Икономически университет - Варна

Катедра "Обща икономическа теория"

Катедрата е създадена с Решение на АС – Протокол № 409 от 13 март 1937 г. Първоначално носи наименованието „Политическа икономия“, а през 1991 г. е преименувана в катедра „Обща икономическа теория”.

В своята многогодишна история катедрата има натрупан богат опит и съществени постижения както в образователната, така и в научната дейност.

Академичният й състав е високо квалифициран и поддържа високи стандарти по отношение на създаваните образователни продукти. Членовете на катедрата извършват активна научно-изследователска работа, членуват в различни научни организации на международно и национално равнище, участват в международния академичен обмен, част са от редколегии у нас и в чужбина, участват в дейността на НАОА, Националния фонд "Научни изследвания", заемат отговорни постове в Съюза на учените и др.

Официална страница на катедра "ОИТ"

Контакти


Даниела Йорданова

Даниела Йорданова

Инспектор учебна дейност

444

0882164791

katedra_oit@ue-varna.bg