Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" относно държавна изпитна сесия  – м.септември 2022 г.
Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти".

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

          Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет H-111 на 30 и 31  август 2022 г

Най-късно до 01 септември 2022 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

  • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
  • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
  • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 02 септември 2022 г. на:

  • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
  • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

 

        Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет H-111 на 30 и 31август 2022 г.

Най-късно до 01 септември 2022 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

  • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
  • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
  • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен ("бакалавър" или "магистър"), тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 02 септември 2022 г. на:

  • на интернет страницата на катедра БИНИ, в меню Дипломиране
  • на фейсбук страницата на катедра БИНИ

График за държавен изпит и защита на дипломни работи