Икономически университет – Варна

Съобщения

НАОА постави висока оценка /9.26/ при акредитацията на докторската програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ от професионално направление 3.8 „Икономика“ в Икономически университет – Варна. Срокът на валидност на акредитацията е шест години. Процедурата по акредитацията на докторската програма е открита с решение на Постоянната комисия по стопански науки и управление на 16.01.2019 г. (Протокол № 1) по искане на Икономически университет – Варна (вх. № 39/08.01.2019). На заседание, проведено на 13.05.2020 (Протокол 17), на основание чл. 88а, ал. 4 от ЗВО и чл. 12, ал. 6, т. 4 от ПДНАОА, членовете на ПКСНУ приеха доклада на експертната група, утвърдена с решение на Акредитационния съвет на 24.10.2019 г. Високата оценка, поставена от НАОА, е едно доказателство за високия професионализъм на целия академичен състав на катедра „Счетоводна отчетност“ предоставящ възможност за обучение и придобиване на научна степен „доктор“ в направление 3.8 Икономика.