Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Практическото обучение е задължително за всички студенти ОКС "Бакалавър" (след 6 семестър) специалности "Счетоводство и одит", "Счетоводство и финанси" - редовна и дистанционна форма на обучение. Сроковете и датите за неговото провеждане и защита се определят ежегодно със заповед на Ректора, за съответната учебна година. Практическото обучение се провежда в предприятие - работодател или обучаваща организация, която следва да отговаря на изисквания, разписани в индивидуално разработени правила на всяка катедра. провеждането на практиката става в извънучебно време, а от учебната 2017/2018 година отчитането на професионално-практическо обучение (ППО) се осъществява чрез платформата за сътрудничество университет – бизнес UEBN студентът - практикант и обучаващото го предприятие следва да бъдат регистрирани в многоезичната уеб-платформа EUBN към ИУ-Варна.

За повече подробности се свържете с ръководителите си на практическото обучение по групи 

редовна сесия - 15 септември 2023

Забележка: Защитата за спец. СО-ДО, съгл.заповед  РД 05-701 ОТ 8.09.23 г. ще се проведе онлайн! 

час и зала за защита
поправителна сесия - 13 октомври 2023

за учебната 2022/2023 г. ръководители на практическото обучение след 3 к, са както следва:

гр. 19 СО-РО гл.ас.д-р Илиян Христов

гр. 20 СО-РО гл.ас.д-р Илиян Христов

гр. 21 СФ гл.ас.д-р Веселин Деков

гр. 22 СФ гл.ас.д-р Гергана Цончева

гр. 45 СО-ДО гл.ас.д-р Калин Калев

гл.ас.д-р Илиян Христов

гл.ас.д-р Илиян Христов

гл.ас.д-р Илиян Христов

406

ilian_hristov@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Веселин Деков

гл.ас.д-р Веселин Деков

гл.ас.д-р Веселин Деков

406

vdekov@ue-varna.bg

гл.ас.д-р Гергана Цончева

гл.ас.д-р Гергана Цончева

гл.ас.д-р Гергана Цончева

406

gergana.thoncheva@ue-varna.bg