Икономически университет – Варна

Финансово-счетоводен факултет

Финансово-счетоводен факултет е сред лидерите в обучението на икономисти. Факултетът включва катедрите "Счетоводна отчетност", "Финанси", „Обща икономическа теория“ и „Правни науки“.

Обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ се извършва в редовна или дистанционна форма. Към факултета се обучават около 2000 студенти в следните специалности: „Счетоводство и одит“, „Финанси“, „Счетоводство и финанси“, „Счетоводство (с преподаване на английски език)", „Застраховане и осигуряване“ и „Съдебна администрация“.

Обучението в образователно-квалификационна степен „магистър“ се извършва в редовна, дистанционна или задочна форма в специалности „Счетоводство и контрол“, „Банков мениджмънт“, „Корпоративени финанси“, „Публични финанси“, „Финанси и иновации“, „Международен бизнес и икономика (на английски език)“. В ОКС “магистър“ се обучават около 300 студенти.

Във Финансово-счетоводен факултет се извършва обучение и на над 20 докторанти по три докторски програми в професионално направление: 3.8. Икономика : ДП „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, ДП „Политическа икономия (Обща икономическа теория)", ДП „Финанси“.

Във факултета работят над 50 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти, които са уважавани специалисти, реализират задълбочена изследователска и научна дейност, осъществяват консултантска дейност и експертни услуги в практиката, работят по европейски програми, вземат участие в обучението на чуждестранни студенти по програма „Erasmus +“; изнасят лекции в други европейски университети, осъществяват ползотворно сътрудничество с други сродни университети.

Високото качество на обучение се потвърждава от високата степен на реализация на завършващите специалисти.

Състав на факултетен съвет

Председател: Доц. д-р Христина Благойчева

Заместник-председател: Доц. д-р Даниела Георгиева

Членове:

 1. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков
 2. Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова
 3. Проф. д-р Надя Енчева Костова
 4. Проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова
 5. Проф. д-р Йордан Василев Йорданов
 6. Доц. д-р Андрияна Йовчева Андреева
 7. Доц. д-р Христо Делчев Мавров
 8. Доц. д-р Калоян Илиев Колев
 9. Доц. д-р Любомир Борисов Георгиев
 10. Доц. д-р Галина Огнянова Йолова
 11. Доц. д-р Анита Атанасова Йотова
 12. Доц. д-р Стоян Димов Киров
 13. Доц. д-р Данчо Христов Петров
 14. Доц. д-р Димитър Живков Рафаилов
 15. Доц. д-р Светлана Илиева Герчева
 16. Доц. д-р Светлозар Димитров Стефанов
 17. Доц. д-р Слави Димитров Генов
 18. Доц. д-р Калин Йовчев Господинов
 19. Доц. д-р Людмил Василев Найденов
 20. Доц. д-р Надежда Иванова Попова
 21. Доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов
 22. Гл. ас. д-р Петко Захариев Захариев
 23. Гл. ас. д-р Татяна Живкова Иванова
 24. Гл. ас. д-р Цветомир Любомиров Манолов
 25. Валентина Красенова Бинева
 26. Румен Мирославов Христов
 27. Йосиф Ивайлов Николов

За връзка с нас


Деница Караджова

Деница Караджова

Деница Караджова

Секретар на декана

215

dkaradzhova@ue-varna.bg

Петя Цокова

Петя Цокова

Петя Цокова

инспектор "Студенти"

215

+359 885616044

p.tsokova@ue-varna.bg

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

Виолета Молдованска

инспектор "Студенти"

215

+359 885616044

violeta.moldovanska@ue-varna.bg