Икономически университет – Варна

Дипломиране

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Финанси". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Финанси". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Финанси".

Резултати от държавен изпит - спец. "Финанси" (12.09.2023 г.)

Резултати от държавен изпит - спец. "Застраховане и осигуряване" (12.09.2023 г.)

ГРАФИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ НА СПЕЦ. „ФИНАНСИ“
Дата на защита: 12.09.2023 г. (вторник)
Час: 11:00 ч.
Зала: 1-221
Рецензиите се получават на 8 септември 2023 г., в кабинет 123А, от 15 до 16 ч.

КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ на спец. „Финанси“ и спец. „Застраховане и осигуряване“

Дата: 12.09.2023 г.
Начален час 11:00 ч.

I. Разпределение на студентите по зали:

- ОКС „Бакалавър“, спец. „Финанси“ – РЕДОВНО обучение
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Финанси“ – ДИСТАНЦИОННО обучение
- ОКС „Бакалавър“, спец. „Застраховане и осигуряване“

Моля, проверете изпитната си зала в горните линкове!

IIСтудентите, които не намират своя факултетен номер в списъците по-горе, следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

III. Допълнителни указания:

1) Студентите влизат в изпитните зали 10 минути преди обявения начален час на изпита;

2) При влизане в изпитните зали студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;

3) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор. Приканваме студентите да не носят друг излишен личен багаж;

4) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2). За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А между 13:30 и 14:00 ч., като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;

5) Окончателните резултати се обявяват на 12.09.2023 г. след 16:00 часа в интернет сайта на ИУ-Варна, на страницата на катедра “Финанси” (секция „Дипломиране“);

6) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.

 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

Срокове за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
- за дипломиране през м. юни - от 1 до 10 февруари
- за дипломиране през м. септември - от 1 до 10 май
- за дипломиране през м. януари - от 1 до 10 ноември

Резултати от държавен изпит - спец. "Банков мениджмънт" (12.09.2023 г.)

Резултати от държавен изпит - спец. "Финанси и иновации" (12.09.2023 г.)

ГРАФИК ЗА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
на спец. „БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ“ и спец. „ФИНАНСИ И ИНОВАЦИИ“

Дата: 12.09.2023 г.
Начален час 11:00 ч.

I. Разпределение на студентите по зали:

- ОКС „Магистър“: спец. „Банков мениджмънт“ и спец. „Финанси и иновации“
Моля, проверете изпитната си зала в горния линк!

IIСтудентите, които не намират своя факултетен номер в списъците по-горе, следва НЕЗАБАВНО да се свържат с инспектор учебна дейност на катедра „Финанси“. Те ще бъдат разпределени по зали допълнително, ако са изпълнени изискванията за допускането им до държавен изпит.

III. Допълнителни указания:

1) Студентите влизат в изпитните зали 10 минути преди обявения начален час на изпита;

2) При влизане в изпитните зали студентите представят студентска книжка или друг документ за самоличност;

3) Студентите могат да носят два празни бели листа формат А4 (за чернова), химикал или молив, справочник “Финансови формули и таблици” и непрограмируем калкулатор. Приканваме студентите да не носят друг излишен личен багаж;

4) Студентите могат да се откажат от оценката си, ако е различна от Слаб (2). За целта тези студенти се явяват лично в кабинет 123А между 13:30 и 14:00 ч., като носят валиден български документ за самоличност. На студентите, които се откажат от оценката си, се отбелязва оценка "Слаб (2)" в протокола;

5) Окончателните резултати се обявяват на 12.09.2023 г. след 16:00 часа в интернет сайта на ИУ-Варна, на страницата на катедра “Финанси” (секция „Дипломиране“);

6) Препоръчваме ви да се запознаете предварително с Указанията за провеждане на комплексен държавен изпит в електронна форма по специалностите, водени от катедра „Финанси” при ИУ-Варна.

 

Указания за дипломиране

Указания за държавен изпит

Указания за дипломни работи

Срок за подаване на молба за назначаване на научен ръководител:
До 20 февруари

Тържествена промоция Випуск 2023, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър": 03 ноември 2023 г. 

Програма

Тогите ще се получават срещу подпис в каб. 123-а от 13:15 ч. 

Връщането на тогите ще бъде след 16:30 ч. в каб. 123-а.