Икономически университет - Варна

Финансово-счетоводен факултет е сред лидерите в обучението на икономисти. Факултетът включва катедрите "Счетоводна отчетност", "Финанси", „Обща икономическа теория“ и „Правни науки“.

Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се извършва в редовна или дистанционна форма. Към факултета се обучават около 2000 студенти в следните специалности: „Счетоводство и одит“, „Финанси“, „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство (с преподаване на английски език)", „Застраховане и осигуряване“ и „Съдебна администрация“.

Обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва в редовна, дистанционна или задочна форма в специалности „Счетоводство и контрол“, „Банков мениджмънт“, „Корпоративени финанси“, „Публични финанси“, „Финанси и иновации“, „Международен бизнес и икономика (на английски език)“. В ОКС “магистър“ се обучават около 300 студенти.

Във Финансово-счетоводен факултет се извършва обучение и на над 30 докторанти по три докторски програми в професионално направление: 3.8. Икономика : ДП „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ДП „Политическа икономия (Обща икономическа теория)", ДП „Финанси“.

Във факултета работят над 70 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти, които са уважавани специалисти, реализират задълбочена изследователска и научна дейност, осъществяват консултантска дейност и експертни услуги в практиката, работят по европейски програми, вземат участие в обучението на чуждестранни студенти по програма „Erasmus +“; изнасят лекции в други европейски университети, осъществяват ползотворно сътрудничество с други сродни университети.

Високото качество на обучение се потвърждава от високата степен на реализация на завършващите специалисти.

Състав на факултетен съвет:

Председател: Доц. д-р Христина Благойчева

Заместник-председател: Доц. д-р Даниела Георгиева

Членове:

 1. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков
 2. Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова
 3. Проф. д-р Надя Енчева Костова
 4. Проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова
 5. Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева
 6. Доц. д-р Калоян Илиев Колев
 7. Доц. д-р Венелин Стоянов Георгиев
 8. Доц. д-р Любомир Борисов Георгиев
 9. Доц. д-р Галина Огнянова Йолова
 10. Доц. д-р Йордан Василев Йорданов
 11. Доц. д-р Анита Атанасова Йотова
 12. Доц. д-р Стоян Димов Киров
 13. Доц. д-р Данчо Христов Петров
 14. Доц. д-р Димитър Живков Рафаилов
 15. Доц. д-р Светлана Илиева Герчева
 16. Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов
 17. Доц. д-р Слави Димитров Генов
 18. Доц. д-р Калин Йовчев Господинов
 19. Доц. д-р Людмил Василев Найденов
 20. Доц. д-р Надежда Иванова Попова
 21. Доц. д-р Христо Делчев Мавров
 22. Гл. ас. д-р Петко Захариев Захариев
 23. Гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова
 24. Ваня Петрова Христова
 25. Надежда Павлова Николова
 26. Анелия Стефанова Недева
 27. Весела Стоянова Комитова

 

 

 

Контакти


Деница Караджова

Деница Караджова

Секретар на декана

215

0885 616044

dkaradzhova@ue-varna.bg

Десислава Моллова

Десислава Моллова

Инспектор "Студенти"

215

052 830802

desimollova@ue-varna.bg