и контрол" формира знания и умения за извършване на дейности по:

- Международните стандарти за финансова отчетност;

- Международните одиторски стандарти;

- най-дискутираните области на данъчното законодателство и данъчния процес;

- специфичните отчетни проблеми в предприятия от различни отрасли на икономиката и с различна капиталова структура;

- специфични проблеми на счетоводната и одиторска етика.

По време на обучението се създават умения, навици и нагласи за изследователска, управленска и консултантска кариера, за работа в екип, за поемане на отговорност и вземане на оптимални решения.

Обучението в магистърската степен завършва с разработване и защита на магистърска дипломна работа или полагане на комплексен държавен изпит по специалността (по избор от обучаваните). Последните получават диплома за образователно-квалификационна степен "магистър" „магистър”, което им дава възможност за пряка реализация в практиката и за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

По време на дипломантския семинар студентите извършват научно-изследователска работа, като разработват и защитават магистърска теза, която, при определени условия, може да прерасне в магистърска дипломна работа.

 1. Обучение по специалност „Счетоводство и контрол“

Обучението на икономистите от специалност “Счетоводство и контрол” в образователно квалификационна степен “магистър” се осъществява в редовна форма на обучение.

Срокът на обучението е диференциран по форми на обучение. За бакалаври, завършили специалност „Счетоводство и контрол” продължителността на обучението за образователно-квалификационната степен „магистър” е 1 година /два семестъра/ за редовно обучение.

Обучението за магистър в специалност „Счетоводство и контрол” се провежда по предварително разработена и утвърдена учебна документация, която включва:

-          Квалификационна характеристика;

-          Учебен план;

-          Учебна програма за всяка дисциплина от учебния план;

-          График за учебния процес.

Учебният план в магистърската степен по „Счетоводство и контрол” включва осем учебни дисциплини. Студентите придобиват задълбочени познания в сферата на счетоводството, вътрешния и външния контрол. Общата студентска заетост е 1 800 часа.

Учебният материал по специалните дисциплини е съобразен с изискванията за хармонизация на счетоводството по Международните стандарти за финансова отчетност, Международните одиторски стандарти и се усъвършенства непрекъснато. По всяка дисциплина се получават кредити, съобразно изискванията на Болонската конференция, което позволява на студентите да се обучават за известен период от време в чуждестранни висши училища, както и да се прехвърлят за обучение в чуждестранни магистърски програми. Общият брой кредити по учебния план за магистърска специалност „Счетоводство и контрол“ е 60.

 1. Възможности за реализация

Основната цел на обучението в специалност „Счетоводство и контрол” е да подготвя кадри с висше образование в областта на счетоводството, финансовия контрол, анализа на стопанската дейност и близките до тях интерпрофесионални направления, способни веднага след дипломирането си да се включат и реализират като ръководни кадри в стопанската практика на отделните предприятия и централни ведомства, както и във всички други сфери на обществения и икономически живот на страната.

Завършилите специалност „Счетоводство и контрол” получават възможност за широка професионална реализация в страната и чужбина, без оглед на отрасловата принадлежност на отделните предприятия, т.е. в промишлеността, транспорта, строителството, търговията, услугите, селското стопанство, бюджетната сфера, пенсионното дело, социалната сфера, публичната сфера, финансово-кредитната система (банки, финансово-брокерски предприятия, застрахователни дружества и др.), в министерства и централни ведомства.

Те могат да работят като финансови мениджъри, главни счетоводители, съставители на финансови отчети с право да подписват тези отчети, данъчни експерти, органи на вътрешния одит и Сметната палата, като ръководители и собственици на счетоводни предприятия, преподаватели по икономически дисциплини в средните и висши училища, могат да кандидатстват за дипломирани експерт-счетоводители, както и за докторанти във висшите училища и БАН.

Подготовката, която получават в областта на хармонизацията на счетоводството със страните от Европейския съюз по Международните стандарти за финансова отчетност, позволява успешна реализация в чужбина, както и да продължат образованието си в чуждестранни висши училища по престижни магистърски програми.

 1. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Счетоводство и контрол“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 • Самостоятелност и отговорност:
 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • висока степен на организираност и инициативност.
 • Компетентности за учене:
 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • умения за работа в екип.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите.
 • Професионални компетентности:
 • отлично познаване на нормативната уредба в областта на счетоводството и одита;
 • актуални знания за данъчното, осигурителното, трудовото и търговското законодателство;
 • задълбочени познания и анализ на финансови отчети по НСС и МСФО;
 • съвременни познания в областта на управленското счетоводство, трансферното ценообразуване, вътрешния финансов контрол;
 • аналитични способности: способност за оценка на бизнес рисковете и тяхното управление;
 • прилагат придобитите техники за текущо счетоводно отчитане на стопанската дейност, съставяне на финансови отчети, осъществяване на финансов контрол, в т.ч. и на одиторски контрол, извършване на финансово-счетоводен анализ на дейността, управление на фирмените финанси;
 • събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на счетоводството и финансите с цел решаване на конкретни задачи;
 • проявяват способност да анализира финансова и нефинансова информация в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • формират и изразяват собствено мнение по проблеми от етичен характер в сферата на счетоводството.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Счетоводство 9 8 Изпит 240 165 75
Счетоводство на капиталовите дружества 9 8 Изпит 240 165 75
Професионална етика в счетоводството 9 6 Изпит 180 135 45
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане 9 8 Изпит 240 180 60
Одит 10 8 Изпит 240 165 75
Данъчно облагане 10 8 Изпит 240 165 75
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 210 30
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 120 60
Общо за Специализиращи 60 1800 1305 495
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1755 495


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти