Икономически университет – Варна

За катедра ОИТ

Катедра „Обща икономическа теория” разполага с академичен състав от професори, доценти и главни асистенти, притежаващи образователна и научна степен „доктор на икономическите науки“ или „доктор по икономика“.

ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Академичният състав на катедра „ОИТ“ участват в обучението на студенти от всички специалности на ИУ - Варна в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”, във всички форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна. Преподаването се извършва на български, английски и руски език, в зависимост от конкретната специалност.

Катедрата осигурява обучението по фундаменталните дисциплини Микроикономика, Макроикомика, Икономикс, Международен икономикс и История на икономическата мисъл в ИУ – Варна, като по всяка от тях преподавателите на катедрата са разработили необходимите учебни материали – учебници, учебни помагала и др.

Членовете на катедра „ОИТ“ преподават и редица специализирани дисциплини. В ОКС „Бакалавър” такива дисциплини са Сравнителни икономически системи, Икономика на публичния сектор, Транснационалните корпорации в световната икономика, Публичен и частен избор и др.

Към катедрата има две магистърски специалности, преподавани на английски език. Обучението по едната от тях, т.е. „International Business and Management”, в годините назад се извършва съвместно с Nottingham Trent University, Великобритания. Втората специалност е „International Business and Economics”, която се реализира съвместно с Universal Business School - Mumbai, Индия.

Катедрата участва активно и при обучението на магистри от други специалности, преподавайки дисциплини, които са непосредствено свързани и произтичат от научноизследователската работа на преподавателите.

Магистърски дисциплини, по които катедрата обучава студенти са Economy and Society in the European Union, Managerial Economics, Global Business Environment, Dissertation seminar, Публични разходни политики и програми, Транснационалните корпорации в световната икономика, Икономика на публичния сектор, Международен дългов мениджмънт и др.

Добрата езикова подготовка на преподавателите им дава възможност да участват активно и в обучението на входящи студенти в ИУ - Варна по програма „Еразъм” („Еразъм” +).

Катедра „ОИТ“ отделя специално внимание на по-изявените студенти, организирайки всяка година Олимпиада по микроикономика и Студентска научна конференция по макроикономика. От 2017 г. катедрата провежда и Олимпиада по икономика за ученици.

Академичният състав на катедрата се включва активно в международния академичен обмен като участва в преподавателска дейност в чужди университети: Държавен университет Оклахома (САЩ), Рийджънт Колидж в Лондон (Великобритания), Стокхолмски университет (Швеция), Университет на Тексас в Остин (САЩ), Университета в Екс ан Прованс (Франция), „Деусто” Университет на Билбао (Испания), Университета на Коимбра (Португалия), Университет на Хамър и Рена (Hорвегия), Университет на Копър (Словения), Централноевропейски университет в Будапеща (Унгария), Университет за приложни науки Анхалт (Германия), Световно бизнес училище, Мумбай (Индия), Университет на Люксембург (Люксембург), Университет на Берген (Норвегия), Икономически университет в Катовице (Полша), Университет Кристианшад (Швеция), Университет Фонтис (Нидерландия), Университет на Флоренция (Италия) и др.

ОНС „Доктор“

Катедра „ОИТ“ е акредитирана от НАОА и извършва обучение на докторанти по самостоятелна докторска програма „Политическа икономия (Обща икономическа теория)". Тя е в област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки; в професионално направление: 3.8. Икономика; в научна специалност: Политическа икономия (Обща икономическа теория).

Докторската програма осигурява придобиване и непрекъснато осъвременяване на знанията за научните достижения в областта на икономическата теория и в частност микроикономиката, макроикономика и международната икономика.

Една значителна част от участието на катедрата в докторантската степен на обучение в университета е свързана с обучението на докторантите от останалите катедри по дисциплините Микро- и Макроикономика, които са включени в групата на фундаменталните курсове. За осигуряване на обучението на външните докторанти се прилага модулно обучение чрез цикли лекции по ключови проблеми на съвременната икономическа теория и новите моменти в развитието на икономическата наука, както и консултации с хабилитирани преподаватели от катедрата. Тематичното разпределение между преподавателите позволява поддържане на високо научно равнище, съобразено с нивото на образователната степен. Заедно с това комисии от хабилитирани преподаватели от катедрата провеждат докторантските минимуми по Микро- и Макроикономика на обучаваните по всички докторантски програми в университета.

Благодарение на тесните връзки с определени катедри през различни периоди в миналото преподаватели от катедрата са били научни ръководители на докторанти от други катедри на ИУ - Варна.

Преподаватели от катедрата участват във вътрешнокатедрени обсъждания на докторски дисертации на докторанти от други катедри на университета.

След приемането на ЗРАСРБ от 2010 г. представители на катедрата участват като членове на научни журита в конкурси за придобиването на ОНС „Доктор” или за заемането на академични длъжности в много университети на България.

Академичният състав на катедра „ОИТ“ реализира активна научна дейност, чийто продукт са голям брой научни публикации: монографии, студии, статии, научни доклади и др.

Научната тематика на публикациите покрива широк спектър от проблеми в областта на икономическата теория и практика: методология на икономическата наука; основни макроикономически зависимости: инфлация и безработица; държавен бюджет и фискална политика; парична политика; финансова стабилност и макроикономическа политика; несъвършена конкуренция; информационна икономика; сравнителни икономически системи; глобализация на икономиката, ТНК и ПЧИ, внос на ПЧИ в България; платежен баланс; доходи и потребление; пазар на труда; неравенство; поведенски икономикс; институционална икономика и др.

Научната продукция на екипа на катедрата не е само на български език и не се ограничава само до български издания. Преподавателите владеят свободно един или повече чужди езици и ги използват с лекота писмено и устно. Това помага за по-широкия обхват на разпространение на научните постижения. За качеството на направените научни изследвания и за постоянния стремеж за усъвършенстване говори фактът, че много голяма част от публикациите са в индексирани издания, включително SCOPUS и Thomson Reuters, като и други индексирани научни бази като RePec, EBSCO, Google Scholar и др.

Активната научна дейност на членовете на катедрата намира израз и в обособяването на нови научни структури. През 2014 г. група преподаватели от катедрата създадоха Изследователски център по глобализация и ПЧИ. Решаващо в центъра е участието на преподаватели от катедра „ОИТ”, макар че в него участват и преподаватели от други катедри на университета. Той е звено за извършване на теоретични и приложни научни изследвания и образователна дейност в областта на световната икономика, международните икономически отношения, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и дейността на ТНК в националната и световната икономика.

В края на 2015 г. ИУ - Варна обедини всичките си научни центрове в нова структурна единица, създавайки Научноизследователски институт, като за негов директор Академичният съвет избра член на катедра „ОИТ“.

Интензивната научноизследователска дейност на академичния състав на катедрата е видна и от участието в различни научни проекти, в рамките на които изследванията се извършват на базата на екипна работа. По този начин, се обединява научния потенциал на даден кръг от специалисти, чиито знания, умения и научни интереси допринасят за по-високото качество на крайния научен продукт.

Членовете на катедрата участват активно в множество международни и национални научни конференции. Научноизследователската дейност допълнително се стимулирана от организираните от самата катедра научни събития.

Признание за авторитета на преподавателите от катедрата и за тяхната научна дейност е участието в различни научни организации на международно и национално равнище като Акредитационния съвет на НАОА, Постоянната комисия по обществени и хуманитарни науки на Фонд „Научни изследвания”, European Association for Evolutionary Political Economy, Regional Studies Association (UK), Българска макроикономическа асоциация, Съюз на учените в България и др.

Представители на катедрата са ангажирани в редица редколегии като членове на национални и международни периодични издания като Journal of Business, Economics and Management, Eastern Journal of European Studies, Bulgarian Economic Papers, сп. Икономическа мисъл, Годишник на ИУ - Варна, сп. Известия на ИУ - Варна, Библиотека „Професор Цани Калянджиев” при ИУ - Варна, Изд. „Наука и икономика” на ИУ - Варна и др.

Създаване и преименуване на катедрата

Процесът на съдаване на катедрата датира от създаването първото българско висше икономическо училище. Първата учебна програма на Висшето търговско училище (ВТУ) е приета на 14 май 1920 г. Чрез нея в обучението на студентите е въведена дисциплината „Политическа икономия”, на която в сравнение с всички дисциплини по икономика е даден най-голям хорариум.

С Протокол № 14 от 3 май 1923 г. Академичният съвет на ВТУ утвърждава 5 комисии, чрез които да се организира учебния процес: по икономически, търговски и правни науки, чужди езици, педагогика и материалознание. Те са първообраз (предшественици) на бъдещите катедри. По-късно във ВТУ се въвежда катедрена организация, чрез която се поставя началото на катедра „Политическа икономия”. 

Преименувана е в катедра „Обща икономическа теория” с решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна през 1991 г.

Ръководители на катедрата

проф. Наум Долински (1937 – 1944 г.)
проф. Иван-Асен Ранков (1944 –1948 г.)
проф. Петър Велинов (1948 – 1953 г.)
проф. Марко Вълканов (1953 – 1964 г.)
доц. Милуш Милушев (1964 – 1982 г.)
проф. Здравко Ковачев (1982 – 1993 г.)
доц. Владимир Владимиров (1993 – 2003 г.)
доц. Зоя Младенова (2003 – 2007 г.)
проф. Ивона Якимова (2007 – 2015 г.)
проф. Зоя Младенова (2015 – 2019 г.)
доц. Христо Мавров (2019 – 2023)

доц. Калоян Колев (2023 – ... )

 

Членове на катедрата, участвали в ръководството на университета

Ректори: 

доц. М. Вълканов (1951 – 1953; 1953 – 1956 г.)
доц. Ив. Ненов (1959 – 1960 г.)
проф. Здр. Ковачев (1983 – 1987; 1987 – 1989 г.)

Зам. ректори:

доц. М. Вълканов (1949 – 1950)
проф. Здр. Ковачев (1976 – 1979; 1979 – 1983 г.)
доц. З. Младенова (2007 – 2011 г.)

Декани:

проф. П. Велинов (1948 – 1950 г.)
проф. М. Вълканов (1960 – 1962 г.)
доц. Ив. Коларов (1979 – 1983  г.): Факултет за чуждестранни студенти
доц. П. Михайлов (1983 – 1987 г.; 1987 – 1989 г.): Факултет за обществени професии
доц. Вл. Владимиров (1999 – 2007 г.)

Зам. декани:

доц. Вл. Владимиров (1990 – 1999 г.)
доц. Хр. Мавров (2015 – 2019 г.)
 

Пътят на развитие на катедра „ОИТ” е неотделим от пътя на развитие на Икономически университет – Варна. Създаден през 1920 г. като първото българско висше икономическо училище, в своята дългогодишна история преминава през превратностите на времето. Заедно с него се развива и променя и катедрата.

Доколкото периодът след 1920 г. се съпътства със значителни социално-икономически промени, в развитието на университета, а оттук и на катедрата, могат да се обособят три сравнително ясно разграничени периода: от 1920 г. до Втората световна война; от края на Втората световна война до 1989 г., и от 1990 г. до настоящия момент. Изложението по-долу насочва вниманието към историческия път на развитие на днешната катедра „ОИТ” в рамките на всеки от посочените три периода.

От 1920 г. до Втората световна война

Първият правилник и първата учебна програма на Висшето търговско училище са приети на 14 май 1920 г. Така в обучението на студентите е въведена дисциплината „Политическа икономия”. Нещо повече, от всички дисциплини по икономика най-голям хорариум е определен за преподаването на Политическа икономия (лекции по 4 ч. седмично през I и II семестър; политикоикономически семинар по 2 ч. седмично през III и  IV семестър)1.

За организирането на учебния процес с Протокол № 14 от 3 май 1923 г. Академичният съвет на ВТУ утвърждава 5 комисии: по икономически, търговски и правни науки, чужди езици, педагогика и материалознание. Те са първообраз (предшественици) на бъдещите катедри. В тях преподавателите се групират по сродни научни дисциплини. Комисията по икономически науки се оглавява от доц. Наум Долински.

Обучението във ВТУ до 1925 г. е двугодишно, след това се преминава към тригодишно, а от учебната 1938-1939 г. се въвежда четиригодишно обучение на икономистите. В процеса на подготовка за въвеждането на 4-годишно обучение, се приема нова програма (учебен план) с увеличен брой на учебните дисциплини и увеличен хорариум. Това създава условия за формирането на първите катедри. Изграждането на катедрите е легитимирано с решение на АС, Протокол № 409 от 13 март 1937 г. С това решение се утвърждават катедрите Политическа икономия, Стопанска политика, Финансова наука, Статистика, Счетоводство, Учение за стопанските предприятия, Финансова математика, Стокознание и химическа технология, Публично право, Частно право, Германски езици, Романски езици.

По този начин катедра „Политическа икономия”, заедно с катедрата по политическа икономия в СУ „Св. Климент Охридски“, са единствените по това време по тази научна дисциплина във висшето икономическо образование в България. В „История на икономическата мисъл в България” Любен Беров отбелязва, че до закриването му през 1938 г. Софийският свободен университет „нямаше катедри и някакъв вътрешен организационен живот на преподавателите-икономисти, чиято основна работа обикновено бе другаде”. Той допълва: „Самата организация на учебните занятия в Свободния университет (занятия само по няколко часа вечерно време при сбит хорариум, умора на масата слушатели от работния ден и не особено високо равнище на изпитна взискателност) .... даваше отражение и върху равнището на преподаването.”2

С безспорна ерудиция и авторитет на учен с обществено признание, проф. Наум Долински, ръководил компетентно Комисията по икономически науки от 1923 г., единодушно е избран за завеждащ катедра „Политическа икономия”, която той оглавява до края на 1944 г.

През 1937 г. проф. Н. Долински публикува своя учебник „Курс по политическа икономия”, който се състои от увод и 5 части: увод – основна характеристика на науката за стопанството; учение за производството; учение за обръщението; учение за дохода; общо движение на стопанския живот; учение за конюнктурата.Съдържанието на учебника е доказателство, че неговият автор е запознат с постиженията на политикоикономическото знание в чужбина.

