Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от специалност „Съдебна администрация“ относно редовна сесия  – м. юни 2024 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър".

 Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. 

Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Правни науки" и примерните теми. 

Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. 

Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломна работа в катедра "Правни науки".

Държавна изпитна сесия - ЗДР и ДИ - м.юни 2024 г. за специалност "Съдебна администрация".

         1.Срок за изготвяне на дипломната работа за юнска сесия на ЗДР 2023 г. - 05-07.06.2024 г.

                             -дипломните работи трябва да бъдат изготвени,

                                     -проверени от научен ръковидител;

                                     -изпратени на имейла на катедрата -katedra_pn@ue-varna.bg

                                     -напечатани в два екземпляра;

                                     -подвързани;

                                     -подписани на заглавната страница от студент и научен ръководител.

              2. Документи за допускане до държавна изпитна сесия - важат за ЗДР и ДИ

             3. Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа.

             4. Защита на дипломна работа - 24.06.2024 г. от 08:00 ч. в зала 312

             5. Държавен изпит - 24.06.2024 г. от 08:00 в зала 56

             6. Рецензиите на дипломантите се получават на 21.06.23 г. от кабинет 444

 

ЗДР месец юни 2024 г.

 

Име

Фак.номер

Тема

Научен ръководител

1

Вилиана Георгиева Симова

120964

Безвестно отсъствие и смърт

Гл.ас.д-р М.Цветковска

2

Мелян Юджел Рийза

120051

Осигурителни органи по българската осигурителна система

Доц.д-р Галина Йолова

3

Сияна Кирилова Георгиева

121098

Структура и функции на общите съдилища

Гл.ас.д-р Д.Димитрова

4

Красимира Георгиева Стоянова

120053

Административнонаказателна отговорност в България

Гл.ас.д-р Ж.Матеева

5

Павлин Георгиев Димитров

120015

Правен статут на съдебните служители

Доц.д-р Д.Димитрова

6

Десислава Стоянова Пенева

119841

Настойничество и попечителство

Гл.ас.д-р Ж.Матеева

7

Божидар Ангелов Колев

119850

Дисциплинарната отговорност на работниците и служителите по КТ

Гл.ас.д-р В.Владова - Иванова

8

Виктория Ангелова Панчева

120191

Административноправни аспекти на двойното данъчно облагане

Доц.д-р Д.Димитрова

 

 

 

 Конспект за държавен изпит

Специалност „Съдебна администрация“ 

 

 

 

 1. Публична администация- същност и съдържание. Теории. Публична и частна (бизнес) администрация – дефиниране, отграничаване.
 2. Функции на публичната администрация. Същност и класификация на функциите. Административна власт – характеристика. Компетентност на държавните органи. Държавна власт – понятие и характерни черти.
 3. Форми за управление и организация на държавата. Държавна организация на Република България. Политическо и обществено устройство.
 4. Административен апарат и административни органи-понятие, характерни черти.. Видове и структура на административните органи. Правителство, Министерски съвет, министерства.
 5. Държавна служба и държавен служител- дефиниране. Понятие за държавна служба и държавен служител. Видове държавни служители. Права, задължения и отговорности на държавните служители.
 6. Административно-териториално устройство. Областта - административна единица за провеждане на национална политика. Общината като единица за осъществяване на местното самоуправление.  Кметът – орган на изпълнителната власт.
 7. Общинска администрация. Общински съвет. Функции, конституиране, организация и дейност. Задачи и правомощия на общинските съвети. Общински съветник.
 8. Административно обслужване- понятие и характеристика. Видове контрол. Административно правораздаване. Съдебен контрол.
 9. Възникване и развитие на теорията и практиката по УЧР – исторически преглед.  Цели, роли и функции на УЧР. Модели за УЧР.
 10. Проектиране и анализ на труда – същност, предмет, необходимост, цели, подходи и

техники при проектирането и анализа, длъжностна характеристика и схематичен профил на качествата.

 1. Набор и подбор на човешките ресурси в публичния сектор – същност, предмет,

необходимост и цели, етапи на набора и подбора.

