Икономически университет – Варна

Дипломиране

 ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 


 

Въведеното извънредно положение, както и прилагането на необходимите противоепидемични мерки, наложиха необходимостта от промяна  във формата на провеждане на комплексния държавен изпит по специалностите "Счетоводство и одит" и "Счетоводство и финанси." С цел да не се струпват много хора на едно място, както и да се спазва необходимата дистанция  между хората, при провеждането на комплексния държавен изпит, катедреният съвет на катедра "Счетоводна отчетност"на свое заседание, проведено на 16.06.2020 г., взе решение, писменият комплексен държавен изпит  за студентите от специалност "Счетоводство и одит" и  "Счетоводство и финанси" в ОКС Бакалавър и по специалност "Счетоводство и контрол"в ОКС "Магистър" да се проведе в един ден както следва:

1. Комплексният държавен изпит за студентите в ОКС"Бакалавър" специалности"Счетоводство и одит" и "Счетоводство и финанси,"ще се проведе на 28.01.2021 г. Изпитът ще се състои в решаване на задачи по счетоводство, анализ и контрол и отговор на три теоретични въпроса, по един от всяка част на въпросника за комплексен държавен изпит. Въпросите ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в деня на провеждане на изпита. продължителността на комплексния държавен изпит е до 4 астрономически часа. Разпределението на студентите по зали и началния час на изпита ще бъдат оповестени допълнително. 

2. Комплексният държавен изпит за студентите от ОКС "Магистър"  по специалност "Счетоводство и контрол" ще се проведе в един ден, на 29.01.2021 г. Изпитът ще бъде писмен и ще се състои в отговор на три теоретични въпроса, които ще бъдат изтеглени на лотариен принцип в деня на изпита. Разпределението на студентите по зали и началния час на изпита ще бъдат оповестени допълнително.

3. Защитата на дипломни работи ще се проведе присъствено, съгласно изготвен график, който ще бъде качен на сайта на университета в началото на следващата седмица;

Забележка: При явяването си на изпита, студентите следва да бъдат снабдени с лични предпазени средства.

Академичният състав на катедра "Счетоводна отчетност" благодари за  разбирането, проявено от студентите, на които им предстои явяване на комплексен държавен изпит и защита на дипломна работа по време на държавната изпитна сесия през месец януари  2021 г.

Академичният състав на катедра "Счетоводна отчетност" изразява надеждата, че пандемията "COVID 19" не е попречила на подготовката   на студентите за държавен изпит и пожелава на всички студенти, успешно представяне на държавната изпитна сесия и успешна реализация в избраната професия.


 

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Счетоводна отчетност" относно  сесията  – м.юни 2021 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Счетоводна отчетност". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра " Счетоводна отчетност". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Счетоводна отчетност".