Икономически университет - Варна

Награда "Проф. Станчо Чолаков"


ИУ-Варна връчва академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“, учредена по инициатива и във връзка с честването на 80 години от създаването на катедра „Финансова наука”, чийто приемник е катедра „Финанси”. Нейната цел е да отдаде признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност на преподаватели, учени и изследователи от български и чуждестранни висши училища, и научни организации в областта на финансите и местното управление.

На свое заседание от 12.04.2018 г. Академичният съвет на ИУ-Варна единодушно реши проф. дин Гарабед Минасян от ИИИ при БАН да бъде първият носител на новоучредената награда.