Икономически университет – Варна

Управление на проекти

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 3

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

 


Ръководител
доц. д-р Тодор Райчев
 


Форма на обучение
 задочна
 


Направление
Икономика

 

ЗА ПРОГРАМАТА


Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и други, насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ


Функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на управлението на проекти на следните позиции:

Ръководител проект в предприятие

Ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация

Мениджър, експерт или консултант по програми и проекти в учреждение / институция, предприятие, отдел, звено и др.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Предприемачество и инвестиционни обекти

 

Управление на инвестициите и иновациите

 

Планиране и анализ на предприятието
Основи на управлението на проекти

 

Европейски и национални програми и фондове

 

Устройство на територията и инвестиционен процес
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране

 

Договори и обществени поръчки

 

Оценяване на активи

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Обучението формира основни знания, умения и компетенции за успешна работа в бизнес организации или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, в структурите на публичната администрация и др., насочени към: намиране на ефективни решения за планиране и реализация на проекти; ефективно управление на поверените ресурси на организациите при реализацията на проекти; креативно мислене, анализиране и прилагане на добри бизнес практики при управлението на проекти и др.

1.Професионални знания и умения

Целта на обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“ е да формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с управлението на проекти.

Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по магистърската специалност „Управление на проекти“, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  • адаптиране на бизнес организациите към факторите от обкръжаващата среда чрез реализация на проекти;
  • въздействие на бизнес организациите върху микрообкръжението чрез проектите;
  • анализ на силните и слабите страни на конкретна организация и планиране на ефективни проектни идеи за реализация на конкурентни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на стратегии за промяна на организациите чрез:
 • оценяване, избор и реализация на адекватни проектни идеи;
 • планиране и реализация на проекти от бизнес организациите;
 • управление на заинтересованите страни от реализацията на проекти;
 • управление на обхвата, графика и бюджета на проектите на организациите;
 • управление на екипа (човешките ресурси) за управление на проекта;
 • управление на изпълнителите на дейностите по проекта;
 • управление на риска и финансирането на проектите.

 

2. Обучение по специалност „Управление на проекти“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикс, количествени методи, мениджмънт и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на управление на проекти като: предприемачество, управление на инвестициите и иновациите и планиране и анализ на предприятието.

Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции като: основи на  управлението на проекти, европейски и национални програми и фондове, устройство на територията и инвестиционен процес, управление на ресурсите и проектно бюджетиране, договори и обществени поръчки и оценяване на активи. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: риск мениджмънт, софтуер за управление на проекти, мониторинг и одит на проекти.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси на реални ситуации при управление на проекти по задание от бизнес организации, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.

Студентите изучават практически аспекти на управлението на проекти  под формата на посещения на място в бизнес организациите.

Обучението по магистърската специалност „Управление на проекти“  се реализира в задочна форма. Тя е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика.

Задочното обучение се осъществява в 2 семестъра за студенти от СНУ и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър“ по професионално направление 3.8 „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в България.

 

3. Възможности за реализация

Цел на магистърската специалност по „Управление на проекти“ е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в бизнес организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация – министерства, областни и общински администрации и неправителствени организации;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на организациите  за управлението на проекти; (5) намират ефективни решения за планиране и реализация на проекти (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики при управлението на проекти.

Студентите, завършили магистърската специалност „Управление на проекти“ могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата управлението на проекти на следните позиции:

 • ръководител  проект в предприятие;
 • ръководител проект в публична администрация и неправителствена организация;
 • мениджър програми/проекти;
 • мениджър инвестиционни проекти;
 • експерт или консултант по програми и проекти в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (за инвестиционни проекти; за публично-частни проекти; за  провеждане на търгове и конкурси за избор на изпълнител на дейности по проекти и др.);
 • сътрудник по управление на европейски програми и проекти в предприятие, държавни и общински органи и др.

 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Управление на проекти“

Съгласно Националната квалификационна рамка – ниво 7, студентите придобиват следните компетентности:

 • Самостоятелност и отговорност:
 •   умеят да изграждат административно-организационни структури и самостоятелно да управляват екипи за решаването на сложни проблеми в непредсказуема среда;
 •   проявяват творчество и новаторство при разработването на проекти;
 •   инициират процеси и организират дейности, изискващи висока степен на съгласуваност;
 •   формулират политики и демонстрират лидерски качества за реализацията им;
 • Компетентности за учене:
 •   системно и задълбочено оценяват познанията си и идентифицират потребности от нови знания;
 •   притежават висока степен на самостоятелност и лесно се ориентират в сложно научно съдържание, прилагайки подходящи подходи към овладяването му;
 •   използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно съдържание;
 •   владеят богат понятиен апарат и проявяват способности за концептуално и абстрактно мислене;
 • Комуникативни и социални компетентности:
 •   умеят да представят ясно и достъпно собствени схващания, формулировки на проблеми и възможни решения пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 •   разработват и излагат аргументирани схващания относно социални процеси и практики и обосновават предложения за тяхното усъвършенстване или промяна;
 •   пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици;
 • Професионални компетентности:
  • събират, обработват и интерпретират специализирана информация от областта на управлението на проекти с цел решаване на конкретни задачи;
 • интегрират широк спектър от знания и източници на информация в нов и сравнително непознат контекст;
 • правят обосновани преценки и намират решения в сложна среда на разнообразни взаимодействия;
 • демонстрират способности за адекватно поведение и взаимодействие в професионална и/или специализирана среда;
 • способни са да решават проблеми чрез интегриране на комплексни източници на знания, в условия на недостатъчна налична информация, в нова непозната среда;
 • умеят да инициират промени и да управляват процесите на развитие в сложни условия, ангажират се с важни научни, социални и нравствени проблеми, възникващи в процеса на работата или обучението.

В съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от 22 май 2018 г. за прилагане от държавите членки на политика, подкрепяща развитието на ключови компетентности за учене през целия живот; Националната квалификационна рамка на                 Р. България (НКРБ), в която са представени знания, умения и компетентности (в т.ч. лични и професионални), в ИУ-Варна се прилага компетентностен подход в обучението на студентите, насочен към формиране на необходимите общокултурни, професионални и личностни компетентности.

В основата на приложението на компетентностния подход в ИУ-Варна е приоритетната ориентация на образованието към неговите резултати: формиране на потребността от страна на обучаваните студенти за непрекъснато развитие и придобиване на социални, културни и професионални компетентности, самоопределение, социализация, развитие на личността и самоусъвършенстване.

При обучение в специалност „Управление на проекти“ се предоставя възможност за балансирано развитие на всички ключови компетентности в съответствие с компетентностния модел, а именно: езикова грамотност; многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството; цифрова компетентност; личностна компетентност; гражданска компетентност; предприемаческа компетентност и компетентност на културна осведоменост и изява.

По-важните ключови компетентности, които придобиват магистрите завършили специалност „Управление на проекти“ са:

 1. Предприемаческа компетентност – развиване на способност за създаване и управление на стартъп компания; способност за действие в съответствие с благоприятни възможности и идеи, творчество, критично мислене, способност за решаване на проблеми, инициативност, постоянство и умение за работа в сътрудничество с цел планиране и управление на проекти с културна, социална или финансова стойност, способност за вземане на финансови решения, свързани с разходи и стойност, за ефективна комуникация и договаряне, справяне с несигурността, неяснотата и риска като част от вземането на информирани решения, инициативност, действеност, активност, решителност и постоянство в постигането на целите, поемане на отговорност и прилагане на етични подходи в дейността и бизнеса; развитие на стратегическо мислене,  управление на ресурсите  при реализацията на инвестиционните проекти, способност за решаване на проблеми в областта на устройство на територията, познаване, разбиране и прилагане на подходите за териториално планиране, изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа; способност за критично мислене, аналитичност, прогнозиране, програмиране и планиране. Развиване на управленски умения и умения за работа в екип; осведоменост за социално-икономически тенденции; проява на отговорност и социална ангажираност; развитие на стратегическо мислене, анализ на ключови икономически показатели, избор на форми на организация на бизнеса, управление на ресурсите и разходите за осъществяване на бизнес, изграждане на умения за самостоятелна и екипна работа; способност за управление на риска.
 2. Математическа компетентност – развиване на способност за прилагане на математическо и аналитично мислене с цел идентифициране и оценяване степента на риска, вземане на решения и анализ на резултатите от тях при управление на пазарни, операционни и проектни рискове; способност за използване на математически начини на мислене и представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми), на подходящи помощни средства, включително статистически данни и графики; способност за развиване и прилагане на математическо, аналитично мислене с цел решаване на различни проблеми в процеса на оценяването на отделните видове активи, чрез решаване на задачи, формулиране на решения и анализ на резултатите от тях.
 3. Цифрова компетентност – придобиване на умения за работа със софтуер за управление на проекти; познаване на цифровите технологии в устройството на територията и инвестиционния процес, общуване и взаимодействие с заинтересованите страни в инвестиционния процес, познаване на правните и етичните норми при използване на дигитални технологии; способност за търсене и намиране на релевантна информация и работа с електронни таблици и различни бази от данни.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Теория на счетоводството 10 12 Изпит 360 300 60
Въведение във финансите 10 12 Изпит 360 300 60
Мениджмънт и маркетинг 10 12 Изпит 360 300 60
Икономикс 10 12 Изпит 360 300 60
Количествени методи 10 12 Изпит 360 300 60
Общо за Фундаментални 60 1800 1500 300
Специални
Предприемачество 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Управление на инвестициите и иновациите 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Планиране и анализ на предприятието 11 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Основи на управлението на проекти 11 8 Изпит 240 180 60
Европейски и национални програми и фондове 11 8 Изпит 240 180 60
Устройство на територията и инвестиционен процес 11 8 Изпит 240 165 75
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране 11 6 Изпит 180 120 60
Магистърски семинар 12 8 Текуща оценка 240 165 75
Договори и обществени поръчки 12 8 Изпит 240 180 60
Оценяване на активи 12 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 12 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
12 15 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране 15 0 0 0
Общо за целия курс на обучение 150 4050 3060 990


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 12 3 90 60 30
Чужд език-френски 12 3 90 60 30
Чужд език-немски 12 3 90 60 30
Чужд език-английски 12 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти