Икономически университет – Варна

Финансово-счетоводен факултет

Финансово-счетоводен факултет е сред лидерите в обучението на икономисти. Факултетът включва катедрите "Счетоводна отчетност", "Финанси", „Обща икономическа теория“ и „Правни науки“.

Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се извършва в редовна или дистанционна форма. Към факултета се обучават около 1500 студенти в следните специалности: „Счетоводство и одит“, „Финанси“, „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство (с преподаване на английски език)", „Социална сигурност и застраховане“.

Обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва в редовна, дистанционна или задочна форма в специалности „Счетоводство и контрол“, „Банков мениджмънт“, „Корпоративени финанси“, „Публични финанси“, „Финанси и иновации“, „Международен бизнес и мениджмънт (на английски език)“. В ОКС “магистър“ се обучават около 300 студенти.

Във Финансово-счетоводен факултет се извършва обучение и на над 10 докторанти по три докторски програми в професионално направление: 3.8. Икономика : ДП „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ДП „Политическа икономия (Обща икономическа теория)", ДП „Финанси“.

Във факултета работят над 50 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти, които са уважавани специалисти, реализират задълбочена изследователска и научна дейност, осъществяват консултантска дейност и експертни услуги в практиката, работят по европейски програми, вземат участие в обучението на чуждестранни студенти по програма „Erasmus+“; изнасят лекции в други европейски университети, осъществяват ползотворно сътрудничество с други сродни университети.

Високото качество на обучение се потвърждава от високата степен на реализация на завършващите специалисти.

Състав на факултетен съвет

Председател: доц. д-р Даниела Георгиева

Заместник-председател: доц. д-р Недялко Вълканов

Членове:

 1. проф. д-р Андрияна Андреева
 2. проф. д-р Йордан Йорданов
 3. проф. д-р Надя Костова
 4. проф. д-р Стефан Вачков
 5. проф. д-р Фаня Филипова
 6. доц. д-р Анита Атанасова
 7. доц. д-р Вениамин Тодоров
 8. доц. д-р Галина Йолова
 9. доц. д-р Данчо Петров
 10. доц. д-р Дарина Димитрова
 11. доц. д-р Димитър Рафаилов
 12. доц. д-р Калин Господинов
 13. доц. д-р Калоян Колев
 14. доц. д-р Любомир Георгиев
 15. доц. д-р Людмил Найденов
 16. доц. д-р Надежда Попова
 17. доц. д-р Светлана Герчева
 18. доц. д-р Светлозар Стефанов
 19. доц. д-р Слави Генов
 20. доц. д-р Стоян Киров
 21. доц. д-р Христина Благойчева
 22. гл. ас. д-р Петко Захариев
 23. гл. ас. д-р Татяна Иванова
 24. гл. ас. д-р Цветомир Манолов
 25. Валентина Красенова Бинева
 26. Йосиф Ивайлов Николов
 27. Мая Петкова Младенова

За връзка с нас


Деница Караджова

Деница Караджова

Деница Караджова

Секретар на декана

Фронт офис, Студентска улица

dkaradzhova@ue-varna.bg

Петя Цокова

Петя Цокова

Петя Цокова

инспектор "Студенти"

Фронт офис, Студентска улица

+359 885616044

p.tsokova@ue-varna.bg

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

инспектор "Студенти"

Фронт офис, Студентска улица

+359 885616044

violeta.moldovanska@ue-varna.bg