Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Финанси" относно лятна (редовна) сесия  – м. юни 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Финанси". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Финанси". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Финанси".

Резултати от държавен изпит (26.06.2020 г.)

Специалност "Финанси" - редовно обучение
Специалност "Финанси" - дистанционно и задочно обучение
Специалност "Застраховане и осигуряване" - редовно обучение

 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи - 26.06.2020 г.

I. Разпределение на студентите по зали

Моля, проверете изпитната си зала в следните линкове:

Начален час 10:00 ч.
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Финанси“ (редовно обучение)


Начален час 13:30 ч.

- ОКС „Бакалавър“, спец. „Финанси“ (дистанционно и задочно обучение)
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Застраховане и осигуряване“


IIСтудентите, които не намират своя факултетен номер в списъците по-горе следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

III. Допълнителни указания:

1) Със заповед РД 14-519 на Ректора на ИУ-Варна в сградите на университета не се допускат лица с видими признаци и симптоми на остри вирусни инфекции. Студентите със симптоми на респираторни болести не трябва да се явяват на държавен изпит.

2) Студентите влизат в изпитните зали 5 минути преди обявения начален час на изпита. Приканваме студентите да не се струпват преди това във фоайето пред тестовия център и да спазват физическа дистанция от 1,5 метра;

3)  Студентите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата. Студентите могат да носят и други лични предпазни средства (ръкавици, шлем и др.). В изпитната зала няма да се допускат студенти без поставена предпазна маска.

4) При влизане в изпитните зали студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;

5) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор. Приканваме студентите да не носят друг излишен личен багаж;

6) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2). За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А между 12:30 и 13:00 ч. (за полагащите изпит с начален час 10:00) и между 15:30 и 16:00 ч. (за полагащите изпит с начален час 13:30), като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;

7) Окончателните резултати се обявяват на 26 юни 2020 г. след 17:00 часа в интернет сайта на ИУ-Варна, на страницата на катедра “Финанси” (секция „Дипломиране“);

8) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ
Дата на защита: 26.06.2020 г. (петък)
Час: 13:30 ч.
Зала: 1-223

Резултати от държавен изпит (26.06.2020 г.)

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

График за държавен изпит и защита на дипломни работи - 26.06.2020 г.

I. Разпределение на студентите по зали

Моля, проверете изпитната си зала в следния линк:

Начален час 13:30 ч.

- ОКС „Магистър“, спец. „БМ“, спец. „КФИН“, спец. „ПФИН“, спец. „Финанси и иновации“

IIСтудентите, които не намират своя факултетен номер в списъците по-горе следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

III. Допълнителни указания:

1) Със заповед РД 14-519 на Ректора на ИУ-Варна в сградите на университета не се допускат лица с видими признаци и симптоми на остри вирусни инфекции. Студентите със симптоми на респираторни болести не трябва да се явяват на държавен изпит.

2) Студентите влизат в изпитните зали 5 минути преди обявения начален час на изпита. Приканваме студентите да не се струпват преди това във фоайето пред тестовия център и да спазват физическа дистанция от 1,5 метра;

3)  Студентите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата. Студентите могат да носят и други лични предпазни средства (ръкавици, шлем и др.). В изпитната зала няма да се допускат студенти без поставена предпазна маска.

4) При влизане в изпитните зали студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;

5) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор. Приканваме студентите да не носят друг излишен личен багаж;

6) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2). За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А между 12:30 и 13:00 ч. (за полагащите изпит с начален час 10:00) и между 15:30 и 16:00 ч. (за полагащите изпит с начален час 13:30), като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;

7) Окончателните резултати се обявяват на 26 юни 2020 г. след 17:00 часа в интернет сайта на ИУ-Варна, на страницата на катедра “Финанси” (секция „Дипломиране“);

8) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.