Икономически университет – Варна

Докторанти

1) Данчо Петров (2002). Диагностика на кредитния риск в аграрния сектор. Научен ръководител: доц. д-р Стефан Вачков;

2) Димитър Рафаилов (2003). Капиталова структура на българските фирми (теоретични модели и емпиричен анализ). Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев;

3) Стоян Киров (2004). Алтернативни инвестиции на пенсионните фондове (специфика, управление и предизвикателства за България). Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев;

4) Светлана Герчева (2004). Пазарните дефекти и публичните разходи за здравеопазване. Научен ръководител: проф. д-р ик.н. Цветан Коцев;

5) Любомир Георгиев (2005). Институционална структура на финансовото посредничество (теория, еволюция, измерения в България). Научен ръководител: доц. д-р Стефан Вачков;

6) Александрина Панчева (2006). Възможности за приложение на АВС модела при потребителското кредитиране. Научен ръководител: доц. д-р Стефан Вачков;

7) Христина Благойчева (2007). Публичната пенсионноосигурителна система и преразпределението на доходи в България. Научен ръководител: доц. д-р Тодорка Владимирова;

8) Недялко Вълканов (2012). Прането на пари в банковата система (механизми, диагностика, мерки за противодействие). Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков;

9) Атанас Камеларов (2012). Хеджиране на кредитния риск в банковото кредитиране. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков;

10) Кирил Георгиев (2013). Информационно съдържание на кривата на доходността на държавните ценни книжа в България. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов;

11) Мирослава Махлебашиева (2013). Възможност за хеджиране на климатичните рискове с деривативи. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов;

12) Красимира Найденова (2016). Възможности за приложение на институционалния подход при изследване на пазарната ликвидност (на примера на българския фондов пазар). Научен ръководител: доц. д-р Димитър Рафаилов;

13) Пламен Джапаров (2018). Рисковата култура на банките – значение, възможности за квантифициране, измерения в България. Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков;

14) Светослав Борисов (2018). Изглаждане на дохода, информативност и цени на акциите. Научен ръководител: доц. д-р Йордан Йорданов;

15) Радина Момчилова (2020). Клиентската миграция в дребното банкиране - измерения, фактори, състояние в България. Научен ръководител: доц. д-р Данчо Петров;

16) Корнелия Филипова (2020). Бедността и държавните разходи за социално подпомагане в България. Научен ръководител: доц. д-р Христина Благойчева;

17) Севги Осман (2021). Екологични детерминанти на банковия пърформанс. Научен ръководител: доц. д-р Данчо Петров;

18) Петър Николов (2021). Мрежова структура и устойчивост на банковата система в България. Научен ръководител: доц. д-р Любомир Георгиев.

Иглика Славчева

Иглика Славчева

Иглика Славчева

Научен ръководител: доц. д-р Христина Благойчева

iglika.slavcheva@gmail.com

Полина Иванова

Полина Иванова

Полина Иванова

Научен ръководител: доц. д-р Любомир Георгиев

polina_ivanova1983@abv.bg

Надежда Николова

Надежда Николова

Надежда Николова

Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков

n.nikolova@ue-varna.bg

ас. Милена Бенева

ас. Милена Бенева

Научен ръководител: доц. д-р Стоян Киров

413

052/660-429

m.beneva@ue-varna.bg

Анна Грачева

Анна Грачева

Анна Грачева

Научен ръководител: проф. д-р Стефан Вачков

ann.gracheva94@gmail.com

Стефан Куцаров

Стефан Куцаров

Стефан Куцаров

Научен ръководител: доц. д-р Любомир Георгиев

stefan.kuzarov@ue-varna.bg