Икономически университет – Варна

Стопански факултет

За Стопански факултет

Стопански факултет функционира като основно звено в структурата на Икономически университет - Варна от 01.11.1991 г. Факултетът включва катедрите "Икономика и управление на търговията и услугите", "Бизнес, инвестиции, недвижими имоти", „Индустриален бизнес и логистика“, „Стокознание“ и "Аграрна икономика". Факултетът е сред лидерите в обучението на специалисти в областта на икономиката, а предлаганите специалности са съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда и са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите. Ежегодно във факултета се обучават над 1500 студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение и около 20 докторанти.

В образователно-квалификационна степен „бакалавър“ обучението се извършва в редовна или дистанционна форма в следните специалности: „Икономика и търговия“, „Бизнес икономика“, „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“, „Недвижими имоти и инвестиции“, „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Логистика“, „Business and Management“ (с преподаване на английски език), „Аграрен бизнес“, „Стокознание и митническа дейност“.

В образователно-квалификационна степен „магистър“ обучението се извършва в редовна, задочна, дистанционна, или в редовна електронна форма в следните специалности: „Омниканален търговски бизнес“, „Качество и експертиза на стоките“, „Корпоративен бизнес и управление“, „Логистичен мениджмънт“, „Строително предприемачество и недвижима собственост“, „Бизнес икономика“, „Управление на проекти“, „Аграрен бизнес“, „Бизнес консултиране“. Всички специалности в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ са от професионално направление 3.8. „Икономика“.

Във факултета работят над 45 преподаватели – професори, доценти, главни асистенти и асистенти. Освен преподавателската и научноизследователската дейност, преподавателите от факултета осъществяват консултантска дейност, експертни услуги в практиката и участват в организации от бизнеса, работят по европейски програми за обучение на студенти и обмен на кадри; вземат участие в обучението на чуждестранни студенти по програма „Erasmus +“; изнасят лекции в други европейски университети.

Високото качество на обучение се потвърждава от успехите на студентите ни на различни научни форуми, както и от високата степен на реализация на завършващите специалисти.

Състав на факултетен съвет

Председател: доц. д-р Денка Златева

Заместник-председател: доц. д-р Илиан Минков

Членове:

 1. проф. д-р Румен Калчев
 2. проф. д-р Стоян Стоянов
 3. доц. д-р Антоанета Желязкова - Стоянова
 4. доц. д-р Анна Господинова
 5. доц. д-р Божидар Чапаров
 6. доц. д-р Виолета Димитрова
 7. доц. д-р Гергана Славова - Стефанова
 8. доц. д-р Донка Желязкова
 9. доц. д-р Иван Йовчев
 10. доц. д-р Иван Петров
 11. доц. д-р Йордан Иванов
 12. доц. д-р Катя Антонова
 13. доц. д-р Мария Станимирова
 14. доц. д-р Михал Стоянов
 15. доц. д-р Петя Данкова
 16. доц. д-р Пламен Павлов
 17. доц. д-р Силвия Благоева - Карамфилова
 18. доц. д-р Събка Пашова
 19. доц. д-р Теодорина Турлакова
 20. доц. д-р Таня Георгиева
 21. доц. д-р Тодор Райчев
 22. гл. ас. д-р Величка Маринова
 23. гл. ас. д-р Миглена Милева
 24. гл. ас. д-р Влади Куршумов
 25. Пламен Маринов Пенев
 26. Преслава Петрова Петрова

За връзка с нас


Любомира Петранова

Любомира Петранова

Любомира Петранова

Секретар на декана

Н-107

0882164859

indbusiness@ue-varna.bg