Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Обща икономическа теория" относно лятна (редовна) сесия  – м. юни 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "магистър" в катедра "ОИТ". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "ОИТ". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "ОИТ".