Икономически университет - Варна

Дипломиране

 

Обща информация

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

Регистрацията позволява да се следят ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно студентите да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната им реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Независимо от това дали студентите са вече регистрирани, трябва да се регистрират и като завършили.

РЕШЕНИЕ

на катедра ''Счетоводна отчетност'' относно провеждането на Държавната изпитна сесия в ОКС"Бакалавър"/ Протокол N 1/ от 28.09.2015 г.

 1. Право да  разработват дипломни работи имат  студентите от бакалавърска програма , които имат среден успех от следването до момента от всички дисциплини (включително  7 семестър) много добър (4,50);

 2. Държавният изпит се провежда в две части:

Писмен изпит. Продължителността на изпита е 3 часа и включва задачи и казуси от областта на счетоводството, контрола и анализа. Изпитът е анонимен. Студентите, получили оценка под /Среден 3.00/ не се допускат до устен изпит. 

-Устен изпит. Провежда се от комисия и по Програма, която се приема на заседание на катедрата. Програмата се приема,  утвърждава и оповестява чрез Методическия кабинет по Счетоводна отчетност /каб.Н-110/

-Крайната оценка е средно аритметично от двата изпита, но при условие, че студентът няма слаба оценка на нито единият от двата изпита.

      3. Графикът за провеждането на Държавния изпит и защитата на дипломните работи се обявява пред Методическия кабинет на катедрата и в сайта на университета/катедра ''Счетоводна отчетност''/ . Сроковете за представяне на дипломните работи в катедрата се обявяват и не могат да бъдат по-кратки от 15 дни преди защитата им пред Държавната изпитна комисия.

    Решенията влизат в сила от Юнската изпитна сесия на 2016 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

организира

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ

за връчване на дипломи

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "бакалавър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

19 ноември (вторник) – зала Аула
11.00 часа – Финансово-счетоводен факултет

12.30 ч., зала Аула - спец. СО, СК, СФ
 

на абсолвенти Випуск 2019 г. – ОКС "магистър"
(дипломирани м. юни и м. септември 2019 г.)

29 ноември (петък) – 11.00 часа зала Аула

12.30 ч., зала Аула - спец. СК

Канят се всички абсолвенти и техните близки да участват в церемонията за връчването на дипломите.

Тогите ще се раздават в кабинет Н-110 от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им е от 13.30 ч. до 15.00 ч.

Въпросници за държавен изпит

 • Въпросник ОКС "Бакалавър", спец. "СФ"
 • Въпросник ОКС "Бакалавър", "СО" и "СО-ДО"
 • Декларация са оригиналност и автентичност
 • заявление за разработване на дипломна работа
 • срокове за подаване на заявления за разработване на дипломна работа: за дистанционно обучение: 10-12.02.2020 г, а за редовно обучение 4-6 .03.2020 г.
 • примерни теми за разработване на дипломни работи
 • ВАЖНО: Поради обявената  грипна  епидемия, въведените противоепидемични мерки и преустановяването на учебните занятия и заповеди на ректора №№ РД-14-753/06.03.2019 г. и РД-14-826/09.03.2019 г. на Ректора на ИУ - Варна, насрочената за 12.03.2020 г., среща със студентите от 4 курс, специалности "СО" и "СФ" се отменя. Срещата ще бъде организирана на по-късен етап, след възстановяване на учебните занятия и нормализиране на ситуацията, за което студентите ще бъдат уведомени своевременно.

 • Катедра "Счетоводна отчетност" организира информационна среща със студентите от 4 курс, специалности "Счетоводство и одит" (редовна и дистанционна форма на обучение) и "Счетоводство и финанси" по повод на организацията и провеждането на комплексния държавен изпит и защитата на дипломна работа през месец юни 2020 г. Срещата ще се проведе на 12.03.2020 г. (четвъртък) от 8,30 часа в аудитория 128 на основен корпус на ИУ - Варна. Присъстващите студенти ще бъдат запознати с цялостната организация на държавния изпит и защитата на дипломната работа. Поканват се за участие всички студенти, чието дипломиране предстои през месец юни 2020 г.

 •  

  Резултати от подадени заявления за разработване на дипломна работа :

  за ОКС "Бакалавър" всички заявления са одобрени с изключение на  тези с номера: 110534, 109495,109728,109646, 109280, 113602, 110340, 110126, 110158. Научните ръководители на дипломните работи остават ръководителите на спецсеминара.

   

УКАЗАНИЯ

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" спец. СО(РО И ДО) , СФ и "МАГИСТЪР" , за спец. СК  които следва да се явяват през месец януари 2020 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят на 21и 22 януари за бакалаври:

I.   На инспектор по учебната дейност на специалността в кабинет Н-110 :

 1. Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см(задължителен размер), като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер;
 2. Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента;
 3. Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл: пълен, точен и верен адрес, както и име на получателя, на който следва да бъде изпратена дипломата. На гърба на плика се изписва  специалност и факултетния номер на дипломанта;
 4. Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалъвър / магистър), закупено от книжарницата на университета;
 5. Касов бон (оригинал) за платена такса от  70.00 лв. (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.) в касата на университета / кабинет 231,  II етаж/.
 6. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

 След представяне на тези документи, инспектор учебна дейност по специалността /в каб. Н-110/ се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

 1. В сектор "Студенти" /каб. 216, 215 и 214/  и Център за магистърско обучение" /каб. 114студентът подава:
 1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на съответната специалност /каб.Н-110/
 2. Студентска книжка;
 3. За „Център за магистърско обучение"  -копие на дипломата, с която сте кандидатствали(само за студентите, завършили Колежи, включително Колеж по туризъм-Варна и Висши училища, различни от ИУ-Варна) .
 4. При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход, за удостоверяване на регистрацията.

За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет-Варна за призната образователно-квалификационна степен.

ІІІ. Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 70 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД – 10 – 175 / 24.01.2019 г.)

Студентите, които вече са предали плик с горепосочените документи, представят в кабинет  Н-110  само попълненото ново заявление. След подписването му от инспектор учебна дейност   /от каб. Н-110./, заявлението се предава съответно в сектор "Студенти"  или в  „Център за магистърско обучение" .

Документите за ОКС "БАКАЛАВЪР" се приемат в кабинет Н-110  21 и 22 януари 2020 г.. Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от сектор "Студенти" към Финансово-счетоводен факултет  на 21 и 22 януари .

За дипломантите от ОКС "МАГИСТЪР" посочените по-горе документи се подават в кабинет Н-110 . Заявленията за допускане до държавна изпитна сесия се приемат от „Център за магистърско обучение“ (каб.114)  на 21 и 22 януари 2020 г. от „Център за магистърско обучение“.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - ОТНАСЯ СЕ САМО ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ  СО, СФ, ДО-СО ''БАКАЛАВЪР'' И ''МАГИСТЪР''-СК

ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ за месец януари 2020 г.    ПИСМЕН изпит  само за БАКАЛАВРИ 29 януари 2020 г . Устен изпит   30 и 31 януари 2020 г. и защити на дипломни работи  по график за бакалаври и магистри   ЗАЛИ  Н-110, 220  - по график  2 дни преди изпитите /точните дати се уточнават според броя на студентите / . Всеки задължително следва да е проверил графика в сайта и на  таблото пред Н-110 (студенти редовно, дистанционно и задочно обучение бакалавърска и магистърска степен)