Икономически университет - Варна

Дипломиране

 

УКАЗАНИЯ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ

· Указания за дипломиране на студентите от ОКС МАГИСТЪР по специалностите „Банков мениджмънт”, „Корпоративни финанси”, „Публични финанси” и „Финанси и иновации”

 

УКАЗАНИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

· Указания за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна

- Въпросник за комплексен държавен изпит по специалност "Банков мениджмънт"

Въпросник за комплексен държавен изпит по специалност "Корпоративни финанси"

- Въпросник за комплексен държавен изпит по специалност "Публични финанси"

- Въпросник за комплексен държавен изпит по специалност "Финанси и иновации"

- Примерни тестове

 

УКАЗАНИЯ ЗА ДИПЛOМНИ РАБОТИ

· Указания за оформяне на дипломна работа за ОКС "МАГИСТЪР"

· Молба за назначаване на научен ръководител на дипломна работа в ОКС “МАГИСТЪР”

· Важни срокове

 

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ

За дипломираните през м. юни и м. септември 2019 г.