Икономически университет – Варна

Студентски прояви

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2021-04-14

 

СЕКЦИЯ: ПРАВНИ НАУКИ

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 14 АПРИЛ 2021 г.

(ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ)

 

Ежегодно в Икономически Университет - Варна се провежда Студентска научна конференция, на която студентите от различни специалности ОКС “Бакалавър“ и ОКС “Магистър“ представят своите умения и достижения не само в научната област, в която се обучават, но и в други области.

Първият етап е на ниво катедра.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИЯ ЕТАП

 

 1. Студентската научна сесия, секция „Правни науки“ е предназначена за студенти, ОКС "Бакалавър" и ОКС"Магистър" - редовно и дистанционно обучение, изучаващи правни дисциплини през академичната 2020 - 2021 г.
 2. В научната сесия може да се участва самостоятелно или колективно – в съавторство (до двама съавтори).
 3. Разработките следва да представляват изследване на актуален правен проблем в рамките на общата тематика "Правните знания по пътя към успеха".
 4. Разработката следва да е с максимален обем до 8 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; Формат на страницата: А4, Orientation: Portrait; Margins: Top – 2 см, Bottom – 2 см, Left – 2.5 см, Right – 2.5 см. Номерация на страниците – долу вдясно; Изисквания към основния текст: Times New Roman; Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: 1.5; Alignment: Justified; Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до „n”; Font Size: 10 pt; Font style: Footnote Text; Alignment: Justified; Използвана литература: библиографията се разполага след основния текст и трябва да бъде номерирана с арабски цифри, подредена по възходящ азбучен ред (А-Я, А-Z) на авторите. Изисквания към библиографията: Font Size: 12 pt; Font style: Regular; Line Spacing: Single; Alignment: Justified.  Отговорността относно съдържанието и оформлението на докладите е на авторите.
 5. Участието се заявява чрез попълване на заявка, която в срок до 31 март 2021 г. се предава на e-mail: katedra_pn@ue-varna.bg или на  e-mail на ръководителя на упражненията
 6. Готовите разработки следва да бъдат изпратени в срок до 10.04. 2021г. на e-mail на ръководителя на упражненията. След одобряване от страна на ръководителя на упражненията докладът се изпраща на e-mail :katedra_pn@ue-varna.bg след което се изпращат на членовете на научното жури. При допускане до участие студентът  представя презентация, който се изпраща на e-mail: katedra_pn@ue-varna.bg в срок до 13.04.2021г.
 7.  Класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място ще получат 40 точки текущ контрол по изучаваната от тях дисциплина. Докладите допуснати за участие в конференцията, но класирани на следващи места (4-то и следващи) получават 30 точки към текущия си контрол (като текущия контрол за семестъра не може да надвишава общо 40 точки).
 8. Журито оценява представените разработки и излъчва победители на първо, второ и трето място.
 9. Резултатите ще бъдат оповестени чрез социалните мрежи ( facebook  на катедра „Правни науки“ и на сайта на ИУ – Варна, страница на катедрата)
 10. Състав на журито за научна сесия 2021 г.:

доц. д-р Андрияна Андреева- председател

проф. д-р Маргарита Бъчварова

доц. д-р Галина Йолова

гл. ас. д-р ДианаДимитрова

гл. ас. д-р Живка Матеева

представител на практиката

 1. Критерии за оценяване на разработките:
 • актуалност на проблематиката;
 • способност да се обобщават разнообразни източници на информация;
 • умения в приложение на специфични изследователски методи;
 • иновативност и творчество на обобщения  и анализи,
 •  атрактивност на представянето.

 По всеки един от показателите максималният брой точки е 20, съответно 100 сумарно.

 1. Класираният на 1-во място студент  представя своя доклад на Студентската научна конференция на ИУ-Варна.
 2.  Всички студенти  участвали с доклади в Студентската научна сесия, секция „Правни науки“  получават сертификати за участие, независимо от класирането.
 3. Тържествено връчване на грамоти и парични награди от Ректора на отличените студенти по ред оповестен на университетско ниво.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