Икономически университет – Варна

Управление на проекти

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
редовна & задочна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и други, насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на управлението на проекти на следните позиции:

Ръководител проект в предприятие

Ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация

Мениджър, експерт или консултант по програми и проекти в учреждение / институция, предприятие, отдел, звено и др.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Предприемачество и инвестиционни обекти

 

Управление на инвестициите и иновациите

 

Планиране и анализ на предприятието
Основи на управлението на проекти

 

Европейски и национални програми и фондове

 

Устройство на територията и инвестиционен процес
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране

 

Договори и обществени поръчки

 

Оценяване на активи

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и др., насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

Професионални знания и умения
Целта на обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“ е да формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с управлението на проекти.
Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по магистърската специалност „Управление на проекти“, са в следните насоки:
Диагностика на бизнес средата с цел:

 • адаптиране на бизнес организациите към факторите от обкръжаващата среда чрез реализация на проекти;
 • въздействие на бизнес организациите върху микрообкръжението чрез проектите;
 • анализ на силните и слабите страни на конкретна организация и планиране на ефективни проектни идеи за реализация на конкурентни стратегии за развитие.

Анализ и разработване на стратегии за промяна на организациите чрез:

 • оценяване, избор и реализация на адекватни проектни идеи;
 • планиране и реализация на проекти от бизнес организациите;
 • управление на заинтересованите страни от реализацията на проекти;
 • управление на обхвата, графика и бюджета на проектите на организациите;
 • управление на екипа (човешките ресурси) за управление на проекта;
 • управление на изпълнителите на дейностите по проекта;
 • управление на риска и финансирането на проектите.

Обучение по специалност „ Управление на проекти“
Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:
Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: Икономикс, Количествени методи, Мениджмънт и маркетинг, Въведение във финансите и Теория на счетоводството.
Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, ДНДО и СПН, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на управление на проекти като: Предприемачество и инвестиционни обекти, Управление на инвестициите и иновациите и Планиране и анализ на предприятието.
Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за студенти от СНУ, ДНДО и СПН, необходими за развиване на професионални бизнес компетенции като: Основи на  управлението на проекти, Европейски и национални програми и фондове, Устройство на територията и инвестиционен процес, Управление на ресурсите и проектно бюджетиране, Договори и обществени поръчки и Оценяване на активи. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: Риск мениджмънт, Софтуер за управление на проекти, Данъчно право и процес.
За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси на реални ситуации при управление на проекти по задание от бизнес организации, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.
Студентите изучават практически аспекти на управлението на проекти  под формата на посещения на място в бизнес организациите. Обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“ се реализира в редовна и задочна форма. Тя е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика.
Редовното и задочно обучение се осъществява в 2 семестъра за студенти от СНУ и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен писмен изпит.
Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление „3.8. Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в България.
Възможности за реализация
Цел на магистърската специалност по „Управление на проекти“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да:

 • работят успешно в бизнес организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове;
 • работят успешно в структурите на публичната администрация – министерства, областни и общински администрации и неправителствени организации;
 • могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти;
 • управляват ефективно поверените им ресурси на организациите за управлението на проекти;
 • намират ефективни решения за планиране и реализация на проекти, мислят креативно,  анализират и прилагат добри бизнес практики при управлението на проекти.

Студентите, завършили магистърската специалност „Управление на проекти“ могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата управлението на проекти на следните позиции:

 • ръководител  проект в  предприятие;
 • ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация;
 • мениджър програми/проекти;
 • мениджър инвестиционни проекти;
 • експерт или консултант по програми и проекти в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (за инвестиционни проекти; за публично-частни проекти; за  провеждане на търгове и конкурси за избор на изпълнител на дейности по проекти и др.);
 • сътрудник по управление на европейски програми и проекти в предприятие, държавни и общински органи и др.

Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност “Управление на проекти“
Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:
Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения;
 • планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на управлението на проекти с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.

 

 

 

 

 

 

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Предприемачество 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Управление на инвестициите и иновациите 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Планиране и анализ на предприятието 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Основи на управлението на проекти 11 8 Изпит 240 180 60
Европейски и национални програми и фондове 11 8 Изпит 240 180 60
Устройство на територията и инвестиционен процес 11 8 Изпит 240 165 75
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране 11 6 Изпит 180 120 60
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 240 165 75
Договори и обществени поръчки 12 8 Изпит 240 180 60
Оценяване на активи 12 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране 15 0 0 0
Общо за целия курс на обучение 150 4050 3060 990


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30