 1. Обучение и кариерно развитие на човешките ресурси в публичния сектор –

същност, предмет, необходимост и цели, управление обучението на човешките ресурси, управление на кариерното развитие.

 1. Оценка и възнаграждение на човешките ресурси в публичния сектор – същност на

оценяването, изисквания и методи за оценяване, същност, предмет и цели на възнаграждението, системи за заплащане, компоненти на системата за заплащане, психологически системи за мотивиране.

 1. Деловодство и документооборот- понятие, системи, организация.
 2. Съдебно деловодство- книги, регистри, архивиране.
 3. Съставяне и изготвяне на документи. Структура. Съдържание. Видове.Език. Стил.
 4. Служебни писма.  Справочно-информационни административни документи.
 5. Нормативни актове- видове. Реквизити. Конструиране на съдържателната част. Правна кореспонденция- видове, реквизити, структурно-съдържателни модели..
 6. Административна култура.Теории. Етикет-понятие.Видове.Взаимодействие с медиите.
 7. Етика- понятие, теоретични аспекти. Съвременни измерения на етиката. Етични кодекси.
 8. Етика на държавната администрация. Нормативна рамка. Етична инфраструктура.
 9. Корупция-понятие, дефиниция и типология. Видове. Антикорупционни практики.
 10. Учение за конституцията. основни начала на Конституцията. Конституционно правен статут на гражданите.
 11. Конституционни основи на съдебната власт. Системи и органи на съдебна власт.
 12. Учение за престъплението. Понятие и елементи на престъплението. Изключващи престъпния характер на деянието обстоятелства
 13. Стадии на престъплението. Съучастие. Наказателноотговорното лице- критерии и предпоставки. Правила за малолетни и непълнолетни извършители.
 14. Учение за наказанието. понятие и цели на наказанието.Принципи за определяне на наказанието. Отделни видове наказания по НК.
 15. Страни, субекти и участници в наказателния процес. Досъдебно производство. Първоинстанционно съдебно производство.
 16. Понятие за административен акт. Видове административни актове. Условия за редовно действие на административните актове. Недействителност на административните актове.
 17. Административнонаказателна отговорност - субекти. Административно нарушение – понятие, обективна и субективна страна на нарушението.
 18. Оспорване на административните актове пред първа съдебна инстанция. Касационно производство.
 19. Структура и функции на съдилищата, прокуратурата и следствените служби по Закона за съдебната власт.
 20. Съдебна администрация. Структура. Специализирана администрация.Статут на съдебните служители.
 21. Понятие за лични данни. Принципи и условия за допустимост на обработването на лични данни. Орган по защитата на личните данни –КЗЛД- статут, компетентност и правомощия, актове. 
 22. Органи за защита на класифицираната информация.Видове класифицирана информация и нива на класификация
 23. Гражданско правоотношение. Определение, структура. Субективни права и правни задължения. Видове ГПО и субективни права
 24. Основания за възникване, изменение и прекратяване на ГПО  Сделки.  Недействителност на сделките
 25. Представителство – общи положения.  Упълномощаване – понятие, страни, действие. Преупълномощаване.
 26.  Понятие за давност и видове срокове. Спиране и прекъсване на давностния срок.
 27. Съд и съдия. Правен статус на съдията.  Подведомственост и подсъдност.  Страни и процесуални действия на страните – форма и време на процесуалните действия  Иск – същност и видове
 28. Процесуални действия на съда. Призовавания и съобщения. Процесуални действия на страните – форма и време на процесуалните действия. Процесуални бездействия