От края на Втората световна война до 1989 г.

През втората половина на 40-те години, както и през 50-те години са налице значителни промени във всички сфери в страната, включително и в образованието. В периода след средата на 50-те години – до 1989 г., за висшето икономическо образование в България са определени единни програми за лекции и семинарни занятия. По тях се издават единни учебници за висшите училища. Първият и вторият семестър се отреждат за Политическа икономия на капитализма, а третия и четвъртия – за Политическа икономия на социализма. В катедрата се разработват методики на лекциите и семинарите занятия. В помощ на студентите се издават методически пособия. Учебната работа на студентите се подпомага и от катедрения учебно-методически кабинет.

Изследователската дейност на катедрата в голяма степен е обърната към реални и актуални проблеми на икономиката. Преподавателите от катедрата се занимават с проблеми като: модернизация на българската икономика чрез индустриализация и технологично обновяване на селското стопанство; икономическото натрупване; темпове и пропорции на годишния обществен продукт; интензификация и ефективност на производството; непроизводствената сфера; сферата на услугите; икономическите връзки на България със страните от СИВ и т.н.

Оформяне на съвременния облик на катедрата: периодът след 1989 г.

От края на 1989 г. страната поема по нов курс в своето развитие – към демократизация и изграждането на пазарна икономика. Дълбоките социално-икономически промени поставят нови изисквания към знанията и уменията на обучаваните студенти.

Катедрата е преименувана в „Обща икономическа теория” с решение на Академичния съвет на ИУ – Варна през 1991 г. Извършва се цялостен процес на реформация на преподаването – разработва се нова учебна документация, променя се учебното съдържание и неговото структуриране, подготвят се нови лекционни курсове и семинари, разработват се и се издават нови учебници и учебни помагала, променя се методиката на обучение и оценяване на знанията и др.

Членовете на катедрата полагат сериозни усилия за преквалификация чрез самоподготовка, като важно място заемат международните специализации, осъществени в САЩ, Великобритания и други страни.

За извършването на реформата значима роля има помощта отвън. През лятото на 1991 г. в ИУ – Варна е организирана лятна школа по Икономикс за преподавателите от университета от страна на Университет Делауер – САЩ. Така академичният състав на катедрата слуша лекционни курсове по Въведение в Микро и Макроикономиката, Междинна Микроикономика, Публични финанси и данъчна политика и имат възможност да почерпи богата и системна информация от висококвалифицирани преподаватели като проф. Дж. Милър, проф. К. Кофорд и др. През учебната 1991/1992 г. гост-професор към катедрата е американският професор Джеймс Ангресано. В рамките на цяла учебна година проф. Ангресано чете лекции по Микроикономика и Макроикономика пред студентите на ИУ – Варна. По собствено желание изнася паралелен курс по Микро и Макроикономика за преподавателите от университета, като участва с написването на три глави и в подготвения от катедрата нов учебник по „Обща икономическа теория”.

Постепенно от преподаването промяната се пренася и в науката. Новите изследвания на членовете на катедрата отразяват натрупаните знания и умения и бележат нов етап в научното израстване. През периода 1993/1995 г. проф. Дж. Ангресано е основният фактор за въвличането на преподаватели от катедра „ОИТ“ и в международни изследователски проекти.

Постепенно се извършва естествен процес на смяна на поколенията и в катедрата влизат млади преподаватели. При конкурсите за асистенти и при подбора на докторанти се проявява голяма взискателност както към теоретичната подготовка на кандидатите, така и към езиковата им подготовка. Поради тази причина голяма част от новите попълнения са възпитаници на специалност „Международни икономически отношения” с много добра езикова и икономическа подготовка, които завършват докторската програма „Политическа икономия (Обща икономическа теория)“ и придобиват докторска степен в тази област.

Така постепенно се оформя съвременната структура на образователната и научната дейност на катедра „ОИТ". Тя непрекъснато се развива, усъвършенства и обогатява. С годините катедрата се е утвърдила като авторитетна академична структура, която осигурява ефективна и интензивна дейност в областта на преподаването на съвременната икономическа теория. Тя разполага със значителен ресурс от научно-преподавателски кадри, предлагащи качествен научен и образователен продукт.


1 Варненска търговско-индустриална камара. Стенографски протоколи на XXV редовна сесия, 2-19 май 1920 г. Печатница „Светлина”, 1920 г., с. 177-178.

2 Беров, Л.,  История на икономическата мисъл в България, т. 2, С., Изд. „Наука и изкуство”, 1963, с. 50-51.

3 Долински, Н. В., Курс по политическа икономия,  Варна, 1937 г., 641 с.