Икономически университет – Варна

Дипломиране

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


 

Държавната изпитна сесия за студентите от специалност "Счетоводство и одит" и  "Счетоводство и финанси" в ОКС Бакалавър” и по специалност "Счетоводство и контрол" в ОКС "Магистър" през месец СЕПТЕМВРИ 2021 г., ще се проведе на 13 и 14.09.2021 г., съгласно заповед на Ректора на ИУ – Варна

Държавната изпитна сесия се провежда в две форми:

  1. Защита на дипломна работа;
  2. Комплексен държавен изпит по специалността

 

Защитата на дипломна работа за студентите в ОКС “Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще се проведе през периода 10.09.2021 – 14.09.2021 г., по график, който ще бъде качен на станицата катедра „Счетоводна отчетност“ в сайта на ИУ - Варна два дни преди първата изпитна дата

По време на защитата на дипломната си работа, студентите трябва да запознаят държавната изпитна комисия с постигнатите резултати в резултат на проведеното изследване. За целта студентите следва да изготвят кратко екзпозе, което да представят пред комисията за около 5 минути. Експозето трябва да съдържа: актуалност на темата, мотиви за избор на темата, цел и задачи на разработката, ограничения на изследването (ако има такива) и най-вече формулираните изводи и препоръки към ръководството на базовото предприятие.

 

Комплексният държавен изпит за студентите в ОКС „Бакалавър“ се провежда на два етапа, по график, който ще бъде качен на станицата катедра „Счетоводна отчетност“ в сайта на ИУ - Варна няколко дни преди първата изпитна дата

По време на първия етап, студентите ще решават компютърно базиран тест по Счетоводство, анализ и контрол в рамките на три астрономически часа. Тестът съдържа два типа въпроси:

- изчислителни въпроси, на които студентите следва да отговорят като изчислят даден показател, себестойност на продукция и др. на база на дадени конкретни данни

-въпроси от вида Множествен избор, на които студентите следва да отговорят след като изберат един от посочените четири алтернативни отговора

По време на втория етап, студентите ще трябва да отгооврят писмено на три въпроса, в рамките на три астрономически часа, които ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в деня на изпита. Въпросите ще бъдат формулирани по начина, по който са формулирани във въпросника за държавен изпит;

Комплексният държавен изпит за студентите в ОКС „Магистър“ се провежда по график, който ще бъде качен на станицата катедра „Счетоводна отчетност“ в сайта на ИУ - Варна няколко дни преди първата изпитна дата. По време на изпита студентите ще трябва да отговорят писмено, в рамките на три астрономичеси часа на три въпроса. Въпросите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в деня на изпита и ще бъдат формулирани по начина, по който са формулирани във въпросника за комлексния държавен изпит.

Забележка: При явяването си на изпита, студентите следва да бъдат снабдени с лични предпазени средства.

Академичният състав на катедра "Счетоводна отчетност" изразява надеждата, че пандемията "COVID 19" не е попречила на подготовката   на студентите за държавен изпит  и защита на дипломна работа, като пожелава на всички студенти, успешно представяне на държавната изпитна сесия и успешна реализация в избраната професия.


 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" относно  сесията  – м.септември 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".