 29. Съдебни заседания. Разглеждане на делото – обща характеристика. Решение – същност и видове решения. Правни последици на решението
 30. Условия и предпоставки за сключване на брака. Процедура и форма за сключване. Отношения между съпрузите – лични отношения; имуществени отношения.  Съпружеска имуществена общност. Брачен договор.
 31. Развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие
 32. Произход от майката. Произход от бащата. Припознаване – условия и ред.  Осиновяване – понятия и видове.
 33. Наследяване по закон – същност и принципи. Кръг и ред на наследниците по закон. Наследяване по право на заместване.
 34. Завещание – същност и съдържание на завещанието. Видове завещание. Завещателна дееспособност.  Отмяна, нищожност и унищожаемост на завещанието.
 35. Държане и владение. Същност и елементи на владението. Добросъвестно владение.
 36. Същност на правото на собственост.Основания за придобиване на правото на собственост.Видове собственост.
 37. Съсобственост.Същност и основания за възникване.Правоотношения между съсобствениците.
 38. Етажна собственост.Същност на етажната собственост. Възникване.Права и задължения на собствениците в етажната собственост
 39. Ограничени вещни права – правен режим. Право на строеж – понятие. Съдържание. Прехвърляне и погасяване на правото на строеж.Право на надстрояване и пристрояване. Право на ползване.
 40. Защита на собствеността и владението.Видове правни способи за защита.Искове за защита на собствеността.Искове за защита на владението.
 41. Понятие за търговец. Видове. Общи правни белези. Понятие за фирма, седалище и адрес на управление.Правен режим на търговското предприятие.
 42. Търговски представители- видове,права и задължения.
 43. Понятие за търговско дружество. Видове. Учредяване. Персонални дружества.Правен режим на правата и задълженията на съдружниците в персоналните дружества. Управление. Прекратяване.
 44. Дружество с ограничена отговорност. Капитал и дялове.Права и задължения на съдружниците. Органи за управление.Прекратяване.
 45. Акционерно дружество.Учредяване. Понятие за акция и правен режим. Капитал-понятие.Системи за управление. Органи за управление- свикване, компетентност,влизане на решенията в сила. Прекратяване на АД.
 46. Обща характеристика на търговските сделки.Критерии за определяне търговския характер на сделките. Видове. Сключване на търговските сделки. Особености. Изпълнение и неизпълнение на търговските сделки.
 47. Търговска несъстоятелност.т. Определение. Обща характеристика.Предпоставки за откриване на производството.Обявително решение за откриване на производството. Последици за длъжника,кредиторите и трети лица
 48. Трудов договор.Обща характеристика. Сключване на договора. Съдържание на трудовия договор .Видове трудови договори                         
 49. Понятие за работно време . Видове работно време. Същност на почивките и видове почивки . Същност на отпуските и видове отпуски  
 50. Понятието трудова дисциплина .Понятие за дисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплина. Видове нарушения . Дисциплинарни наказания – видове, ред за налагане
 51. Обща характеристика на краткосрочното осигуряване. Същност на осигурителните обезщетения.   Видове осигурителни обезщетения           
 52. Пенсионно осигуряване – същност, стълбове на пенсионната система. Пенсия – понятие, общи правила за пенсиите. Видове пенсии. Пенсионно производство – същност и етапи. Ред за отпускане и изменение на пенсиите.

