Икономически университет - Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Икономика и управление на строителството" относно есенна сесия  – м. септември 2020 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Икономика и управление на строителството". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на строителството". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "Икономика и управление на строителството".

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

          Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет H-111 на 27 и 28 август 2020 г

Най-късно до 28 август 2020 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

  • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
  • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
  • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен /"бакалавър" или "магистър"/, тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 04 септември 2020 г. на:

  • на интернет страницата на катедра ИУC, в меню Дипломиране
  • на фейсбук страницата на катедра ИУС

 

График за държавен изпит и защита на дипломни работи

Конспекти и указания за дипломиране

Документи и срокове

 

          Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет H-111 на 27 и 28 август 2020 г

Най-късно до 28 август 2020 г. дипломантът представя в кабинет Н – 111 :

  • 1 екземпляр от дипломната работа, задължително подписан от дипломанта и научния ръководител;
  • декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
  • електронен вариант (във формат: word или pdf) на дипломната работа (на компакт диск). Дискът се предава в плик, върху който дипломантът изписва своите три имена, специалност, факултетен номер, образователно-квалификационна степен /"бакалавър" или "магистър"/, тема на дипломната работа, телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Рецензиите ще се предоставят на дипломантите един ден преди обявената дата за изпит

Конкретният график за явяване ще бъде обявен на 04 септември 2020 г. на:

  • на интернет страницата на катедра ИУC, в меню Дипломиране
  • на фейсбук страницата на катедра ИУС

График за държавен изпит и защита на дипломни работи