 

 

Литература за конспект за държавен изпит на специалност „СА“

 

А) Задължителна:

 1. Андреева, А., Йолова, Г., Димитрова, Д. Основи на публичното право. - Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2015
 2. Андреева, А., Йолова, Г. Основи на публичното право. - Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2016
 3. Андреева, А., Йолова, Г. Трудово и осигурително право. Второ преработено и допълнено издание. В, Наука и икономика, 2020
 4. Баланов, Й. Безвестното отсъствие. Велико Търново: Св. св. Кирил и Методий, 2016
 5. Бакърджиева, Милка, Бизнес комуникиране и връзки с обществеността, Свищов, Акад. изд. Ценов, 2015
 6. Бъчварова, М. Р. Рачев, Ж. Матеева. Търговско и облигационно право. Варна, Наука и икономика. 2015 г.
 7. Бъчварова, М., М. Цветковска. Вещно право. Варна: Наука и икономика, 2015
 8. Бъчварова, М. Ж.Матеева. Гражданско право и процес. Наука и икономика, 2020 г.
 9. Василев, И. Действие на вписването по българското вещно право. С., Нова звезда. 2018
 10. Гергинов, А. Наказателно право. Особена част, Второ преработено и допълнено издание., С.,2009
 11. Герджиков, О. Търговски сделки. С., Труд и право. 2018
 12.  Голева, П.  Търговско право. Книга първа. Търговци. С., 2018
 13. Димитрова, Д., Матеева, Ж., Димитрова, Д. Административно право и процес. Варна: Наука и икономика, 2020
 14. Добрев, Д. и кол. Планиране и прогнозиране. Варна, 2015 г.
 15. Докова С. К. Петров Геоикономика и регионално развитие. София, 2015 г.
 16. Добрев, Д. Основи на публичната администрация. Варна. 2008
 17.  Друмева, Е. Конституционно право. Пето преработено и допълнено издание, 2018
 18.  Калайджиев, А. Търговско право. Обща част. С., 2015
 19. Конакчиев, Дончо, Андонова, Кремена. Икономика на публичния сектор. Варна, Унив. изд. Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2012.
 20.  Лазаров, К., Тодоров, И. Административен процес. София: Сиела, 2018
 21. Марков, М. Семейно и наследствено право. Шесто преработено и допълнено издание, С, Сиби, 2014
 22.  Ненова, Л. Актуални въпроси на семейното и наследственото право, УИ “Св. Климент Охридски“, 2017
 23. Панайотов, Д. Управление на човешките ресурси. НБУ, С., 2014
 24. Петров, В. М. Марков. Вещно право. Сиби, С. 2017
 25. Пейчева, М. Управление на човешките ресурси. София : Тракия-М, 2012
 26.  Сборник лекции (трето допълнено издание). Първоначално обучение, София: ДКСИ, 2020, електронно издание: https://www.dksi.bg /media/6747/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf 
 27.  Сталев, Ж. А.Мингова. В.Попова.О.Стамболиев.Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. С., Сиела.2020
 28.  Статев, Стати и др. Икономика и публичен сектор. София, Университетско издателство “Стопанство”, 2013.
 29.  Стойнов, Ал. Наказателно право . Обща част, Второ  издание С.,2019
 30.  Стойнов, Ал. Наказателно право. Специална част. Престъпления против собственосттта., С., 2013
 31.  Стойчев, Ст. Конституционно право. Пето преработено и допълнено издание, С., 2007
 32.  Структура и организация на съдебната власт (нов правен курс), София: Съюз на съдиите в България, 2017, ISBN 978-954-92585-3-0, електронно издание: https://static1.squarespace.com/static/ 5502d30ee4b0f063546540ec/t/5921df84bf629a6e74e93b63/1495392143836/New+Legal+Course.pdf
 33. Тасев, Хр. Българско наследствено право. Дванадесето преработено и допълнено издание, С., Сиби, 2016
 34. Тошкова-Николова, Д., Фети, Н. Защита на личните данни. София: ИК“Труд и право“, 2019
 35. Зафирова, Цв. Управление на публичния сектор. Варна: Наука и икономика, 2018
 36. Зафирова, Цв. Стратегическо управление. Варна: Наука и икономика, 2017

 

Б) Препоръчителна

 1. Бъчварова, М. Специфични ненаименувани търговски договори – институт на договорното право. Варна, Наука и икономика. 2015
 2. Бъчварова, М. Особености в правния режим на търговската продажба. Правото и бизнесът в съвременното общество. Варна, Наука и икономика. 2010, с. 102-11
 3. Бъчварова, М. Неплатежоспособност-понятие и презумпции за доказване. Ролята на правото в съвременната икономика. Варна, Наука и икономика. 2017. с. 61-69
 4. Бъчварова, М. и др. Търговска несъстоятелност - правни и икономически теоретико-приложни аспекти. Варна, Наука и икономика, 2018
 5. Владова-Иванова, В. Клаузата форсмажор в търговските договори. Известия. Икономически университет-Варна, 2019 , бр. 1, с. 40-52
 6. Ивчева, В. Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика. 2008-2018. С.,  2018. Сиела.
 7. Димитрова, Д. Новите промени в АПК – стъпка към по-ефективно административно правораздаване. Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката: Сборник с доклади, 9 ноември 2018, Варна: Наука и икономика, 2019, 413 - 424
 8. Димитрова, Д. Съвременни тенденции в административното законодателство на България. Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019 г., Варна: Наука и икономика, 2019, 56 – 70
 9. Димитрова, Д., Матеева, Ж. Административен контрол и административнонаказателна отговорност за защита на потребителите. Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 – 53
 10.  Матеева, Ж., Димитрова, Д. Административнонаказателна отговорност по новия Закон за обществените поръчки. Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката, Варна: Наука и икономика, 2016, 215-225
 11.  Матеева, Ж. Надзорна дейност на националния орган по защита на личните данни при новите законодателни положения на приложимото законодателство. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 53 – 70
 12.  Матеева, Ж. Обжалване действията на администратор или обработващ лични данни по съдебен ред. Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 231 – 241
 13.  Матеева, Ж. Обработване на специални категории данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 404 – 412
 14.  Матеева, Ж. Съдебен контрол на решенията на надзорния орган по защита на личните данни. Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 83 – 90
 15. Mateeva, Z. Specific Nature of the New Profession „Data Protection Officer” in the Context of Digitalization. Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 112 – 122
 16.  Мръчков, В. Трудово право., Десето преработено и допълнено издание. С, 2018
 17.  Мръчков, В.  Осигурително право., Седмо преработено и допълнено издание. С, 2019
 18.  Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата, в сила от 04.04.2017 г.издадена от Висшия съдебен съвет, обн. ДВ. бр.28 от 4 април 2017
 19.  Недев, Д. Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права. Сиела, С. 2017
 20.  Панайотова-Чалъкова, Л. Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика. Сиела, С. 2019
 21.  Пенев, П. и др. // Структура и организация на съдебната власт. Нов правен курс. София, 2017
 22.  Правилник за администрацията в съдилищата, в сила от 22.08.2017 г.издаден от Висшия съдебен съвет, обн. ДВ. бр.68 от 22 август 2017
 23.  Правилник за администрацията на Върховния административен съд, в сила от 30.07.2019 г., издаден от Висшия съдебен съвет, Обн. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019
 24.  Правилник за администрацията на Върховния касационен съд, издаден от Висшия съдебен съвет, обн. дв. бр.101 от 20 декември 2016
 25.  Правилник за администрацията на прокуратурата на Република България (ПАПРБ), издаден от Висшия съдебен съвет, обн. ДВ. бр.106 от 10 декември 2013
 26. Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, в сила от 22.02.2019 г., издаден от Висшия съдебен съвет, Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2019
 27.  Средкова, Кр. Осигурително право, Пето преработено и допълнено издание. С., Сиби, 2016
 28.  Стефанов, Г. Еднолични търговски дружества.  Труд и право, С., 2015
 29. Тасев, С. Делба на съсобственост, Нова звезда, 2016
 30.  Топузов, Д. Нищожност на брачния договор, Сиела, 2016
 31.  Цветковска, М. За характера на отговорността на управителя на дружеството с ограничена отговорност. Известия. ИУ-Варна, 2019, бр. 2, с.141-155

 

Ноември, 2020 г.

 

 

 

 • Заявление за утвърждаване на тема за дипломна работа може да подавате на имейла на катедра „Правни науки”:  katedra_pn@ue-varna.bg  като всяко писмо започва с трите имена, факултетен номер и  имейл на студента.

         ЗАЯВЛЕНИЕ   -  В самото заявление моля да се напише предпочитания научен ръководител.

         Срока за подаване на заявленията е 22.12.2023 г.

     След определяне на научен ръководител на страницата на катедрата ще бъде публикуван списък с вашите имена, факултетен номер и научен ръководител.“

 

 

 

Тържествени промоции за дипломираните през 2023 г. абсолвенти в Икономически университет – Варна

Тогите ще се получават в интервала от 09,00 до 10,00 ч. в кабинет 509 срещу документ за самоличност и предварително попълнена декларация.

Декларация